Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

    YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

    Kanun Numarası: 2914

    Kabul Tarihi: 11/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18190

    AMAÇ :

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

    KAPSAM :

    Madde 2 - Bu Kanun 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI :

    Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Öğretim üyeleri sınıfı :

    Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.

    a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

    b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

    c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

    İlk kademe aylığını alırlar.

    Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

    B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:

    Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

    C) Öğretim yardımcıları sınıfı :

    Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

    Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV AYLIKLARI :

    Madde 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.

    Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    GÖSTERGE TABLOSU VE EK GÖSTERGELER :

    Madde 5 - Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablasu ve katsayı dikkate alınır.

    (Değişik fıkra: 09/04/1990- KHK - 418/28 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK/527/ 20 md.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.

    (Üçüncü fıkra mülga: 09/04/1990 - KHK - 418/28 md.)

    DOKTORA VEYA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENİMİ, DOÇENT KADROSUNA ATANMA :

    Madde 6 - Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.

    DERECE YÜKSELTİLMESİ :

    Madde 7 - Öğretim elemanları;

    a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,

    b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,

    c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.

    KADEME İLERLEMESİ:

    Madde 8 - Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

    Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.

    DERECE YÜKSELTİLMESİ VE KADEME İLERLEMESİNDE ONAY MAKAMI :

    Madde 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.

    HAKLARDAN YARARLANMA :

    Madde 10 - Öğretim elamanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187- 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.

    EK DERS ÜCRETİ :

    Madde 11 - (Değişik madde: 27/06/1989 - KHK - 375/17 md.)

    (Değişik fıkra: 26/06/2001 - 4689 S.K./4. md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

    (Değişik fıkra: 26/06/2001 - 4689 S.K./4. md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yüksek-öğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

    (Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/29 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK/ 527/21 md.) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.

    Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.

                   Ek Ders Ücreti

    Unvanı            Göstergesi

    ----------------------------------      -------------------

    Profesör            300

    Doçent            250

    Yardımcı Doçent         200

    Öğretim Görevlisi ve Okutman   160

    (Beşinci fıkra mülga: 09/04/1990 - KHK - 418/29 md.)

    Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.

    Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri %60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

    ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ

    Madde 12 - (Değişik madde: 20/03/1997 - KHK - 570/4 md.)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

    1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan,

    Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile

    Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara   %245'i,

    2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara         %215'i,

    3) Doçent kadrosunda bulunanlara            %175'i,

    4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara         %165'i

    5) Diğer Öğretim elemanlarından;

       a) Birinci dereceden aylık alanlara         %130'u,

       b) İkinci dereceden aylık alanlara            %117'si,

       c) Üçüncü dereceden aylık alanlara         %110'u,

       d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara      %104'ü,

       e) Diğer derecelerden aylık alanlara         %98'i,

    Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

    İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ:

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 20/03/1997 - KHK - 570/5 md.) Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.

    Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    GELİŞTİRME ÖDENEĞİ:

    Madde 14 - (Değişik madde: 03/04/1998 - 4359/15 md.)

    Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

    Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    DEVLET KONSERVATUARLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI:

    Madde 15 - (Değişik madde: 22/08/1989 - KHK - 378/8 md.)

    Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

    YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK ÜCRETLER:

    Madde 16 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

    EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI:

    Madde 17 - Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

    GEÇİCİ GÖREV:

    Madde 18 - Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

    DİĞER KURUM MENSUPLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER:

    Madde 19 - Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.

    Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.

    Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.

    UYGULANACAK DİĞER KANUN HÜKÜMLERİ:

    Madde 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 21 - 25/06/1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 24/11/1994 - 4048/4 md.; Değişik madde: 20/03/1997 - KHK - 570/6 md.)

    04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    MAKAM TAZMİNATI

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/03/1997 - KHK - 570/7 md.)

    Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev ünvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28/03/1993 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30/06/1984 tarihi itibariyle yapılır.

    Geçici Madde 2 - Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenler bu Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

    Geçici Madde 3 - Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göstergeleri, 31/12/1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

    Geçici Madde 4 - 01/01/1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu kurumların kadroları ile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç ay içinde yapılır.

    İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.

    Geçici Madde 5 - Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilir.

    Geçici Madde 6 - 06/11/1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 01/01/1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.

    Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30/09/1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 06/11/1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da, görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki hükümler uygulanır.

    30/09/1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.

    Geçici Madde 7 - 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24/09/1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları ile idari personel 30/09/1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.

    Geçici Madde 8 - İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile

    düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar.

    Ancak, bu üyelerden T. C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.

    (Ek fıkra: 26/06/1984 - KHK - 241/32 md.; Değişik fıkra: 24/11/1994 - 4048/5 md.) T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim

    Denetleme Kurulu üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli İken Yükseköğretim Yürütme Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliklerine geçirilenlerin

    emekli aylıklarının ödenmesinde de aynı göstergeler esas alınır.

        15/07/1993'den itibare     01/01/1994'den itibaren    1/1/1995'den itibaren

        Uygulanacak Ek        Uygulanacak Ek Uygulanacak Ek

    Unvanı     Göstergeler     Göstergeler Göstergeler

    ----------------------------------- ---------------- ------------- ----------------

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı   6100         7000           8000

    Yükseköğretim Kurulu üyeleri   5800         6600          7600

    Yükseköğretim Denetim Kurulu   5800         6600          7600

    ÜYELERİ

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 14/01/1988 - KHK - 311/8.md.)

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda üç yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profesör kadrosuna atanma şartı aranmaksızın yararlandırılırlar.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 22 - Bu Kanunun;

    a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30/09/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 - 210 uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,

    c) Diğer hükümleri 01/01/1984 tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    24/11/1994 TARİH VE 4048 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ;

    Geçici Madde 2 - Beş yıl süreyle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca ödenecek geliştirme ödeneği tavan oranlarından %100 oranı %75, %60 oranı %45 olarak uygulanır.

    Öğretim elemanlarına bu Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek geliştirme ödeneği oranları Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilir. Bu tespit yapılıncaya kadar, öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmez.

    EK GÖSTERGE CETVELİ: (Ek cetvel: 18/05/1994 - KHK - 527/19 md.; Değişik cetvel: 24/11/1994 - 4048/3 md.)

    01/01/1995 den itibaren Uygulanacak Ek Gösterge

    UNVANI                                             DERECE

    ----------------------------------------------------------------------------   ------------

    a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan

    Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kad-

    rosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar,                                    1      6400

    b) Profesörler                                             1      5300

    c) Doçentler                                                1-3      4800

    d) Yardımcı Doçentler                                          3-5      3600

    e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları                              1      3600

                                                       2      2700

                                                       3-7      2300

    MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek cetvel: 20/03/1997-KHK-570/7 md.)

    Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı       Tazminat Göstergeleri

    ---------      ---------------------------------------------      -----------------------------

       1       Rektörler                                                      7.000

       2       Profesörler (Bu kadroda üç yılını

             tamamlamış olmak şartıyla)         6.000

       3       Profesörler                                                      4.500

       4       Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)                                    2.000

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100