Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

14/07/1965 T. VE 657 S., 08/06/1949 T. VE 5434 S. 05/03/1964 T. VE 439 S., 30/04/1992 T. VE 3797 S., 11/10/1983 T. VE 2914 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 05/01/1961 T. VE 222 S., 24/11/1994 T. VE 4048 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİN

    14/07/1965 T. VE 657 S., 08/06/1949 T. VE 5434 S. 05/03/1964 T. VE 439 S., 30/04/1992 T. VE 3797 S., 11/10/1983 T. VE 2914 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 05/01/1961 T. VE 222 S., 24/11/1994 T. VE 4048 S. KANUNLARIN BAZI MADDELERİN

    Kanun Numarası: 4359

    Kabul Tarihi: 04/03/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1998

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 23307

    Madde 1 - (Çeşitli, Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.

    Madde 5 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.

    Madde 8 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.

    Madde 11 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapmakta olup ilgili yerine işlenmiştir.

    Madde 17 - Ekli ve 2 sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş ve ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

    Madde 18 - 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer kanunlarda geçen "Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 19 - Bu Kanunun 1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri 01/01/1998 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değiştirilen 176 ncı maddesindeki 80 ve 90 gösterge rakamları sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100'e 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110 'a yükseltilerek uygulanır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yönetici olarak görev yapanlarla, evvelce benzer yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar, durumlarının bu Kanunda belirlenen esaslara uygun bulunmasına bakılmaksızın halen bulundukları görevlerine devam ederler ve yöneticilik hizmetleri bu Kanun uyarınca belirlenecek eşdeğer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri ile değiştirilen 3797 sayılı Kanunun 53, 56, 61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen işlemler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Kadroların belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılır.

    Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde, yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

    Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte ilköğretim müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterli sınavı şartı aranmaz. Yardımcı olarak görev yapmakta olanlar bu görevde geçirdikleri süreleri dikkate alınarak hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Halen ilköğretim müfettişliği yapmakta olanlardan 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilir.

    Geçici Madde 5 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi uyarınca eğitim öğretim tazminatından yararlanacakların bu tazminatları, bu Kanunun 2 nci maddesi ile belirlenen oranlar üzerinden yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı aranmadan 01/01/1998 tarihinden geçerli olmak üzere ödenir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunla kaldırılan Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli personelden kadroları iptal edilmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmadan bu Kanunla kurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 7 - Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün boş bulunan yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarındaki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kadrolara; Genel ve katma Bütçeli Kuruluşların bütçe ödenekleri çerçevesinde (...) geçici işçi statüsünde (...) çalışmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak müracaat etmiş ve bunlar arasından çalıştıkları kurumlarca yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımalıdır. 01/01/1998 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış bulunmaları, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) veya lise ve ve dengi okul mezunu olmaları, ihtiyaç duyulan illerde çalışmayı kabul etmeleri ve her iki kurum için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile müştereken yapılacak merkezi (Ö.D.Y.M.) sınavı başarmaları kaydıyla 1998 yılı sonuna kadar Maliye Bakanlığınca kullanılmasına izin verilen yardımcı hizmetli kadrolarına başarı sıralamasına göre atanabilirler.

    İlgililer, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara intibak ettirilirler.

    Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri, yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.

    Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri (önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

    Bu madde hükümlerine göre Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarına ataması yapılacak personel, beş yıl süreyle diğer hizmet sınıflarına atanamazlar.

    Bu suretle atanacak olan personelin Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil boş kadrolarına intibat ettirilmesinde uygun unvan ve derecebulunmaması halinde 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan geçici işçi pozisyonları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgili kurumların 1998 yılı geçici işçi vizesinden düşülmüş ve iptal edilmiş sayılır.

    Maliye Bakanlığı, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer esas ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.

    Geçici Madde 8 - İhdas edilen; (62 600) adet serbest kadro 01/07/1998, (102 400) adet tutulan kadrodan (51 200) adedi 01/07/1999 ve (51 200) adedi ise 01/07/2000 tarihinden itibaren kullanılacaktır.

    Geçici Madde 9 - Bu Kanunla 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değiştirilen 14 üncü maddesi uyarınca düzenleme yapılıp yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

    EK 1 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    Kurumu   : Milli Eğitim Bakanlığı

    Teşkilatı   : Merkez

                      İhdas Edilen Kadrolar

                   Serbest Kadro    Tutulan Kadro

    Sınıfı    Unvan          Derece   Adedi    Adedi    Toplam

    -------   ------------------------------------   --------   -------   --------   ---------

    GİH    Eğitim Teknolojileri Gn.Md.    1    1     - 1

    GİH    Daire Başkanı           1    2 -    2

    GİH    Şube Müdürü        1    6    -    6

          TOPLAM           9    9

    EK 2 SAYILI LİSTE

    (I) SAYILI CETVEL

    Kurumu   : Milli Eğitim Bakanlığı

    Teşkilatı    : Taşra

                      İhdas Edilen Kadrolar

                   Serbest Kadro    Tutulan Kadro

    Sınıfı    Unvan          Derece   Adedi    Adedi    Toplam

    -------   ------------------------------------   --------   -------   --------   ---------

    EÖH    İlköğretim Müf.         1-9    3000    1000    4000

    EÖH    İlköğ. Müf.Yrd.         1-9    500 -    500

    EÖH    Öğretmen          1-9    50 000    100 000    150 000

    GİH    VHKİ          5    100    100    200

    GİH    VHKİ          7    50    50    100

    GİH    VHKİ          10    50    50    100

    GİH    Memur          5    100    100     200

    GİH    Memur          7    50    50       100

    GİH    Memur          10    50    50    100

    GİH    Ambar Memuru       5    40    -    40

    GİH    Ambar Memuru       7    30    -    30

    GİH    Ambar Memuru       10    30    -    30

    GİH    Şoför          5    40    -    40

    GİH    Şoför          7    30 -       30

    GİH    Şoför          10    30    -    30

    TH    Teknisyen          9    200    100    300

    SH    Psikolog          5    300    300    600

    SH    Sosyal Çalışmacı          5    100    100    200

    SH    Sosyal Çalışmacı          7    200    200    400

    SH    Hemşire          5    50    100    150

    SH    Hemşire          7    50    100    150

    SH    Hemşire          9    100    100    200

    YH    Hizmetli          10    3000    -        3000

    YH    Hizmetli          12    4400    -       4400

    YH    Aşçı          12    100    -       100

    TOPLAM                62 600 102 400    165 000

    EK 3 SAYILI LİSTE

    (1) SAYILI CETVEL

    Kurumu : Milli Eğitim Bakanlığı

    Teşkilatı : Merkez

                         İptal Edilen Kadrolar

                      Serbest Kadro    Tutulan Kadro

    Sınıf    Unvan              Derece    Adedi    Adedi    Toplam

    -------   -----------------------------------------------------   --------   -------   --------   ---------

    GİH    Bilgisayar Eğitimi ve Hizm. Gn. Müdürü   1    1     -    1

                TOPLAM       1       1

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100