Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU

    CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU

    Kanun Numarası: 2879

    Kabul Tarihi: 17/08/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18140

    CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI

    Madde 1 - Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler.

    KADROLAR

    Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tespit edilir.

    Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ile değişikliklerini yapmaya yetkilidir.

    MALİ HÜKÜMLER

    Madde 3 - Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel bütçeye dahildir. İta amiri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteridir.

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita amirliği yetkisinin bir kısmını, Genel Sekreterlik teşkilatında görevli personele devredebilir.

    PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 4 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı memurları hakkında, istisnai memurluklarla ilgili hükümler uygulanır.

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adli, idari, askeri yargı mensupları da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilirler.

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda belirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur.

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek yargı organları mensupları ile hakim ve savcıların muvafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir.

    (Değişik fıkra: 22/09/1988 - KHK - 343/1 md.; Mülga fıkra: 05/07/1991 - KHK - 433/16 md.; Yeniden düzenlenen fıkra: 20/01/1992 - KHK - 478/1 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara; 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.

    Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, fazla çalışma için yapılan ödeme dahil, ödenen aylık ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir.

    Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir.

    Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevlerinin gerekli kıldığı her türlü hizmet, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yürütülür. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği kurulur.

    Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine tanınan aylık ek gösterge, tazminat, mali ve sosyal hak ve yardımlar ve diğer her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir.

    Konsey Üyelerinin yakın güvenliğini sağlamak için gereken tertip ve tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince alınır, hizmet tesisleri hazır bulundurulur ve lojman, araç ve gereçler tahsis edilir.

    Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliğinde görevli personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında görevli personelin statüsüne tabidir. Bu personel ile ilgili her türlü husus, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

    Geçici Madde 2 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik çıkarılıncaya kadar bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

    YÖNETMELİK

    Madde 5 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışan personele ilişkin fazla çalışmayla ilgili hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER

    Madde 6 - 23 Mayıs 1933 tarihli 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

    Diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7 - Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ilişkin hükümleri, ilk genel milletvekili seçimlerini müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşkilinde, Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100