Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN

    KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3202 *1*

    Kabul Tarihi: 09/05/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18761

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ VE HİZMETLER

    AMAÇ

    Madde 1 - (Değişik madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./1.mad) *1* Bu Kanunun amacı, köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik hizmetleri ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.

    HİZMETLER

    Madde 2 - Köye yönelik hizmetler şunlardır: *1*

    a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

    b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

    c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,

    d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

    e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,

    Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,

    Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

    f) (Değişik bent: 25/02/1998 - 4342/32 md.) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

    g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

    i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

    j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)

    (Ek paragraf: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

    k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

    l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

    m) 1306 sayılı İskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

    n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,

    o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskanlı göçmen kabul etmek,

    p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

    r) Hizmet ...*1* için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

    s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

    t) Her türlü alet-edavat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

    u) (Mülga bend: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) *1*

    ü) (Ek bend: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

    v) (Ek bend: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

    y) (Ek bend: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

    z) (Ek bend: 13/01/2005 - 5286 S.K./3.mad) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    İKİNCİ KISIM: GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL MÜDÜRLÜK

    GENEL MÜDÜR

    Madde 5 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

    Madde 6 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    İKİNCİ BÖLÜM: ANAHİZMET BİRİMLERİ

    ANAHİZMET BİRİMLERİ

    Madde 7 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ETÜT VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 8 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ARAZİ VE İSKAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 9 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    KÖY VE ORMAN YOLLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 10 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    HAVZA ISLAHI VE GÖLETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 12 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    KÖY İÇMESULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    Madde 14 - (Mülga madde: 16/10/1988 - KHK - 346/4 md.)

    KÖY İÇİ İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 17 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 20 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 21 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 23 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    SAVUNMA UZMANLIĞI

    Madde 25 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA TEŞKİLATI

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 26 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞU

    Madde 27 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 28 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 29 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

    Madde 30 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 31 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    YETKİ DEVRİ

    Madde 32 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ATAMA

    Madde 33 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    KADROLAR

    Madde 34 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    PLAN VE PROGRAMLAR

    Madde 35 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    KÖY VE ORMAN YOLLARI AĞI

    Madde 36 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ETÜT VE PROJELERİN TETKİK VE TASDİKİ

    Madde 37 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    HAZİNEYE AİT ARAZİLERİN TAHSİSİ

    Madde 38 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

    Madde 39 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    İÇME SUYU SONDAJ KUYULARI

    Madde 40 - Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERLE HİZMET İLİŞKİLERİ

    Madde 41 - (Değişik madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./4.mad) *1*

    Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir.

    KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TESİS, MAL VE KIYMETLERİ

    Madde 42 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    GELİRLER VE MUAFİYETLER

    Madde 43 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    DÖNER SERMAYE

    Madde 44 - (Değişik madde: 08/03/2000 - 4549/5. mad;Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    GELİRLERİN DEVRİ

    Madde 45 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 46 - 20/03/1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak İskan Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 27/02/1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanunların; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    İNTİKAL EDEN HÜKÜMLER

    Madde 47 - (Mülga madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./5.mad) *1*

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./6.mad)

    Bu Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 13/01/2005 - 5286 S.K./6.mad)

    Bu Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirilir.

    Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının bölge müdürlüklerince yürütülen hizmetler, bölge müdürlüğü kapsamına giren illerin il özel idarelerince her yıl müştereken yapılacak iş programı çerçevesinde yürütülür. Bu iş programı çerçevesinde ilgili il özel idareleri gerekli araç, gereç, taşınır, personel ve diğer her türlü desteği sağlar.

    Bu Kanunda yer alan iskân konularına ilişkin hizmetler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütülür. Ancak, 2510 sayılı İskân Kanununun ek 34 üncü maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanunda yer alan görev ve yetkiler, ilgili kurumlar tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Mevzuatta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, devir durumuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, il özel idaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İzmit Büyükşehir Belediyesine yapılmış sayılır.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - 18/06/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Toprak - İskan Genel Müdürlüğünün kadroları ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

    Geçici Madde 2 - Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerinin genel müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının kadroları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle tedviren görevlendirebilir.

    Geçici Madde 3 - 18/06/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan yeni düzenleme sebebi ile; Topraksu, Toprak - İskan ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlükler memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

    Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerine ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

    Geçici Madde 5 - Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevleriyle ilgili personel kadroları ile söz konusu hizmetlerle ilgili her türlü araç, gereç, iş makineleri ve tamirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkuller herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devrolunur.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 7 - Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilatı bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 8 - Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/06/1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 9 - Uygulama alanları ve uygulama alanları dışında bulunan ve mülga 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre dağıtılan taşınmazlar hakkında Hazine tarafından açılan geri alma davaları ile 1617 sayılı Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine tarafından açılan iptal davaları her ne safhada olursa olsun düşer.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 48 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 49 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

    EK:1

    Genel    Genel               Danışma ve

    Müdür   Müdür Yrd.   Anahizmet Birimleri   Denetim Birimleri   Yardımcı Birimler

    Genel   G. Müdür Yrd.   l.Etüt ve Proje      1.Teftiş Kurulu      1.Personel ve Eğitim         

    Müdür         Dairesi Başkanlığı    Başkanlığı      Dairesi Başkanlığı

    G. Müdür Yrd.       2.Arazi ve İskan    2.Araştırma, Planlama   2.İdari ve Mali

                Dairesi Başkanlığı   ve Koordinasyon      İşler Dairesi Başkanlığı

                         Dairesi Başkanlığı

    G. Müdür Yrd.      3.Köy ve Orman Yolları   3.Hukuk Müşavirliği    3.Makine İkmal

                Dairesi Başkanlığı   Dairesi Başkanlığı

    G. Müdür Yrd.        4.Havza Islahı ve Gö-   4.Savunma Uzmanlığı

                letler Dairesi Başkanlığı

                5.Sulama Dairesi Başkanlığı

                6.Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı

                7. Mülga:(16/10/1988 - KHK-346/4 md.)

                8.Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı

                9.İşletme Dairesi Başkanlığı

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100