Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

    TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

    Kanun Numarası: 2926

    Kabul Tarihi: 17/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18197

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - (Değişik madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./48. md. )

    Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 3 üncü maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

    Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sigortalılığın tespit, tescil ve takibine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    İlk tescil tarihinde ellisekiz yaşını dolduran kadınlarla, altmış yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

    b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları,

    c) Hak Sahibi: Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, bu Kanuna göre aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve babasını,

    d) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca "BAĞKUR"u,

    e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını,

    f) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

    g) İş Kazası: Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olayı,

    h) Meslek Hastalığı: Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,

    i) Ay: 30 takvim gününü,

    j) Tam Yıl: 360 takvim gününü,

    ifade eder.

    SİGORTALI SAYILMAYANLAR:

    Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar,

    b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar,

    c) (Mülga bend: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.;Yeniden düzenlenen bend: 22/02/2006-5458 S.K./15.mad) *1* Yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az olduğunu beyan eden veya belgeleyenler.

    Sigortalı sayılmazlar.

    SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE ZORUNLU OLUŞU:

    Madde 5 - 2 nci madde kapsamına girenler, onsekiz yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülükleri kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

    Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz.

    (Ek fıkra: 24/07/2003 - 4956 S.K./49. md.) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

    SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./50. md.)

    Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;

    a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihte,

    b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce,

    Sigortalılıkları sona erer.

    Sigortalılığı sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.

    SİGORTALILARIN KAYIT VE TESCİL YAPTIRMA ZORUNLULUĞU:

    Madde 7 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.

    SİGORTALILARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.40; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.; Değişik madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./51. md.)

    Köy ve mahalle muhtarları, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

    Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

    RESEN TESCİL:

    Madde 9 - Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır.

    TESCİLDE ESAS ALINACAK KAYITLAR:

    Madde 10 - Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21/10/1935 tarih ve 2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, 18/04/1972 tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 24/04/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtları esas alınır. (Ek cümle: 24/07/2003 - 4956 S.K./52. md.) Belirtilen bu merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalar, Kurumun isteği üzerine her türlü bilgiyi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

    İKİNCİ KISIM:SİGORTA YARDIMLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MALULLÜK SİGORTASI

    MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIM:

    Madde 11 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    MALULLÜK:

    Madde 12 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    MALULLÜK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

    Madde 13 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 14 - (Mülga madde : 24/07/2003-4956 S.K./56.mad)

    MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI:

    Madde 15 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM: YAŞLILIK SİGORTASI

    YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR:

    Madde 16 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

    Madde 17 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 18 - (Mülga madde : 24/07/2003-4956 S.K./56.mad)

    YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI:

    Madde 19 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ:

    Madde 20 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.44; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.; Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YAŞLILIK SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME YAPILMASI VE HİZMET İHYASI:

    Madde 21 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖLÜM SİGORTASI

    ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR:

    Madde 22 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI:

    Madde 23 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 24 - (Mülga madde : 24/07/2003-4956 S.K./56.mad)

    ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI:

    Madde 25 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    TOPTAN ÖDEME:

    Madde 26 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    EŞ VE ÇOCUKLARA, ANA VE BABAYA TAHSİS YAPILMASI:

    Madde 27 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLMESİ:

    Madde 28 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI:

    Madde 29 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM: MALİ HÜKÜMLER

    PRİM ALINMASI VE YÖNETİM GİDERLERİ:

    Madde 30 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    PRİM ORANI VE HESAPLANMASI:

    Madde 31 - (Mülga madde : 24/07/2003-4956 S.K./56.mad)

    İHTİYATLARIN İŞLETİLMESİ:

    Madde 32 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    PRİMLERE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI:

    Madde 33 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.51; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    (Yeniden düzenlenen madde : 22/01/2004-5073 S.K./4.mad) Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. *1*

    GelirBasamakları   Göstergeler

    1         2880

    2         3270

    3         3660

    4         4050

    5         4440

    6         4830

    7         5220

    8         5610

    9         6000

    10         6390

    11         6780

    12         7170

    13         7940

    14         8690

    15         9440

    16         10190

    17         10940

    18         11690

    19         12440

    20         13190

    21         13940

    22         14690

    23         15440

    24         16190

    Göstergelerin değiştirilmesine ve bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    BASAMAK SEÇİLMESİ:

    Madde 34 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.52; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    (Yeniden düzenlenen madde : 22/01/2004-5073 S.K./5.mad) Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddeye göre belirlenen aylık gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

    Bu Kanun kapsamından çıkarak diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir.

    BASAMAK YÜKSELTİLMESİ:

    Madde 35 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.53; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    (Yeniden düzenlenen madde : 22/01/2004-5073 S.K./6.mad) Sigortalının bu Kanuna göre seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise iki yıldır.

    İlk onbir basamakta sıra itibarıyla basamak yükseltilmesi, prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın Kurumca yapılır. Onikinci basamaktan itibaren basamak yükseltilebilmesi için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki dönem sonu itibarıyla prim ve diğer borçlarını ödemiş olması şarttır.

    PRİMLERİN ÖDENMESİ:

    Madde 36 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER:

    Madde 37 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ:

    Madde 38 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    VERGİ, RESİM, HARÇ, FON VE KATILMA PAYI MUAFİYETİ:

    Madde 39 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    RAPORLAR:

    Madde 40 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    KONTROL MUAYENESİ:

    Madde 41 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ:

    Madde 42 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    AYLIKLARIN ÖDENMESİ:

    Madde 43 - (Değişik madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.55; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.; Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ:

    Madde 44 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    AVANS VERİLMESİ:

    Madde 45 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YOL PARASI VE ZARURİ GİDERLER:

    Madde 46 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU:

    Madde 47 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    SAVCILIKTAN BİLGİ İSTENMESİ:

    Madde 48 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    BİLDİRME:

    Madde 49 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

    Madde 50 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YAŞ:

    Madde 51 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    SİGORTA YARDIMLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ:

    Madde 52 - ( Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    KURUM MEMURLARININ TEFTİŞ YETKİLERİ:

    Madde 53 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    TEBLİGAT:

    Madde 54 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ VE ZAMANAŞIMI:

    Madde 55 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    YÖNETMELİKLER:

    Madde 56 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    İTİRAZ:

    Madde 57 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    LİRA KESİRLERİ:

    Madde 58 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    HAKKIN DÜŞMESİ:

    Madde 59 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK:

    Madde 60 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    İDARİ CEZALAR

    Madde 61 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    KANUNUN UYGULANMASI:

    Madde 62 - Bu Kanunu 02/09/1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BağKur) uygulanır.

    Kanunun uygulanmasında 10 uncu maddede belirtilen merci, Kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca görev verilebilir.

    EK MADDELER

    SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI:

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./53. md.;Mülga madde: 08/02/2006-5454 S.K./10.mad)

    ASKERLİK BORÇLANMASI:

    Ek Madde 2 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./54. md.)

    1479 sayılı Kanunun birinci kısmında yer alan 20 nci madde, ikinci kısım ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümde yer alan maddelerin tamamı, altıncı bölümde yer alan 56 ncı madde dahil 74 üncü maddeye kadar olan maddelerin tamamı ile 76, 78 ve 79 uncu maddeleri, yedinci bölümde yer alan 80 inci maddesi, ek 9, ek 12, ek 13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19 ve ek 22 nci maddeleri, geçici 10 ve 11 inci maddeleri, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında da uygulanır.

    SİGORTALILARIN BORÇLANMASI:

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    BAŞKA KURUMDA GEÇEN HİZMETİN İHYASI:

    Geçici Madde 2 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süreleri belgeledikleri takdirde bu süreleri borçlanabilirler.

    İhya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır.

    Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

    MUHTARLARIN BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    UYGULAMA ALANI:

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    KURULUŞ MASRAFLARI:

    Geçici Madde 5 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    KURULUŞ SAFHASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ:

    Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    Geçici Madde 7 - (Mülga madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./56. md.)

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 25/08/1999 - 4447/39 md.)

    Sigortalıların 36 ncı madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut prim borçları değişiklikten önceki hükümler çerçevesinde hesap ve tahsil edilir.

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.58; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    AÇILMAYACAK RÜCU DAVALARI

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 24/07/2003 - 4956 S.K./55. md.)

    2926 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre açılan ek rücu davalarına devam edilir, ancak maddenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra ek rücu davası açılmaz.

    Geçici Madde 10 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.58; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 63 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 64 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

    15/04/1987 TARİH VE 3350 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - Bu Kanunun 1 inci maddesi, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigorta kapsamına alınanlara da uygulanır.

    03/11/1988 TARİH VE 3493 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ - Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkumiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.

    04/10/2000 TARİH VE 619 SAYILI KHK.NIN GEÇİCİ MADDELERİ

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.58; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/619, md.58; İptal : Anayasa M.nin 26/10/2000 - E. 2000/61, K. 2000/34 S. K.)

    26/06/2001 TARİH VE 4692 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ

    Geçici Madde 1 - 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 53 üncü, 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddeleri gereğince prim ve gecikme zammı ile prim, fark ve gecikme zammı borçları ertelenen sigortalıların bu borçları, erteleme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 30/06/2001 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen bu borçlar, 01/07/2001 tarihinden itibaren aylık taksitler halinde 31/12/2001 tarihine kadar ödenmek kaydıyla gecikme zammı ve fark uygulanmaksızın tahsil edilir.

    02/09/1971 tarihli, 1479 sayılı ve 17/10/1983 tarihli, 2926 sayılı kanunlara göre 04/10/2000 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları; 30.6.2001 tarihine kadar birikmiş tüm prim borçlarını, bu tarihten itibaren altı aylık süreye ilişkin prim borçlarıyla birlikte 31/12/2001 tarihine kadar ödemeleri şartıyla devam ettirilir.

    02/09/1971 tarihli, 1479 sayılı Kanuna göre 04/10/2000 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescil edildiği halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile beş yıl ve daha fazla süreyle prim ödemeyenlerin bu sürelere ilişkin prim borçları, sigortalının bulunduğu gelir basamağının 31/07/2001 tarihinde geçerli olan prim tutarları üzerinden hesap ve tahsil edilir.

    24/07/2003 TARİH VE 4956 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

    İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMAYACAĞI HALLER

    Geçici madde 1 - Bu Kanunun yayımından önce Kuruma sigortalı olarak kayıt ve tescilini yaptırması gereken faaliyetlerde bulunanlar ile sigortalılığı sona ermiş olmasına rağmen bu durumlarını Kuruma bildirmemiş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, haklarında bu Kanunla yeniden düzenlenen 80 inci maddede öngörülen idari para cezaları uygulanmaz.

    BASAMAK YÜKSELTME HAKKI

    Geçici madde 2 - 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

    Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

    Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

    Malullük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.

    UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK HÜKÜMLER

    Geçici madde 3 - 2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri sonucunda oluşan yeni statü nedeniyle, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında, 1479 sayılı Kanunun 30, 36, 42, 49, 50, 51, 52 nci maddelerinin, 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarının, ek 15 inci maddesinin (a) bendinin, geçici 11 ve 21 inci maddelerinin uygulanmasına 01/01/2005 tarihinde başlanır ve bu tarihe kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

    31/12/2004 tarih ve 26687 1. Mük. S.R.G de yayımlanan 28/12/2004 kabul tarihli ve 5277 sayılı kanunun 37/i maddesinin ikinci paragrafı:

    i) ..........

    2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan; 2005 yılı içinde aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının % 20'si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100