Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

    İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

    Kanun Numarası: 3796

    Kabul Tarihi: 30/04/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/05/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 21219

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.

    KURUL VE KOMİTE KURULMASI

    Madde 2 - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.

    HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU

    Madde 3 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve görevlendireceği iki üye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden teşekkül eder.

    Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.

    Bu Kurulda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden Kurul Başkanınca belirlenen birer üye asbaşkanlık görevini yürütürler.

    Bakanın katılmadığı toplantılarda Kurula asbaşkanlar sırayla başkanlık yaparlar.

    Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla alınır.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

    SORUMLULUK

    Madde 4 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili ve sorumludur. Kurul bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere hizmet komiteleri ve idari birimler kurabilir. Yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir.

    YÜRÜTME KURULU

    Madde 5 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek, hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürünün ayrı ayrı belirleyecekleri ikişer üye ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanının belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu kurulur.

    Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

    Yürütme Kurulu haftada en az bir kere toplanır.

    YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 6 - Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.

    HAZIRLIK KOMİTESİNİN TEŞKİLİ

    Madde 7 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığından birer; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer olmak üzere toplam 16 üyeden teşekkül eder. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayını almak suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye alabilir ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.

    Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardımcıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.

    Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli atamaya yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktarda bir ücret ayrıca ödenir.

    HAZIRLIK KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

    Hazırlık Komitesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;

    a) Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,

    b) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek,

    c) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak ve yaptırmak,

    d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,

    e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve bunların ücretlerini tespit etmek,

    f) Her türlü bağışı kabul etmek,

    g) Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,

    h) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,

    ı) Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,

    i) Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak,

    ARSA TAHSİSİ

    Madde 9 - Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine veya İstanbul Özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.

    Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılır.

    REKLAM, YAYIN VE PAZARLAMA

    Madde 10 - Olimpiyat oyunlarının hazırlık ve düzenlenmesiyle ilgili her türlü naklen yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama ve şehircilik hizmetleri Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralları dikkate alınarak Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir. Bu hizmetleri yerine getirecek komiteler aynı kurul tarafından belirlenir.

    GELİRLER

    Madde 11 - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır.

    a) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad) ,

    b) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad) ,

    c) Konut fonunda toplanan aylık gelirin %1'i,

    d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,

    e) (Mülga bend :07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad;Yeniden düzenlenen bend: 3/7/2005-5398 S.K./27.mad) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i,

    f) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad) ,

    g) Diğer gelirler,

    Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun kamu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.

    (Değişik fıkra: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan gelirler takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu hesabına yatırılır.

    SÖZLEŞME YETKİSİ

    Madde 12 - Olimpiyat oyunları düzenlenmesi ile ilgili olarak; Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile gerekli sözleşmeyi yapmaya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilidir.

    VERGİ MUAFİYETİ

    Madde 13 - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu;

    a) Olimpiyat oyunlarından elde ettiği gelir ile her türlü işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,

    b) Yurt içi ve yurt dışında yaptığı mal ve hizmet alımı ve harcamalar,

    c) Bu Kurula yapılan bağış ve yardımlar,

    Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi (katma değer vergisi hariç), resim ve harçtan muaftır.

    HİZMET ZORUNLULUĞU

    Madde 14 - Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bu yöndeki taleplerini öncelikle karşılarlar.

    KURULUN TASFİYESİ

    Madde 15 - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, olimpiyat oyunlarının kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlar ve en geç bir yıl içerisinde tasfiye ile ilgili faaliyetlerini tamamlar.

    Olimpiyat düzenlenmesiyle ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meblağ Kurulun tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Konsolide Bütçeye gelir olarak kaydedilir.

    TESİS VE GAYRİMENKULLERİN DEVRİ

    Madde 16 - İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yaptırılan spor tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

    Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle kararlaştırılır.

    ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ KURALLARINA UYMA ZORUNLULUĞU

    Madde 17 - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına uymak zorundadır. Bu Kurulun oyunlarla ilgili alacağı kararlar, getireceği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmeler Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kurallarına aykırı olamaz.

    OLİMPİYAT AD VE AMBLEMİNİN KORUNMASI

    Madde 18 - Olimpiyat ad ve ambleminin ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla kullanılması İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir.

    GENELGE

    Madde 19 - Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili genelgeler Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesince hazırlanır. Yürütme Kurulunun teklifi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer.

    ALIM-SATIM VE İHALE İŞLERİ

    Madde 20 - Bu Kanun kapsamına giren alım - satım ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanununun vize ve denetimine tabi değildir. Alım - satım ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

    DENETİM

    Madde 21 - Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun, bu Kanun kapsamındaki her türlü işi ve işlevine ilişkin harcamaları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

    ONUR KURULU

    Madde 22 - Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere göre yapılacak işlemlere ait kararları almak üzere gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Genel Sekreterinden oluşan Onur Kurulu kurulur.

    Onur Kurulunun aldığı kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - 3 üncü ve 22 nci maddelerde yer alan kurullarda görevli bulunan üyeler bu maddelerde belirtilen asli görevlerinden ayrılmaları halinde olimpiyat oyunları onur üyesi olurlar.

    Geçici Madde 2 - İstanbul Olimpiyat Oyunları bittikten ve 15 inci maddede öngörülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra bu Kanun yürürlükten kalkar.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:

    Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100