Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3152

    Kabul Tarihi: 14/02/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18675

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

    b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

    c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

    d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

    e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

    f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

    g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

    h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

    i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

    j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 7 - İçişleri Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ANAHİZMET BİRİMLERİ

    ANAHİZMET BİRİMLERİ

    Madde 8 - İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

    a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,

    b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

    c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,

    d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,

    e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,

    f) (Ek bend: 31/07/2003 - 4970 S.K./1. md.) Dernekler Dairesi Başkanlığı.

    İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 9 - İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

    b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,

    c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek,

    d) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,

    e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

    NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,

    b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak,

    c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

    d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,

    e) (Ek bend: 15/03/2003 - 4825 S.K./1. md.) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

    f) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.

    MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

    b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

    c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

    d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

    e) Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,

    f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

    g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

    h) Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.

    SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 12 - Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlamasını, uygulanmasını, koordinasyonu sağlamak ve denetimini yapmak,

    b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

    c) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, teşkilleri denetlemek ve koordinasyon sağlamak,

    d) Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek,

    e) Sivil savunma fonunu yönetmek,

    f) Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak,

    g) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

    KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT, HAREKAT VE BİLGİ TOPLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak,

    b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak,

    c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak.

    DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13/A - (Ek madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./2. md.)

    Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.

    b) Derneklerin izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

    c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.

    e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

    f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.

    g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.

    h) (Değişik bend: 04/11/2004 - 5253 S.K./38.mad) *1* 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

    i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

    j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

    k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.

    l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    (Ek fıkra: 04/11/2004 - 5253 S.K./38.mad) Derneklerin kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.

    (Ek fıkra: 04/11/2004 - 5253 S.K./38.mad) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 14 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,

    e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,

    f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı anahizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,

    g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 17 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

    f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek,

    g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 18 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 19 - İçişleri Bakanlığında basın ve halka ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 20 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

    a) Personel Genel Müdürlüğü,

    b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

    c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    d) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 21 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

    c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

    b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak,

    d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek,

    e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 23 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SÜREKLİ KURULLAR

    SÜREKLİ KURULLAR

    Madde 25 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır:

    a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu,

    b) Bakanlık Encümeni.

    KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU

    Madde 26 - Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir.

    Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

    Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    BAKANLIK ENCÜMENİ

    Madde 27 - Encümen, Müsteşarın başkanlığında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığı anahizmet birimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelir.

    Bakanlık Encümeni, birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile genel müdür yardımcıları daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil savunma müdürleri ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir. *1*

    Encümen Kararları Bakanın onayı ile kesinleşir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 28 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    (Ek fıkra: 25/04/2006-5490 S.K./73.mad) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir.

    BAĞLI KURULUŞLAR

    Madde 29 - İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

    a) Emniyet Genel Müdürlüğü,

    b) Jandarma Genel Komutanlığı,

    c) Sahil Güvenlik Komutanlığı.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 30 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 31 - Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

    Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 33 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ATAMA

    Madde 35 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler saklıdır.

    KADROLAR

    Madde 36 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    VALİLERİN MERKEZDE GÖREVLENDİRİLMESİ

    Madde 37 - Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya inceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kademe yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler.

    Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler.

    İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.

    KONTROLÖRLER

    Madde 38 -Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler.

    Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

    Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 39 - 19/05/1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    İL PLANLAMA UZMANLIĞI

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 06/08/1988 - KHK - 340/2. md.)

    İllerde plan ve program uygulamalarında il planlama uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilir.

    Uzman yardımcılıklarına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak;

    a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

    c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

    şarttır.

    Uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "İl Planlama Uzmanı" unvanını alırlar.

    Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./3. md.)

    İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları istihdam edilir.

    Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devlet memurluğuna atanacaklarda aranılan genel şartlara ek olarak;

    a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

    b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

    c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

    Şarttır.

    Dernekler denetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

    Bu sınavda başarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler denetçi yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    Dernekler denetçiliği ve dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./3. md.)

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (1) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz 1982 Tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici 1 inci maddesi gereğince 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanun ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 8 - (Mülga madde: 23/08/2000 - KHK/609, md.1)

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 31/07/2003 - 4970 S.K./5. md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Afet Bölge Koordinatörlüğü ile il koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre il valilerince sürdürülür.

    Afet Bölge Koordinatörlüğünün hizmetinde bulunan her türlü araç, gereç ve malzeme İçişleri Bakanlığına devredilir. Alacak ve borçları Kocaeli Valiliğinin sorumluluğunda İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle tasfiye edilir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ataması yapılmış bulunanlar, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun olan kadrolara atanır. Kadro ve görev unvanları kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilir ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici olarak görevlendirilen personel bir ay içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarına iade edilir.

    Ekli listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

    Kurumu : İçişleri Bakanlığı

    Teşkilatı: Taşra

    İptal Edilen Kadroların

                                                    Serbest      Tutulan

    Sınıfı      Unvanı            Derecesi   Kad.Adedi                     Kadro Adedi         Toplamı

    -------------------------   -------   ---------   ---------   --------

    MİAH   Afet Bölge Koordinatörü

          (Vali)          1       1         -      1

    MİAH   İl Koordinatörü (Vali)    1       7         -      7

    MİAH   Afet Bölge Koordinatör

          Yardımcısı       1       2         -      2

    GİH      Afet Bölge Koordinatör

          Yardımcısı       1       2         -      2

    TH      Afet Bölge Koordinatör

          Yardımcısı       1       1         -      1

    MİAH   İl Koordinatör Yardımcısı    1       7         -      7

    TH      İl Koordinatör Yardımcısı    1       4         -      4

    TH      Mühendis       1       10         -      10

    TH      Mimar          1       4         -      4

    TH      Jeolog       1       5         -      5

    SH      Tabip          1       5         -      5

    SH      Hemşire       3       10         -      10

    SH      Hemşire       4       10         -      10

    TH      Şehir Plancısı       1       10         -      10

    GİH      Şube Müdürü       1       40         -      40

    GİH      Şube Müdürü       2       20         -      20

    GİH      Şube Müdürü       3       20         -      20

    GİH      Şube Müdürü       1    15         -      15

    GİH      Uzman         1      15         -      15

    GİH      Programcı      2      13         -      13

    GİH      Çözümleyici      1      15         -      15

    GİH      Çözümleyici      2      13         -      13

    GİH      Veri Hazırlama ve

          Kontrol İşletmeni   3      40         -      40

    GİH      Veri Hazırlama ve

          Kontrol İşletmeni   4      40         -      40

    GİH      Veri Hazırlama ve

          Kontrol İşletmeni   5      40         -      40

    GİH      Veri Hazırlama ve

          Kontrol İşletmeni   6      40         -      40

    GİH      Bilgisayar İşletmeni   3      50         -      50

    GİH      Bilgisayar İşletmeni   4      50         -      50

    GİH      Bilgisayar İşletmeni   5      40         -      40

    H      Teknisyen      3      20         -      20

    TH      Teknisyen      4      20         -      20

    GİH      Memur         5      40         -      40

    GİH      Şoför         9      20         -      20

    GİH      Şoför         10      20         -      20

    GİH      Şoför         11      20         -      20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı         10         20               -      20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı   11      20         -      20

    YHS   Teknisyen Yardımcısı   12      16         -      16

    YHS   Bekçi         12      35         -      35

    YHS   Bekçi         13      35         -      35

                         ----               -----

                Toplam   :      795         -      795

    Ek-1 sayılı cetvel : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

    - Müsteşar: Müsteşar

    - Müsteşar Yrd.:

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    - Ana Hizmet Birimleri:

    1. İller İdaresi Genel Müdürlüğü

    2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

    3. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

    4. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

    5. Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı

    6. Dernekler Dairesi Başkanlığı

    - Danışma ve Denetim Birimleri:

    1. Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    2. A.P.K. Kurulu Başkanlığı

    3. Hukuk Müşavirliği

    4. Bakanlık Müşavirleri

    6.Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    - Yardımcı Birimler:

    1. Personel Genel Müdürlüğü

    2. Eğitim Dairesi Başkanlığı

    3. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    4. Özel Kalem Müdürlüğü

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100