Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU

    GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU

    Kanun Numarası: 3007

    Kabul Tarihi: 16/05/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/05/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18410

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE KURULUŞ

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri kurmak ve 100 milyon lirası cari yılda genel bütçeden ödenmek üzere Gümrük Müsteşarlığına * bir milyar lira sermaye tahsis edilmiştir.

    KURULUŞ:

    Madde 2 - Döner sermaye işletmelerinin bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek üzere Saymanlığı bulunan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" kurulur. Genel Müdürlük işletmelerinin bütçesini yapmak, bilançosunun, kar ve zarar hesabını çıkarmakla görevli olup, döner sermaye işletmeleri mali ve idari yönden bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır.

    DÖNER SERMAYE İLE YAPILACAK İŞ VE FAALİYETLER:

    Madde 3 - Tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler şunlardır:

    a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak,

    b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak veya sattırmak,

    c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak,

    d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkanı olanları ihraç etmek veya ettirmek,

    e) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek,

    f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar ve açık sahalar işletmek,

    g) Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve hamallık işlerini yürütmek.

    İKİNCİ BÖLÜM : SERMAYE, GELİR VE GİDERLER

    DÖNER SERMAYENİN KAYNAKLARI:

    Madde 4 - Tahsis edilen döner sermaye, Gümrük Müsteşarlığına * bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerle, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

    Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur.

    Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye verilen malların bedeli tahsis edilen sermayeye mahsup edilir.

    Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur.

    Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan karlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zamları döner sermaye ita amiri ve saymanından yarı yarıya tahsil olunur. Gümrük Müsteşarlığınca ** ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz.

    SERMAYENİN İŞLETMELER ARASINDA DAĞILIMI:

    Madde 5 - Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alınması Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

    SERMAYENİN ARTIRILMASI:

    Madde 6 - İhtiyaç duyulması halinde birinci maddeye göre tahsis olunan sermaye, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeterli ölçüde artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

    TASFİYE EDİLECEK MALLARIN DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNE TESLİMİ:

    Madde 7 - Döner sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya,"Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine ilişkin Tüzük Hükümleri"ne uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretle teslim alınan eşyanın satışından doğan hasılat aylık dönemler itibariyle, %50'si döner sermaye işletmesinin geliri olarak indirildikten sonra satış tarihini izleyen ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır.

    GİDERLERİN KARŞILANMASI:

    Madde 8 - 3 üncü maddede belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği gider veya harcamalar ile döner sermaye kadrolarında istihdam edilen personele, genel hükümlere göre yapılacak ödemeler döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

    Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edilen gayrimenkuller, kullanım hakkı döner sermayeye ait olmak üzere Hazine adına tescil edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BİLANÇO, GELİR VE GİDER BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ:

    Madde 9 - Hesap dönemini izleyen iki ay içerisinde her türlü gelir ve gider belgeleri ile bilanço ve ekleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

    HESAP DÖNEMİ:

    Madde 10 - Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır.

    YÖNETMELİK:

    Madde 11 - Döner sermaye işletmelerinin her türlü mali ve idari işlemlerinin yürütülme şekli ve muhasebe usulleri hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete ile yayımlanır.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER:

    Madde 12 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde bulunan Tasfiye Daire Başkanlığı kaldırılmıştır.

    Bu Kanunun 2 nci maddesinde kurulması öngörülen "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre teşkilatlandırılır. Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar hizmetler mevcut Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Yeni teşkilatlanma nedeniyle sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen Tasfiye Dairesi Başkanlığı personeli, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmış sayılır, değişenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanırlar. Bu personelin eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100