Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

    LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6237

    Kanun Kabul Tarihi: 27/01/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/02/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8625

    Madde 1 - Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblağın %50'sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekaleti kısımlarında bu maksatla açılacak bölümlere konur.

    Madde 2 - Birinci maddede sayılan işler ve bunların inşa sıraları İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.

    Madde 3 - Bu kanun mevzuunu teşkil eden iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine tabi olmamak ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki nispet %50'ye çıkarılmak şartiyle toplu ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya yabancı uzman firmalar arasında muvafık görülerek silecek birine veya bir kaçına pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.

    Madde 4 - Yaptırılan tesisler inşaları tamamlandıkça ilgisine göre ve İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde işletme teşekküllerine, özel idare veya belediyelere veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne * devrolunur.

    Madde 5 - Mevcut ve hususi kanunları ile inşa edilmekte olanlarla bu kanun gereğince ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere aittir.

    Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olanların esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve mahalli idarelere ait olanların esaslı tamirleri Bayındırlık Vekaletince yapılır. Tamirleri Bayındırlık Vekaletince yaptırılacak tesisleri işleten teşekküller devredilmiş ve devredilecek tesislerin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı olarak her yılın gayrisafi iradından %10 nispetinde bir meblağı Hazineye yatırmaya mecburdurlar.

    Madde 6 - Yapılacak tesisleri devralacak belediye, özel idare, köy hükmi şahsiyeti ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Denizcilik Bankası ve işletmelerine aitarazi ve arsalarla taş, kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşası sırasında muvakkaten Bayındırlık Vakaleti bedelsiz olarak işgal eder.

    İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve müesseselere ait arazi ve diğer gayrimenkullerin istimlaki halinde istimlak bedeli ödenmez. Devirden önce ödenmiş ise devir sırasında geri alınır. Muvakkat işgallerde özel idare, belediye ve köy hükmi şahsiyetine resim, harç ve ücret namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna göre yapılacak işgal ve istimlak işlerinde merciince takdir edilen bedele vakı itiraz işi durdurmaz. Ancak itiraz, takdir edilen bedele yapılmış olup, hak sahibi bedeli almaz veya birden fazla kişilere ait olur veya hak sahibi bulunamazsa takdir edilen bedelin tutarı %20 fazlasiyle milli bir bankaya yatırılır.

    Madde 7 - Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü inşaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dışında olup şantiyeye, Denizcilik Bankası, İktisadi Devlet Taşekkülleri, özel idare ve belediyelere ait bulunan tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde bunlardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriyle belediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyetine ait vergi, resim, harç ve ücretler alınmaz.

    Madde 8 - Hakiki ve hükmi şahıslara ait olup inşaata başlama sırasında henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucibince muamele yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Vekaletine verilmiş olan salahiyetler Ulaştırma ve Maliye Vekaletleriyle mutabık kalınarak Bayındırlık Vekaleti tarafından kullanılır.

    Madde 9 - 5414 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır. Mezkur kanuna göre girişilmiş taahhütler bu kanun hükümleri dairesinde tamamlanır.

    Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

    Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Ek Madde 1 - Limanlar İnşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle verilen 300 milyon liralık sari taahhüt salahiyeti (500) milyon liraya, yıllık ödeme miktarı (50) milyon liraya çıkarılmış ve bono ihracı salahiyeti de faizleriyle birlikte (150) milyon lira olarak ipka edilmiştir.

    Ek Madde 2 - İktisadi ve teknik zaruretlerle deniz itikallerine karşı korunması gereken kıyıların müdafaası ve kum hareketlerinin tevkifi ve buna mümasil ihtiyaçlar için gerekli imalatın yapılması, gemi yapım limanı etüd ve projesi, bakım ve tamirlerine muktazi imalat ve tesislerle bu hizmetlerle ilgili tamir ve bakım işleri de 6237 sayılı kanunun birinci maddesi şümulü içine alınmıştır.

    Ek Madde 3 - Bu kanun hükümleri dairesinde aşağıda yazılı işlerin emaneten yapılmasına Nafia Vekili salahiyetlidir:

    a) İnşaat, tevsiat ve tarama için batıkların çıkarılması, hedim, enkaz kaldırılması, nakil ve temizlenmesi işleri,

    b) 500 bin liraya kadar inşaat, tamirat ve bakım işleri,

    c) Tarama ve imla işleri,

    d) Vekalete ait inşa makina ve vasıtalarının bakım ve tamiratı ile montaj ve demontaj ve nakliye işleri.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100