Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN

    ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2866

    Kanun Kabul Tarihi: 25/07/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/07/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18117

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve satılmasını sağlamaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri, diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili hükümleri kapsar.

    BASILI EVRAKIN, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKI

    Madde 3 - Resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgelerin bastırılması ve satılması hakkı, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Milli Eğitim Bakanlığı Vakfına devredebilir.

    MUAFİYET

    Madde 4 - Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfınca bastırılan ve sattırılan üçüncü maddede adı geçen basılı evrakın geliri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    CEZA HÜKÜMLERİ

    Madde 5- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./418.mad)

    Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı, basmak veya satmak veya satın almak yasaktır.

    Bu yasaklara aykırı davrananlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 6 - Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri, düzenlenmasi, basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde bulunduranlar, bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar, Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler.

    Milli Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim - öğretim yılı içinde hangi basılı evrakın Bakanlıkça veya diğer kurum ve kuruluşlarca veya gerçek kişilerce basılıp satılabileceğini veya satın alınabileceğini yayımlar. Ancak bu süre 1 Ekim 1988 tarihini aşamaz.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100