Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

    TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2983

    Kabul Tarihi: 29/02/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18344

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde "Gelir Ortaklığı Senedi" ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için "Hisse Senedi" çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.

    TARİFLER:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen:

    a) Altyapı Tesisleri, köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini,

    b) Tesis; Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,

    Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

    İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini,

    Bağlı Ortaklık; Sermayesinin %50 veya daha fazlası İktisadi Devlet Teşekküllerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

    c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

    d) (Değişik bent: 01/05/1985 - 3188/1 md.) Hisse senedi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

    e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını, ifade eder.

    KAMU ORTAKLIĞI FONU

    Madde 4 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

    KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANIM ALANLARI

    Madde 5 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

    YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 6 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 7 - (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    PERSONEL REJİMİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN BÜTÇESİ

    Madde 9 - (Değişik madde: 30/05/1994 - KHK-530/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN GÖREVLERİ:

    Madde 10 - (Mülga madde: 09/04/1990 - KHK-414/7 md.)

    GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ VE İŞLETME HAKKI:

    Madde 11 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

    KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANILMASI:

    Madde 12 - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür.

    Buna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur.

    UYGULANMAYACAK KANUNLAR:

    Madde 13 - Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    VERGİ İSTİSNALARI:

    Madde 14 - Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler il 5 yıl vergiden yüzde yüz (%100) ve müteakip 3 yıl yüzde elli (%50) muaf olup, takip eden yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır.

    (Ek fıkra: 01/05/1985 - 3188/5 md.) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlemler, bu konuda düzenlenen kağıtlar, bu Kanun kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve tesislerinin gerçek ve tüzelkişilerin ortaklığına açılmasına ve işletme hakkı verilmesine dair bütün işlemler ve bunlarla ilgili bütün kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

    KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN DENETİMİ

    Madde 15 - (Mülga madde: 23/05/2000 - 4568/5. md.)

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 16 - Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

    EK VE GEÇİCİ MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 30/05/1994 - KHK-530/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 30/05/1994 - KHK-530/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    Geçici Madde 1 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek sağlanması için Başbakanlık bütçesine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - 11 - (Ek madde: :30/05/1994 - KHK-530/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

    09/04/1990 TARİHLİ VE 414 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personelin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri, ilgili bakan tarafından onanacak bir protokolle tespit olunur.

    Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanır.

    Geçici Madde 2 - Kadroları ekli listede yeralan personelden kadro unvan ve dereceleri değişenlerin eski kadrolarına eit aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - 2983 sayılı kanun ile diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi","Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi"," Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

    Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100