Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HK. KANUNDA,657 SAYILI DMK.NDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK.DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HK. KANUNDA,657 SAYILI DMK.NDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK.DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4208

    Kabul Tarihi: 13/11/1996

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1996

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22822

    BİRİNCİ KISIM : KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    b) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

    d) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    e) (Mülga bent : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 3 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 4 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 5 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 6 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : CEZA VE USUL HÜKÜMLERİ

    KARAPARA AKLANMASI SUÇUNDA CEZA

    Madde 7 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    ZAMANAŞIMI

    Madde 8 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    TEDBİR KONULMASI

    Madde 9 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    KONTROLLÜ TESLİMATIN ŞARTLARI

    Madde 10 - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

    a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

    b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,

    c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

    d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

    e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

    1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

    2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

    Zorunludur.

    KONTROLLÜ TESLİMAT KARARI VE USULLERİ

    Madde 11 - Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir. *1*

    İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.

    Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.

    YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞ

    Madde 12 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    YETKİLİ MAHKEME

    Madde 13 - (Mülga fıkra : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    (Değişik fıkra : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

    (Mülga fıkra : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    EK ÖDEMELER

    Madde 14 - (Mülga madde : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    YÖNETMELİKLER

    Madde 15 - (Mülga fıkra : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

    (Mülga fıkra : 11/10/2006 - 5549 S.K/26.mad)

    İKİNCİ KISIM : DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNA EKLENEN HÜKÜM

    Madde 16 - (12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    İKİNCİ BÖLÜM : 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

    Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 19 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM : GEÇİCİ MADDELER, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

    Geçici Madde 1 - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler.

    Madde 22 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100