Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN

    ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3433

    Kabul Tarihi: 10/06/1938

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 25/06/1938

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3943

    Madde 1 - Ordu sıhhat müesseselerinde hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere Milli Müdafaa Vekilliğince üç sınıflı bir (Ordu hasta bakıcı hemşire okulu) açılır.

    Madde 2 - (Değişik madde: 13/03/1950 - 5592/1 md.)

    Askeri hastabakıcı hemşire yetiştirilecekler 25 yaşından yukarı olmamak ve en ez ortaokul öğrenimini veya muadillerini bitirmiş olan isteklilerden, Milli Savunma Bakanlığınca belirtilecek kabul şartlarına göre seçilir.

    Madde 3 - (Değişik madde: 30/05/1947 - 5056 /1 md.)

    Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna alınan öğrenciler Devlet hesabına parasız yatılı okutulur. (Mülga cümle: 31/05/2007- 5668 S.K./12.mad)

    Madde 4 - Okul talebesine her ay beş lira verilir.

    Madde 5 - (Değişik madde: 30/05/1947 - 5056/1 md.)

    Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu öğrencilerine ve askeri sağlık kurumlarındaki aylıklı hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebelere görevleri süresince bağlı cetvelde yazılı giyim eşyası ve teçhizat, karşılarında gösterilen miatlarla parasız verilir.

    Madde 6 - (Değisik: 13/03/1950 - 5592/2 md.)

    Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okulundan veya 5216 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince diğer okullardan yetiştirilecek Askeri Hastabakıcı hemşireler Milli Savunma Bakanlığınca tayin edilecekleri ordu sağlık kurumlarında üç yıl mecburi hizmete tabidirler.

    Madde 7 - Sıhhi sebeblerden gayri bir sebepten dolayı okulu ikmal etmiyenlerle okuldan çıktıktan sonra mecburi hizmeti yapmayanlara veya inzibati sebeblerden dolayı okuldan veya mecburi hizmet esnasında ordudan çıkarılanlara okulda bulundukları müddetçe vekalet tarafından yapılan masraflar kendilerine veya kefillerine tazmin ettirilir.

    Madde 8 - (Mülga madde: 08/06/1949- 5434 /135 md.)

    Madde 9 - Ordu hastabakıcı hemşire okulunun tedris proğramı ve diğer hususları Milli Müdafaa Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tesbit edilecek esaslara göre tayin olunur.

    Madde 10 - 1429 sayılı kanun kaldırılmıştır.

    Madde 11 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 12 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Maliye, Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığınca Kızılay Derneği Hastabakıcı Hemşireler Okulunda ve buna muadil diğer resmi veya özel hastabakıcı hemşireler okullarında okutturulacak olan öğrencilerle bu okullardan mezun olacaklar hakkında 3433 ve 5056 sayılı kanunların hükümleri uygulanır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100