Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3578

    Kabul Tarihi: 15/06/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21/06/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20202

    Madde 1 - 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Ağaçören Bucak Merkezi olmak suretiyle Ankara İlinde Ağaçören adıyla,

    2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Pazaryolu Bucak Merkezi olmak suretiyle Pazaryolu adıyla,

    3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyler aynen bağlanmak ve merkezi Kazımkarabekir Bucak Merkezi olmak suretiyle Konya İlinde Kazımkarabekir adıyla,

    4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve merkezi Güzelyurt Bucak Merkezi olmak suretiyle Niğde İlinde Güzelyurt adıyla,

    5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve merkezi Sarıyahşi Kasabası olmak üzere Ankara İlinde Sarıyahşi adıyla,

    Beş adet ilçe kurulmuştur.

    Madde 2 - 1. Ankara İline bağlı Kırıkkale İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle Kırıkkale adıyla,

    2. Niğde İline bağlı Aksaray İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle Aksaray adıyla,

    3. Gümüşhane İline bağlı Bayburt İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (8) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle Bayburt adıyla,

    4. Konya İline bağlı Karaman İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (9) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle Karaman adıyla,

    Dört adet il kurulmuştur.

    Madde 3 - Bu Kanuna göre kurulan dört İl ve beş İlçenin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (10) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı İçişleri Bakanlığına ait (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan illerde ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan illerde ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.

    Bu süre içinde yeni kurulan illerde ve bu illere bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunla kurulan illerin il genel meclisleri merkez ilçe ile bu illere bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder.İl genel meclisi il valisinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçelerini yapar.

    Bu Kanunla yeniden kurulan ilçelerde 03/09/1989 tarihinde, halen mer'i mevzuata göre yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimi ile seçilecek üyeler, bağlandıkları ilin genel meclisine katılırlar.

    İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunla kurulan illere bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takibeden 10 günlük süre içinde devir ve teslim yapılır.

    Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir.

    Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme hacet kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer.

    Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

    Bu Kanunla kurulan illerin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Pazaryolu İlçesinin Erzurum veya Bayburt illerinden hangisine bağlanacağı İspir İlçe Seçim Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden iki aylık süre içinde Pazaryolu İlçesi ve bağlı köylerinde yapılacak halkoylaması ile belirlenir.

    Halkoylamasında, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listesinde adları yazılı olan seçmenler oylamaya katılırlar.

    Halkoylaması sonucunda başkaca bir işlem yapılmaksızın, Pazaryolu İlçesi, lehinde fazla oy çıkan il'e bağlanmış olur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100