Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN

    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3646

    Kabul Tarihi: 16/05/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/05/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 20528

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı;

    a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Bütçeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,

    b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kullanılmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesislerin,

    c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin,

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır.

    TESCİL İŞLEMLERİ

    Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ve üzerindeki binalar ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği adına tescil edilir. Bu tescil işlemleri;

    a) 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen taşınmaz mallar için doğrudan doğruya,

    b) Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen taşınmaz mallar için ise, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile birlikte, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatı üzerine yapılır.

    İHTİLAFLI TAŞINMAZ MALLAR

    Madde 3 - Tescile konu olan taşınmaz mallarla ilgili adli ve idari davalarda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taraf olarak kabul edilir.

    SERMAYEYE İLAVE

    Madde 4 - 1 inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.

    İSTİSNA

    Madde 5 - Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar, bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

    (Ek fıkra: 03/05/2001 - 4670/1. md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kuruluş ve hibe ediliş amaçları doğrultusunda kullanılması zorunlu bulunan yetiştirme ve deneme çiftliklerinden Bandırma-Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Lalahan-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yerköy-Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü ve Konya/Ereğli-Koyunculuk Üretme İstasyonuna ait bina, tesis ve araziler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

    MUAFİYET

    Madde 6 - Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100