Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5539

    Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434

    I - GENEL HÜKÜMLER:

    Madde 1 - Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu idareyi Genel Müdür temsil eder.

    II - GÖREVLER:

    Madde 2 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    A) Bu kanunda tarif olunan Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren yol güzergahlarını ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde İmar ve İskan Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı kapsamı dışında kalan yerlerde doğrudan doğruya tayin ve tespit etmek, hazırlıyacağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmalarını sağlıyacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,

    B) Bütün yol ağlarının inşaası, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartları tespit etmek,

    C) Yolların kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,

    D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak,

    E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak,

    F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

    G) Bu maddede belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü alat, edavat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek,

    H) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması; trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,

    İ) Otoyol, Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

    Madde 3 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Bu kanunda yazılı işler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu işleri yetki ve sorumluluklariyle birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil ünite amirlerine, Bölge Müdürlerine ve bunların yardımcılarına yaptırabilir.

    Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    III - KURULUŞ :

    Madde 4 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Karayolları Genel Müdürlüğü: Genel Müdürün İdaresi altında üç Genel Müdür Yardımcısı ve beş Müşavir ile,

    Merkezde:

    Otoyolları Dairesi Başkanlığı,

    Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı,

    Yapım Dairesi Başkanlığı,

    Bakım Dairesi Başkanlığı,

    Köprüler Dairesi Başkanlığı,

    Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı,

    Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı,

    İdari İşler Dairesi Başkanlığı,

    Personel Dairesi Başkanlığı,

    Denetim Kurulu Başkanlığı,

    Hukuk Müşavirliği,

    Savunma Sekreterliği,

    Organizasyon ve Metod Müdürlüğü,

    Saymanlık Müdürlüğünden,

    Taşrada:

    Bölge Müdürlükleri, Otoyollar Müdürlükleri ile Makina ve İkmal Grup Şefliklerinden,

    Teşekkül eder.

    Madde 5 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 8 - Hukuk Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür:

    A) Genel Müdürlüğe ait davaları her safhasında kovuşturmak,

    B) Memurların vazifelerinden doğan kanuni kovuşturmalara mütaallik işlemleri yapmak,

    C) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olmak üzere ait olduğu kuruluş tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik projelerini,

    D) Genel Müdürlük kuruluşunun tertip ve tanzim edeceği her türlü bağıtları ve şartname projelerini,

    E) Genel Müdürlük kuruluşu ile başkaları arasında her türlü uyuşmazlıkları,

    F) Genel Müdürlükçe sorulacak işleri,

    İnceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

    Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıtlı avukat da kullanılabilir.

    (Ek fıkra: 02/10/1963 - 341/1 md.) Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukatları mahkemelerle icra dairelerince takdir edilecek vekalet ücretinden Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatı gibi faydalanırlar.

    Madde 9 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Genel Müdürün teklifi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarını, hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini ve sınırlarını tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir.

    Madde 10 - Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşuna ait aylıklı memurların kadrosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Madde 11 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar Bayındırlık Bakanlığı kuruluş kadrolarından çıkarılmış ve bunun yerine (3) sayılı cetveldeki kadrolar Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı kadrolarına eklenmiştir.

    Madde 12 - Genel Müdür, Bayındırlık Bakanının inhası üzerine müşterek karar ile ve Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri ve Bölge Müdürleri Genel Müdürün teklifi ve Bayındırlık Bakanının onaması ile tayin, nakil, terfi edilir. Bunların dışında kalan aylıklı memurlarla bütün hizmetlilerin tayin, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından yapılır. Saymanlık Müdürü ve Saymanlık Müdürlüğü memurları Maliye Bakanlığınca tayin olunur.

    Madde 13 - Karayolları Genel Müdürü, merkez ve taşra kuruluşunda aylık veya ücretle çalışmakta bulunan her hangi bir memur veya hizmetliyi, ifası Genel Müdürlüğe ait bir iş için orada Genel Müdürlük kuruluşu ve açık bulunup bulunmadığı ile kayıtlı olmaksızın kadroda gösterilen ödenek ile ve tayindeki usulüne uyularak merkez veya taşrada dilediği yerde kullanabilir.

    Madde 14 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    IV - YOL AĞLARI:

    Madde 15 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır:

    A) Otoyollar,

    B) Devlet yolları,

    C) İl yolları,

    A) Otoyollar: Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet yollarıdır.

    Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan alınacak ücretin tespiti ve zaruri hallerde ücretsiz olması uygun görülen kesimlerinin tayini Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bayındırlık Bakanına aittir.

    B) Devlet yolları: Önemli bölge ve il merkezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede anayollardır.

    C) İl yolları: Bir il sınırı içinde ikinci derece önemi haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirlerine ve il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, Devlet yollarına, demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollardır.

    Bu üç sınıfa ait yol ağları kamu yararı, Milli Savunma ihtiyaçları ve bu ağların gelişmesine tesir eden ekonomik amiller gözönünde tutulmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca incelendikten sonra, Bayındırlık Bakanının onayı halinde uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve eklemeler de aynı usule bağlı olarak yapılır.

    Madde 16 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 18 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    V - GELİRLER:

    Madde 19 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.)

    Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:

    1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,

    2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,

    3. Faizler,

    4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makina ve atelyeleriyle eşyasının ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler,

    5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilecek malzeme, alat, edavat, depo, arazi ve vesairenin kira bedelleri,

    6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irad kaydolunan teminat akçeleri,

    7. Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri,

    8. Akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri.

    Madde 20 - (Değişik madde: 30/05/1973 - 1737/1 md.;Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    Madde 21 - (Mülga madde: 25/02/1952 - 5889/8 md.;Yeniden düzenlenen madde: 16/07/2004 - 5228 S.K./50.mad)(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./126.mad) Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde olan erişme kontrollü karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğünce geçiş ücretinin on katı kadar idarî para cezası verilir.

    (Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Bu madde uyarınca ödenmesi gereken ücret ve para cezaları ödenmeden araçların fenni muayeneleri ile satış ve devirleri yapılamaz.

    Bu madde kapsamındaki alacakların PTT İdaresince tahsiline Maliye Bakanlığınca izin verildiği takdirde bu alacaklar hakkında da 5584 sayılı Posta Kanununun mükerrer 66 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

    (Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 22 - Genel Müdürlüğün gelirleri her türlü resim ve vergiden muaftır.

    (Ek fıkra: 08/06/1965 - 626/1 md.) Teşkilat Kanununun 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler için ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, (Binek arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet - edevat ve bunların yedek parçaları va lastikleri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

    VI - ÇALIŞMA ESASLARI:

    Madde 23 - Karayolları Genel Müdürlüğü 15 inci maddeye giren yollara ait olmak üzere, her yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları yapım ve bakım programını hazırlar ve Bayındırlık Bakanının onamasiyle bu programı uygular.

    Madde 24 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 30/05/1973 - 1737/3 md.)

    Madde 26 - Mevcut yolların bakımı, ıslahı ve platformunun genişletilmesi ve husule gelen arızaların giderilmesi 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 50 inci maddesinde yazılı kayıt ve şartlara bağlı olmaksızın emaneten yaptırılabilir. Bu işler için gerekli malzeme, ilan edilmeksizin idarece pazarlıkla satın alınabilir.

    Emanet suretiyle yapılan yapım, bakım ve onarma işleri için mutemetlere (10 000) liraya kadar avans verilebilir. Ancak (1000) liradan fazla avanslar emanet işleri keşif bedelinin %5'ini geçemez.

    Madde 27 - Yolların inşa ve onarımı için yabancı memleketlerden tedarikine zaruret görülen her türlü makine, gereç, avadanlık ve yedek parçalar yapan fabrikalardan, önceden Bayındırlık Bakanının muvafakati alınarak, 2490 sayılı kanun hükümlerine göre teşkil edilecek komisyonlar tarafından satın alınabilir. Bu alımlarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun diğer hükümleri uygulanmaz.

    Madde 28 - Karayolları Genel Müdürlüğünce eksiltmeye konulan işlere girecek isteklilerden, bu işlere girmek için aranacak mali ve teknik yeterlik ve sair şart ve niteliklerin esasları Bayındırlık Bakanlığınca belirtilir.

    Madde 29 - Genel Müdürlük, lüzumlu gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri açabilir. Bu atelyeler dışarıdan da iş alabilir. Genel Müdür bu atelyelerin her birine yılları bütçelerinden en çok elli bin liraya kadar döner sermaye vermeğe mezundur. Bu atelyelere verilecek sermayenin toplamı bir milyon lirayı geçmez. Atelyelere verilecek döner sermayeden ancak umumi işletme masrafları ödenir. Bunların memur ve daimi hizmetlilerinin kadroları Genel Müdürlüğün memur ve daimi hizmetli kadroları arasında gösterilir. Her türlü aylık, ücret, özlük hakları ile başka masrafları bütçenin ilgili tertiplerinden ödenir.

    Safi hasılat veren atelyelerin bu hasılatı kendilerine tahsis olunan döner sermayelerinin üç misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine eklenir ve fazlası Genel Müdürlük bütçesine irat kaydolunur.

    Döner sermaye işlemlerinden atelye müdürü ve sorumlu sayman birlikte sorumludurlar.

    Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Umumi Muhasebe Kanunu ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle Sayıştay vizesinden müstesnadır.

    Nakit ve ayniyat hesap işleri döner sermayeli idareler için mevcut olan hesap ve ayniyat usullerine göre yürütülür.

    Madde 30 - Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olupta üzerinde sabit tesisi bulunmıyan milli emlake ait arazi isteği üzerine Hazinece parasız olarak Genel Müdürlüğe tahsis olunur.

    Madde 31 - Karayolları Genel Müdürlüğü ikinci maddenin (F) fıkrasında yazılı tesislerden; servis istasyonları, akaryakıt satış yerleri ve garajlar 29 uncu maddedeki esaslara göre döner sermaye ile işletilebilir.

    Madde 32 - Karayolları Genel Müdürlüğü aşağıdaki fıkralarda yazılı hak ve yetkilere de sahiptir:

    A) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet daireleri ve müessese ve teşekküller veya gerçek veya tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların sulh yoliyle hallinde,

    B) Anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında,

    C) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmıyan dava ve icra kovuşturulmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde,

    Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin,

    1000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,

    1001 liradan 10 000 liraya kadar olanların Bayındırlık Bakanının kararı, 10 001 liradan fazla olanları Danıştayın muvafık mütalası üzerine alınacak müşterek karar ile

    Muteber olur.

    Madde 33 - Karayolları Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanının onaması ile Devlet yolları yapımı ve gerekli makine ve malzemesi için her yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tutarının yüzde 50 sini geçmemek şartiyle 5 yıla kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilir.

    Madde 34 - Karayolları Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu karariyle iç istikrazlar akdine yetkilidir.

    VII - MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

    Madde 35 - Genel Müdürlük Disiplin Kurulu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığı altında daire başkanları, hukuk müşaviri ve personel işleri müdüründen teşekkül eder.

    Bu Kurul, tayinleri Genel Müdürlüğe ait memurların disiplin işleri ile meşgul olur. Tayinleri Bayındırlık Bakanlığına ait memurların disiplin işleri Bakanlık Disiplin Komisyonunda görülür.

    Madde 36 - Karayolları Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.

    Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza görürler.

    VIII - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

    Madde 37 - (Mülga madde: 09/02/1951 -5716/1 md.)

    Madde 38 - 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile ek ve değişikliklerinin ve 3611 sayılı Nafıa Vekaleti Teşkilat Kanununun Şose ve Köprüler Reisliğine ait, bu kanuna aykırı, hükümleri kaldırılmıştır.

    Madde 39 - Bu kanunun gerekli görülen hükümlerinin uygulanma şekilleri bir tüzükle tesbit olunur.

    Ek Madde 1 - Karayolları Umum Müdürlüğü, görevleri dahilindeki işlerden umumi hükümler dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen yol, köprü ve tüneller Maliye Vekaleti'nin mütalaasına istinaden İcra Vekilleri Heyetinden karar alınmak suretiyle 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 inci maddeleri hükmüne tabi olmaksızın fenni liyakatları ve iktidarları Nafıa Vekaletince kabul edilmiş yerli veya yabancı uzman ve firmalara veya icabında bu firmalardan birine pazarlıkla yaptırmaya, işletmeye salahiyetlidir.

    Ek Madde 2 - Birinci maddede yazılı işlerin inşaat ve kontrol masrafları nakit veya Hazine bonosu ile ödenir.

    Ek Madde 3 - Karayolları Umum Müdürlüğünce bu tesislerin amortisman, bakım ve işletme masrafları gibi bilcümle masrafları karşılığı olarak belli bir müddet için müruriye alınır.

    Müruriyenin kimlerden, ne miktarda, neye göre ve ne kadar bir müddet için alınacağı Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir tarifede gösterilir.

    Lüzum hasıl olduğu takdirde tarifede aynı usul ile gerekli değiştirmeler yapılabileceği gibi iktisadi icaplara müsteniden keza aynı usul ile müruriye istisna ve muaflıkları da ihdas olunabilir.

    Bu müruriyeler Karayolları Umum Müdürlüğü Bütçesinin varidat kısmında açılacak hususi bir maddeye irat kaydolunur.

    Ek Madde 4 - Karayolları Genel Müdürlüğü; Devlet Daire ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından vaki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkanları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca veya dış yardımlardan karşılanmak şartiyle yerine getirmeye, ayrıca bu kanunda belirtilen yol ağlarının emniyeti bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak konaklama tesisleri ve akaryakıt satış istasyonları gibi çeşitli tesislerin yapılmasına dair ilgililerin taleplerini, yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak karşılamaya yetkilidir.

    Bu suretle elde olunacak paranın gelir ve ödenek kaydı, bu işlerden önce de harcama yapabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve ödenekten harcanmayan kısmının ertesi yıla devrine ait esaslar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunlarında gösterilir.

    Ek Madde 5 - Karayolları Genel Müdürlüğü; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, zaruri hallere münhasır olmak üzere, Bakanlar Kurulu karariyle sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilir.

    Ek Madde 6 - İl yolları ağına giren taşınmaz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte ilgili idareler tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur.

    Geçici Madde 1 - Yol işleri ile ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığınca girişilmiş taahhütler ve bağıtlanmış sözleşmelerle, yol işlerinde kullanılmakta olan her türlü menkul mallar ve diğer mevcutlar bütün hak ve vecibeleriyle Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilir.

    Geçici Madde 2 - Umumi Muhasebe Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu kanunla kurulan Genel Müdürlüğün işleriyle ilgili bulunan gayrimenkuller parasız olarak Hazinece bu Genel Müdürlüğe temlik olunur.

    Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve resimden muaftır.

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 25/02/1952 - 5889/8 md.)

    Madde 40 - Bu kanunun 12 nci maddesinde yazılı tayin işleri 28/02/1950 tarihinde, diğer maddeleri 01/03/1950 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 41 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100