Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

    KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI ERTİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3007

    Kabul Tarihi: 08/06/1936

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1936

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3331

    Madde 1 - Ertik okullarına atanacak öğretmenlerin aşağıda yazılı şartları taşımaları lazımdır:

    A) Orta tecim okullarile tecim liselerinde ertik dersleri öğretmenliğine atanmak için, yüksek derecede bir tecim okulu diplomasını almış olmak;

    B) Kız enstitülerinde ertik dersleri öğretmeni olmak için, bu ertik derslerinin uzmanlarını yetiştiren yüksek bir okuldan veya kız ertik öğretmen okulu ihtisas sınıfından veya yabancı memleketlerde bu derecede veya üstün sayılan bir derecede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;

    C) Kız enstitülerinde atölye öğretmenliklerine atanmak için, kız ertik öğretmen okulu ihtisas sınıfında veya yabancı memleketlerde bu derecede veya daha üstün sayılan bir dereceden öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak;

    D) Erkek sanat okullarında ertik dersleri öğretmeni olmak için, yüksek derecede bir teknik okulundan veya teknikumdan veya o derecedeki bir okuldan diploma almış olmak;

    E) Erkek sanat okullarında atölye öğretmenliğine atanmak için, bir erkek sanat okulunu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu derecede sayılan bir ertik okulundan veya erkek ertik öğretmen okulundan diploma almış olmak;

    F) Yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarında veya bu gibi ertik okullarında ertik veya atölye öğretmenliklerine atanmak için, yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarından veya bu gibi okullarda gösterilen derslerin uzmanlarını yetiştiren bir okuldan diploma almış olmak.

    Madde 2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlar iki yıl için stajiyer olarak alınır. İşbu staj müddeti içinde vekaletçe tesbit edilecek usuller dairesinde ehliyeti görülenler asaleten atanır ve stajiyerlikte geçen zaman kıdem ve tekaüdlüğünde fiili hizmetten sayılır. Ehliyet göstermiyenlerin vazifelerine nihayet verilir.

    Madde 3 - Ertik okullarında genel kültür dersleri öğretmenliklerine atanmak için orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşımak lazımdır.

    Madde 4 - Ertik okulları öğretmenlerinin, öğrenim derecelerine göre, girecekleri aylık dereceleri, maaşların Tevhid ve Teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunla eklemelerine ve sözü geçen kanunu değiştiren başka kanunların ilgili hühümlerine göre tesbit olunur.

    Madde 5 - Ders saatlerinin azlığından dolayı tek başına ve aylıklı bir öğretmen kullanılmasına lüzum görülmiyen öğretmenliklere, başlangıç aylığının tutarını geçmemek şartile, ücretle de öğretmen atanabilir.

    Madde 6 - (Mülga madde: 05/03/1964 - 439/15 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 05/03/1964 - 439/15 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 05/03/1964 - 439/15 md.)

    Madde 9 - Bu kanunda yazılı şartları taşıyıp da ertik okullarında ücretle çalışan öğretmenlerin geçecekleri aylık dereceleri, öğrenim durumlarına ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre ertik okulları öğretmenliğine ilk girişlerinde alacakları dereceden başlıyarak geçen kıdem müddetlerine göre tayin olunur.

    Madde 10 - Bu kanunda yazılı şartları taşımadıkları halde, bundan önce ertik okullarına öğretmen olarak ücretle atanmış olan ertik dersleri öğretmenler ile atölye öğretmenleri, en az orta okul derecesinde öğrenim görmüş olmaları ve Kültür Bakanlığınca açılacak ertik okulları öğretmenliği sınavlarını kazanmaları şartile birinci maddeye göre aylıklı öğretmenliğe atanırlar.

    Madde 11 - Ertik dersleri ile atölye öğretmenlikleri için bu Kanunun birinci maddesinde yazılı şartları taşıyan öğretmenler bulunmazsa, Kültür Bakanlığı işbu ertik ve atölye öğretmenliklerine kadrodaki ücretlerle öğretmen atayabilir. Şukadar ki bu gibiler sonradan aylıklı bir vazifeye geçmek isterlerse ertik ve atölye öğretmeni olarak aldıkları ücretler kendileri için edinilmiş bir hak teşkil etmez.

    Madde 12 - 1452 sayılı kanuna bağlı bulunan 2 sayılı çizelgenin Kültür Bakanlığı sanat okulları kadroları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı A cetveli konmuştur.

    Madde 13 - Orta öğretim okullar ile ertik okulları öğretmenlerinin terfi muameleleri her yıl Ağustos 15 e kadar bitirilir ve her öğretmenin girdiği derecenin kıdemi Ağustosun 30 uncu Zafer Bayramı gününden başlar.

    Her yıl terfi eden öğretmenlerin yıl, ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri Resmi Gazete ile ilan olunur.

    Madde 14 - 1702 sayılı kanunun 6 ncı maddesi lağvedilmiştir.

    Madde 15 - 439, 789, 1702, 1880 ve 2517 sayılı kanunların ve 1452 sayılı kanunla bunun ekleme ve değişkelerinin bu Kanuna aykırı olmıyan hükümleri ertik okulları öğretmenleri hakkında da tatbik olunur.

    Madde 16 - Bu kanunun hükmü 1 Ağustos 1936 tarihinden başlar.

    Madde 17 - Bu kanunun hükümlerini Finans ve Kültür Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - 12 nci maddeye bağlı (A) işaretli cetvelde yazılı memuriyetlerden (B) işaretli cetvelde derece ve adedleri gösterilenler 1936 Mali Yılı Umumi Muvazene Kanununun 11 inci maddesine bağlı (L) cetveline eklenmiştir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100