Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN

    TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 2922

    Kabul Tarihi: 14/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18196

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.

    DEĞERLENDİRME KURULU

    Madde 3 - Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir "Değerlendirme Kurulu" kurulur.

    Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.

    DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 4 - Değerlendirme Kurulu;

    a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,

    b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,

    c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını,

    d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,

    e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak öneriler

    Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.

    KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

    Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri, yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

    Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

    YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 6 - Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

    YÖNETMELİK

    Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100