Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

POSTA KANUNU

    POSTA KANUNU

    Kanun Numarası: 5584

    Kanun Kabul Tarihi: 02/03/1950

    Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1950

    Resmi Gazete Sayısı: 7451

    BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

    P.T.T. İDARESİNİN GÖREVLERİ:

    Madde 1 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/1 md.)

    P.T.T. İdaresi:

    A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler, değer konulmuş mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya değer konulmamış posta kolileri ve tebliğ kağıtları kabul etmek, taşımak ve dağıtmak;

    B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek;

    C) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere "kimlik kartı" vermek;

    D) İmkan bulunan yerlerde ve demiryolları, denizyolları ve havayolları iş alanları dışında kendi taşıtlarıyle yolcu ve bagaj taşımak;

    E) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere "Posta Biriktirme Sandığı"kurmak görevleri ile ödevlidir.

    POSTA TEKELİ:

    Madde 2 - P.T.T. İdaresinin tekeli altında olan maddeler şunlardır:

    A) Açık ve kapalı mektuplar;

    B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar;

    Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır:

    1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan maddeler;

    2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı veya bir adamiyle gönderdiği maddeler;

    3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkilleri arasında kendi araçlariyle taşıtacakları maddeler;

    4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmıyan ve işlemiyen yerleri arasında gönderilecek maddeler.

    POSTA MADDELERİNİN YOLLANMA ŞEKİLLERİ:

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/2 md.)

    I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kağıtlar ve küçük paketler taahhütlü olarak da kabul edilir. Taahhütlü maddeler ve değer konulmuş mektuplar ve kutular ile posta kolileri ödeme şartlı ve havaleler ibranameli olarak dahi kabul edilir.

    II - Adressiz basılmış kağıtlar taahhütlü ve ödeme şartlı olarak gönderilemez.

    KONUTTA VERİLME, ÖZEL ULAK İLE GÖNDERİLME:

    Madde 4 - I - Gönderenler tarafından ayrıca ücreti verilirse değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcılarına konutlarında verilir. Alıcıların istekleri halinde de ücreti bunlar tarafından verilmek şartiyle sözü geçen maddelerle havaleler yine konutta verilir.

    P.T.T. İdaresi imkan bulduğu yerlerde bu maddeleri hususi ücret almadan dahi alıcılarının konutlarına gönderebilir.

    II - Konutta verilmesi adet olan maddelerle değerli mektuplar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti verilirse şehrin dağıtma çevresi içindeki alıcılarına özel ulakla da gönderilir.

    POSTA MADDELERİYLE DEĞERLİ MADDELERİN KABUL ŞARTLARINI VE MERKEZLERİN SINIFLARINI BELİRTME YETKİSİ:

    Madde 5 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/3 md.)

    P.T.T. İdaresi posta ve telgraf havaleleri ile değerli maddelerin, çeklerin ve ödeme şartlı maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre değer ve sayılarını kısmaya ve bütün posta maddelerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul şartlarını ve abone kutuları bakımından merkezlerin sınıflarını belirtmeye yetkilidir.

    POSTA SERVİSİNİ KURMAK VE KISMAK VE MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE ÜCRET VERMEK YETKİSİ:

    Madde 6 - I. P.T.T. İdaresi, lüzum göreceği yerlerde posta merkez ve şubeleri, bir memur veya dağıtıcı yahut bakıcı tarafından mahdut işlemler yapılacak küçük şubeler, pul satıcılıkları, acentalıklar, (Özel kişiler veya dağıtıcılardan vücuda getirilecek) gezici postacılıklar kurmak, bakıcıları tevziat işlerinde çalıştırmak, uygun göreceği yerlere posta kutuları koymak ve bütün merkez, şube ve acentalıklarda ne türlü işlerin yapılabileceğini belirtmek, bunları değiştirmek ve azaltmak ve gereken yerler arasında posta alınıp verilmesini sağlamak için belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin vermek, lüzum göreceği kurumlara veya memurlara (Satışları için bey'iye de vermek şartiyle) pul avansı vermek ve kendi araçları bulunmıyan bucak ve köy acentalık ve pul satıcılıkları ile posta bulunan en yakın yerler arasındaki alıp vermelerde mülkiye ve jandarma teşkillerinden ve kendi rızalariyle köy araçlarından faydalanmak ve açtığı merkez, şube, acentalık ve pul satıcılıkları ile gezici postacılıkları kaldırmak yetkisindedir.

    Bu fıkra mucibince küçük şubelerde çalıştırılacak olanlarla acentalar görevlerinin yapılmasında P.T.T. memurları gibi sorumludurlar.

    II - (Mülga bent: 13/07/1953 - 6145/19 md.)

    PULLARI VE POSTADA KULLANILAN DEĞERLİ KAĞITLARI BASTIRMAK VE SATIŞA ÇIKARMAK YETKİSİ:

    Madde 7 - P.T.T. idaresi, postaca alınacak ücretleri gösteren pullar, kartlar, zarflar ve kuşaklar ve ücret ödeme makineleri için değerli fişler bastırmaya ve satışa çıkarmaya ve sayaçlı, damgalı, ücret ödeme makineleri ile pul ve kartpostal verme makineleri kullanmaya ve kullandırmaya ve bunlardan kullanılmakta bulunanlar ile ilerde kullanılacak olanların geçerlik sürelerini ve şartlarını belirtmeye ve ücret ödeme damgaları kullanmaya ve her türlü müraselat ile posta vasıtalarında, binalarında, pul karnelerinde ve sair neşriyatında ücret mukabili ilanlar yapmaya ve bazı kurumların reklam için bastıracakları küçük etiketleri ayrıca ücret alarak posta maddeleri üzerine yapıştırmaya ve bastıracağı pullardan münasip görülecek yerlere her yıl Genel İdare Encümenince tesbit edilecek miktarı geçmemek üzere, armağan vermeğe izinlidir.

    PULLARI VE POSTADA KULLANILAN DEĞERLİ KAĞITLARI SATMAK HAKKI:

    Madde 8 - Posta pullariyle ücret alınmada kullanılan değerli kağıtlar P.T.T. İdaresinin izni olmadıkça satılamaz.

    Acentalara gördükleri işin mahiyetine göre, idarece belirtilecek miktarda bir ücret ve pul satıcılarına da yine idarece belirtilecek bir nispet dairesinde bey'iye verilir.

    YABANCI MEMLEKETLERLE ANLAŞMALAR:

    Madde 9 - Hükümet Milletlerarası Posta Birliği esaslarına göre yabancı memleketlerle posta işlerini kurup düzenlemeye ve bu yolda özel sözleşme ve anlaşmalar yapmaya izinlidir.

    ULAŞTIRMA SÖZLEŞMELERİ:

    Madde 10 - P.T.T. İdaresi posta ulaştırmalarını düzenlemek için gerçek ve tüzelkişilerle ve taşıma ortaklıklariyle sözleşmeler yapabilir.

    İSTASYON, TREN VE GEMİLERDE POSTA İŞLERİNİN SAĞLANMASI:

    Madde 11 - P.T.T. İdaresi demiryolu istasyonunda, tren ve gemilerde posta işlerinin Devlet Demir ve Denizyolları idareleri ve gemi sahipleriyle ortaklıklarının memurları tarafından görülmesi için bu idarelerle ve gemi sahipleri ve ortaklıklariyle sözleşmeler yapabilir.

    TREN VE GEMİLERDE POSTA TAŞINMASI:

    Madde 12 - Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idareleri ve taşıma ortaklıkları P.T.T. İdaresinin taşımakla ödevli olduğu maddeleri ve eşyayı ve bunları götürmekle görevli olanları taşımakla ödevlidirler. Demiryolları idare ve ortaklıkları P.T.T. İdaresine ait özel posta vagonlarını da yolcu katarlarına bağlayıp çekmek ödevindedirler. Bunların taşınmasına ait ücretlerin miktarlariyle taşıma, ödeme tarz ve şekilleri ve diğer hususlar P.T.T. İdaresiyle ilgili idareler arasında yapılacak ve Ulaştırma Bakanlığınca onanacak anlaşmalarla tesbit edilir.

    P.T.T. İdaresi, değerli olmıyan posta maddelerini ve eşyasını yanına kendi memurunu koymadan, bu idarelere vermek suretiyle dahi taşıttırabilir. Bunlardan kaybolan ve hasara uğrıyanların sahiplerine P.T.T. İdaresinin vermekle ödevli olduğu tazminat taşıyıcılar tarafından P.T.T. İdaresine ödenir.

    ŞEHİR İÇİ POSTA TAŞIMALARINDAKİ MUAFİYETLER :

    Madde 13 - I - Şehir içinde postayı taşıyan memur ve dağıtıcılar; resmi idareler, belediyeler ve ortaklıklar tarafından alınan yolculuk ücretlerini ve bu ücretlere zammolunan vergi ve resimleri vermekten muaftırlar.

    II - Postanın kendi taşıtları da özel idare ve belediyelerce alınan resimlerden muaftır.

    POSTALARIN ALINIP VERİLMESİ İÇİN TEDBİR ALINMASI :

    Madde 14 - Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idareleri ve demiryolu ve gemi ortaklıkları ve sahipleri tren, gemi ve uçakların durdukları yerlerde postaların kolaylık ve çabuklukla boşaltılmasını ve son dakikaya kadar aynı çabuklukla yüklenmesini sağlıyacak esasları P.T.T. İdaresiyle birlikte tesbit ederler.

    POSTAYA YARDIM:

    Madde 15 - Postaların yollarda beklemelerinde ve barındırma ve korunma ve kurtarılması gerektiğinde ve bunlar için başvurulduğunda veya haber alındığında polis ve jandarma ve köy ihtiyar kurullariyle askeri mülki Devlet memurları her türlü yardımı yapmakla ödevlidirler.

    POSTA GİZLİLİĞİ:

    Madde 16 - Kendilerine posta servisinde bir iş verilmiş olanların, belli kişilerin posta münasebetlerini açığa vurmaları, kapalı mektupları açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazılar hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri veyahut her hangi birinin bunları yapmasına meydan bırakmaları yasaktır.

    POSTA MADDELERİNİN YETKİLİ YERLERE VERİLMESİ:

    Madde 17 - I - İlgililer aleyhine verilmiş mala elkoyma veya akçalı haciz kararları halinde P.T.T. İdaresi, yazılı istek üzerine değersiz kolileri, değerli posta maddelerini, havale paralarını ve yürütülen hesaplardaki alacakları kanunla tayin edilenlere verir.

    İlgili, iflas etmiş veya yargıç, malların belirtilmesine emir verilmişse P.T.T. İdaresi öteki bütün posta maddelerini de verir.

    II - Resmi surette mal belirtilmesi halinde P.T.T. İdaresi, yazılı istek üzerine, yetkili makama hesaptaki alacak miktarı hakkında bilgi verir.

    III - Velilik ve vasilik altında bulunanların adlarına gelen bütün maddeler kanuna göre bunları almaya yetkili olanlara verilir.

    Alıcılar veya yukarda bildirilen kişiler konutlarında bulunmazlarsa taahhütlü maddeler ve havale, koli, değerli mektup ve kutuların haber verme kağıtları kendisiyle birlikte oturan ailesinden veya hizmetçilerinden yetişmiş olan birine, bunların da bulunamamaları halinde aynı yerde oturan müdür, katip, mal sahibi gibi kimselere verilebilir.

    İçlerine serbestçe girilemiyen kurumlarda ve otellerde bulunanların adlarına gelen taahhütlü maddeler ve havale, koli ve değerli mektup ve kutuların haber verme kağıtları bu kurumların müdürlerine veya bunların yazı ile gösterecekleri memurlarına verilir.

    Okullardaki öğrencilere, mahpuslara ve hastanelerdeki hastalara gelen bütün maddeler ve paralar bu kurumların müdürlerine veya bunların vekil olarak gösterecekleri memurlara verilebilir.

    Subaylarla erlerin adlarına gelen bütün maddeler ve paralar Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında kararlaştırılan esaslar dairesinde verilir.

    IV - Büyük ticaret hanlariyle kapıcı veya odabaşısı bulunan apartmanlarda oturanlar cümle kapısı methalinde özel mektup kutuları bulundurmaya mecburdurlar.

    Böyle kutu bulundurmıyanlara ait adi maddeler han ve apartmanların kapıcı veya odabaşı gibi daimi hizmetlilerine verilir.

    YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ:

    Madde 18 - I - Ücretler, resimler ve kambiyo değerleri ile avans paralarda ve yürütülen hesaplarda yanlışlıklar olursa P.T.T. İdaresi eksik kalan paraları ister ve fazlasını geri verir. Ancak 25 kuruştan az olan paralar istek üzerine geri verilir.

    II - Bir yıl içinde yazı ile yapılmıyan istekler zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı hesabın yanlış yapıldığı tarihin ertesi gününden başlar.

    DAMGA RESMİ İLE DİĞER RESİM VE VERGİLERDEN MUAFLIK:

    Madde 19 - P.T.T. İdaresi tarafından posta maddelerinin ve paraların kabulünde verilen makbuzlarla, teslim veya ödemede kullanılan haber verme kağıtları, senetler, posta çekleri, biriktirme sandığı cüzdanları, posta maddelerine veya paralara ait olarak talimatları gereğince idare veya ilgililer tarafından doldurulan formüller, postaya verilen maddeler ile paralar hakkındaki her türlü istek ve şikayetleri bildiren yazılar, tazmin edilen maddelere ve havalelere ait senetler, posta maddeleriyle paralar hakkında P.T.T. İdaresince ilgililerden istenilen belge ve bildirimler, P.T.T. servisleri hakkında halk tarafından yapılabilecek teklifler ve bunların ilişkileri ve posta vasıtasiyle yapılan ilanlar, damga resmi ile her türlü vergi ve resimden muaf olduğu gibi posta maddeleri veya içlerinde bu maddelerin bulunduğu çuval, sandık ve benzerleri rıhtım, iskele ve müruriye resimleri ile özel idare ve belediyelerce alınan diğer her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

    BÖLÜM II: ÜCRETLER

    RESMİ POSTA MADDELERİNİN ÜCRETLERİ:

    Madde 20 - Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerden ve belediyelerden ve bunlara bağlı idare ve kurumlardan postaya verilen her türlü posta maddelerinden ve bunların ilgili posta ve ardiye hizmetlerinden tarifesinde yazılı ücretlerin tamamı peşin olarak alınır.

    ÖZEL PUL:

    Madde 21 - P.T.T. İşletme Genel Müdürlüğü yukardaki maddede yazılı posta maddeleriyle hizmetlerinde kullanılmak üzere özel pullar bastırır. Bu pullar resmi olmıyan madde ve hizmetlerde kullanılmaz.

    TENZİLATLI MAKTU ÜCRETE TABİ MADDELER:

    Madde 22 - A) Askeri okullar, öksüz yatı okulları ve Darüşşafaka öğrencileri ile onbaşıya kadar (onbaşı dahil) asker ve jandarma eratının gönderecekleri 100 grama kadar ağırlıktaki yurt içi adi mektup ve kartlarla aile ve akrabaları tarafından sözü geçen öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağırlığa kadar olan adi mektup ve kartlar;

    B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilip doktorlar tarafından doldurularak postaya verilen ve bulaşıcı hastalıkları bildiren adi kartlar; tam ücretin binde beşi nispetinde ücrete tabi tutulur. Bu tenzilatlı ücretler her beş yılda bir P.T.T. İdaresince tutulacek istatistiklerle tesbit edilir ve yıllık miktarları her yıl başında ilgili Bakanlıklar bütçelerinden ödenir.

    RESMİ VE TENZİLATLI ÜCRETLİ POSTA MADDELERİNİN UÇAK ÜCRETLERİ:

    Madde 23 - 20 ve 22 nci maddelerde yazılı posta maddeleri havayolu ile gönderilmek istenilirse uçak ücreti tam olarak alınır.

    CUMHURBAŞKANININ GÖNDERECEĞİ POSTA MADDELERİ:

    Madde 24 - Cumhurbaşkanı tarafından yurt içinde gönderilecek posta maddelerinden ücret alınmaz.

    ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

    Madde 25 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/4 md.)

    I - Genel olarak ücretler çıkış yerinde tam ödenir.

    Ancak:

    A) Ücretleri eksik verilen veya hiç verilmeyen adi mektuplarla posta, kartları;

    B) Ücretleri eksik verilen gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kağıtlar ve küçük paketler de kabul edilir.

    II - Verilmemiş veya eksik verilmiş olan ücretler alıcılarından, ya da alıcılar kabul etmediği takdirde göndericilerinden iki kat olarak alınır.

    BİR ARAYA TOPLANMIŞ TÜRLÜ MADDELER:

    Madde 26 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/5 md.)

    Bir posta maddesi içinde gazete, dergi, kitap ve basılmış kağıtlar (körlere mahsus basılmış kağıtlar hariç) toplanabilir. Böyle bir araya toplanarak gönderilen bir posta, maddesinin tamamının ücreti içinde bulunanlardan ücreti en yüksek olana göre alınır.

    GERİ ALMA, ADRES DEĞİŞTİRME, HABER İSTEME:

    Madde 27 - I - Göndericiler, postaya verilip alıcılarına henüz verilmemiş olan maddelerin ve paraların geri alınmasını veya başka birisine verilmesini veyahut başka bir yere yollanılmasını istiyebilirler. Gerek bu istekler ve gerek posta maddeleri hakkındaki (Haber isteme) ler için ayrıca ücret alınır.

    II - Kanuni hükümler gereğince yetkili makamlar tarafından istenilmiş olan posta maddeleriyle paralar göndericiler tarafından geri alınamaz ve bunların adresleri gönderici ve alıcılar tarafından değiştirilemez.

    ADİ VE TAAHHÜTLÜ POSTA MADDELERİNİN GERİ GÖNDERİLME VE TEKRAR YOLLANMA ÜCRETLERİ:

    Madde 28 - Adi ve taahhütlü haberleşme maddelerinin göndericilerine geri verilmesi veya alıcılarının yerlerini değiştirmeleri dolayısiyle, başka bir yere tekrar yollanması için yeniden ücret alınmaz. Ancak tekrar yollama, ücreti daha yüksek olan bir yere yapılırsa ücret farkı alınır.

    DEĞERLİ MEKTUP VE KUTULARLA POSTA KOLİLERİNİN GERİ GÖNDERİLMESİ VE TEKRAR YOLLANMASI VE ARDİYE ÜCRETİ:

    Madde 29 - I - Çıkış yerlerine geri çevrilen veya başka yere tekrar gönderilen değerli mektup ve kutulardan yalnız değerlendirme ücreti alınır.

    II - Değerli ve değersiz kolilerin tekrar yollanması ve geri gönderilmesi için yeniden ücret alınır.

    III - Posta İdaresinin göstereceği süre içinde kolilerini almıyanlardan tarifesine göre ardiye ücreti alınır. Kolisini alacak olanın kusuru olmamak şartiyle gümrükleme işinin veya diğer işlemlerin yapılması için geçecek günler hesaba katılmaz.

    IV - Onbaşıya kadar olan (Onbaşı dahil) asker ve jandarma eratına gönderilen değerli mektup ve kutulardan ikinci defa değerlendirme ve değerli, değersiz posta kolilerinden tekrar yollama, geri çevirme, değerlendirme ve ardiye ücretleri alınmaz.

    GERİ ALINAN VEYA ZORLAYICI SEBEPLERLE GERİ VERİLEN MADDELERİN ÜCRETLERİ:

    Madde 30 - Göndericiler tarafından geri alınan veyahut zorlayıcı sebepler dolayisiyle yerlerine kadar götürülemiyerek göndericilere geri verilen her türlü posta maddeleriyle havalelerin ücretleri geri verilmez.

    Zorlayıcı sebeplerle hava yolundan gönderilemiyerek başka taşıtlarla yollanan maddelerin havaya ait ücretleri de geri verilmez.

    POSTRESTANT:

    Madde 31 - I - Postrestant olarak gönderilen maddelerin postrestant ücreti çıkış yerinde ödenmemiş ise gerek ilk gelişinde ve gerek tekrar gönderilişinde varış postanesince alıcıdan ve çıkış yerine geri çevrilmesi halinde göndericiden alınır.

    II - Adlarına gelecek olan maddelerin sonradan kendi taraflarından alınmak üzere postanelerde tutulmalarını yazı ile istiyenler postrestant ücretini vermeye mecburdurlar.

    III - P.T.T. İdaresince çıkarılacak (Postrestant abonman kartları) nın yıllık abonman bedelini ödiyenlerin adlarına bir yıl içinde gelecek postrestant maddelerden - bunların sayısı ne olursa olsun - ayrıca postrestant ücreti alınmaz.

    IV - (Değişik bent: 27/04/1976 - 1986/6 md.) Tebliğ kağıtları postrestant olarak gönderilemez.

    V - Alıcının adı yerine ilk harfleri, rakamları, takma adları ve sözleşilmiş işaretleri taşıyan maddeler postrestant olarak kabul edilmez.

    VI - Reşit olmıyanların adlarına gelecek maddeler ancak veli veya vasilerinin bu yolda verecekleri yazılı izin üzerine kendilerine verilir.

    ACELE İŞARETLİ MADDELER:

    Madde 32 - Posta maddeleri acele işaretiyle kabul edilebilir. Bunlar için ayrıca ücret alınır.

    ÇOK YER TUTAN KOLİLER:

    Madde 33 - Çok yer tutan veya özel tedbirler alınmasını gerektiren koliler ancak imkan dahilinde ve ayrıca ücret alınarak kabul edilir.

    ÖDEME ŞARTLI MADDELER:

    Madde 34 - I - Ödeme şartlı maddelerde havaleye ait olandan başka ücretler gönderici tarafından peşin ödenir. Havale ücreti tahsil edilen paranın içinden alınır.

    II - Şart edilen bedelde kuruş kesirleri olmıyacaktır.

    III - Şart edilen bedel para olarak ödenebileceği gibi posta çekleri hesabından hesaba geçirilme suretiyle de ödenebilir.

    Madde 35 - (Mülga madde: 27/04/1976 - 1986/7 md.)

    HAVALE KUPONLARININ ARKASINA YAZILACAK YAZILAR:

    Madde 36 - Posta havalelerinin kuponları arkasına göndericinin alıcıya yazacağı yazılar için ayrıca ücret alınmaz.

    POSTA ÇEKLERİ:

    Madde 37 - I - (Değişik bent: 02/04/1998 - 4358/3 md.) Adına bir çek hesabı açılmasını isteyen kimse vergi kimlik numarasını gösteren bir belge ile birlikte bu hesap için belirtilecek en az parayı vermeye mecburdur.

    II - (Mülga bent: 13/07/1953 - 6145/19 md.)

    III - Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret alınmaz.

    IV - Para yatırma kağıtları ile ödeme havalelerinin kuponları arkalarında göndericinin alıcıya yazacağı yazılardan da ücret alınmaz.

    V - Posta çekleri düzenlendikleri günle beraber iki ay içinde muteberdir. Bu süre bitince kabulleri keşidecinin onamasına bağlıdır.

    VI - P.T.T. İdaresi belli paraları gösteren (Yolculuk posta çekleri) ni de çıkarabilir. Posta, çek hesabı sahibi olanlar hesapları üzerinden işlem görülmek, hesap sahibi olmıyanlar da çek karnelerinde yazılı paralarla posta ücretleri tarifesinde yazılı ücreti vermek suretiyle (Yolculuk posta çekleri) ni alabilirler.

    TAHSİL VE ÖDEME EMİRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA İPTALİ:

    Madde 38 - Gönderici, tahsil ve ödemeye ait emirlerini ve çek hesabı sahibi de bu hesaba dair olan tebliğlerini işlem tamamlanmamış olmak ve buna ait ücret de verilmek şartiyle değiştirilebileceği gibi iptal dahi edebilir.

    BAGAJ TAŞINMASI:

    Madde 39 - I - Posta taşıtlariyle götürülen yolcuların yiyecek ve içeceği ile beraber 10 kilogramı geçmiyen el eşyası parasız taşınır.

    II- 33, 40 ve 41 inci maddelerin hükümleri yolcuların bagaj taşınmalarına da uygulanır.

    BÖLÜM III: YASAKLAR

    POSTA MADDELERİ İÇİNE KONULAMIYACAK ŞEYLER:

    Madde 40 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/8 md.)

    Gerek P.T.T. İdaresi ve gerek kişiler ve taşıma kurumları tarafından taşınan paketlerin ve gazeteler ile her türlü basılmış kağıtların içlerine açık olsa bile mektup veya bu mahiyette kağıtlar konulamıyacağı gibi bunların içlerine, zarf ve kuşakları üzerine haberleşmeye ait işaretler veya yazılar yazılamaz.

    POSTA İLE GÖNDERİLMESİ YASAK MADDELER:

    Madde 41 - I - Aşağıda gösterilen maddelerin posta ile gönderilmesi yasaktır:

    A) Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısiyle kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta maddelerini kirletebilecek veya bozabilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlıyabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler;

    B) Afyon, morfin, kokain ve benzerleri başka uyuşturucu maddeler;

    (Ancak tıbbi veya fenni bir amaçla gönderildikleri ve göndericilerinin bu gibi yollamalara izinli bulundukları resmi belgelerle belirtilirse bunlar posta kolileri veya değerli kutular içinde kabul edilip gönderilirler.)

    C) Üzerlerinde hakaret veya tezyif edici adresler veya yasak lakap, unvan ve deyimler yazılı maddeler;

    D) Üzerlerinde genel edep ve töreye uymıyan veya güvenliği bozucu ve bir suç yapılmasını teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan maddeler;

    E) Kanun, tüzük ve kararlarla alınması; satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü maddeler;

    F) Canlı ve (kurutulmuş veya muhafaza edilmiş olanlar dışındaki) cansız hayvanlar ve böcekler; (Ancak arı; ipek böceği ve sülüklerle Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri önlenmiş bulunan canlı böcekler kabul olunur.)

    II - Bundan başka-:

    A) Kapalı mektuplardan başka haberleşme maddeleri içine posta pulları ve posta bonoları ve her türlü adi ve taahhütlü posta maddeleriyle değersiz koliler ve değerli kutular içine bankınot, kağıt para veya elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü değerli kağıtlar konulması;

    B) Değerli kolilerden veya kutulardan başka maddelerin içlerine madeni paralar ve işlenmiş veya işlenmemiş platin; altın, gümüş ile değerli taşlar ve mücevherler ve bu gibi değerli maddeler konulması dahi yasaktır.

    YOLCULARI TEDİRGİN EDENLER:

    Madde 42 - Hal ve hareketleriyle başka yolcuları tedirgin edenler veya bunlar için tehlikeli olan kimseler İdarenin malı olan taşıtlarla taşınmazlar ve yolda böyle hali gürülenler de indirilirler.

    P.T.T. İDARESİNİN KABULE MECBUR OLMADIĞI MADDELER:

    Madde 43 - Gayet kolay kırılabilen veya eksik ambalaj edilen veya tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara uğrıyabilecek maddeleri kabule P.T.T. İdaresi mecbur değildir.

    YASAK MADDELERE ÇIKIŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER:

    Madde 44 - I - Posta merkezleri, içlerinde yasak maddeler bulunduğu zannolunan posta maddelerinin açılıp içlerinin gösterilmesini göndericilerden isterler. Gönderici buna razı olmazsa bu gibi maddeler kabul edilmez. Ancak gösterilmek istenilmiyen şeylerin bu kanunun 41 inci maddesinin I inci fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı şeyler olduğu hissedilirse bunları havi olan madde bir tutanakla ilgili makama tevdi olunur.

    II - Yoklanılmasına razı olunan maddelerin içinde 40 ıncı maddede ve 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının A, C, F bentlerinde ve ikinci fıkrasında yazılı şeyler görülürse kabul olunmaz.

    41 inci maddenin 1 inci fıkrasının B, D, E bentlerinde yazılı maddeler görülürse bunlar müsadere olunarak yok edilir veya ilgili makama verilir.

    YASAK MADDELERE VARIŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER:

    Madde 45 - I - İçinde 40 ve 41 inci maddelerde sayılan yasak şeylerden biri bulunduğu sezilen yurt içi ve dışı posta maddelerinin açılması varış postanesince alıcılarına teklif olunur. Bunların razı olmaları halinde gelen maddeler postanece teşkil edilecek bir kurul tarafından kendi önlerinde açılır; razı olmazlarsa yurt içinden gönderilmiş maddeler yine bu kurulca doğrudan doğruya açılır ve içlerinde yasak bulunmıyanlar alıcılarına verilir. Açılmasına razı olunmıyan yabancı yerlerden gelmiş maddeler çıkış yerlerine geri gönderilir.

    40 ıncı maddede yazılı yasaklara raslanırsa bu türlü yazılar bulunan kağıtlardan ve kapalı mektuplardan ağırlıklarına göre iki kat mektup ücreti alınır.

    Tahta, kumaş ve benzerleri üzerinde bulunan haberleşmeye ait yazılar için, adi bir mektubun iki katı nispetinde ücret alınır.

    II - Yurt içi ve dışı posta maddelerinden 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının (A) bendinde yazılı tehlikeli maddeler (F) bendinde yazılı hayvan ve böcekler çıkarsa bunlar, kanun ve tüzük hükümleri engel olmadıkça, alıcılarına verilir. Ötekileri yok edilir veya ilgili makama verilir.

    Sözü geçen posta maddeleri içinde 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının B, D ve E bentlerinde yazılı yasaklara tesadüf edilirse bunlar alınarak yok edilir veya ilgili makamlara verilir.

    Yurt içi adi veya taahhütlü haberleşme maddelerinden veya değersiz posta kolilerinden 41 inci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendinde yazılı değerli kağıtlar çıkarsa değerlerine göre değerlendirme ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. Yabancı memleketlerden gelmiş kapalı taahhütlü mektuplardan başka değersiz posta maddelerinden çıkacak değerli kağıtlar, değerlendirme ücreti alındıktan sonra alıcılarına verilir.

    Değerli koliler ve kutular ayrık olmak üzere açılan yurt içi posta maddeleri içinden 41 inci maddenin IInci fıkrasının (B) bendinde yazılı şeyler çıkarsa posta veya gümrük memurları tarafından biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti iki kat alınarak alıcılarına verilir. Anılan fıkrada yazılı şeylere yabancı yerlerden gelen haberleşme maddeleri, değerli mektuplar ve değersiz koliler içinde tesadüf edilirse biçilecek değerlerine göre değerlendirme ücreti alınarak alıcılarına verilir.

    41 inci maddenin 1 inci fıkrasının (C) bendinde yazılı adresleri taşıyan maddeler nerede görülürse görülsün yollanamaz ve dağıtılamaz. Bu türlü maddelerden üzerlerinde hakaret ve tezyif edici adresler bulunanları göndericiye geri verilir; gönderen belli değilse yok edilir.

    Üzerlerinde yasak lakap, unvan ve deyimler yazılı maddeler de geri gönderilir veya yok edilir.

    Sözü geçen 41 inci maddenin 1 inci fıkrasının A, B, D, E ve F bentlerinde yazılı yasak şeyleri taşıdıkları ara merkezlerince anlaşılan posta maddeleri alıkonularak yok edilir veya ilgili makamlara verilir.

    BÖLÜM IV

    SORUM:

    Madde 46 - I - (Değişik bent: 27/04/1976 - 1986/9 md.) P.T.T. İdaresi üzerine aldığı görevleri kanun dairesinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil ettiği paralardan ancak bu kanunda tayin edilen hadler dahilinde sorumludur.

    II - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara göre sorum kabul eden bir memlekette vukua geldiği takdirde P.T.T. İdaresi ilgili yabancı memleketin vereceği tazminat derecesinde sorumludur.

    III - Zarar veya hasar posta servisinden dolayı milletlerarası sözleşme veya uzlaşmalara göre sorum kabul etmiyen yabancı bir memlekette vukua geldiği veya Türkiye toprakları dışında olupta P.T.T. İdaresi tarafından ilgili özel nakliye teşebbüsleri aleyhine dava açılmadan bu zararın ödenmesi mümkün olmadığı takdirde P.T.T. İdaresi sorumdan kurtulur. Bu halde gönderici isterse P.T.T. İdaresi dava hakkını kendisine devreder.

    IV - P.T.T. İdaresi kanuni hükümler gereğince yetkili makamlara verdiği maddelerle paralar için de sorumlu değildir.

    BAŞVURMA HAKKI VE ZAMANAŞIMI:

    Madde 47 - I - P.T.T. idaresinden her hangi bir talepte bulunmak, idarenin sorumlu olduğu hallerde dava etmek hakkı göndericinindir. Gönderici bu hakkını alıcıya devredebilir.

    II - Bu kanunda hilafına hüküm yoksa talep ve dava hakkı bir yıl sonunda zamanaşımına uğrar.

    III - Zamanaşımı posta ile gönderilen maddelerin ve paraların postaya verildiği tarihin ertesi günü başlar.

    Bu süre posta merkez veya makamlarından birine yahut mahkeme veya icraya müracaatla kesilir. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve araştırmaların sonunun ilgililere bildirildiği tarihte yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir başvurma ile tekrar kesilmez.

    IV - Mahkeme veya icraya müracaat edildiği ilgili P.T.T. İdaresine tebliğ edilen hallerde idare buna ait evrak ve vesikaları ihtilafın halline kadar muhafazaya mecburdur.

    V - P.T.T. İdaresi ihtilaf mevzuu ile ilgili olmayan posta servisine ait evrakı iki yıldan fazla süre ile muhafazaya mecbur değildir.

    TAZMİNAT İSTEKLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI:

    Madde 48 - Tazminat verilmesine dair olan istekler zarar veya hasarın idarece kesin olarak anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır.

    Tazminat verilip verilmiyeceğini gerektirecek araştırma ve soruşturmalar altı ay içinde bitirilmediği takdirde P.T.T. İdaresi göndericiye, haklı olmadığı anlaşıldığında geri vermek şartiyle, tazminatı öder. İdare lüzum gördüğü takdirde tazminatı ödemeden evvel kanuni teminat istiyebilir.

    Tazminat verilmesi kararlaştırıldıktan sonra gönderici bunu iki yıl içinde isteyip alabilir. İki yıldan sonra bu husustaki isteği kabul edilmez.

    SORUMDAN KURTULMA:

    Madde 49 - Aşağıdaki hallerde P.T.T. İdaresi sorumdan kurtulur:

    A) Zarar ve hasar zorlayıcı sebeplerden veya göndericinin kusurundan ileri gelirse;

    B) Zarar ve hasar o maddenin tabiatı gereğinden bulunursa;

    C) Gönderilen maddenin içinde yasak şeyler varsa;

    D) Zorlayıcı sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden gönderilen maddelerin ve paraların sahibine verildiğini ispat mümkün olamıyorsa ve sorum da başka suretle tesbit olunamıyorsa;

    E) Değerlendirilmiş maddelerin içlerinde değerli bir şey bulunmadığı veya gönderilen maddeye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiği anlaşılırsa.

    II - Tabiat ve mahiyetleri bakımından hasar (kırılma, bozulma, kokma) tehlikesi kuvvetli bulunan maddelerde, zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sırasında alınacak özel bir tedbir için, fazla ücret alınmış olursa P. T. T. İdaresi yine sorumludur.

    III - Hak sahipleri tarafından itirazsız kabul edilen posta maddelerinden P.T.T. İdaresi sorumlu değildir.

    TAZMİNAT:

    Madde 50 - I - P.T.T. İdaresi haberleşme maddelerinin taahhütlü olmıyanları için tazminat vermez.

    II- (Değişik bent: 27/04/1976 - 1986/10 md.) Taahhütlü olarak gönderilen bir maddenin kaybı halinde P.T.T. İdaresince taahhüt ücretinin 50 katı tutarında tazminat verilir.

    III - (Değişik bent: 27/04/1976 - 1986/10 md.) Değer konulmamış bir kolinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde P.T.T. İdaresi, kolinin postaya verildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değerini ve hasar halinde, uğradığı zarar derecesini gözönüne alarak bir taahhütlü mektup tazminatından az olmamak üzere, kolinin adi posta ücretinin 10 katı tutarında tazminat verir.

    IV - Değerli bir mektup veya kutu ile değerli bir kolinin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartiyle, hasar veya eksiklik derecesinde tazminat verilir.

    Ancak, P.T.T. İdaresi gönderilen posta maddesi içindeki eşyanın postaya verildiği zaman konmuş olan değerden daha az değerde olduğunu ispat ederse bu eşyanın gerçek değerine göre tazminat verilir.

    Kaybolan maddede kanun yollariyle hükümsüzlendirilmesi mümkün olan kağıtlar bulunuyorsa P.T.T. İdaresinin bu kağıtları hükümsüzlendirmek yoluna gidebilmesi için sahibinin bunlara koydurduğu değere kadar olan haklarını P.T.T. İdaresine bırakması lazımdır.

    V - P.T.T. İdaresi büsbütün kaybolma, çalınma veya hasara uğrama halinde, yukarda III ve IV üncü fıkralarda gösterilen tazminattan başka değerlendirme ücreti dışında kalan posta ücretlerini de geri verir.

    VI - Tazminat verildikten sonra bulunan maddeler, verilen tazminat geri alınarak sahibine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde geri alınacak tazminat bu eksiklik ve bozukluk nispetlerinde azaltılır.

    Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlıyarak üç ay içinde ilgili gelip bunu almazsa bütün hakları P.T.T. İdaresine geçer.

    Şu kadar ki, bulunan maddede bir eksiklik veya bozukluk bulunmaz ve buna değerinden fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa P.T.T. İdaresi genel hükümlere dayanarak bu fazlanın geri verilmesini ilgiliden istiyebilir.

    TAZMİNAT İSTEME HAKKININ MİRASÇILARA GEÇMESİ:

    Madde 51 - Yukardaki maddede yazılı tazminatı istemeden ölenlerin bu isteme hakları 47 nci maddede yazılı süre içinde yapılmak şartiyle mirasçılarına geçer.

    ÖDEME ŞARTLI MADDELERLE POSTAYA VERİLEN PARALAR İÇİN SORUM:

    Madde 52 - (Değişik madde: 27/04/1976 - 1986/11 md.)

    I - Ödeme şartlı maddelerin kaybolması, çalınması veya hasarı halinde P.T.T. İdaresi bu maddelerin ödeme şartı olmayanları derecesinde sorumludur.

    Tahsili şart edilen para miktarı "değer konulma" sayılmaz.

    II - P.T.T. İdaresi şart edilen bedelden, buna ait maddenin alıcısına tesliminden sonra, sorumlu olur. Ödeme şartlı maddeler bedelleri alınmadan verildiği ve alıcıdan bu maddeleri ne geri almak, ne de bedellerini tahsil etmek mümkün olmadığı takdirde dahi P.T.T. İdaresi yine hak sahiplerine karşı şart edilen bedelden sorumlu olur.

    III - P.T.T. İdaresi, göndericilere ve hesap sahiplerine karşı havale paralarından ve başka suretlerle yatırılan paralardan ve yapılan hesap devirlerinden ödeme yapılıncaya veya hesapların alacak kaydı işleninceye kadar sorumlu olduğu gibi çek hesabı sahibinin alacağından dolayı da sorumludur.

    IV - Posta çeklerinin kaybından ve her ne suretle olursa olsun kötüye kullanılmasından ileri gelen zararlardan çek sahipleri sorumludur. Ancak üçüncü bir kişi tarafından çekin kötüye kullanılması üzerine yapılacak ödemelerde, hesaba geçirilmelerde ve hesaptan hesaba devirlerde P.T.T. memurlarının suç ortaklığı veya ağır kusurları da bulunduğu anlaşılırsa P.T.T. İdaresi dahi soruma katılır.

    YOLCU TAŞINMALARINDA SORUM:

    Madde 53 - Yolcu taşınmalarında kaza olursa P.T.T. İdaresi, yolculara veya mirasçılarına karşı, genel hükümlere göre sorumludur.

    BAGAJ TAŞINMALARINDA SORUM:

    Madde 54 - Bagaj taşınmaları için P.T.T. İdaresinin sorumu değersiz koliler için belirtilen miktarın yarısı kadardır.

    ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE BAŞVURMA, TAZMİNATIN ÖDENMESİ:

    Madde 55 - I - P.T.T. İdaresi tarafından tazminat isteklerinin sonuçlandırılması, idarenin üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını kaldırmaz.

    II - İdarenin göndericilere vermekle ödevli olduğu tazminat bedellerini her zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır.

    Göndericiler tazminat istemezler veya bu haklarını her hangi bir suretle kaybederlerse kusurlulardan alınan paralar, istemeleri beklenmeksizin, kendilerine geri verilir.

    BÖLÜM V: CEZA HÜKÜMLERİ

    PUL, DEĞERLİ KAĞIT VE ÜCRET ÖDEME MAKİNALARININ İZİNSİZ KULLANILMASI:

    Madde 56- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./127.mad)

    8 inci maddede yazılı yasağa aykırı olarak posta pullarıyla ücret alınmakta kullanılan değerli kağıtları satanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası ve 7 nci maddede yazılı ücret alma makinelerini izinsiz satan ve kullananlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    POSTA LEVAZIMININ BENZERİNİN YAPILMASI:

    Madde 57- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./128.mad)

    İzin almadan posta kutularını, abone kutularını ve bunları açacak anahtarları yapanlara, bunları kullananlara, taşıtlara posta taşıtları şeklini verenlere veya bunları kullananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    TEHLİKELİ MADDELERİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ:

    Madde 58- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./129.mad)

    Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlere, fiili suç oluşturmadığı takdirde, dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    POSTA TEKELİNİ BOZMA:

    Madde 59- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./130.mad)

    I- A) Posta tekeli altında bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderenler,

    B) Başkalarının adlarına olan tekele bağlı maddeleri bir araya toplayıp posta ile yollayanlar,

    C) 22 nci madde hükmünü ihlal edenler,

    ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.

    II- Bu sebeplerle verilmemiş olan posta ücretleri de dört kat alınıp dörtte üçü kaçağı tutana verilir.

    Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir.

    İZİNSİZ POSTA FAALİYETİNDE BULUNULMASI

    Madde 60- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./131.mad)

    Bu Kanun kapsamına giren faaliyetleri ilgili makamlardan gerekli izinler alınmaksızın ticari amaçla yürüten kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

    KANUNİ ÖDEVLER VE YARDIMLAR:

    Madde 61 - I - Posta memurları bu kanunla yasak edilen eylem ve hareketleri araştırmak ödevindedirler.

    II - Devlet memurları ve bilhassa kolluk ve gümrük memurları ödevlerini yaptıkları sırada bu kanunda gösterilen yasak eylemleri araştırıp meydana çıkarmakla ödevlidirler.

    III - (Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    SİLAH TAŞIMA YETKİSİ:

    Madde 62 - Görevleri esnasında vahşi hayvanlara ve her türlü tehlike ihtimaline karşı kullanılmak üzere hat bakıcılariyle şehirler arası çalışan seyyar memur ve ulaklara silah verilebilir.

    BÖLÜM VI: TÜRLÜ HÜKÜMLER

    ELDE KALAN MADDELER VE HAVALELER:

    Madde 63 - I - Her ne sebeple olursa olsun alıcılarına verilememiş olan maddeler hakkında aşağıda yazıldığı gibi işlem yapılır:

    A) Adres bırakmaksızın başka yere giden veya bulunamıyan alıcılara ait olan veya bunlar tarafından kabul edilmiyen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve havaleler hemen çıkış yerlerine geri gönderilir.

    B) Alıcıları ölmüş olup 15 gün içinde mirasçılar tarafından kabul edilmiyen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleri de çıkış yerlerine geri gönderilir.

    Alıcıları ölmüş olan değerli mektup ve kutular ve havaleler için göndericilerin istekleri sorulur.

    C) Alıcıları konutlarında bulunmadığı için verilemiyen taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular bir hafta sonra çıkış yerlerine geri gönderilir.

    D) Alıcıları postaneye çağırılan değerli mektup ve kutular geldikleri tarihten başlıyarak 15 gün içinde alınmazlarsa yine çıkış yerlerine geri gönderilir.

    E) Alıcıları konutlarında bulunmıyan havalelerle çağrı üzerine postaneden alınmıyan havaleler de geldikleri tarihten başlıyarak bir ay sonra çıkış yerlerine geri yollanır.

    II - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları tarafından yazı ile istenilen adi ve taahhütlü haberleşme maddeleriyle değerli mektup ve kutular ve havaleler sahipleri tarafından alınmak üzere iki ay bekletilir. Bu süre geçtikten sonra çıkış yerlerine geri gönderilir.

    III - Abone kutularına ait posta maddeleri kutu kira süresinin bitmesine kadar alınmazsa çıkış yerlerine geri gönderilir. Ancak kayıtlı maddeler ve havaleler bir ay içinde alınmazlarsa geri gönderilir.

    IV - Ödeme şartlı postrestant maddeler 15 günden fazla bekletilemez.

    V - Çıkış yerine geri gelen posta maddelerinden göndericileri belli olanlar merkezce sahiplerine verileceği gibi belli olmıyanlar da bunlar tarafından aranmaları beklenerek adiler 3 ay taahhütlülerle değerli mektup ve kutular bir yıl saklanır ve kayıt edileceği listelerle postane içinde ilan edilir. Bu sürelerin sonunda sahipleri çıkmıyanlar P.T.T. İdaresince tayin edilecek özel kurullar tarafından açılır ve içlerinden sahipleri anlaşılabilenler kendilerine verilir; sahipleri anlaşılamıyanlar ve bir değeri olmıyanlar yakılır. Değerli olanlar satılır ve bedelleri, gerekirse postaca alınan ücret ve resimler alındıktan sonra sahiplerinin aramaları beklenerek iki yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan paralar idareye gelir kaydedilir.

    Açılan maddelerden üçüncü bölümde sözü edilen yasaklar çıkarsa bunlar hakkında bildirilen bölümde yazılı hükümler uygulanır.

    Göndericileri bulunmıyan havale bedelleri havalenin verildiği tarihten başlıyarak üç yıl saklanır. Bu süre içinde sahipleri çıkmıyan havale paraları da yine idareye gelir kaydedilir.

    ELDE KALAN POSTA KOLİLERİ:

    Madde 64 - I - Göndericiler kolilerinin alıcılarına verilmemesi halinde bunlara uygulanacak işlemi yollama kağıtlarının arkasında ve koliler üzerinde göstermelidirler.

    Göndericiler tarafından bu yapılmadığı ve koliler de alıcılara verilemediği veya göndericilerin yollama kağıtları ve koliler üzerindeki istekleri yerine getirilemediği takdirde koliler elde kalmış sayılır.

    II - Geldikleri alıcılarına haber verme kağıdı gönderilmek suretiyle bildirilen posta kolileri, haber verildiği tarihin ertesi gününden başlıyarak bir ay içinde sahipleri tarafından alınmak üzere bekletilir.

    Bu süre içinde alınmıyacağı bildirilen koliler bu tarihte, alıcılarına haber verilemiyen veya haber verildiği halde alınmıyan koliler de bir ayın sonunda elde kalmış sayılır.

    III - Postrestant işaretiyle gelen veya saklanmaları alıcıları tarafından yazı ile istenilen posta kolileri geldikleri tarihten başlıyarak iki ay içinde alınmazlarsa elde kalmış sayılır.

    II ve III üncü fıkralardaki süreler ödeme şartlı koliler için 15 gündür.

    IV - Yukardaki fıkralar hükümlerine göre elde kalmış sayılan posta kolileri aşağıda yazılı işlemlere tabi tutulur:

    A) Alıcıları ölmüş olan değerli ve değersiz koliler için göndericilerin istekleri sorulur.

    B) Göndericiler tarafından terkedilmiş veya kendi hesaplarına satılmaları istenilmiş olan koliler varış yerlerinde satılır.

    C) Bozulabilecek veya çürüyebilecek maddeler varış merkezlerince göndericileri hesabına satılabilir. Bununla beraber içlerinde yakın zamanda bozulacağından veya çürüyeceğinden korkulan maddeler bulunan koliler varış yerlerinde elde kalmış sayılmadan önce ve hatta orta merkezlerce dahi göndericileri hesabına olarak satılabilir.

    D) Yukardaki (A), (B) ve (C) bentlerinde yazılı olanlar dışında kalan koliler çıkış merkezlerine geri gönderilir ve göndericilerine haber verilir. Haber vermek mümkün olmazsa kolinin geri geldiği postanede ilan edilir. Üç aylık süre içinde aranmıyanlar çıkış merkezlerinin bağlı oldukları başmüdürlüğe gönderilerek orada içlerindeki eşya bir komisyon tarafından belirtilir. Belirtilen şeyler para ise aynen, değilse satılarak bedelleri, postaca alınan ücret ve resimler çıkarıldıktan sonra göndericilerinin hesaplarına emanet olarak saklanır.

    Bu maddelerin postaya verildikleri tarihin ertesi gününden başlıyarak üç yıl içinde sahipleri tarafından istenilmiyen bedelleri idareye gelir kaydedilir. Ancak İdareye terkedilen maddelerin satışından elde edilen paralar için üç sene beklenmez.

    V - İdareye terkedilen kolilerden dolayı göndericilerden ardiye ve saire ücretleri istenilmez. Elde kalarak satılan kolilerin satışından elde edilen paralar göndericiler tarafından alınmadıkça bunlardan da eksik kalmış ücret ve resimler aranmaz.

    P.T.T. İDARESİNE GEÇEN PARALAR:

    Madde 65 - I - P.T.T. İdaresince alınıp herhangi bir sebeple sahiplerine verilemiyen paralarla tahsil ve ödeme servislerinin elinde kalan paralar üç yıla kadar sahiplerinin emrinde tutulur. Bu süre paraların postaya verildiğinin ertesi gününden başlar. Bu süre sonunda aranmıyan paralar P.T.T. İdaresine gelir kaydedilir.

    II - Sahibi yahut kanuni mirasçısı bulunmıyan çek hesapları son kayıttan bir yıl sonra İdarece kapatılır. Bu suretle kapatılan çek hesabındaki alacak üç yıl içinde sahibinin emrinde kalır. Bu süre son kaydın deftere geçirilmesinden başlar. Bu sürenin sonunda alınmıyan paralar P.T.T. İdaresine gelir kaydedilir.

    POSTALARIN AÇILIP YOKLANAMIYACAĞI:

    Madde 66 - Taşınan postalar P.T.T. İdaresinin yetkili memurlarından başka hiçbir kimse tarafından alıkonulamaz, açılamaz ve yoklanamaz.

    PTT İDARESİNCE YAPILAN TAHSİLAT

    Mükerrer Madde 66 - (Ek madde: 16/07/2004 - 5228 S.K./48.mad) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca PTT İdaresi vasıtasıyla tahsiline izin verilen para cezalarından anılan Bakanlıkça belirlenecek olanlar, PTT İdaresince sayman mutemedi yetkisi aranılmaksızın görevlendirilecek memurlar tarafından düzenlenecek makbuz karşılığında da tahsil edilebilir. Tahsilatta, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenen ve PTT idaresince bastırılan makbuzlar kullanılır. Bu makbuz karşılığında yapılan ödeme, selahiyetli ve mesul memura yapılan ödeme sayılır.

    PTT İdaresince yapılan tahsilat, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren on günü geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek sürelerde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. PTT İdaresince tahsil edilen tutarın Maliye Bakanlığınca belirlenecek orana isabet eden kısmı, tebligat giderleri ile İdarece yapılan diğer giderlere karşılık olmak üzere Merkez Saymanlığınca ödeneği beklenmeksizin anılan İdareye derhal ödenir. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun 20 nci maddesi hükmü dikkate alınmaz.PTT İdaresince tahsil edilen paralar süresinde Saymanlığa intikal ettirilmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda anılan maddede geçen "postane veya posta çek merkezi müdürleri" ibaresi "PTT İdaresinin tahsilatı aktarmakla görevlendirdiği Müdür ve/veya Başkanı" ifade eder.

    BÖLÜM VII: SON HÜKÜMLER

    KANUNUN UYGULANMA ALANI:

    Madde 67 - I - Yabancı memleketlerle olan genel ve özel sözleşme ve anlaşmalarda ve bunlarla ilgili kanun ve tüzüklerde başka türlü gösterilmedikçe bu kanun hükümleri milletlerarasındaki posta işlerinde de uygulanır.

    II - Posta işlemlerine ait olup bu kanunda veya posta tüzükleriyle yönetmeliklerinde açıklanmamış olan hususlarda milletlerarası sözleşme ve anlaşmalar ve bunların tüzüklerinin hükümleri uygulanır.

    III - Bu kanun hükümlerinin uygulanışını ve emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarılır.

    KALDIRILAN KANUNLAR:

    Madde 68 - 376 sayılı ve 26 Kasım 1339 tarihli Posta Kanunu ile bunun ekleri olan 723 sayılı 25 Ocak 1926, 841 sayılı 15 Mayıs 1926, 899 sayılı 2 Haziran 1926, 1145 sayılı 23 Haziran 1927, 1172 sayılı 25 Haziran 1927, 1212 sayılı 5 Mart 1928, 1320 sayılı 28 Mayıs 1928, 1404 sayılı 6 Mart 1929, 2298 sayılı 11 Haziran 1933, 2501 sayılı 9 Haziran 1934, 2579 sayılı 5 Temmuz 1934, 2721 sayılı 18 Mayıs 1935, 3108 sayılı 1 Şubat 1937, 4133 sayılı 1 Aralık 1941, 4646 sayılı 3 Ağustos 1944, 4711 sayılı 4 Nisan 1945 ve 5008 sayılı ve 17 Şubat 1947 tarihli kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER:

    Geçici Madde 1 - Olağanüstü hallerin süresince posta maddelerinden alınacak olan savunma vergisi 19 uncu madde hükmüne girmez.

    Geçici Madde 2 - 67 nci maddenin 3 üncü fıkrasında sözü geçen tüzükler çıkıncaya kadar mevcut posta tüzük ve yönetmeliklerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri yürür.

    YÜRÜRLÜĞE GİRME:

    Madde 69 - Bu kanun hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    KANUNUN YÜRÜTÜLMESİ:

    Madde 70 - Bu kanun hükümlerini Adalet ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100