Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN

    ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3806

    Kabul Tarihi: 27/05/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21247 Mükerrer

    Madde 1 - 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Avcılar,

    2. Ekli (2) sayılı listede adı yazılı bucak bağlanmak ve aynı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Bağcılar,

    3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Güngören,

    4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Bahçelievler,

    5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Maltepe,

    6. Merkezi Sultanbeyli Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Sultanbeyli,

    7. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Tuzla,

    8. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köy bağlanmak ve aynı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Çiğli,

    9. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adı yazılı köy bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Gaziemir,

    10. Ekli (9) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Balçova,

    11. Ekli (10) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Narlıbahçe,

    12. Ekli (11) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Damal bucak merkezi olmak üzere Kars İlinde Damal,

    13. Ekli (12) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyler bağlanmak ve merkezi Karakoyunlu Kasabası olmak üzere Kars İlinde Karakoyunlu,

    Adlarıyla onüç İlçe kurulmuştur.

    Madde 2 - 1.- Kars İline bağlı Ardahan İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (13) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Ardahan adıyla,

    2. Kars İline bağlı ığdır İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (14) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Iğdır adıyla,

    İki il kurulmuştur.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (15) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Ekli (16) sayılı listede yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

    Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır.

    Bu süre içinde yeni kurulan illerde, bu illere bağlanan ilçelerde ve yeni kurulan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

    Geçici Madde 2 - Ardahan ve Iğdır İllerinin il genel meclisleri, il merkezi kabul edilen ilçeler ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisleri valilerin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yaparlar.

    İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclislerinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunla kurulan belediyelere ait organlar ile Damal ve Karakoyunlu ilçeleri il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.

    Bu süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde kurulan Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Maltepe, Tuzla belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi dahilinde kurulan Çiğli, Gaziemer, Balçova, Narlıbahçe belediyelerine ait hak, yetki ve görevlerin büyükşehir belediyesine ilişkin olanları İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerince kullanılır ve yürütülür.

    Yeni kurulan bu belediyeler teşkilatlanıncaya kadar bunların her türlü hizmetlerinin halen bağlı oldukları ilçe belediyelerince yürütülmesine devam olunur.

    Yeni kurulan belediyeler hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerince sağlanır.

    Geçici Madde 4 - Ardahan ve Iğdır İllerine bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Ardahan ve Iğdır il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

    Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir.

    Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ardahan ve Iğdır il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

    Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

    Ardahan ve Iğdır illerinin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak Ardahan ve Iğdır valilikleri için 1992 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından 2 adet binek otomobil alınır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100