Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

    EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

    Kanun Numarası: 3201

    Kabul Tarihi: 04/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3629

    Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.

    Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.

    Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mütalaasını bildirir.

    Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir.

    Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.

    Madde 3 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/1 md.)

    Zabıta teşkilatı   : Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.

    Umumi zabıta   : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.

    Hususi zabıta    : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.

    Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir.

    Madde 4 - (Değişik madde: 28/12/1972 - 1649/1 md.)

    Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.

    Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur.

    Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

    Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.

    Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.

    EMNİYET MAKAMLARI:

    Madde 7 - (Mülga madde: 26/08/1988 - KHK-341/4. md; Aynen kabul: 12/01/1989 - 3518/4 md.)

    EMNİYET TEŞKİLATI BÖLÜMLERİ

    Madde 8 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/2 md.)

    Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.

    Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar.

    Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler.

    Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.

    Madde 9 - A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

    B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

    C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

    Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.

    Madde 10 - Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur.

    Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.

    Madde 11 - Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatiyle ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatile re'sen muhabereye salahiyetlidir.

    Madde 12 - Adli işlere mütaallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmıyan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir.

    İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır.

    RÜTBELER, MESLEK DERECELERİ VE GÖREV UNVANLARI

    Madde 13. tablo yapısında olduğundan html olarak gösterilmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Madde 14 - (Mülga madde: 28/12/1972 - 1649/4 md.)

    Madde 15 - Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu olanlar kaymakamlıklara muadildir.

    Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirler.

    Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan Dahalive memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler

    MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI

    Madde 16 - (Değişik madde: 26/08/1988 - KHK 341/1 md; Değiştirilerek kabul: 12/01/1989 - 3518/1 md.)

    Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

    A) Merkez teşkilatı;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) Hukuk Müşavirliği,

    c) Daire Başkanlıklarından,

    Meydana gelir.

    Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.

    B) Taşra teşkilatı;

    İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur.

    İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

    C) Yurt dışı teşkilatı;

    İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    Emniyet teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 17 - (Mülga madde: 26/08/1988 - KHK 341/4 md; Aynen kabul: 12/01/1989-3518/4 md.)

    Madde 18 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 19 - (Değişik madde: 16/06/1989 - KHK - 374/1 md.; Aynen kabul: 17/01/1990 - 3600/1 md.)

    (Değişik birinci fıkra: 29/07/1993 - KHK-490/1 md.; Mülga birinci fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

    (Ek ikinci fıkra: 17/10/1996 - 4199/44 md. ; Mülga ikinci fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

    (Mülga üçüncü fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

    (Mülga dördüncü fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

    (Mülga beşinci fıkra: 25/04/2001 - 4652/32. md.)

    Polis Akademisinde öğrenci yetiştirmek üzere; polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, disiplin ve bedeni kabiliyete haiz, Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi üniformalı polis kolejleri açılır.

    Madde 20 - Vilayetlerde bulundurulacak vilayet emniyet müdürlüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların şubelerinde bulunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekaletine aittir.

    Vilayet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde kullanılabileceği gibi, merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette vilayetlerde kullanılabilir.

    Madde 21 - Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve İstanbul, Ankara ve birinci, ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinin şube müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet amirleri kullanılabilir.

    Madde 22 - Lüzum görülen vilayetlerde munhasıran emniyet polis memurları ile ailelerinin sıhhat hallerile meşgul olmak üzere icabı kadar hekim istihdam olunur.

    MESLEĞE KABUL VE ENSTİTÜ VE MEKTEPLERDE TAHSİL ŞARTLARI

    Madde 23 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul : 17/01/1990 - 3600/3md.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 26 - (Değişik madde: 15/04/1959 - 7257/1 md.)

    Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtisaslarından istifade edileceği Vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler.

    Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.Bunlar da altıncı meslek derecesiyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler.

    Madde 27 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md; Yeniden düzenlenen madde: 26/08/1988 - KHK 341/2 md; Değiştirilerek kabul: 12/01/1989 - 3518/2 md.)

    Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirmek üzere;

    a) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili masrafları ile yönetmelikle belirlenecek harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak üzere öğrenci okutabilir.(Öğrenciler, mecburi hizmet hususunda 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.)

    b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü, master veya doktora programlarına öğrenci gönderebilir.

    Madde 28 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 31 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 13/09/1943 - 4489/8 md.)

    Madde 35 - Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motörlü vasıtaları kullanma usullerini tatbikı bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler gönderilebilir.

    Madde 36 - Vilayet emniyet müdürleri, vilayet ve kaza kadrolarında, Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmiyecek şekilde kafi derecede memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler.

    Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler, en aşağı altı ay ve en çok bir sene meslekte staj devresi geçirmiye mecburdurlar.

    Bu müddet içinde sivil sınıf için lazım olan vasıf ve şartları haiz olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade olunurlar.

    Kadro içinde orta mektep ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar tercihan bu sınıfa tefrik olunurlar.

    Madde 37 - Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göstererek asli sivil sınıfa nakledilen polisler, Polis Enstitüsünün orta tahsil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler.

    Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar.

    Madde 38 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna tedricen gönderilirler.

    Madde 39 - Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de muvaffakiyet gösteremiyen sivil memurlar, üniformalı sınıfa nakil ve iade olunurlar.

    Madde 40 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstahdem olup da mektep ve meslek tahsillerini görmemiş bulunan polis ve komiserler kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler.

    Madde 41 - Yukarıki maddede yazılı memurlardan tahsillerini muvaffakıyetle ikmal edemiyenler, derecelerile mesleğe iade olunurlar.

    Madde 42 - ( Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    İNTİHAP VE TAYİN USULLERİ

    Madde 43 - A) Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

    B) Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek derecelerindeki memurlar, Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı, Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

    C) Dokuz, on ve on birinci meslek derecelerindeki memurlar Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibi ile,

    D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki stajiyerler, Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibile tayin olunurlar.

    Madde 44 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 47 - Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caizdir.

    Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak üzere asaleten emniyet müfettişlik ve muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) tayin olunabilirler.

    Madde 48 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

    Madde 51 - 2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlüklerinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser ve başkomiserlerin maaşlarile teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir.

    TEFTİŞ

    Madde 52 - Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve müfettişlerin mesai tarzlarını tesbit, rapor ve layihalarını ve tahkikat evrakını tetkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan başka Umum Müdürün göstereceği işleri yapar.

    Madde 53 - Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürlerile bu derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.

    Bu tahsili ikmal etmiyen emniyet amirleri müfettişlik sınıfına nakil ve tayin olunabilirler.Ancak bunlar birinci sınıf emniyet polis müfettişliğinden yukarı terfi edemezler.

    Madde 54 - Emniyet polis müfettişleri, emniyet ve polis teşkilatını sırf mesleki bakımdan teftiş ederler. Bu hususta Vekalet müfettişlerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.

    TERFİ VE ATAMA

    Madde 55 - (Değişik madde: 06/04/2001 - 4638/1.md.)

    Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

    Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre yapılır.

    Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

    Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca Teşkilata duyurulur.

    Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.

    Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, (...) Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

    Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Merkez Emniyet Müdürlerince seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Merkez Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

    Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

    Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil alınmış olması şarttır. Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için ayrıca, çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şarttır.

    Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

    İhtiyaç halinde meslekte fiilen altı yılını dolduran, 37 yaşından gün almamış olan ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşıyan polis memurlarından, yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp dokuz aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanır.

    Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

                Meslek      En Az Bekleme Süreleri

    Rütbeler         Dereceleri      (A)   (B)

    __________________   _________   _________________

    Komiser Yardımcısı         9      4   6

    Komiser            8      4   6

    Başkomiser            7      3   Yaş Haddi

    Emniyet Amiri         6      4

    4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü      5      3

    3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü      4      3

    2 nci Sınıf Emniyet Müdürü      3      3

    1 inci Sınıf Emniyet Müdürü      2      3

    1 inci Sınıf Emniyet Müdürü      1      Yaş Haddi

    Sınıf Üstü Emniyet Müdürü      Derece üstü   Yaş Haddi

    Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

    (Değişik fıkra: 27/04/2005 - 5337 S.K./1.mad) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. (...) * , *1*, **

    Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

    (B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır :

    a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

    b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı sınavda ve meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.

    c) Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

    (B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10'unu geçemez.

    Bu şekilde terfi edeceklerin sıralamasında sınav notu esas alınır.

    Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    MESLEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA VE MEZUNİYET

    Madde 56 - Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamıyanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahküm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler.

    (Son fıkra Mülga: 08/60/1949 - 5434/135 md.)

    Madde 57 - (Mülga madde: 08/06/1949 - 5434/135 md.)

    Madde 58 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 59 - Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönmiyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.

    Madde 60 - İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay beklemeksizin vazifesini terkettiği için cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet teşkilatı hizmetine kabul edilmezler.

    Madde 61 - Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.

    Madde 62 - İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler.

    Madde 63 - (Değişik madde: 26/08/1988 - KHK 341/3 md; Aynen kabul: 12/01/1989 - 3518/3 md.)

    Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.

    Madde 64 - Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar.

    İNTİHAP ENCÜMENİ

    Madde 65 - Merkezde intihap encümeni Emniyet Umum Müdürünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire reislerile hukuk işleri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküp eder.

    Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve tasvibi ve Vekaletin tasdikıle tamam olur.

    Madde 66 - Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki memurların intihap işleri ve memurlara verilecek takdirname ile bilümum emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek para mükafatının miktarını tayin etmek, İntihap Encümeninin vazifesi dahilindedir.

    Madde 67 - Vilayetlerde intihap encümenleri, emniyet müdür veya muavinleri veya bunların yerine vazife görenlerin riyaseti altında şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenlerden teşkil olunur.

    Bu Encümenlerin vazifesi mesleğe girmek istiyenlerin evrakı üzerine kanuni vasıfları haiz olup olmadıklarını tetkik etmektir.

    İNZİBAT KOMİSYONLARI VE İNZİBATİ CEZALAR

    Madde 68 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, emniyet polis memurlarına disiplin cezası tayininde, Vekalet inzıbat komisyonu yerindedir. Bu komisyon Umum Müdürlük muavinlerinden birinin reisliği altında ikinci daire reisi, zat ve hukuk işleri şube müdürleriyle Umum Müdürün intihap edeceği bir şube müdüründen teşekkül eder.

    Madde 69 - Teşkilatında emniyet müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde emniyet inzıbat komisyonu, emniyet müdür muavininin reisliği altında adli ve zat işlerile meşgul olan şube müdürlerinden terekküp eder.

    Madde 70 - Vilayetlerde ve Polis Enstitüsü ile polis mekteplerinde polis divanları bulunur. Vilayetlerde adli kısım reisinin, mekteplerde ve Polis Enstitülerinde, müdürden sonra gelen en büyük rütbeli ve kıdemli amirin reisliğinde kıdemli diğer iki amirden teşekkül eder ve bulunduğu mahallin ismini alır. Bu divanlara mahalli polis teşkilatı namına emniyet müdürünün tayin edeceği bir polis iştirak eder. Bu polisin de rey hakkı vardır.

    (Ek fıkra: 15/06/1938 - 3452/5 md.): Kararlarda tesavii ara halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.

    Madde 71 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, altıncı meslek derecesinden aşağı derecelerdeki emniyet polis memurları hakkında inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altıncı, beşinci ve dördüncü meslek derecelerinde olanlar hakkında inzibati ceza tayini Vekalet İnzibat Komisyonuna aittir. Bunlardan yukarı meslek derecesinde olanlar hakkında Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunur.

    Madde 72 - Teşkilatında Emniyet Müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde komiserlerle bu derecedeki memurlara inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aittir.

    Madde 73 - Polisler hakkındaki inzibati cezalar, polis divanları tarafından verilir.

    Divan teşkilatı mümkün olmayan yerlerde inzibati cezaları istilzam eden fiiller hakkındaki tahkikat evrakı, Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği civar inzibat komisyonları veya divanlarına verilir.

    Madde 74 - Emniyet Umum Müdürlüğü, lüzum ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakını yakın diğer bir vilayet emniyet inzibat komisyonuna veya polis divanına tevdi edebilir.

    Madde 75 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/6 md.)

    Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikile, Vilayet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları valilerin tasdikile ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Vilayet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları valilerin tasdikı ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mekteb müdürlerinin tasdikı ile ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikı ile, tekemmül eder.

    Madde 76 - Vilayet emniyet inzıbat komisyonları ile polis divanlarının verecekleri terfiin bir devre geciktirilmesi, kıdem tenzili, meslekten ihraç kararlarına; kanuni müddet zarfında itiraz edildiği takdirde, bu kararlar ikinci derecede Emniyet Umum Müdürlüğü inzıbat komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.

    Madde 77 - (Değişik madde: 15/06/1938-3452/7 md.)

    Bu kanunun 13 üncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde kalan memur ve müstahdemler ile muamelat memurları inzibati suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzibat komisyonlarına veya polis divanlarına sevk olunurlar.

    Madde 78 - İnzıbat komsiyonları ile polis divanlarının verdikleri ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezaları katidir. Diğer cezalar hakkındaki itiraz müddeti cezanın suçlu memura tebliği tarihinden itibaren 15 gündür.

    Madde 79 - İnzıbat komisyonları tarafından verilecek bütün cezalar yazılı şekilde tebliğ edilir.

    Madde 80 - Meslekten ihraç cezasını mucip bir hareketinden dolayı hizmetine nihayet verilmiş olan emniyet teşkilatı memurlarına bir daha meslekte hizmet verilmez. Şu kadar ki, bu fiilden dolayı haklarında adli takibat icra edilenler men'i muhakeme veya beraat kararı aldığı veyahut Şurayı Devletçe haklarındaki karar refedildiği takdirde sicillerinin müsaadesine göre tekrar meslekte istihdam edilebilirler.

    Madde 81 - Bir memura isnat olunan fiil inzıbati cezayı müstelzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılmayı da istilzam eylediği ve inzibati ceza hakkında karar verilebilmesi için mevcut deliller kafi görülmeyerek mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzıbati cezanın tatbikı, mahkeme kararı neticesine talik olunur.

    Madde 82 - (Değişik madde: 19/02/1980 - 2261/2 md.)

    Emniyet örgütü mensuplarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:

    A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir.

    B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir.

    C) Aylık kesme: Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.

    Ç) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ve 10 ay için durdurulmasıdır.

    D) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay durdurulmasıdır.

    E) Meslekten çıkarma: Memurun, Emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

    F) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen yetkili disiplin kurulunca uygulanır.

    Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.

    Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

    Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Madde 83 - Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re'sen verilecek inzibat cezalarını icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyette ihraç cezası müstesnadır.

    Madde 84 - İnzibat cezasını re'sen vermek hususundaki salahiyet derecesi aşağıda gösterilmiştir.:

    1) Dahiliye Vekili:

    Emniyet müdürü ve muadili derecede olan bütün emniyet teşkilatı mensuplarına, ihtar, tevbih, maaş kat'ı cezası,

    2) Vilayetler İdaresi Kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak şartile valiler ve Emniyet Umum Müdürü:

    Baş komiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, 10 günlüğe kadar maaş kat'ı cezası,

    3) Kaymakamlar ve emniyet müdürleri ve polis mektep ve Enstitüsü müdürleri:

    Başkomiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, üç günlüğe kadar maaş kat'ı cezası.

    4) Emniyet amirleri ve komiserler:

    Re'sen vazife gördükleri yerlerde olmak şartiyle, polisler ve muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar ve tevbih cezaları.

    Bu cezalar katidir. Bir sene içinde tekerrür etmedikçe sicile geçirilmez.

    EMNİYET TEŞKİLATI MEMURLARININ SİCİLLERİ

    Madde 85 - (Değişik madde: 19/02/1980 - 2261/2 md.)

    Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır.

    PARA MÜKAFATI

    Madde 86 - (Değişik madde: 19/02/1980 - 2261/2 md.)

    Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda:

    A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar;

    B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fillen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir.

    C ) (Mülga bent: 03/11/1980 - 2330/11-d md.)

    Bu madde hükmü geriye yürür.

    MELBUSAT VE TEÇHİZAT VE TEDAVİ

    Madde 87 - Emniyet teşkilatının kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasıtaları bedellerile bunların bilümum sarfiyatı ve mütehassıs ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fenni vasıtalar, mefruşat, kırtasiye, polis memur ve komiserlik derecelerine dahil olanların ve ayrıca Polis Kıyafet Nizamnamesile kendilerine elbise ve teçhizat verilmesi kabul edilen emniyet teşkilatı mensuplarının melbusat ve hayvan yem bedelleri, hastalananların ilaç ve tedavi masrafları, kullanılacak polis köpek ve muhabere kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları umumiyetle Devlet tarafından verilir.

    Madde 88 - Polis ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına nakledilirler. Bunların hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur.

    Madde 89 - Hastalanan emniyet teşkilatı mensuplarından ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilaç masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere ait hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi olunurlar.

    Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada hastalananların tedavi ücretleri Devletçe verilir.

    Madde 90 - (Değişik madde: 20/01/1960 - 7410/1 md.)

    Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur.

    Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir.

    Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

    Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.

    MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

    Madde 91 - Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.

    Madde 92 - (Mülga madde: 16/06/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/3 md.)

    Madde 93 - Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında nizamnameler yapılır.

    Madde 94 - 2049, 2050, 2352 sayılı kanunlar ve Polis Nizamnamesi ile 2531 sayılı kanunun emniyet ve polis teşkilatı hakkındaki hükümleri mülgadır.

    Madde 95 - Emniyet teşkilatı kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun müsait olduğu derecede maaş verilir.

    Madde 96 - Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - Lüzumu halinde Emniyet Umum Müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil edilebilir.

    Ek Madde 2 - Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarında görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlilere okutacakları beher ders saati için, profesörlere, doçentlere ve öğretim görevlilerine bütçe kanunlarında tespit edilecek ders ücreti ödenir.

    Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, yukarıdaki fıkrada belirtilen öğretim kurumlarında görev alanların üniversite tazminatları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.

    Ek Madde 3 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinin (D) bendinde öngörülen yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur.

    Bu kanunun yayımı tarihi ile yukarıki fıkrada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde, sözü edilen (D) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.

    Ek Madde 4 - Emniyet Örgütünde, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

    A) İl Polis Disiplin Kurulu:

    Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında,

    1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği, İl İdare Şube Başkanlarından biri,

    2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa

    daha kıdemli amir,

    3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi,

    4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin,

    B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları:

    Kurum Müdürünün Başkanlığında, aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir kişinin;

    C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu:

    Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

    1. Personel Daire Başkanı,

    2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Başmüfettişi,

    3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkanı,

    4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Şube Müdürünün;

    D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu:

    Genel Müdür Başkanlığında;

    1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,

    2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı,

    3. Hukuk İşleri Daire Başkanının.

    Katılması ile oluşur.

    B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeğe yetkili kurullar, Bakanlıkça saptanır.

    Ek Madde 5 - Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir.

    A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki:

    1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,

    2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,

    B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,

    C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;

    1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

    2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,

    3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,

    D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;

    1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası,

    2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını, Verebilir.

    Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecesinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

    Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

    Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 6 - Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hakkında disiplin cezaları:

    A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlarında görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; daha yukarı kadro derecesinde olanlara genel müdürlük merkez disiplin kurulunca;

    B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara genel müdürlük merkez disiplin kurulunca, daha yukarı olanlara da genel müdürlük yüksek disiplin kurulunca verilir.

    Ek Madde 7 - (Değişik madde: 01/04/1981 - 2445/1 md.)

    Disiplin Kurulunca verilen kararlardan:

    A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel Müdürlük yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

    B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayı; meslekten çıkarma kararları Genel

    Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

    C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile;

    Kesinleşir.

    (A) ve (B) bentleri uyarınca intikal eden ve Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

    İl Polis Disiplin Kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca; Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile Öğretim ve Eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

    Bakan yukarıdaki birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararları uygun görmediği takdirde, konu, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

    Ek Madde 8 - Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başında kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzaklaştırılabilir.

    Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında görevden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır.

    Ek Madde 9 - Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir.

    A) İçişleri Bakanı;

    3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen 3üncü meslek derecesi (bu derece dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, aylık kesme cezası;

    B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdaresi Kanununda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile Valiler; başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık kesme cezası,

    C) İl Emniyet Müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kaymakamlar;

    Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık kesme cezası,

    D) Emniyet Amiri ve komiserler:

    Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan Emniyet teşkilatı mensuplarına uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidirler.

    Ek Madde 10 - Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından "polis" veya "emniyet" adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.

    Ek Madde 11 - (Değişik madde: 06/04/2001 - 4638/2. md.)

    Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir, Emniyet Teşkilatı bünyesinde spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

    Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin 17/02/1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi kapsamındaki vakıfların kurucusu olabilmeleri ile bu vakıfların yönetim organlarında görev alabilmeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

    Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket edenlere tüzükte belirtilen disiplin cezaları verilir.

    Ek Madde 12 - İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen il merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak emniyet teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel timler de bulunan polis çevik kuvvet birimleri kurulur.

    Ek Madde 13 - Polis çevik kuvvet birimleri:

    a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında,

    b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde devriye hizmetlerinin yürütülmesinde,

    c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde,

    d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde,

    e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarının tecavüzlerden korunmasında,

    f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında,

    g) Özel timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonların yapılmasında,

    h) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirilmesinde,

    Kullanılmak üzere görevlendirilir.

    Ek Madde 14 - Polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur ve donatımı sağlanır.

    Ek Madde 15 - Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimlerinde görevlendirilemez.

    Ek Madde 16 - Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir.

    Bu şekilde görevlendirilen kuvvetin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz.

    Ek Madde 17 - Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedeni ve fikri kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitime tabi tutulur.

    Ek Madde 18 - Polis çevik kuvvet birimlerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçilmeleri, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartları, görevlerin yerine getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, eğitimlerinde gözönüne alınacak esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 19 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./6. md.)

    Ek Madde 20 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./6. md.)

    Ek Madde 21 - (Ek madde: 13/07/1993 - KHK - 486/17 md.)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

    a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

    1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; %35,

    2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara %31,

    3. Diğer birimlerinde görevli olanlara %27,

    b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine %13, tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. (Ek ibare: 06/04/2001 - 4638/3. md.) Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

    Ek Madde 23 - (Mülga madde: 21/04/2004 - 5145 S.K. 1.mad)

    Ek Madde 24 - (Ek madde: 26/04/2005-25807 S.K/2.mad)

    Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.

    En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

    Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir.

    Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

    Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

    Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (...) * , yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 25 - (Ek madde: 26/04/2005-25807 S.K/2.mad)

    Polis meslek eğitim merkezleri için ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar her sene bütçesine konacak tahsisatın miktarına göre beş sene zarfında tatbik edilir. Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler 1937 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanuna bağlı (L) cetveline ve (3) sayılı cetvelde aded ve ücretleri yazılı hizmetler mezkur kanunun (D) cetvelinin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü kısmına ilave edilmiştir.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde vilayetlerde mevcut olan emniyet memurlukları, o vilayette emniyet müdürlüğü teşkilatı yapılıncaya kadar emniyet amiri tarafından idare olunur.

    Geçici Madde 3 - Halen hizmette bulunan memurların bu Kanun hükmüne göre muadili dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

    1 - Üçüncü komiserler: Komiser muavinliğine,

    2 - İkinci komiserler: Komiserliğe,

    3 - Birinci komiserler: Başkomiserliğe,

    4 - Birinci sınıf emniyet memuru ve birinci sınıf polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: Birinci sınıf emniyet amirliğine,

    5 - İkinci sınıf emniyet memuru ve polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: İkinci sınıf emniyet amirliğine,

    6 - Birinci sınıf emniyet müdürlüğü: İkinci sınıf emniyet müdürlüğüne,

    7 - İkinci sınıf emniyet müdürlüğü: Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

    8 - Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü: Dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne,

    9 - Merkez memuru: Tetkik başmemurluğuna,

    10 - Birinci, ikinci sınıf memurlar tetkik memurluğuna tekabül eder.

    Kadroda müstahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alırlar.

    Polis merkez memurları başkomiser olarak istihdam edilirler. Ve münhal vukuunda tercihan tayin edilmek üzere ikinci sınıf emniyet amirliği hakkını iktisap ederler.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren iki sene zarfında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü muavinliği, emniyet başmüfettiş ve müfettişleri, teftiş heyeti reisliği, Emniyet Umum Müdürlüğü dai re reisleri ve Polis Enstitüsü Müdürlüğü vazifelerine 1452 numaralı Kanunun 8 inci maddesinde yazılı müddetleri ikmal etmiyenler dahi yüksek mektep mezunu olmak şartile tayin olunabilirler. Ve kendilerine mezkur kanunun hükümleri dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve müddetlerini doldurdukça istihkak kesbedecekleri derece maaşı verilir. Şu kadar ki, müstahak oldukları maaş ile müstahdem bulundukları derece maaşı arasındaki fark müktesep bir hak teşkil etmemek şartile kendilerine ücret olarak verilir.

    Geçici Madde 5 - Emniyet Umum Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri ve diğer vilayet emniyet müdürlüklerinde ve kaza emniyet amirliklerinde yazı, hesap, fen ve muhabere işlerinde halen müstahdem bulunan memurlarla bu kanunun mer'iyeti tarihinde ilk defa olarak alınacak muamelat memurlarının bir defaya mahsus olmak üzere meslek derecelerini ve maaşlarını tesbit etmek ve bunları tayin etmek Emniyet Umum Müdürlüğüne aittir. Bunlar tayin edildikleri derece maaşlarını alırlar.

    Geçici Madde 6 - Askerlik hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz olanlar arasından seçilir; ve askerlik eğitimini başarı ile bitirdikleri takdirde polis memurluklarına stajiyer olarak tayin olunurlar.

    Geçici Madde 7 - Bu suretle hizmete alınanlar Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki hükümlere tabidirler.

    Geçici Madde 8 - Askerlik hizmetlerini emniyet teşkilatında bitirenlerden meslekte kalmak isteyenler durumları uygun görüldüğü takdirde polis memurluklarına tayin olunurlar. Bunların emniyet teşkilatında geçen muvazzaf askerlik hizmetleri kıdem ve terfilerine sayılır.

    Geçici Madde 9 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunan (Mütercim, antrenör, basın, istatistik, araştırma ve planlama uzmanları hariç) her derecedeki memurlardan;

    a) Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser muavini, emniyet müfettişi veya emniyet müfettiş muavini iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak şartiyle, emniyet hizmetleri sınıfında derecelerine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahip oldukları rütbe ünvanını taşıyan kadrolara;

    b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun polis memuru kadrolarına; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 23 üncü maddesinde gösterilen yaş, boy ve sağlık şartları aranmaksızın ve geçici 2 nci madde hükmü gözönüne alınarak atanırlar.

    Atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tamamlanır.

    Geçici Madde 10 - Geçici 1 inci madde kapsamına girenlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında atanacakları kadronun kanunla tespit edilen yaş haddini aşmış olanların da atanmaları yapılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yaş haddi uygulanır.

    Geçici Madde 11 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hükümler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından;

    A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırılır.

    B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) cezaları ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun suçun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu Kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır.

    C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.

    Geçici Madde 12 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7 de belirtilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmakta olan dergilerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde, durumlarının bu Kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.

    Geçici Madde 13 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tüzüklerindeki hükümlere göre yapılır.

    Geçici Madde 14 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 86 ncı maddesinin son fıkrasındaki geriye yürüme tarihi 01/01/1968 tarihidir.

    Geçici Madde 15 - Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinin 28/08/1975 tarihli 975/336 esas ve 975/260 sayılı kararı ile tescil olunan ve vakıf senedi 10/06/1975 tarihli ve 15261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı faaliyetine devam eder.

    Geçici Madde 16 - (Ek madde: 16/06/1989 - KHK- 374/2 md.; Aynen Kabul: 17/01/1990 - 3600/2 md.)

    Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında mesleki temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 17 - (Ek madde: 17/06/1992 - 3814/2 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile çalışmakta olan personel, ek 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli olmaları ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar "Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizmeti olanlar ise "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına atanırlar.

    "Dernek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu görevlerinde bulundukları sürece almaya devam ederler.

    Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar.

    Geçici Madde 18 - (Ek madde: 10/03/1993 - 3870/4 md.)

    55 inci maddedeki rütbe terfi için zorunlu şartları haiz olmak kaydıyla;

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Müdürü rütbesinde olup, bu rütbede 3 yılını doldurmamış olanlar 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 3 yılını doldurmuş olanlar 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 6 yılını doldurmuş olanlar 2 nci sınıf Emniyet müdürlüğüne, karşılığı olan meslek derecesi ve görev unvanlarına, Emniyet Müdürü rütbesinde olup derece üstü, 1,2 ve 3 üncü meslek derecesinde görev yapmış veya halen yapmakta olanlar bulundukları meslek derecelerine, görev unvanlarına ve karşılığı olan rütbelere atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 19 - (Ek madde: 06/04/2001 - 4638/5. md.)

    (Mülga fıkra: 21/04/2004 - 5145 S.K. 1.mad) *1*

    Kanunun 55 inci maddesi ile düzenlenen bir üst rütbeye terfi edecek Başkomiser ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan personelin yazılı sınavlarına dair hüküm 1.1.2002 tarihinden sonra terfi edecek personele uygulanır.

    Geçici Madde 20 - (Ek madde: 06/04/2001 - 4638/5. md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 07/02/2008 tarihli ve E. 2004/38, K. 2008/53 sayılı Kararı ile.) * bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.

    Geçici Madde 21 - (Ek madde: 26/04/2005-25807 S.K/3.mad)

    Bu Kanun uyarınca polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanmaları, 2005 yılı için geçerli olmak ve toplam (2.000) adedi geçmemek üzere, 5277 sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48.000) adet sınırlamasına tâbi olmaksızın gerçekleştirilebilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 97 - Bu kanun 1 Ağustos 1937 tarihinden muteberdir.

    YÜRÜTME

    Madde 98 - Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 11/08/1982 TARİH VE 2696 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - 15/07/1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan toplum zabıtası kuruluşları, polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve malzeme fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen diğer birimlerine devredilir.

    Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuvvet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz.

    2 12/01/1989 TARİH VE 3518 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - 12/02/1986 tarih ve 3268 sayılı, 09/04/1987 tarih ve 3347 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

    3 17/01/1990 TARİH VE 3600 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 09/04/1987 tarihli ve 3374 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 01/06/1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

    4 29/05/1991 TARİH VE 3748 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ :

    Geçici Madde 1 - Polis amirlerinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen, rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre düzenlenen şekli ile mevcut (B) grubu polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri; komiser yardımcılığında en az 4 yıl, komiserlikte 5 yıl, başkomiserlikte yaş haddi kadardır.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) grubu, 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu polis amirleri sayılırlar. Ancak 2 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar yükselirler ve bunların başkomiserlikteki bekleme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri kadardır.

    5 13/07/1993 TARİH VE 486 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18 ve19 maddeleri hükümlerine göre ödenecek tazminatları; 31/12/1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif Ücret Ödemeleri"nin net tutarı kadar eksik ödenir.

    6 31/07/2003 TARİH VE 4970 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ:

    Madde 6 - 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 19 ve ek 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, birinci sınıf emniyet müdürlerine 3201 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi uyarınca bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan ek göstergeler geçerli sayılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100