Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN

    KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 6095

    Kabul Tarihi: 02/07/1953

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1953

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8453

    Madde 1 - (Değişik madde: 05/06/1985 - 3215/1 md.)

    Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu Teşkilatın veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil projelerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahalli kolaylıklar, restorasyon işleri ve milli katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek görülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına önfinansman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan, Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları eli ile yaptırılır.

    Madde 2 - (Değişik madde: 05/06/1985 - 3215/2 md.)

    1 inci maddede sayılan programlar çerçevesinde sağlanacak fonlardan ödenek gelinceye kadar herhangi bir harcama yapmak gerektiği takdirde bu masraflar:

    a) Enfrastrüktürün gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak bütçeye konulan ödenek,

    b) Bakanlar Kurulunca inşa ve tesis işleri için görevlendirilen Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının ayırabilecekleri paralar,

    c) Hazinece bu maksatlar için verilecek avanslar,

    d) Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan vakıfların bu maksatla ayıracakları paralar,

    e) Müttefik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fonlar,

    İle karşılanır.

    (Değişik fıkra: 18/04/1990 - 3626/1 md.) Ancak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde; (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca sağlanan avanslar, bu bentlerde yazılı fon veya kuruluşlara iade edilir.

    Madde 3 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan paralarla ikinci maddede yazılı meblağlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açtırılacak hesaplara kaydolunur.

    Madde 4 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak paralar, bir taraftan Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer taraftan Milli Savunma Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin kaynaklarından bu işlere harcanmış olan paralara mahsup veya Genel Bütçedeki tertibine naklolunur.

    Madde 5 - Her dilimden Türkiye'de icrası mukarrer inşa ve tesis işlerinin intacını mütaakip yapılacak kati mahsup neticesinde mahsubu yapılamayan Hazine avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameliyesini takip eden ilk mali yıl bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve itfa edilir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 07/02/1990 - 3612/28 md.)

    Birinci madde gereğince, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan ve Dışişleri bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür tesislerini yapmakla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadi devlet teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edilen ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mezkur teşkilatça tespit edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecburdurlar.

    Madde 7 - Birinci maddede zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile ilgili her nevi döviz transferlerinin şartlarını tesbite İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

    Madde 8 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın mal veya hizmet şeklinde verilmesi takdirinde, bunların ait oldukları hesaplara intikalinde, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır.

    Madde 9 - Bu Kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, avans, tediye, tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve intacı ve Müşterek Enfrastrüktür programı işleriyle ilgili sair muamelatın idaresi ve koordine edilmesi, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilecek vekaletler mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur.

    Bu heyet, ilgili vekalet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yürütmek üzere ilgili vekaletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil eder.

    Madde 10 - (Değişik madde: 13/06/1963 - 253/1 md.)

    Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birinci maddede mezkur inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen veya, tamamen önlemek ve sair mali mükellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak maksadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 11 - Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100