Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

    TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

    Kanun Numarası: 2925

    Kabul Tarihi: 17/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18197

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

    a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri,

    b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri,

    c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,

    d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,

    e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,

    f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

    g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

    h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını,

    i) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    j) Sosyal güvenlik kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları,

    k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

    l) İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı,

    m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhı arıza hallerini,

    ifade eder.

    SİGORTALI SAYILMAYANLAR:

    Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,

    b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,

    c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,

    d) 01/07/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, Sigortalı sayılmazlar.

    SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI:

    Madde 5 - Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından (...) itibaren sigortalı sayılırlar.

    SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KESİNTİYE UĞRAMASI:

    Madde 6 - Sigortalı olanlardan;

    a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın bir Ocak gününden itibaren,

    b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren,

    c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye başladığı tarihten itibaren,

    Sigortalılıkları sona erer.

    (c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.

    İKİNCİ KISIM: SİGORTA YARDIMLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI

    SAĞLANAN YARDIMLAR:

    Madde 7 - İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır:

    a) Sağlık yardımı yapılması,

    b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,

    c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,

    d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,

    e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.

    Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigorlalılığın sona ermemiş bulunması şarttır.

    SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK GELİRİNE HAK KAZANMA:

    Madde 8 - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır.

    Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

    SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN HESAPLANMASI:

    Madde 9 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    İŞ KAZASINI BİLDİRME VE HEKİM TAVSİYESİNE UYMAZLIK:

    Madde 10 - İş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir.

    İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar ki, bu düşürme %50'yi geçemez.

    Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez.

    EŞ VE ÇOCUKLARA GELİR BAĞLANMASI:

    Madde 11 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    BAĞLANAN GELİRİN KESİLMESİ:

    Madde 12 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    İKİNCİ BÖLÜM: HASTALIK SİGORTASI

    SAĞLANAN YARDIMLAR:

    Madde 13 - Sigortalıya, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır:

    a) Sağlık yardımı yapılması,

    b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi.

    SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI VE YARARLANMA ŞARTLARI:

    Madde 14 - Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının;

    a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,

    b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,

    c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

    Hallerini kapsar.

    Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20'sini sigortalı öder.

    Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder.

    Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olması şarttır.

    SAĞLIK YARDIMLARININ SÜRESİ:

    Madde 15 - Sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder.

    Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez.

    Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür.

    EŞ VE ÇOCUKLARA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI:

    Madde 16 - Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağlık yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas ve şartlarla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak üzere yararlanırlar.

    GELİR VE AYLIK ALMAKTA OLANLAR İLE AİLE BİREYLERİNE SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI:

    Madde 17 - Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında;

    a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, 13 üncü maddede belirtilen yardımlardan,

    b) (a) bendinde sözü edilen kimselerin eşi ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü maddede belirtilen yardımlardan,

    Yararlanırlar.

    Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için 15 inci maddede yazılı süre ile sınırlıdır.

    Yukarıda belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin %10'u kendilerince ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MALULLÜK SİGORTASI

    MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 18 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI:

    Madde 19 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YAŞLILIK SİGORTASI

    YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI:

    Madde 20 - Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;

    a) (Mülga bent: 20/02/1992 - 3774/6 md.; Yeniden düzenlenen bent: 25/08/1999 - 4447/18 md.) Kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,

    b) 15 yıldan beri sigortalı olması,

    c) En az 3600 gün prim ödemiş olması,

    d) Kurumdan yazılı istekte bulunması,

    Şarttır.

    YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 21 - (Değişik madde: 25/08/1999 - 4447/19 md.)

    Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 506 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

    AYLIĞIN BAŞLANGICI:

    Madde 22 - Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır.

    AYLIĞIN KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI:

    Madde 23 - Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

    (Değişik fıkra: 16/10/2007-5698 S.K./4.mad) * Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunan aylık tutarına, yazılı istek tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı üzerinden, 21 inci maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü eklenmek suretiyle istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren ödenir.

    (Mülga fıkra: 16/10/2007-5698 S.K./4.mad) **

    TOPTAN ÖDEME:

    Madde 24 - Kadın ise 58, erkek ise 60 (...) yaşını doldurmuş olmakla beraber malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÖLÜM SİGORTASI

    SAĞLANAN YARDIMLAR:

    Madde 25 - Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır:

    a) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması,

    b) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına toptan ödeme yapılması.

    ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI:

    Madde 26 - a) (Değişik bent: 12/12/2006 - 5561/1 md.) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim ödemiş olan,

    b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,

    c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen,

    Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

    ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI:

    Madde 27 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI:

    Madde 28 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    TOPTAN ÖDEME:

    Madde 29 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    PRİM ALINMASI:

    Madde 30 - Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere Kurumca sigortalılardan %30 (...) oranında prim alınır.

    PRİME ESAS ALINACAK KAZANÇ:

    Madde 31 - (Değişik madde: 25/08/1999 - 4447/20 md.)

    Bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca alınacak primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesinde belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdır.

    PRİM ÖDEMEYE ESAS ALINACAK GÜN SAYISI:

    Madde 32 - 31 inci madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

    PRİM ÖDENMESİ:

    Madde 33 - a) Sigortalı, prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar ödemek zorundadır.

    b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için %10 ve bundan sonra geçecek her ay için %3 gecikme zammı uygulanır.

    Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur.

    Gecikme zammının prim miktarının %100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır.

    c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen yardımlar yapılmaz.

    ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER:

    Madde 34 - Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER:

    Madde 35 - Bu Kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler;

    a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası,

    b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış çocukları,

    c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır.

    YÖNETMELİKLER:

    Madde 36 - a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar,

    b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler,

    c) Sigortalının başlangıcı devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri,

    d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

    Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

    GÖSTERGE TESPİT TABLOSU:

    Madde 37 - (Mülga madde: 25/08/1999 - 4447/62 md.)

    HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ:

    Madde 38 - Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile;

    a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına,

    b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa,

    c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa,

    d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına,

    Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

    BU KANUNDA AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK MADDELER:

    Madde 39 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde;

    a) (Değişik bent: 25/08/1999 - 4447/21 md.) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/F, 67, 68, 70, 71, 84, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135/(A), Ek 38, Geçici 82 nci maddeleri,

    b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 2 nci madde hükümleri, Uygulanır.

    KANUNUN UYGULANMASI:

    Madde 40 - Bu Kanunu, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile değişik 09/07/1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu uygular.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 25/08/1999 - 4447/22 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

    A) 13 yıl ve daha fazla sigortalı bulunanlar en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

    B) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./4. md.) 23/05/2002 tarihinde;

    a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını doldurmuş olmaları,

    b) Sigortalılık süresi 12 yıl 3 ay (dahil) dan fazla, 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

    c) Sigortalılık süresi 11 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 12 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 42, erkek ise 46 yaşını doldurmuş olmaları,

    d) Sigortalılık süresi 10 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 11 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 43, erkek ise 47 yaşını doldurmuş olmaları,

    e) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,

    f) Sigortalılık süresi 9 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 10 yıldan az olanlar kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını doldurmuş olmaları,

    g) Sigortalılık süresi 8 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 9 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 46, erkek ise 50 yaşını doldurmuş olmaları,

    h) Sigortalılık süresi 7 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 8 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları,

    ı) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 7 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 48, erkek ise 52 yaşını doldurmuş olmaları,

    j) Sigortalılık süresi 6 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 7 yıldan az olanlar kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını doldurmuş olmaları,

    k) Sigortalılık süresi 5 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 6 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları,

    l) Sigortalılık süresi 4 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 5 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları,

    m) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 4 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

    n) Sigortalılık süresi 3 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

    o) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 54, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

    Ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 41 - Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 42 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100