Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN

    MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4072

    Kabul Tarihi: 16/02/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22207

    FAZLALIKLARIN DEVRİ

    Madde 1 - Hazinenin mülkiyetinde iken herhangi bir nedenle ve yolla mülkiyetinden çıkmış ya da başka Yasaların kapsamı içinde kalan yerler ile üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen yerler hariç olmak üzere;

    26/07/1972 - 09/10/1987 tarihleri arasında mülga 2613 ve 766 sayılı Yasalar gereğince miktar fazlası olarak Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar senetsizden tescil edilen kısımlar dahil olmak üzere 21/06/1989 tarih ve 3402 sayılı Yasanın 14 üncü maddesindeki miktarlara kadar olan kısmı, kadastro tutanağı, komisyon kararı veya mahkeme ilamı ile belgelendirilmek koşuluyla zilyedine veya mirasçılarına 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden devredilir. Zilyede verilecek taşınmaz mal üzerinde, yukarıda sayılan belgelerde gösterilmiş muhtesat var ise sadece zeminin vergi değeri esas alınır.

    (Son fıkra mülga: 09/03/1995 - 4088/1 md.)

    (Ek fıkra: 29/06/2001 - 4707 S.K./8. md.) Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

    DEVİR ŞEKLİ

    Madde 2 - Taşınmaz malların devir bedelleri, peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme durumunda, devir bedelinin 1/4'ünün 30 gün içinde ödenmesi gerekir.

    Taksitle ödenecek miktar, bedelinin 1/4'ünün ödenmesini izleyen en çok 24 ayda ve hasat mevsimi dikkate alınarak belirlenecek 4 eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

    Taksit tutarı ve faizleri ödenmedikçe taşınmaz mal devralan adına tescil edilemez.

    Bedelin tamamının ödenmesinden sonra, yerel maliye kuruluşunun yazılı istemi üzerine, tapu harçları tahsil edilerek devralanlar adına re'sen tescil işlemleri yapılır.

    DEVRİ YAPILMAYACAK TAŞINMAZ MALLAR

    Madde 3 - Aşağıdaki taşınmaz malların devri yapılmaz.

    a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz mallar,

    b) Deniz kıyı kenar çizgisine 1 000 metre, tabii ve sun'i göl kenar çizgisine 300 metreden az mesafede bulunan alanlarda,

    c) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre 1 inci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerlerde,

    d) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan yerlerde,

    e) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile 17/10/1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Orman Bakanlığı emrinde bulunan taşınmaz mallarda,

    f) (Değişik bend: 29/06/2001 - 4707 S.K./9. md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler.

    BAŞVURU SÜRESİ

    Madde 4 - Bu Kanundan yararlanacak olanların, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yerel maliye kuruluşuna başvurmaları gerekir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 29/06/2001 - 4707 S.K./10. md.)

    Bu Kanunun 1 inci maddesine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100