Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 4125

    Kabul Tarihi: 27/10/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22447

    Madde 1 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 15 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 17 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 18 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 19 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 20 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, (...) 30 uncu maddesi, 31 inci maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi,

    b) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi.

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 22 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır.

    Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimi için yurt dışında (...) vatandaşlarımızın oturdukları ülkelerde oy kullanmaları, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminde gerçekleştirilir.

    Yüksek Seçim Kurulu bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hallerde uygun gördüğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendirebilir.

    Bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü hususlar Dışişleri Bakanlığınca uygulanır.

    Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda fiili veya hukuki herhangi bir engelin veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun gümrük kapılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Geçici Madde 3 - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 4 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı Kararı ile)

    Geçici Madde 5 - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallere asılamaz. (...) miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince bu hüküm dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

    Geçici Madde 6 - Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili seçimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir.

    Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100