Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN

    BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN

    Kanun Numarası: 2840

    Kabul Tarihi: 10/06/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18076

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; "2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun" la kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzenlemektir.

    DEVLET ELİYLE İŞLETİLECEK MADENLER

    Madde 2 - (Değişik ilk cümle: 16/02/1994 - 3971/1 md.) Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir.

    KAMU KURULUŞLARINA DEVİR İŞLEMLERİ

    Madde 3 - Bor tuzları ve asfaltit sahaları ile bu Kanuna ekli listede yer alan linyit ve demir sahalarının ilgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçevesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır.

    İADE EDİLECEK MADENLER

    Madde 4 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında olup kamu kuruluşu uhdesine geçmiş maden sahaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği takdirde eski sahiplerine iade edilir.

    İADE İŞLEMLERİ

    Madde 5 - Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya adlarına bankaya bloke edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce ilgili kamu kuruluşuna geri verilir.

    İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve üretimi, saha içindeki hak ve yükümlülükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir.

    İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır.

    Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhdesinde kalır.

    TAMAMLANMAYAN İŞLEMLERİN İPTALİ

    Madde 6 - 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işlemler iptal edilmiştir. Bu sahalar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır.

    SÜRELER, TERKİN VE TESCİL İŞLEMLERİ

    Madde 7 - Eski sahibine iade edilen sahalar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahalar üzerinde eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

    İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kuruluşu adına konmuş bulunan kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 8 - a) 04/10/1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

    b) 04/10/1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun diğer hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay içinde sona erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KAMU KURULUŞLARI UHDESİNDE KALACAK LİNYİT VE DEMİR SAHALARI

    Sıra No.       Bulunduğu İl:          Saha No.:

    A. KÖMÜR SAHALARI

              MUĞLA

    1          (Yatağan)         AR 46/20 (Sicil. 1176)

    2         "            İR. 488

    3         "            İR. 852

    4         "            Sicil. 1666

    5         "            Sicil. 1745

    6         "            İT. 9929

    7         "            İR. 237 (AR. 40/16)

    8         (Turgut)            İT. 5914

    9         (Milas)            PRT. 610

    10         "            Sicil. 1624

    11         "            AR. 49/269 (Sicil. 1670)

    12         (Ören)            AR. 15935 (İT. 10958)

             MANİSA

    13         (Soma)            İİ. 234

    14         "            İİ. 268

    15         "            İR. 195

    16         "            İR. 234

    17         "            İR. 275

    18         "            İR. 639

    19         "            AR. 142/5 (PRT. 1879)

    20         "            AR. 43/10 (Sicil. 1616)

    21         "            PRT. 577

    22         "            PRT. 367

    23         "            İR. 109 (AR. 43/22)

    24         "            PRT. 1216

             ANKARA

    25         (Beypazarı)         İİ.221

    26         "            AR. 5587 (Sicil. 1529)

    27         "            İR. 244

    28         (Nallıhan)         İR. 105

    29         "            İR. 370

             BURSA

    30         (Orhaneli)         İR. 196

    31         "            İR. 500

    32         "            İR. 876

    33         "            PRT. 249

    34         "            İT. 4290

    35         "            İT. 12179

    36         (Orhaneli)         İT. 5090

    37         "            PRT. 98

    38         "            İR. 868

    39         "            PRT. 345

    40         (Keles)            İR. 672

    41         "            PRT. 319

    42         "            İT. 11847

    43         "            İT. 10128

    44         "            İT. 10368

    45         "            İT. 10241

    46         "            İT. 11923

             SİVAS

    47         (Kangal)            AR. 55/260 (Sicil. 1615)

    48         "            PRT. 1825

    49         "            PRT. 2119

    50         "            PRT. 294

    51         "            PRT. 1827

             BİNGÖL

    52         (Karlıova)         İR. 851

    53         "            PRT. 1830

             KONYA

    54         (Ilgın)            İR. 727

             BOLU

    55         (Göynük)         İR. 50

    56         "            İİ. 156

             ÇANAKKALE

    57         (Çan)            İİ. 253

    58         "            İİ. 197

    59         "            PRT. 394

    60         "            PRT. 616

    61         "            PRT. 1753

             ÇORUM

    62         (Osmancık)         İR. 582

    B. DEMİR SAHALARI

             MALATYA

    1         Hekimhan - Deveci      İİ. 282

    2         Hekimhan - Karakuz      İİ. 263

             ADANA

    3         Feke-Attepe          PRT. 28

    4         Feke - Attepe          İT. 5253

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100