Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3824

    Kabul Tarihi: 25/06/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21281

    BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

    Madde 1 - (04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    İKİNCİ BÖLÜM : GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 2 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 39 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 8 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bentler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanuna mükerrer 25 inci madde eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 12 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (03/06/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kanuna Geçici 20 inci madde eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

    Madde 14 - (02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine fıkralar eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İTHALDE ALINAN VERGİ VE RESİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 15 - (14/05/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 16 - 14/05/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanuna ekli olup 10/11/1988 tarihli ve 3502 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09, 27.10 (makine yağları hariç), 36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarında yer alan eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, değer üzerinden alınan nispi gümrük vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanuni vergi nispeti %25 olarak tespit edilmiştir.

    07/03/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi hükümleri ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

    GÜMRÜK VERGİSİ HASILATININ DAĞILIMI [ MADDE 17 ]

    ALTINCI BÖLÜM : GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ALINAN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 18 - (Mülga madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./37. md.)

    Madde 19 - (Mülga madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./37. md.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./37. md.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./37. md.)

    Madde 22 - (Mülga madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./37. md.)

    Madde 23 - (07/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)

    Madde 24 -(29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 25 - (05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Geçici Madde 1 - a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ile iratlar,

    b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ve iratlar,

    c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar,

    d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,

    e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,

    Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları hakkında 07/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    YEDİNCİ BÖLÜM : KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 26 - a) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası,

    b) 14/06/1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26/01/1967 tarihli ve 827 sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu,

    c) 31/10/1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun,

    d) 02/02/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,

    e) 07/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,

    f) 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 27 - Bu Kanunun;

    a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 01/01/1993,

    b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ( Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 01/01/1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı,

    c) Diğer hükümleri yayımı,

    Tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 28 - Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100