Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3056

    Kabul Tarihi: 10/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18550

    I. KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.

    GÖREV:

    Madde 2 - Başbakanlığın görevleri şunlardır:

    a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,

    b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,

    c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek,

    d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,

    e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

    f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,

    g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, ekonomik, ilmi doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,

    h) (Mülga bent: 16/01/1990 - KHK - 406/7 md.)

    ı) (Ek bent: 15/11/1999 - KHK/583 - 1 md.) Ülke güvenliğini etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum yönetiminin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve acil durum yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce alınacak önlemler, olay sırasında yapılacak arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

    i) (Ek bent : 24/05/2006 - 5508 S.K/1.mad) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

    II. KISIM : BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI

    TEŞKİLAT:

    Madde 3 - Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

    Merkez teşkilatının anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    BAŞBAKAN:

    Madde 4 - Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.

    Başbakan;

    a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.

    b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.

    c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.

    MÜSTEŞAR:

    Madde 5 - Müsteşar Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir. Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır:

    a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,

    b) Devlet idaresinde etkinliğin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek,

    c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

    Madde 6 - Başbakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

    Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

    ANAHİZMET BİRİMLERİ:

    Madde 7 - Başbakanlık Teşkilatının anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü,

    b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü,

    c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü,

    d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,

    e) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü,

    f) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü , *1

    g) Dış İlişkiler Başkanlığı,

    h) Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı,

    ı) Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,

    j) İdareyi Geliştirme Başkanlığı,

    k) (Mülga bent: 09/04/1987 - 3348/39 md.; Yeniden düzenlenen bent: 16/01/1990 - KHK - 406/3 md.) Bilgi İşlem Başkanlığı,

    l) (Mülga bent: 16/01/1990 - KHK - 406/7 md.)

    m) (Ek bent: 15/11/1999 KHK - 583/2 md.; Mülga bent: 18/05/2000 - 600 S. KHK - 1. md. Aynen kabul:

    12/04/2001 - 4643/1 md.) İnsan Hakları Başkanlığı,

    KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 8 - Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,

    b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek,

    c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,

    d) Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını takip etmek, milletvekillerince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

    e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,

    f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak , (Ek ibare: 27/12/1991 - KHK - 475/1 md.) mevzuat hazırlama ve esasları ile ilgili ilkeleri belirlemek,

    g) Makamca, verilen benzeri görevleri yapmak.

    PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 9 - Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek, önlemler almak ve koordinasyonu sağlamak,

    b) Hükümetlerin kurulmasına, bakanların birbirlerine vekalet etmelerine ve bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhurbaşkanın onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak,

    c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelere ait işlemleri yapmak,

    d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak,

    e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak,

    f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,

    g) Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak,

    h) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 10 - Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Mülga bent: 27/12/1991 -KHK - 475/11 md.)

    b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek,

    c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,

    d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

    e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,

    f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 11 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

    b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak,

    c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tespit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,

    d) Yurt içi ve yurt dışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,

    e) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,

    f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak,

    g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,

    h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,

    i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,

    j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,

    k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    TÜRKİYE ACİL DURUM YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 11/A - (Ek madde: 18/05/2000 - 600 S. KHK/2. md.)

    Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak, çalışma esaslarını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlamak,

    b) Acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,

    c) Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

    d) Acil durumlarda yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişiler için teşvik edici düzenlemeler yapmak, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

    e) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Başbakanlık, acil durumlara ilişkin olarak bilimsel, teknik ve idari çalışmalarda bulunmak üzere sürekli veya geçici kurullar oluşturabilir. Kurul üyelerine Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

    Acil durum yönetimine geçilen hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarına Başbakanlık tarafından verilecek görevlerin gerektirdiği kaynak Başbakanlıkça karşılanır ve söz konusu kurum ve kuruluşlar, ücret ve adedi Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda geçici işçi çalıştırabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/06/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

    GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 12 - (Değişik madde : 24/05/2006 - 5508 S.K/3.mad)

    Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

       b) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak.

       c) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.

       d) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak.

       e) Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

       f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI:

    Madde 13 - Dış İlişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

    c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    EKONOMİK VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI:

    Madde 14 - Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlar arasında ekonomik ve mali işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak,

    b) Ekonomik ve mali konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

    c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI:

    Madde 15 - Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, radyo-televizyon, tanıtma alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

    b) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahalli idare hizmetleri alanlarındaki gelişmeler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

    c) Yurt dışı işçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak,

    d) Başbakanın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI:

    Madde 16 - İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

    b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

    d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI:

    Madde 17 - (Mülga madde: 09/04/1987 - 3348/39 md.; Yeniden düzenlenen madde: 16/01/1990 - KHK-406/4 md.)

    Bilgi İşlem Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,

    b) Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek,

    c) Başbakanlık Merkez Teşkilatından, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek,

    d) Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    e) Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,

    f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI

    Madde 17/A - (Değişik madde: 12/04/2001 - 4643/1. md.)

    İnsan Hakları Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

    b) İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye'nin ulusal mevzuatının insan

    hakları alanında taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine etmek ve bu konularla ilgili önerilerde bulunmak.

    c) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

    d) İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek.

    e) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapmak.

    f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DEVLET DURUM MERKEZİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 18 - (Mülga madde: 16/01/1990 - KHK-406/7 md.)

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

    Madde 19 - Başbakanlık Merkez Teşkilatının danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) Başbakan müşavirleri,

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Başbakanlık müşavirleri,

    e) Basın Müşavirliği.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

    Madde 20 - (Değişik madde: 18/05/1987 - KHK-281/12 md.)

    Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakan'ın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Başbakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,

    2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,

    3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları da mali yönden teftiş ve denetlemek,

    c) Başbakanlık merkez teşkilatında araştırma, inceleme ve soruşturma ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında hertürlü inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak.

    Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar, bir yönetmelikle tesbit edilir.

    BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ:

    Madde 21 - (Değişik madde: 18/05/1987 - KHK-281/13 md.)

    (Değişik fıkra: 04/01/1988 - KHK-307/1 md.) Başbakan tarafından belirlenecek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla onbeş Başbakan Başmüşaviri ve yirmi Başbakan Müşaviri görevlendirilebilir.

    (İkinci fıkra mülga: 09/04/1990 - KHK - 418/45 md.)

    Başbakan Başmüşaviri kadrosunda bulunanlar siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler gereği dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde, büyükelçi gibi akrediti edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilebilir.

    Bu şekilde görevlendirileceklere müşterek kararla büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı başmüşavirlik görevi müddetince devam eder.

    (Ek fıkra: 15/01/1988 - KHK-312/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine asli görevleri yanında Başbakan Başmüşavirliği görevi de verilebilir. Bunlara, yürüttükleri bu görev için öngörülen ücret, aylık, zam ve tazminatların yarısını geçmemek üzere Başbakan onayı ile ödeme yapılır.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    Madde 22 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başbakanlık makamı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan ve diğer bakanlıklardan sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Başbakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnamelerinin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başbakanlığı temsil etmek,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:

    Madde 23 - (Değişik fıkra: 27/12/1991 - KHK - 475/3 md.) Başbakanlıkta ve Devlet bakanlıklarında özel ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan veya Devlet bakanlarına yardımcı olmak üzere ençok seksenbeş Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

    Başbakanlık müşavirleri Başbakanlık Makamına bağlıdırlar.

    BASIN MÜŞAVİRLERİ:

    Madde 24 - Basın Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak,

    b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek,

    c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    YARDIMCI BİRİMLER:

    Madde 25 - Başbakanlık Merkez Kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

    a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği,

    b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

    c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

    d) Savunma Sekreterliği,

    e) Özel Kalem Müdürlükleri.

    BAKANLAR KURULU SEKRETERLİĞİ:

    Madde 26 - Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri yapmak,

    b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak,

    c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 27 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başbakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satınalma işlemlerini yapmak,

    c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    e) Başbakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    f) Başbakanlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,

    g) Başbakanlığın bütçe ve mali işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    h) Başbakanlığın gelen ve giden evrak takip ve dağıtım işlerini yapmak,

    i) Makamca verilen diğer görevleri yapmak.

    HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 28 - Halkla İlişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek,

    b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yapmak,

    c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

    Madde 29 - Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİ:

    Madde 30 - Başbakan ile Devlet bakanlarının özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır:

    Başbakanın ve Devlet bakanlarının:

    a) Resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

    FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE EK ÖDEME :

    Madde 31 - (Mülga madde: 28/12/1987 - KHK-304/4 md.; Yeniden düzenleme: 23/12/1988 - KHK - 351/20 md.; Mülga madde: 05/07/1991 - KHK - 433/16 md.; Yeniden düzenlenen madde: 27/12/1991 - KHK - 475/4 md.)

    Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında çalışanlar dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

    a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20'sini,

    b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara %25'ini,

    c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30'unu,

    d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35'ini,

    geçmemek üzere Başbakanlıkça tesbit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca, Başbakanlık Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere Başbakanlık makamınca belirlenen oranda ek ödeme yapılır. Bu ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. *1*

    Başbakanlıkta görevli emniyet mensupları ile 36 ncı maddenin son fıkrasına göre görevlendirilen personele yukarıda belirtilen tazminattan Başbakanlık Müsteşarınca uygun görülen oranda ödeme yapılabilir. Bu personelin bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenen fazla çalışma ücreti tenzil edilir.

    III. KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU VE YETKİ DEVRİ:

    Madde 32 - Başbakanlık Teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

    Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Teşkilatının her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.

    Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

    Madde 33 - Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI:

    Madde 34 - Başbakanlık Merkez Teşkilatında,

    a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;

    1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

    3. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

    Şarttır.

    b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alırlar.

    Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

    Uzman yardımcılığı ve Uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

    Madde 35 - (Değişik fıkra: 27/12/1991 - KHK - 475/5 md.) Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Başkan ve Yardımcıları, Daire Başkanı ve Yardımcıları ile Uzman, Daire Tabibi, Diş Tabibi "konusuyla ilgili en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı" Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir.

    Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 34 üncü madde ile belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

    (Ek fıkra: 18/05/1987 - KHK- 281/14 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre atananlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    (Değişik fıkra: 27/12/1991 - KHK-475/5 md.) Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez.

    Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ:

    Madde 36 - (Değişik fıkra: 27/12/1991 - KHK - 475/6 md.) Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile Başbakanlıkta sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

    (İkinci fıkra mülga: 27/12/1991 - KHK - 475/6 md.)

    (Ek fıkra: 16/06/1988 - KHK - 331/1 md.) Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler.

    KADROLAR VE ATAMALAR:

    Madde 37 - Başbakanlık merkez teşkilatının kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    Başbakanlık personelinin atanması 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda belirtilmeyen görevlerden Başkanlıklara ortak kararla diğer görevlere Başbakanın onayı ile atama yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 38 - 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanun ile 2512 sayılı Başbakanlık Deniz Teşkilatı Hakkında Kanun ve Deniz Müsteşarlığına ait kadrolardan boş olanlar yürürlükten kaldırılmış, dolu kadrolar personeli ile birlikte Başbakanlığa devredilmiştir.

    Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz.

    GEÇİCİ MADDELER:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık Merkez teşkilatında çalışan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavına girmek hakkını kazanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar "Başbakanlık Uzmanı" unvanını alır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar.

    Kadro dereceleri veya görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bu Kanuna göre Başbakanlık teşkilatı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yeni kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 27/12/1991 - KHK - 475/12 m d.)

    11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 06/07/1995 - KHK - 562 - 24 m d.)

    Başbakanlık Merkez Teşkilatında halen programcı veya çözümleyici olarak çalıştırılanlardan en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş olanların ücretleri ve her çeşit ödemeleri hakkında 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bunlara ayrıca 31 inci maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenir.

    EK MADDELER:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/11/1999 - KHK/583 - 5 md.)

    Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Başbakan onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 15/11/1999 - KHK/583 - 5 md.)

    (Mülga fıkra: 18/05/2000 - 600 S. KHK/4. md)

    Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 18/05/2000 - 600 S. KHK/5. md.)

    583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 12/04/2001 - 4643/4. md.)

    İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik idari ve kanuni düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak ve Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları konusunda tavsiye kararları vermek üzere; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla İnsan Hakları Üst Kurulu oluşturulmuştur. Üst Kurul, gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerini toplantılarına katılmaya davet edebilir ve belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Üst Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir.

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 12/04/2001 - 4643/4. md. )

    İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu alanda yayınları ve çalışmaları bulunan kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna, kendi üyeleri arasından seçeceği bir başkan başkanlık eder. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Danışma Kurulunun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

    Ek Madde 6 - (Ek madde: 12/04/2001 - 4643/4. md.)

    İnsan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak heyetler oluşturulur. Heyetler; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile insan hakları alanında çalışmalar yapan kişi ve meslek kuruluşları arasından inceleme ve araştırma yeri ve konusuna göre Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca beş kişiden az olmamak üzere belirlenir. Heyetlere Başbakanlık temsilcisi başkanlık eder ve sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Heyetlerde görev alacak bakanlık temsilcileri kurumlarınca, kişi ve meslek kuruluşları ise Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca belirlenir. Heyetler, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının onayı ile inceleme ve araştırma yaparlar ve inceleme ve araştırma sonuçlarını bir rapor halinde görevlendiren makama sunarlar. Heyetlerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

    Ek Madde 7 - (Ek madde: 12/04/2001 - 4643/4. md.)

    Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir.

    İPTAL VE İHDAS EDİLEN KADROLAR:

    Ek Madde 8 - (Ek madde : 24/05/2006 - 5508 S.K/4.mad)

    Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne eklenmiştir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

    1 - 09/04/1990 TARİH VE 418 SAYILI KHK’NİN HÜKMÜ:

    Madde 44 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    2 - 12/04/2001 TARİH VE 4643 SAYILI KANUN HÜKMÜ:

    Geçici Madde 1 - İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında Üst Kurul üyesi bakanlıklardan geçici görevli olarak gelen ve halen çalışmakta olan personel, müracaat etmek ve atanmaya ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili kurumların muvafakatı ile mükteseplerine ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde atanırlar.

    Geçici Madde 2 - İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    Müsteşar /Müsteşar Yrd.    Anahizmetler Birimleri   Danışma ve Denetim Birimleri   Yardımcı Birimler

    Müsteşar /Müsteşar Yrd.    1. Kanunlar ve Kararlar    1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. Bakanlar Kurulu   Genel Müdürlüğü    Sekreterliği

    Müsteşar Yrd.       2. Personel ve Prensipler2. Başbakan Müşavirleri   2. İdari ve Mali İşler

                Genel Müdürlüğü             Dairesi Bşk.

    Müsteşar Yrd.      3. Mevzuatı Geliştirme   3. Hukuk Müşavirliği   3. Halkla İlişkiler             ve Yayın Genel Müdürlüğü Dairesi Bşk.lığı

    Müsteşar Yrd.       4. Devlet Arşivleri 4. Başbakanlık Müşavirleri4. Savunma Sekreterliği

                Genel Müdürlüğü            

    Müsteşar Yrd.      5. Türkiye Acil Durum    5. Basın Müşavirliği   5. Özel Kalem

                Yönetimi Genel               Müdürlükleri

                Müdürlüğü

                6. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü                   

                7. Dış İlişkiler Başkanlığı

                8. Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı

                9. Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

                10. İdareyi Geliştirme Başkanlığı

                11. (Mülga: 09/04/1987-3348/39 md.; Yeniden

                düzenleme: 16/01/1990-KHK-406/5 md.) Bilgi

                İşlem Başkanlığı

                12. (Mülga: 16/01/1990-KHK-406/7 md.)

                13. İnsan Hakları Başkanlığı

    _________________________________________________

    (1) SAYILI LİSTE (Ek : 12/04/2001 - 4643/4. md.)

    Kurumu : BAŞBAKANLIK

    Teşkilatı: MERKEZ

       İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                        Kadro      Serbest   Tutulan   Toplam

                                        Derecesi   Kadro      Kadro

    Sınıfı   Unvanı                                 Adedi      Adedi

    -----   --------------------------   -----      ------   -----      -----

    GİH   Memur                           5         3         -         3

    GİH   Memur                           6         1         -         1

    GİH   Memur                           9         2         -         2

    GİH   Memur                           10         1         -         1

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      5         2         -         2

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      6         1         -         1

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      7         1         -         1

    GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      9         1         -         1

                                                    ----            -----

          TOPLAM :          12                  12

    ___________________________________________________

    (2) SAYILI LİSTE (Ek : 12/04/2001 - 4643/4. md.)

    Kurumu : BAŞBAKANLIK

    Teşkilatı: MERKEZ

       İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    Sınıfı   Unvanı         Kadro      Serbest   Tutulan   Toplam

                   Derecesi   Kadro      Kadro

                         Adedi      Adedi

    ----   ------------   ------   ------         -----      ------

    GİH   Başkan         1   1      -      1

    GİH   Şube Müdürü         1         1         -         1

    GİH   Şube Müdürü         2         1         -         1

    GİH   Şube Müdürü         3         2         -         2

    GİH   Araştırmacı         1         1         -         1

    GİH   Araştırmacı         2         1         -         1

    GİH   Araştırmacı         3         1         -         1

    GİH   Araştırmacı         4         2         -         2

    GİH   Mütercim         5         1         -         1

    GİH   Mütercim         6         1         -         1

                                  ----                              ----

             TOPLAM :          12                  12

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100