Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

    MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

    Kanun Numarası: 2945

    Kabul Tarihi: 09/11/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/11/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18218

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Milli Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen,

    a) Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

    b) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : MİLLİ GÜVENLİK KURULU

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLER

    KURULUŞ

    Madde 3 - Anayasanın 118 inci maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu kurulmuştur.

    ( Değişik fıkra: 18/01/2003 - 4789 S.K./1. md.) Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet,Milli Savunma,İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.

    Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

    GÖREVLER

    Madde 4 - (Değişik madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./24. md.)

    Milli Güvenlik Kurulu, 2 nci maddede belirtilen milli güvenlik ve Devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Başbakan, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını görevlendirebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA USULLERİ

    KURULUN TOPLANMASI

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 30/07/2003 - 4963 S.K./25. md.) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.

    Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Başbakan başkanlık eder.

    GÜNDEM

    Madde 6 - Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.

    Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir.

    KARARLAR

    Madde 7 - Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

    Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.

    KARARLARIN BAKANLAR KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ

    Madde 8 - Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

    KARARLARIN DAĞITIM VE TAKİBİ

    Madde 9 - (Mülga madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./35. md.)

    GÖRÜŞME TUTANAKLARI

    Madde 10 - Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

    Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE TEŞKİLAT

    GENEL SEKRETERLİK

    Madde 11 - Başbakana bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur.

    GENEL SEKRETERLİĞİN BİRİMLERİ

    Madde 12 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

    a) Hukuk Müşavirliği,

    b) Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları,

    c) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

    Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur.

    Ana Hizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ihtisas ve araştırma komisyonları, Genel Sekreterlik Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama ve uygulama birimleri kurulabilir. Bunların hizmet ve çalışma sürelerinin uzatılması aynı usule bağlıdır.

    Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : GÖREV VE YETKİLER

    GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 13 - (Değişik madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./26. md.)

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği;

    a) Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,

    b) Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

    GENEL SEKRETERLİĞİN YETKİLERİ

    Madde 14 - (Mülga madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./35. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL

    GENEL SEKRETER

    Madde 15 - (Değişik madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./27. md.)

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü alınır.

    DİĞER PERSONEL

    Madde 16 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak personel;

    a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan,

    b) Sözleşmeli personelden,

    c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden,

    d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden,

    Oluşur.

    Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine ortak kararla, 2 - 4 üncü derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile, 5 - 15 inci derece kadrolara Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır.

    Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları tespit eder. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar.

    (Mülga fıkra: 10/12/2003 - 5017 S.K./1. md.) *1*

    ÖZEL HÜKÜMLER

    Madde 17 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları genel hükümlere uygun olarak tesbit edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/07/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam ve tazminatlara ilişkin ek madde gereğince, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı; tespit olunan azami miktar ve oranları geçmemek üzere Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir.

    Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır.

    160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil bakımlarından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre görevlendirilen personele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçüncü fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekreterlik bütçesinden tazminat olarak ödenir.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    (Ek fıkra: 08/04/1990 - KHK - 417/1 md.) Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇALIŞMA USULLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ÇALIŞMA DÜZENİ

    Madde 18 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür.

    İç çalışma düzeni ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bakanlık, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir.

    BİLGİ VE BELGELER

    Madde 19 - (Mülga madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./35. md.)

    GENEL SEKRETERLİK BÜTÇESİ

    Madde 20 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur.

    YÖNETMELİK

    Madde 21 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile kanunda belirtilen konular Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Milli Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bir yönetmelikle düzenlenir.

    Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 22 - 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Milli Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Kurulunun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir.

    Geçici Madde 2 - 21 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı ve personel kadroları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir veya 14 üncü maddeye uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 30/07/2003 - 4963 S.K./28. md.)

    Bu Kanunla 09/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun olarak, 2945 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik çıkarılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 24 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100