Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2992

    Kabul Tarihi: 29/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18365

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ :

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV :

    Madde 2 - Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

    b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

    c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

    d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

    e) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

    g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

    h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

    i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,

    j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

    k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

    l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    TEŞKİLAT:

    Madde 3 - Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI:

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı Ek - I sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN:

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR:

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

    Madde 7 - Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ANAHİZMET BİRİMLERİ

    ANAHİZMET BİRİMLERİ:

    Madde 8 - Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,

    b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,

    c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

    d) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,

    e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.

    f) (Ek bent: 18/08/1993 - KHK - 520/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/35, K.1993/34 sayılı kararı ile,; Yeniden düzenleme:18/05/1994 - KHK-528/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/1. md.) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

    g) ( Değişik bend: 15/05/2001 - 4674/1. md.) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.

    CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 9 - Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,

    b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

    c) Hakim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,

    d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,

    e) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak,

    f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,

    g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,

    h) Cezai işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,

    i) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargıyetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

    j) Kanunlarla gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.

    HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 10 - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek,

    b) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek.

    c) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek,

    d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

    e) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,

    f) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,

    g) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - (Değişik başlangıç cümlesi: 18/05/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E. 1994/55, K. 1994/50 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 10/09/1993 - KHK - 524/14 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/14 md.; A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.

    b) (Değişik bent: 10/09/1993 - KHK-524/14 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak.

    c) Değişik bent: 10/09/1993 - KHK-524/14 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve eğitimevlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak.

    d) (Değişik bent: 10/09/1993 - KHK-524/14 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/14 md.; İptal: A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahade merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

    e) Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,

    f) Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek,

    g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolu, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    h) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,

    i) Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlerini yürütmek,

    j) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,

    k) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

    l) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,

    m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

    n) (Ek bend: 15/05/2001 - 4674/2. md.) Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek.

    o) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 12 - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Adli sicili tutmak,

    b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,

    d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

    e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 13 - Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Adli konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,

    b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek,

    c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,

    d) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

    e) Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,

    f) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 13/A - (Ek madde:18/08/1993-KHK-520/2 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve E. 1993/35, K.1993/34 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 528/2 md.; İptal: A. Mah.nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 Sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/3. md.)

    Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri, 31/05/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile 05/05/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

    a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçe'ye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek.

    b) Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak.

    c) Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak.

    d) Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    e) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek.

    f) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek.

    g) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yapılan başvurulara karşı yapılacak savunmalar için bilgi ve belge sağlamak, gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek.

    h) Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili işlemleri yapmak.

    i) İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek.

    j) Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek.

    k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 13/ B - (Değişik madde: 15/05/2001 - 4674/4. md.)

    Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri, 244 sayılı Kanun ile 1173 sayılı Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

    a) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Dışişleri Bakanlığı ve/veya Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek.

    b) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, uyum için gerekli olan konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.

    c) Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

    d) Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen konular hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde toplantılara katılmak.

    e) Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumun veya Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde temsilci göndermek ve bu konulardaki uluslararası sözleşmeler hakkında görüş bildirmek.

    f) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşma ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek; yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak; bu antlaşma ve belgeleri Türkçe'ye çevirmek veya çevirtmek, derlemek, arşivlemek; bunları ve yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer kuruluşlara iletmek.

    g) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile ilgili işlemleri yapmak.

    h) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

    Madde 14 - (Değişik madde: 08/06/1984-KHK 204/1 md.; Aynen kabul: 16/10/1984-3057/1 md.)

    Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

    d) (Ek bent: 17/09/1987-KHK-293/1 md.) Bakanlık Müşavirleri,

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

    Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (Hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen işlerde denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak,

    c) (Değişik bent: 10/09/1993 - KHK-524/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 06/08/1997 - 4301/12 md.) Cumhuriyet başsavcılıkları ile adli ve idari mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve iflas müdürlüklerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, kapalı ve açık cezaevleri ile tutukevleri ve çocuk ıslahevlerini, işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, icra tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası, emanet, tereke, izale-i şuyu satışı, ayniyat ve levazım memurluklarını, posta, telgraf ve telefon daire mutemetliklerini, taşra teşkilatının yemekhane ve misafirhanelerini, Bakanlıkça kurulup işletilen depo ve garajları, Bakanlığı ilgilendiren tüm gelir harcamaları, Bakan tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı diğer üniteleri denetlemek ve işlemlerini incelemek.

    d) Adli Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar, adli tabiblikler ile Türkiye Barolar Birliği, barolar, Türkiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak,

    e) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yeter sizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

    f) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

    g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:

    Madde 16 - (Değişik madde: 08/08/1984 - KHK - 204/2 md.; Aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/2 md.;(Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    MÜŞAVİRLER:

    Madde 16/A - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK 204/3 md.; Aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/3 md.; Değişik madde: 25/06/1992 - 3825/8 md.)

    Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta onbeş Bakanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana karşı sorumludurlar.

    Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden on'una 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hakimlerle savcılar atanabilir.

    Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, hakim sınıfından olmayan üniversite öğretim üyeleri ile Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere sahip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre atanır.

    (Ek fıkra: 15/05/2001 - 4674/5. md.) Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine müşterek kararla atama yapılır.

    Bakanlıkta;

    a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

    b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda bakana yardımcı olmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar.

    (...) Bakanlık Müşavirliklerine Bakan onayı ile atama yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER:

    Madde 17 - (Değişik madde: 25/06/1992 - 3825/9 md.)

    Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

    a) Personel Genel Müdürlüğü,

    b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

    c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı,

    d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    e) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,

    f) (Ek bend: 15/05/2001 - 4674/6. md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

    g) Savunma Sekreterliği,

    h) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 18 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,

    b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,

    c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

    d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,

    e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,

    f) Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,

    g) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak,

    h) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek,

    i) Gecikmesinde mahzur hallerde, hizmetin aksamaması için kadro durumu müsait olan bir yargı çevresindeki hakim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

    j) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek.

    k) Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek,

    l) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    Madde 19 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK 204/8 md.)

    EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 20 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

    b) Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    c) (Mülga bent: 25/06/1992 - 3825/17 md.)

    d) Eğitim kurum ve tesisleriyle (...) ilgili işleri yapmak,

    e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    YAYIN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 20/A - (Ek madde: 25/06/1992 - 3825/10 md.)

    Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, mesleki yayınları takip etmek, toplamak, değerlendirmek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluşturmak,

    b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen uluslararası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programları hazırlamak ve uygulamak,

    c) Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve yayınlamak,

    d) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak ve yayınlatmak,

    e) Hukukla ilgi gazete, dergi çıkarmak, mesleki kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak,

    f) Hakim ve Savcıları mesleki yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak,

    g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kurallarını, örf ve adetleri toplattırıp yayınlatmak,

    h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak,

    ı) Yayın danışma kurulu oluşturmak,

    j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane ve kitaplıklarından yararlanmaları için gerekli önlemleri almak,

    k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 21 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 204/5 md.; Aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/5 md.)

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) (Mülga bent: 25/06/1992 - 3825/17 md.)

    c) Bakanlığın mali işler ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma (...) ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

    TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 22 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK 204/8 md.; Yeniden düzenlenen madde: 25/06/1992 - 3825/11 md.)

    Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

    c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22/A - (Ek madde: 15/05/2001 - 4674/7. md.)

    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) 12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

    b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

    c) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

    d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.

    e) Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.

    f) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    g) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

    h) Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak, tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek.

    i) Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

    j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

    Madde 23 - Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

    TAŞRA TEŞKİLATI:

    Madde 25 - Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    BAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR:

    Madde 26 - (Değişik madde: 10/09/1993 - KHK-524/16 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/10/1993 tarih ve E.1993/36, K.1993/35 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenleme: 18/05/1994 - KHK - 529/16 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin. 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 06/08/1997 - 4301/13 md.)

    Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp Kurumu Bakanlığa bağlı kuruluşlardır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

    Madde 27 - Bakanlığın merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

    Madde 28 - Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:

    Madde 29 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

    Madde 30 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ:

    Madde 31 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Anayasa ve kanunlarda Bakan ve Müsteşar tarafından münhasıran kullanılması öngörülen yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KADROLAR:

    Madde 32 - Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ait kadrolar hariç olmak üzere, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenir.

    Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kadroları ile bu kadrolara ilişkin bütün hususlar özel kanununda düzenlenir.

    ATAMA:

    Madde 33 - (Değişik fıkra: 25/06/1992 - 3825/12 md.) Adalet Bakanlığında hakim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

    KOMİSYON KURMA YETKİSİ:

    Madde 34 - Bakanlık, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir.

    Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur ücretleri ve huzur hakları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. (Değişik cümle: 15/05/2001 - 4674/8. md.) Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla uhdesinde bir kamu görevi bulunanlara ödenecek huzur hakkı fiilen görev yapılan her gün için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçemez. Uhdesinde bir kamu görevi bulunmayanlara ödenecek huzur ücreti için bu gösterge rakamı (2000) olarak uygulanır.

    CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK:

    Madde 35 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK 204/6 md.; Aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/6 md.)

    2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin "Birinci Sınıfa ayrılmış" bölümlerine, "Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği" görev unvanları eklenmiştir.

    KONTROLÖRLER:

    Madde 36 - (Değişik madde: 06/08/1997 - 4301/14 md.)

    Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükte kontrolörler istihdam edilebilir. Bunlar hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak Yarışma ve Yeterlilik Sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla kontrolör olarak atanırlar. Bu yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir nedene dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler Bakanlık onayı ile Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında başka bir göreve de atanabilirler.

    Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli olup atamaları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler.

    Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatındaki diğer bir kadroya atanabilirler. Kontrolörlerin, mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 37 - 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi, 11 Haziran 1329 tarihli Hükkam ve Memurini Adliye intihap Nizamnamesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Adliye Hakkında Tahkikata Ait Nizamname ve 16 Kanunuevvel 1331 tarihli Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi ile 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDELER:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 12/05/1988 - 3446/1. md.)

    Adalet Bakanlığı hesabına, hakim ve savcı ihtiyacını karşılamak üzere, burs verilmek suretiyle, yükseköğrenim yaptırılabilir.

    Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Adalet Bakanlığınca belirlenir. Burs verilecek öğrencilerde bulunması gereken nitelikler ile bunların seçilmelerine dair esas ve usuller, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

    Bu öğrencilere, emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs verilir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar.

    Adalet Bakanlığı hesabına burs almak suretiyle yükseköğrenim yapmış olanlar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Mecburi hizmet süresi, hakimlik ve savcılık görevine başlama tarihinden itibaren hesap edilir.

    Adalet Bakanlığı, yükseköğrenim öğrenci yurtları ile üniversite yurtlarında kalan burslu öğrencilerinin hakimlik ve savcılık görevlerine hazırlanmaları bakımından eğitimlerine, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelerle yapacağı protokol esasları dahilinde yardımcı olur.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 18/05/1994 - KHK - 528/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı Kararı ile.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 06/08/1997 - 4301/15 md.;Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    Ek Madde 4 - (Değişik madde: 15/05/2001 - 4674/11. md.)

    Adalet Bakanlığınca uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur.

    Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Adalet Bakanlığınca; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER:

    Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 25 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Bakanlık taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Adalet Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

    Geçici Madde 7 - 17/06/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 02/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Adalet Bakanlığı Teşkilatı için bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 204/8 md.; Aynen kabul: 16/10/1984 - 3057/8 md.)

    Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    25/06/1992 TARİHLİ VE 3825 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde:13/07/1993 - KHK-486/27 md.)

    Geçici Madde 2 - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüyle birinci sınıf olan hakim ve savcılar ile geçici 1 inci madde hükmüyle Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanacak olan Sayıştay Meslek Mensupları ile Sayıştay Savcı Yardımcıları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik mali hak talebinde bulunamazlar.

    Geçici Madde 3 - 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar; birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim subaylar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca birinci sınıf hakimler için öngörülen ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı hükümlerinden yararlanırlar.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylıktan Danıştay tetkik hakimliğine atanmış idari yargı hakimleri hakkında da uygulanır.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, Danıştay tetkik hakimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. Bu atamalarda Danıştay Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü de alınır.

    22/05/1996 TARİH VE 4141 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - Anayasa Mahkemesinin 27/04/1993 gün ve E.1992/37, K.1993/18 sayılı kararı ile 2802 ve 2992 sayılı kanunların kimi hükümlerinin iptal kararı mucibince yürürlükten kalktığı 12 Nisan 1996 tarihine kadar, anılan görevlere mezkur hükümlerdeki usule göre yapılan atamalar geçerlidir.

    15/05/2001 TARİH VE 4674 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümlerine eklenen kadrolar ile Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı dışında kalan personeli bu Kanunla kurulan Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

    Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadrosu kaldırılan Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı, kazanılmış hak aylık derecesi ile bulunduğu kadro derecesine eşit, durumuna uygun bir göreve atanır.

    EK - I Sayılı Cetvel

    ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

    - Müsteşar      :

       Müsteşar

    - Müsteşar Yardımcıları   :

       Müsteşar Yrd.

       Müsteşar Yrd.

       Müsteşar Yrd.

       Müsteşar Yrd.

    - Anahizmet Birimleri   :

       1. Ceza İşleri Gn. Md.

       2. Hukuk İşleri Gn. Md.

       3. Ceza ve Tevkifevleri Gn. Md.

       4. Adli Sicil ve İstatistik Gn. Md.

       5. Kanunlar Gn. Md.

       6. (Ek bent: 18/05/1993 - KHK - 520/4 md.; İptal: A. Mah.nin 06/10/1993 tarih ve 1993/35 E., 1993/34 K. sayılı kararı ile,; Yeniden Düzenleme: 18/05/1994 -KHK - 528/4 md.; İptal A. M.nin

    08/07/1994 tarih ve 1994/54 E. 1994/49 K. sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/05/2001 - 4674/9. md.) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

       7. (Değişik bend: 15/05/2001 - 4674/9. md.) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

    - Danışma ve Denetim Birimleri    :

       1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

       2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

       3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    - Yardımcı Birimler       :

       1. Personel Genel Müdürlüğü

       2. Eğitim Dairesi Başkanlığı

       3. Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

       4. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

       5. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

       6. (Değişik bend: 15/05/2001 - 4674/9. md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

       7. Savunma Sekreterliği

       8. Özel Kalem Müdürlüğü

    _______________________________________________________

    (1) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    (II) SAYILI CETVEL

    İPTAL EDİLEN KADRONUN

                      Serbest      Tutulan

                      Kadro      Kadro

    Unvanı            Derecesi      Adedi      Adedi   Toplam

    Avrupa Topluluğu Koordinasyon

    Dairesi Başkanı         1      1         1

    _________________________

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                   Serbest   Tutulan

                   Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -----------------------      ----------   --------   -------   ---------

    GİH   Bilgi İşlem Müdürü   1   2      2

    GİH   Şube Müdürü      1   1      1

    GİH   Şube Müdürü      2   3      3

    GİH   Şube Müdürü      3   3      3

    GİH   Şube Müdürü      4   3      3

    GİH   Mütercim      1   3      3

    GİH   Mütercim      2   2      2

    GİH   Mütercim      3   3      3

    GİH   Mütercim      4   2      2

    GİH   Mütercim      5   2      2

    GİH   Programcı      5   3      3

    GİH   Programcı      6   3      3

    GİH   Programcı      7   2      2

    GİH   Programcı      8   2      2

    GİH   Çözümleyici      4   1      1

    GİH   Çözümleyici      5   1      1

    GİH   Çözümleyici      6   1      1

    GİH   Çözümleyici      7   1      1

    GİH   Çözümleyici      8   1      1

    GİH   Şef         4   5      5

    GİH   Şef         5   7      7

    GİH   Memur         6   4      4

    GİH   Memur         8   2      2

    GİH   Memur         9   4      4

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   1      1

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   3      3

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   8   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   9   2      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   10   2      2

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      5   2      2

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      6   2      2

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      7   2      2

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      8   10      10

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      9   2      2

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      10   2      2

    GİH   Sekreter         8   1      1

    GİH   Sekreter         10   2      2

    GİH   Şoför         11   3      3

    TH   Mühendis      5   6      6

    TH   Teknisyen      6   3      3

    TH   Teknisyen      7   3      3

    TH   Teknisyen      8   4      4

    YH   Hizmetli         11   3      3

                   ------      -------

             TOPLAM   116      116

    ______________________________

    (3) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    (II) SAYILI CETVEL

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                   Serbest   Tutulan

                   Kadro   Kadro

    Unvanı         Derecesi      Adedi   Adedi   Toplam

    ---------------------------------   ----------      --------   -------   ---------

    Uluslararası Hukuk ve

    Dış İlişkiler Genel Müdürü   1      1      1

    Avrupa Birliği

    Genel Müdürü      1      1      1

    Bilgi İşlem Dairesi Başkanı   1      1      1

    Genel Müdür Yardımcısı   1      5      5

    Daire Başkanı      1      11      11

    Tetkik Hakimi      1      5      5

    Tetkik Hakimi      2      8      8

    Tetkik Hakimi      3      12      12

    Tetkik Hakimi      4      4      4

    Tetkik Hakimi      5      5      5

    Tetkik Hakimi      6      2      2

                   -------      -------

             TOPLAM   55      55

    __________________________________________________

    (4) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI : TAŞRA

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                   Serbest   Tutulan

                   Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    ------   -----------------------   ----------   --------   -------   ---------

    GİH   Bilgi İşlem Müdürü   1   5      5

    GİH   Bilgi İşlem Müdürü   2   15      15

    GİH   Bilgi İşlem Müdürü   3   15      15

    GİH   Şef         3   20      20

    GİH   Şef         4   30      30

    GİH   Şef         5   50      50

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   6   20      20

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   7   25      25

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   8   25      25

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   9   40      40

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   10   40      40

    TH   Teknisyen      6   25      25

    TH   Teknisyen      7   35      35

    TH   Teknisyen      8   50      50

    TH   Teknisyen      9   50      50

    TH   Teknisyen      10   55      55

                   -----      -----

          TOPLAM      500      500

          GENEL TOPLAM      671      671

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100