Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU

    MADALYA VE NİŞANLAR KANUNU

    Kanun Numarası: 2933

    Kabul Tarihi: 24/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18203

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanun; Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenler. Diğer kanunlardaki madalya ve nişan hükümleri saklıdır.

    DEVLET MADALYALARI

    Madde 2 - Devlet madalyaları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Devlet Şeref Madalyası;

    Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulunun teklifi, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.

    b) Devlet Övünç Madalyası;

    Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir.

    c) Devlet Üstün Hizmet Madalyası;

    Devlet Üstün Hizmet Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devletin yücelmesine ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilir.

    d) (Ek bent: 01/03/2000 - 4541/7. md.) Devlet Savaş Madalyası;

    Devlet Savaş Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameye istinaden bu madalyaları almayı hak eden kişilere, birliklerin sancaklarına Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı veya görevlendireceği zat tarafından takılır. Devlet Savaş Madalyası, 1 inci ve 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası olmak üzere iki çeşittir.

    1. 1 inci derece Devlet Savaş Madalyası, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 189 ve 190 ıncı maddeleri gereğince savaş takdirnamesi ile taltif edilenlere verilir.

    2. 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası, uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu antlaşmalar gereğince yapılan savaşlarda, Türk ve dost kuvvetler içinde ve dışında görev alarak Türkiye'nin veya dostlarının düşmanı ile yapılan muharebede başarılı sevk ve idaresi ile muharebe kazanan veya muharebenin kazanılmasını hazırlayan ve kolaylaştıran veya düşmanla çarpışmada görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere verildiği gibi, sonuçta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir.

    NİŞANLAR

    Madde 3 - Nişan çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Devlet Nişanı;

    Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilir.

    b) Cumhuriyet Nişanı;

    Cumhuriyet Nişanı, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilir.

    c) Liyakat Nişanı;

    Liyakat Nişanı, Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile ilim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir.

    MADALYA VE NİŞANLARIN VERİLMESİ

    Madde 4 - Madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine verilir.

    MADALYA VE NİŞANLARIN İNTİKALİ

    Madde 5 - Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.

    Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkradaki usul uygulanır.

    TESCİL VE TERKİN

    Madde 6 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulur ve bu genel müdürlükçe tescil veya terkinleri yapılır.

    MADALYA VE NİŞANLARIN GERİ ALINMASI

    Madde 7 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin mahkeme kararı ile madalya ve nişanlarının geri alınmasına hükmolunur.

    BAŞKA DEVLETLERCE VERİLEN MADALYA VE NİŞANLARIN TESCİLİ VE TAKILMASI

    Madde 8 - Başka devletler tarafından Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanlar, Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünce tescil edilir. Tescili yapılmamış madalya ve nişanlar takılmaz.

    MADALYA VE NİŞANIN ZAYİİ

    Madde 9 - Madalya ve nişan sahiplerinden nişan veya madalyası herhangi bir sebeple zayi olanlar durumu en kısa zamanda tescil eden makama bildirmekle zorunludurlar. Madalya ve nişanın zayiinde kusursuz oldukları yetkili makamlarca belirlenenlere Başbakanlıkça bedeli mukabilinde tören yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere madalya veya nişanları tekrar verilir.

    GİDERLERİN KARŞILANMASI

    Madde 10 - Madalya ve nişanlar ile ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

    YASAK TASARRUFLAR

    Madde 11 - Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.

    CEZAİ MÜEYYİDELER

    Madde 12 - Bu Kanunun 11 inci maddesindeki hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    YÖNETMELİK

    Madde 13 - Madalya ve nişanların ebat, biçim ve özelliklerinin tespiti, kimlere ve nasıl verileceği, bunların muhafaza ve taşınmasına ilişkin şekil ve esaslar; Devletçe veya başka devletlerce verilen madalya ve nişanların takılması ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Kanunun yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100