Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU

    KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU

    Kanun Numarası: 4274

    Kabul Tarihi: 19/06/1942

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1942

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5141

    BİRİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT

    A OKULLAR VE İDARELERİ

    Madde 1 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    B DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 7 - Valilik merkez kazasiyle diğer kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle ilköğretmen okullarında mezun öğretmenlerin disiplin işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişinin - bulunmadığı takdirde maarif memurunun - başkanlığında her kaza merkezinde beşer üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:

    1 - Merkez kazası başöğretmenlerinden bölge ilköğretim müfettişinin göstereceği üç namzet arasından maarif müdürünün seçeceği bir başöğretmen;

    2 - Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

    3 - Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen ve bir öğretmen.

    Madde 8 - Her valilik merkezinde maarif müdürünün veya muavininin başkanlığında gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin disiplin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki kurulun kararları için ikinci derecede tetkik mercii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:

    1 - Merkez kazası bölge ilk öğretim müfettişi;

    2 - Valiliğin bütün kazalarında vazife gören gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri iki namzetten vekillikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

    3 - Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer namzetten maarif müdürünün seçeceği bir eğitmen, bir öğretmen.

    Madde 9 - Yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı disiplin kurulları üyeleri iki yıl için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla girecek üyelerin ne suretle seçilecekleri Maarif Vekilliğince tesbit edilir. (Kaza ve valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarını mürettep azanın çokluk reyiyle verirler.Bu kurullar rey nısabı mahfuz kalmak üzere azanın çokluk sayısiyle de toplanabilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : KÖY EĞİTMEN VE ÖĞRETMENLERİNİN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ

    Madde 10 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : OKULLARA KABUL VE DEVAM

    Madde 12 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TALEBENİN DERS ARAÇLARI

    Madde 18 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 19 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : OKUL YAPIMI VE ONARIMI

    Madde 22 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 23 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 26 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 27 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    ALTINCI BÖLÜM : KÖY OKULLARINA MAHSUS ARAZİ

    Madde 28 - (Mülga madde: 04/09/1947 - 5129/10 md.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    YEDİNCİ BÖLÜM : KÖY EĞİTMEN, ÖĞRETMEN, GEZİCİ BAŞÖĞRETMEN VE GEZİCİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜKAFATLANDIRILMASI VE CEZALANDIRILMASI

    Madde 31 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : KÖY ENSTİTÜLERİ VE BU ENSTİTÜLERİN KÖY OKULLARİYLE İLGİLİ İŞLERİ

    Madde 38 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 39 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 40 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 41 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 24/05/1948 - 5210/15 md.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    DOKUZUNCU BÖLÜM : KÖY ENSTİTÜLERİNDE VAZİFE GÖRENLERİN TAYİNİ, TERFİ, MÜKAFATLANDIRMA VE CEZALANDIRMA ŞEKİLLERİ

    Madde 44 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 46 - (İlk fıkra Mülga: 05/03/1964 - 439/15 md.)

    (Değişik fıkra: 27/01/1954 - 6234/7 md.) İlköğretmen okullarının öğretmenleri, mesai saatleri içinde okulda kalarak, kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler.

    Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstahdemler, vazifeli oldukları günlerde ilköğretmen okulu idarelerince tabelaya konarak yedirilirler, ve okul taşıtlarından faydalanırlar. Bunlar için hiç bir para alınmaz.

    Madde 47 - İlköğretmen okullarında vazife gören öğretmen, memur, usta öğretici ve müstahdemlerin oturdukları evlerin dolayında her ev için yarım hektarı geçmemek üzere arazi ayrılır. Bunlar, o araziyi örnek olabilecek şekilde aileleriyle birlikte işlerler; aile ihtiyacını karşılayacak sayıda hayvan besleyebilirler. Elde edilen ürünlerden kendileri faydalanırlar. Bunun için hiç bir para alınmaz.

    Madde 48 - İlköğretmen okulu öğretmenlerine okul öğretmenler kurulu karariyle ve nöbetle müdürleri tarafından yılda iki ayı geçmemek üzere tatil izni verilir. Bu müddet aralıklı da olabilir.

    Madde 49 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    ONUNCU BÖLÜM : MÜTEFERRİK MADDELER

    Madde 54 - Bu kanunda yazılı vazifeleri gören eğitmen, öğretmen, usta öğretici, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muhtar ve ihtiyar meclisi azalariyle bu vazifelerle ilgili işleri yapmıya memur edilenlerden birisine veya kurullarına karşı işlenecek ve Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının üçüncü babının dokuzuncu faslında ve dördüncü babının üçüncü faslında ve dokuzuncu babının ikinci ve yedinci faslında mevcut cezalarla ilgili görülecek suçlardan ağır ceza mahkemesinin vazifesi dışında kalanlar, cumhuriyet müddeiumumiliğinin iddianamesiyle doğrudan doğruya mahkemeye verilir.

    Madde 55 - 1609 sayılı kanun hükümlerine temas eden bir suç işliyen eğitmen ve öğretmenler, gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler o kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı memurlar hakkında yapılacak muameleye tabi tutulurlar.

    Madde 56 - İlköğretmen okullarından ve eğitmen kurslarından mezun olanlara, köylerdeki sağlık vazifelerini yaptıkları esnada faydalanacakları acele sıhhi imdada mahsus malzemeyi havi birer sıhhat çantasını; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, bütçesinden temin eder.

    Madde 57 - İlköğretmen okullarına en yakın istasyon, iskele, kaza ve valilik merkezine bağlıyan yol ilgili vekillik veya valiliklerce en kısa zamanda yaptırılır.

    Bu okullara en yakın duraklar ve iskeleler en kısa bir zamanda ilgili vekillikçe yükletme ve boşaltmıya elverişli hale getirilir.

    Madde 58 - İlköğretmen okullarının ve köy okullarının her türlü muhabere evrakı diğer resmi teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilatı vasıtasiyle getirilip götürülür.

    Bu kurumlar resmi işlerinde köy ve jandarma telefonlarından parasız faydalanırlar.

    Madde 59 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 60 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 61 - İlköğretmen okulu binalarından birini veya bir köy okulu binasını Maarif Vekilliğince verilecek planlara göre yaptıran veya bu okul ve ilköğretmen okullarına tarla, bağ, bahçe, fidanlık değirmen gibi bir gayrimenkulü bağışlıyan iyilik severlerin veya hayır müesseselerinin adları bunlara daimi olarak anılmak üzere verilir.

    Madde 62 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 63 - (Mülga madde: 27/01/1954 - 6234/12 md.)

    Madde 64 - 3803 sayılı kanunun onsekizinci maddesinde yazılı "Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı"nın alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu sandığın gelirleri, faiz ve kazançları hiç bir

    harç, vergi ve resme tabi değildir.

    Sandığın paraları; ilgili eğitmen, öğretmen ve müfettişler tarafından başkalarına temlik edilemez ve şahsi borçları için de haczolunamaz.

    Yardımlar sandık azasına aşağıda yazılı hallerde yapılır:

    1 - Vazifesi başında kazaya uğrayanların sakatlanmalarında veya ölümlerinde, (Bu hüküm köy enstitüsü talebesine de şamildir);

    2 - Ailelerinin ölümlerinde, hastalıklarında; çocuklarının doğumunda;

    3 - Hayvanlarının vazife esnasında ölmeleri veya kazaya uğramalarında;

    4 - Evlerinin veya eşyasının tamamen yanması halinde;

    5 - Evlenmelerinde.

    Sandık azasına istihsal vasıtası edinme, işlik tesis etme, tetkik seyahatı yapma, çocuklarını okutma gibi sebeplerle de sandıktan ödünç para verilebilir.

    Madde 65 - (Mülga madde: 08/06/1949 - 5434/135 md.)

    Madde 66 - (Mülga madde: 04/09/1947 - 5129/10 md.)

    Madde 67 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 68 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 69 - (Mülga madde: 05/01/1961 - 222/89 md.)

    Madde 70 - Bu kanun neşri tarihinden yürürlüğe girer.

    Madde 71 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100