Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN

    ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 3580

    Kabul Tarihi: 15/06/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20215

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER :AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına talebi artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını;

    "Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını;

    "Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında belirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini;

    (Değişik fıkra: 03/05/1990 - 3641/1 md.) Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren yükseköğretim Kurumları; Eğitim Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen Edebiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini; ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    PARASIZ YATILI OKUTULACAK VEYA BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

    Madde 4 - Bakanlık, kendisine bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ve uzman ihtiyacını karşılamak üzere, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı ve burslu öğrenci okutabilir.

    Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları Bakanlıkça tespit edilir.

    PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SÜRESİ

    Madde 5 - Parasız yatılılık ve bursluluk süresi, öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bir yıl uzatılabilir.

    PARASIZ YATILILIK VEYA BURSLULUKTAN FAYDALANMA

    Madde 6 - Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.

    Burs ve harçlıkların ödenmesine tatil aylarında devam edilir.

    PARASIZ YATILILIKTAN BURSLULUĞA, BURSLULUKTAN PARASIZ YATILILIĞA GEÇİŞ

    Madde 7 - Bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilirler.

    BAŞKA KURUM BURSLARINDAN FAYDALANMA

    Madde 8 - Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkanlarını kullanan öğrenciler mecburi hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzelkişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler.

    ÖĞRENİM KURUMUNU DEĞİŞTİRME

    Madde 9 - Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler, bulundukları öğretim kurumunun tabi olduğu mevzuata uygun olarak Bakanlık izniyle öğretim kurumları arasında yatay geçiş yapabilirler.

    BURS VE HARÇLIK MİKTARI

    Madde 10 - Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

    Madde 11 - (Değişik madde : 22/01/2004-5079 S.K./1.mad)

    Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır.

    SORUMLULUK

    Madde 12 - Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenlere Bakanlıkça yapılmış masraflar, faizi ile birlikte tahsil olunur. Yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

    YÜKÜMLÜLÜK

    Madde 13 - Bakanlıkça parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrenciler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü ve 225 inci maddelerindeki hükümlere tabidirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÖNETMELİK

    Madde 14 - (Değişik madde : 22/01/2004-5079 S.K./2.mad)

    Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine; eğitim giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık adına yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, bu Kanun hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar "Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" nin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100