Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TELSİZ KANUNU

    TELSİZ KANUNU

    Kanun Numarası: 2813

    Kabul Tarihi: 05/04/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18011

    BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; haberleşme maksadıyla kullanılan ve elektromanyetik dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resim vermeye veya almaya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulmasına, işletilmesine müsaade edilmesi ve kontrolu ile telsiz haberleşmesi alanındaki politika, hedef ve ilkelerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kendi kuruluş kanununda belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hakkında 11 inci madde hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Kanunda geçen;

    a) "Telsiz" terimi, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resimleri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri.

    b) "Radyo - Televizyon Yayını" terimi, radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle haberleşmesi amacıyla yapılan ses, televizyon veya öteki tip yayınları kapsayan yayın şeklini,

    c) "Telsiz Yayın Kontrolü" terimi, olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde, düşman uçak, gemi veya diğer muhabere elektronik vasıtalarının elektromanyetik yayınlarımızdan seyrüsefer yardımcısı olarak veya istihbarat amacı ile istifade etmesine mani olmak üzere, bu yayınları geçici veya süresiz olarak durdurmayı veya kısıtlamayı,

    d) "Enterferans" terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

    e) (Mülga bent: 16/06/2004 - 5189 S.K./12. md.) *1*

    f) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Elektronik Kimlik Bilgisi" terimi, telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

    g) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Abone Kimlik ve İletişim Bilgileri" terimi, elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri,

    h) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Elektronik Haberleşme" terimi, ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

    ı) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "İşletmeci" terimi, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketini,

    k) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Kurum" terimi, Telekomünikasyon Kurumunu,

    l) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Kurul" terimi, Telekomünikasyon Kurulunu,

    m) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "EIR (Equipment Identity Register)" terimi, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

    n) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "CEIR (Central Equipment Identity Register)" terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

    o) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "Cihaz" terimi, telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

    p) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "SMS (Short Message Service)" terimi, kısa mesaj servisini,

    r) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./1.mad) "IMEI (International Mobile Equipment Identity)" terimi, uluslararası mobil cihaz kimliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER

    GENEL ESASLAR:

    Madde 4 - Telsiz haberleşmesine ilişkin genel esaslar şunlardır:

    a) Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmesi ile kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır.

    b) Telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, değiştirilmesi, yenilenmesi ve hizmet dışı bırakılması işlemleri; başvuru üzerine yapılan inceleme ve tespitlere göre yürütülür.

    c) Her türlü telsiz yayınının birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bölgesel, ülke çapında ve uluslararası frekans planlaması yapılır ve uygulanır.

    d) Telsiz sistemlerinin, ülke ekonomisinin ve sosyal gelişmesinin yararına, atıl kapasiteye yol açmayacak ve Milli haberleşme şebekesini tamamlayacak şekilde tesisi esastır.

    e) İmal ve ithal edilen telsiz sistem ve cihazlarının çağdaş teknoloji gerekleri göz önünde tutularak yapılacak düzenlemelerle tespit edilen standartlara uygunluğu sağlanır.

    f) Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm telsiz cihazları ve sistemleri alınacak tertip ve tedbirlerle, kamu yararına ve Milli Savunma amaçları doğrultusunda kullanılır.

    g) Müsaade edilen veya edilmeyen frekanslarda yapılacak usulsüz yayınların ve enterferansların izlenmesi ve önlenmesi amacıyla gerekli kontrol tertip ve tedbirleri alınır.

    h) Merkez dışı yerlerdeki başvurular ve tebliğler, Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılır.

    KURULUŞ:

    Madde 5 - (Değişik madde: 27/01/2000 - 4502 S.K./14. md.) *1*

    4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumluluğunu uygulamak ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere; Haberleşme Yüksek Kurulu kurulmuştur.

    Bu Kanun ile 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır.

    Kurum'un ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.

    4 üncü maddenin (g) fıkrasında sayılan hizmetlerin ifası için; telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmasının kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyeti konularında yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet güvenlik makamlarıyla işbirliği yapılması ve milli ve milletlerarası teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri Kurum tarafından yürütülür.

    Kurum'un karar organı bir kurul başkanı ve altı üyeden oluşan Telekomünikasyon Kurulu'dur. *2*

    Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul, başkanın teklifi üzerine üyelerden birini İkinci başkan olarak seçer, İkinci başkan izin, hastalık, yurt içi - yurt dışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan'a vekalet eder.

    Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    Kurum personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan, sayısı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları, sözleşme esasları ile bu Kanuna ekli kadro unvan ve derecelerinde değişiklik yapılması Kurulun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil),

    a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20'sini,

    b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara %25'ini,

    c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30'unu,

    d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35'ini,

    Geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usül ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir.

    Kurul başkan ve üyeleri ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak mart, haziran, eylül ve aralık aylarında birer aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir. Ayrıca, iş verimliliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak iki ikramiye daha ödenebilir.

    Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

    Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurum'un para, evrak, dosya ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar.

    Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğüne yapılan tüm atıflar Telekomünikasyon Kurumu'na, Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Telsiz Genel Müdürüne yapılmış tüm atıflar Kurul Başkanına yapılmış sayılır.

    Kurum, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile vize ve tescil açısından 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kurum, Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Kurum mevzuata uygun olarak taşra teşkilatı kurabilir.

    Kurum'un gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) 27 nci maddeye göre alınacak ücretler,

    b) 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz sözleşmesi imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsatı alan işletmecilerden aynı Kanunun ek 19 uncu maddesi çerçevesinde alınacak ücretlerin %00 5'i (onbinde beşi) ve ilgili imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatında gösterilmiş olması kaydıyla işletmecilerden Kurum masraflarına katkı amacıyla alınacak diğer ücretler,

    c) Kurum'un, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açacağı sınavlara katılanlardan alınacak sınav ücretleri,

    d) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler,

    e) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

    f) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,

    g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar,

    h) Kurum lehine takdir edilen ve dağıtıma tabi tutulan bölüm dışında kalan vekalet ücretleri,

    ı) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları,

    j) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

    Kurumun, gelir ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    (Ek fıkra: 23/05/2007-5651 S.K./12.mad) Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedilebilir.

    HABERLEŞME YÜKSEK KURULUNUN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ:

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 27/01/2000 - 4502 S.K./15. md.) Haberleşme Yüksek Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri ve Ulaştırma Bakanları ile ...*1* Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Başkanından oluşan bir üst kuruldur.

    Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Başbakanca gerek görülen diğer bakanlar ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri Kurul toplantılarına katılır.

    Kurul, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başbakan, resen veya Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine gerektiğinde ayrıca Kurulu toplantıya çağırabilir.

    Kurulun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça düzenlenir.

    (Değişik fıkra: 27/01/2000 - 4502 S.K./15. md.) Haberleşme Yüksek Kurulunun görevleri, telsiz haberleşmesi alanında Ulaştırma Bakanlığına tavsiyede bulunmak ve bu konulardaki uygulamaları takip etmektir. Haberleşme Yüksek Kurulunun sekreterya işleri Bakanlık nezdindeki Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN GÖREVLERİ:

    Madde 7 - (İlk fıkra mülga: 28/05/1986 - 3293/2 md.)

    Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Bu Kanun ile 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek,

    b) Telsiz haberleşmesi ve endüstrisi alanlarındaki araştırmacı ve imalatçı kuruluşlarla da işbirliği yaparak elektronik ve elektromanyetik teknolojideki gelişmeleri takip etmek.

    c) Bu Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek, değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda Haberleşme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak.

    d) Radyo ve televizyon verici istasyonları dahil olmak üzere her nevi frekans, planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek.

    e) Usulsüz yayınları ve enterferansları izleyen ve tespit eden birimlerle karşılıklı işbirliği yaparak gerekli işlemleri yürütmek.

    f) (Değişik bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her türlü kayıtları tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hakkında gerekli teknik ve idari işlemleri yapmak,

    g) (Değişik bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanacak imtiyaz sözleşmelerine ve verilecek telekomünikasyon ruhsatlarına ilişkin görüş bildirmek, genel izin hazırlanmasına ilişkin Bakanlığa öneri götürmek, anılan imtiyaz sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatlarının hüküm ve şartlarının uygulanmasını ve genel izinlere uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

    h) (Değişik bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanacak kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme hükümlerine ve teknik hususlara ilişkin genel kriterleri ve görev alanına giren diğer konularda uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri incelemek, değerlendirmek, gerekenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek,

    ı) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu alanda kanuna uygun olarak ticari faaliyet içinde bulunanların, hizmetlerin yürütülmesi, altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve cihazları üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici tedbirleri almak,

    i) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Telsiz haberleşme ve telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ve en son gelişmeleri de gözönünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas teşkil eden performans standartlarını tespit etmek, bunları uygulamak,

    j) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Telsiz haberleşmesi ve telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile ilgili olarak görev alanına giren konularda yönetmelik çıkartmak veya diğer idari işlemleri yapmak, işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata uymasını denetlemek, bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde kanunlarda öngörülen yaptırımları uygulamak,

    k) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    l) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) 27 nci maddede belirtilen ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, değiştirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek,

    m) (Ek bend:15/01/2004-5070 S.K./24.mad) Elektronik İmza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

    n) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./10.mad) İlgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmet kalitesini ve standartlarını denetlemek ve buna ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

    o) (Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Kanunlarda verilen diğer görevleri yerine getirmek. *1*

    (Ek fıkra: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Kurum telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hususları ve ayrıca hem bu hizmetlerde hem de genel olarak telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları re'sen veya şikayet üzerine incelemeye ve görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir. Kurum, telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili yönetmeliklerin ve diğer genel idari işlemlerin yayınlanmasından önce ilgili tarafların kamuya açıklanacak olan ve üzerinde ilgili tarafların yorum yapabileceği görüşlerini bildirmesine imkan verebilmek için gerekli tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin korunması için de gerekli tedbirleri alır.

    (Ek fıkra: 27/01/2000 - 4502 S.K./16. md.) Rekabet Kurulu, telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde ve birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurum'un görüşünü ve Kurum'un yapmış olduğu genel düzenleyici işlemleri dikkate alır.

    PERSONEL NİTELİKLERİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 27/01/2000 - 4502 S.K./17. md.) *1*

    Kurul başkanı ve üyeler, Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süre için atanır. Görevi biten Kurul başkanı ve üyelerin yeniden aynı göreve atanmaları mümkündür. Kurul başkanı ve üyeler ancak ciddi bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkum olma halinde Bakanlar Kurulu tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.

    Kurul üyeliklerine atanacakların hukuk, iktisat, finans, mühendislik, telekomünikasyon, işletme veya maliye dallarında yurt içinde veya dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, hem mesleki açıdan hem de telekomünikasyon alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları, Devlet memuru atanabilme genel şartlarını taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim, denetim veya başka bir üst kurulunda görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartları aranır.

    (Değişik fıkra: 16/06/2004 - 5189 S.K./8. md.) *2* Kurul Başkanıyla, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının göstereceği iki kat üye adayı arasından atanır.

    Telekomünikasyon sektörünü temsil eden iki üye, bu Kanun uyarınca Türkiye'de telekomünikasyon cihaz ve sistem imalatı, telekomünikasyon hizmeti yürütmekte ya da altyapı işletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hizmeti piyasasında Türkiye çapında en az %10'luk pazar payına sahip olan işletmecilerin göstereceği ikişer aday arasından atanır. Bu maddenin uygulaması açısından hizmet piyasalarına ve işletmecilerin pazar paylarına ilişkin tespitler Kurum tarafından ve nihai olarak yapılır. Herbir işletmeci pazar payı ne olursa olsun en fazla iki aday gösterebilir. *3*

    Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır. Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin görev süresini tamamlarlar. Toplantılara katılmayan üyeler nedeni ile Kurul'un karar almasının engellenmesi halinde, toplantıya katılmayan Kurul üyesi yerine Kurul başkanı vekalet eder. Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul çalışmalarına katılmaması halinde ilgili Kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni üyenin atama işlemleri başlatılır.

    Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde hissedar veya yönetici olamazlar. Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren işletmeci şirket ile görev süresi boyunca her türlü ilişkisini keser ve görevinden ayrılmasından itibaren de en az iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz.

    Kurul en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kişiler ile veya bu kişilerin hissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı olduğu herhangi bir telekomünikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda ilgili Kurul üyesi oylamaya katılamaz.

    5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, Kurum bünyesindeki müstakil daire başkanlıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel müdür yardımcısı ek gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki eşdeğer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatta düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra başvuruları halinde ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.

    İKİNCİ KISIM: TELSİZ CİHAZLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    TELSİZ KURMA VE KULLANMA ESASLARI:

    Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere, ... *1* Milli Güvenlik ya da kamu yararı açısından gerekli olması hallerinde veya eğitim ve öğretim kurumlarına ve gerçek kişilere amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni verilebilir.

    (Mülga fıkra: 16/06/2004 - 5189 S.K./12. md.) *2*

    (Değişik fıkra: 28/05/1986 - 3293/4 md.) Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve tahsis edilmiş frekans bandında ve güçte çalışan telsiz cihazları tescilleri yapılmak kaydıyla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanılabilir.

    ÖZEL HÜKÜMLER:

    Madde 10 - Yabancı devletlerle yapılan antlaşma veya anlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz tesisleri bu antlaşma ve anlaşmalardaki varsa özel hükümlere tabidir.

    Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, münhasıran mensup bulundukları hükümet merkezleriyle haberleşme yapmak üzere mütekabiliyet esasına bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile telsiz verici, alıcı ve vericialıcı cihazı kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir.

    FREKANS TAHSİSİ VE TESCİLİ:

    Madde 11 - Her ne şekilde olursa olsun telsiz verici cihazı kurmak talebinde bulunacaklar gerekli bilgileri Ulaştırma Bakanlığına bildirerek, frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Frekans tahsislerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli İstihbarat Teşkilatına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına öncelik tanınır.

    AMATÖR TELSİZCİLİK:

    Madde 12 - Hiçbir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla amatör telsiz istasyonu çalıştırabilecek nitelikte olduğu, yönetmelikteki esaslara göre belirlenenlere, Ulaştırma Bakanlığınca her üç senede bir yenilenmek üzere amatör telsizcilik belgesi verilir.

    (...) kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yazılı suçlardan, 312 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkum olanlar ve Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin 1, 2, 3, 4, 5 inci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez, verilmiş olanların belgesi iptal edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: TELSİZ VERİCİ, VERİCİ - ALICI CİHAZLARI

    RUHSAT ALMA MECBURİYETİ:

    Madde 13 - Ulaştırma Bakanlığınca telsiz verici ve verici - alıcı tesisi kurma ruhsatı verilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler kullanacakları her verici veya verici - alıcı cihaz için bir ruhsatname almak mecburiyetindedirler.

    Bir cihaz için verilmiş olan ruhsatname yalnız o cihaz için geçerlidir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikleri aynen kalmak şartıyla, kuruluşun özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gereken durumlarda ve mobil sistemlerde uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir.

    Telsiz verici ve verici - alıcıların kullanılmasından vazgeçilmesi halinde ruhsatları iptal edilir.

    (Son fıkra Mülga: 28/05/1986 - 3293/4 md.)

    YER, TEKNİK ÖZELLİK VEYA İŞLETME TİPİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

    Madde 14 - Ruhsat alınarak kurulmuş olan sabit telsiz tesislerinin, yer, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır. İzin verilirken ruhsat değişikliği de yapılır.

    İzin alınmadan yapılan değişikliklerde, telsiz tesisinin ruhsatı iptal edilir ve söz konusu telsiz tesisi için 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

    Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelikle belirlenir.

    TELSİZ CİHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASI:

    Madde 15 - Kendilerine ruhsat verilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler telsiz cihazlarını, Ulaştırma Bakanlığınca incelenip kontrol edilerek kullanma izni verilmedikçe işletemezler.

    Ulaştırma Bakanlığınca bu konudaki müracaatlar otuz gün içinde sonuçlandırılır.

    EHLİYETLİ OPERATÖR KULLANMA MECBURİYETİ:

    Madde 16 - Ulaştırma Bakanlığınca ruhsat verilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilere ait telsiz cihazlarından hangilerinin ehliyetnameli operatörlerle işletileceği yönetmelikte belirtilir. Ehliyetnamesiz operatör kullananların ruhsatnameleri, yönetmelikte belirtilecek usule göre Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir.

    OPERATÖR EHLİYETNAMESİ:

    Madde 17 - Onaltıncı maddede belirtilen telsiz cihazlarını çalıştıran telsiz operatörlerinin "Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine Ek Radyo Tüzüğü" hükümlerine uygun olarak ehliyetname almaları şarttır.

    Bu ehliyetnamelerin ne şekilde verileceği Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirlenir ve ehliyetnameler beş senede bir yenilenir.

    TELSİZ YAYIN KONTROLÜ:

    Madde 18 - (Değişik madde: 04/07/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 07/02/1990 - 3612/57 md.)

    Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge için olabileceği gibi, bütün ülke için de olabilir.

    TELSİZLERİN DENETİMİ:

    Madde 19 - Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzelkişilere ait her çeşit telsiz tesislerini denetler. Ancak, özel anlaşma ve antlaşma hükümlerine tabi yabancı devletlere ait telsiz tesisleriyle diplomatik temsilciliklerin telsiz sistemleri bu hükmün dışındadır.

    Telsizlerin denetimi sırasında kanun, yönetmelik ve ruhsatlarındaki kayıt ve şartlara aykırı durumları tespit edilenlerin kullanma izni, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar geri alınır ve cihazları mühürlenir. Yönetmelikte gösterilen sürede bu düzeltme yapılmazsa, ruhsatnameleri verilmesindeki usule göre iptal edilir.

    Türk kara sularına ve limanlarına giren yabancı deniz taşıtlarıyla, Türk havalarına giren veya hava limanlarına inen yabancı hava taşıtlarındaki telsiz tesisleri "Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesi" ve buna bağlı tüzük ve protokollerin hükümlerine uygunluğu açısından Türk mevzuatı ile belirlenen esaslar içinde Ulaştırma Bakanlığınca denetlenir. Bu denetlemeye ilişkin usul ve esaslar ile Türkiye'ye giren yabancı kara taşıtlarında haberleşme amacıyla kullanılmak üzere bulundurulan her nevi telsiz cihazına yapılacak işlemler yönetmeliklerle düzenlenir.

    ENTERFERANSIN GİDERİLMESİ:

    Madde 20 - Telsiz işletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasından doğan hatalardan dolayı telsiz cihazlarında enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diğer cihaz ve tesisat sahipleri veya bunları işletenler, sebep oldukları bu enterferansı gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler.

    Bu konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıklar Ulaştırma Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

    Ulaştırma Bakanlığınca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsatı iptal edilir ve tesisatın faaliyeti durdurulur.

    SAHİL TELSİZ İSTASYONLARI:

    Madde 21 - Deniz taşıtlarının kara ile kamu haberleşmesini sağlayacak olan sahil telsiz istasyonlarını kurma ve işletme yetkisi, sadece Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne aittir. *1*

    HAVA VE DENİZ TAŞITLARININ TELSİZ HABERLEŞMESİ:

    Madde 22 - Türk deniz ve hava taşıtlarının ve limanlarının hangilerinde ne miktar telsiz bulundurulacağı ve teknik özellikleri ile Türk ve yabancı deniz ve hava taşıtlarının, Türk karasularında, limanlarında ve hava sahasında hareket tarzları ve telsiz haberleşmesinde uymaya mecbur oldukları hususlar yönetmelikle belirlenir.

    Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz ve hava taşıtlarının sefer yapmalarına izin verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TELSİZ ALICI CİHAZLARI

    TELSİZ ALICI CİHAZLARI:

    Madde 23 - Telsiz alıcı cihazları tabi olacakları işlem bakımından iki kısma ayrılırlar:

    a) Radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar.

    b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki, elektromanyetik dalgalar yoluyla haberleşme maksadıyla kullanılan ve her çeşit resim, ses ve data almaya veya kayda yarayan telsiz cihazları.

    RUHSAT ALMA MECBURİYETİ:

    Madde 24 - (Değişik ilk cümle: 04/12/1984 - 3093/8 md.) Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen alıcıları kullanacakların ilgili kurumdan bandrol veya etiket almaları, (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarını satış amacı dışında bulunduracakların ise Ulaştırma Bakanlığından, ruhsat almaları zorunludur. Her alıcı cihaz için bir ruhsatname verilir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikler aynen kalmak şartıyla kuruluşun özelliğine göre birden fazla cihaz kullanılması gereken durumlarda uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir.

    Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle gelen yabancılarla, yurt dışında ikamet eden ve geçici olarak yurda dönen vatandaşların beraberinde getirilen veya taşıtlarında monte edilmiş bulunan ve geri götürülmek üzere pasaportlarına kaydedilmiş olan 23 üncü maddede belirtilen alıcılar ruhsata tabi değildir. Ancak, Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde Bakanlar Kurulu kararıyla 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen cihazların yurt içinde kullanılmasına kısıtlama konabilir.

    ALICI CİHAZLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KAYDININ KAPATILMASI:

    Madde 25 - Yirmiüçüncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının başka bir yere naklinin, naklinden önce veya kaydının kapatılmasını müteakip otuz gün içinde Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

    Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen cihazların başka bir yere nakli veya kaydının kapatılması işlemleri özel kanun hükümlerine göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLAR

    ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLAR

    Madde 25a - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./2.mad)

    Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

    Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

    Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur.

    Kurum düzenlemelerine aykırı olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanılmış cihazların ticareti yapılamaz.

    ABONE VE CİHAZ KİMLİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

    Madde 25b - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./2.mad)

    Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz,

    muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz.

    İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

    Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

    Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

    İŞLETMECİLER

    Madde 25c - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./2.mad)

    İşletmeciler; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez.

    İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebe-kelerine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içerisinde sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

    İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur.

    BİLGİ VE İHBAR MERKEZİ

    Madde 25d - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./2.mad)

    Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun bilgi ve ihbar merkezine başvurur. Kurum, şüpheliye isnat edilen suça ilişkin bilgi elde ettiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    TELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİ:

    Madde 26 - Ruhsatlı verici, verici - alıcı veya 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının herhangi bir şekilde başkalarına satışı veya devri Ulaştırma Bakanlığının iznine ve ilgili ruhsatnamelerin değiştirilmesi şartına bağlıdır.

    ÜCRET TARİFELERİ:

    Madde 27 - (Değişik madde: 28/05/1986 - 3293/5 md.)

    Bu Kanun gereği kullanılacak telsizler için; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kullanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene denetleme, kontrol ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmiştir. Bu tarifede yer alan telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdürlüğünce tahsil edilir. Ücret miktarları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca 10 katına artırılabilir veya yüzde elli nispetine kadar azaltılabilir.

    Tahsil edilen ücretlerden yılı içinde kullanılmayanlar, tahsili takip eden yılın bütçesinde Telsiz Genel Müdürlüğü için ödenek kaydedilmek üzere Devlet bankalarının birinde bloke edilir. Yılı içinde sarf edilmeyen ödenek, müteakip yılın bütçesinde de aynı usule tabi olur.

    Bu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir.

    Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizatın gümrük vergisi ve buna bağlı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt içi ve yurt dışı teknik teçhizatın alımlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    (Ek fıkra: 08/12/1999 - 589 S.KHK/3. md.) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde; genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan yerleşim birimlerindeki afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları, afetin meydana geldiği yıl ve ertesi yıl telsiz kullanma ücretlerinden muaf tutulur. Ancak, yapılan ödemeler geri ödenmez.

    ÜCRETE TABİ OLMAYAN TELSİZ VE CİHAZLARI:

    Madde 28 - Aşağıdaki telsiz tesis ve cihazları ruhsata bağlı olup harca tabi değildir:

    a) Hastane ve sağlık hizmetleri ile ilgili telsiz cihazları,

    b) Mütekabiliyet esasına bağlı olarak, yabancı devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait telsiz tesisleri,

    c) Radyo - televizyon yayın amacı ile yayın yapılmamak ve amatör bantda çalışmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim maksadıyla ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları,

    d) Kızılay'ın görevlerinin yürütülmesinde kullanacağı telsiz cihazları,

    e) (Değişik bent: 28/05/1986 - 3293/6 md.) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki telsiz cihazları.

    TELSİZ CİHAZLARININ İMAL - İTHAL VE MONTAJINDA UYGULANACAK ESASLAR:

    Madde 29 - Her türlü telsiz verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının ithal ve imali; Haberleşme Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımından izne tabidir. Bu standartlara uymayan cihazların ithal ve imaline müsaade edilmez. Ancak araştırma geliştirme amacıyla yapılan prototip imalat bu hükmün dışındadır.

    İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri cihazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri, kullanma açıklamalarını ve montaj şemalarını ithalat veya imalat yapıldığında, model değişikliği veya cihaz üzerinde tadilat yapılması halinde ise derhal bu değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, bu cihazların miktarını ve kimlere satıldığını gösteren listeleri her takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle dörder nüsha halinde Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar.

    Her türlü verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının ticaretini yapan kuruluş ve kişiler de, sattıkları cihazları hangi tarihte kime ve ne kadar sattıklarını Ulaştırma Bakanlığına takvim yılının üçer aylık dönemlerinde dörder nüsha halinde bildirmeye mecburdurlar.

    Satıcılar sattıkları her cihazın teknik vasıflarını belirten bilgi formları ile şemalarını cihazı satın alanlara vermek zorundadırlar.

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan özel amaçlı cihazların imal ve ithali bu madde hükmünün dışındadır.

    EMNİYET VE MUHAFAZA TEDBİRLERİ:

    Madde 30 - Telsiz işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler, cihazlarının yetkisiz kişilerin eline geçmesine ve bu kişiler tarafından kullanılmasına mani olucu muhafaza tedbirleri almakla mükelleftirler.

    Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan tüzelkişiler ile gerçek kişiler telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya kriptolu haberleşme yapamazlar.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberleşmesi Haberleşme Yüksek Kurulunun izni ve kararı ile yapılabilir.

    Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca yukarıda belirtilen kurumlara ait olanlar dışında hangi telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapılacağına Genelkurmay Başkanlığınca karar verilir. Buna ilişkin hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

    YASAK BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLULARIN KULLANACAKLARI TELSİZ CİHAZLARI:

    Madde 31 - Yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, verici - alıcı ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazları için ruhsat verilmesi Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlıdır. Ruhsat verilen bu gibi kişilerin hüviyetleri ile cihazların bulunduğu yer ve nitelikleri Ulaştırma Bakanlığınca Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirilir.

    CEZA HÜKÜMLERİ:

    Madde 32 - Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu madde hükümlerine göre de cezalandırılırlar:

    a) 12 nci maddeye göre ruhsatsız verici veya verici - alıcı telsiz tesisi kuranlar veya ruhsat aldıktan sonra bu tesisleri maddi çıkar veya siyasi amaçlarla veya Milli Güvenlik gereklerini dikkate almadan kullananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    13 üncü maddeye göre gerekli ruhsatı almaksızın verici veya verici - alıcı telsiz tesisi kuranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiiller, Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işlendiği takdirde verilecek cezalar; birinci fıkrada yazılı halde iki yıldan beş yıla kadar hapis, ikinci fıkrada yazılı halde beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıdır.

    Bu bent hükümlerine göre mahkümiyet halinde ayrıca tesislerin müsaderesine de hükmolunur.

    b) 14 üncü maddeye göre gerekli izni almaksızın sabit telsiz tesislerinin yer veya teknik özellik veya işletme tipini değiştirenler iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    c) 15 inci maddede öngörülen kullanma iznini almaksızın telsiz tesisatını çalıştıranlar otuzbin liradan yüzbin liraya kadar adli para ce zası ile cezalandırılırlar.

    d) 18 inci maddede belirtilen telsiz verici veya verici - alıcı cihazlarının çalıştırılmasının durdurulmasına veya kısıtlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığının Telsiz Yayın Kontrolü duyurusuna uymayıp cihazlarını işletenlerin beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

    e) 20 nci madde hükmüne göre cihazlarının ruhsatı Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    f) 23 üncü maddenin (b) bendinde yazılı telsi z alıcı cihazlarını 24 üncü maddede belirtildiği şekilde ruhsat almadan bulunduranlar otuzbin liradan yüzbin liraya kadar adli para cez ası ile cezalandırılırlar.

    Bu fiili Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işleyenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    g) 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarının başka y ere naklinde veya kaydının kapatılmasında 25 inci madde hükümlerine uymayanlar onbin liradan otuzbin liraya kadar adli para cezası ile cezalandırırlar.

    h) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./3.mad) Bu Kanunun 25a maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası; dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, yüz YTL'den onbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezası kolluk tarafından verilir.

    Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

    i) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./3.mad) Bu Kanunun 25b maddesinin, birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

    j) (Ek bend: 2/7/2005-5392 S.K./3.mad) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz başına yirmibin YTL'den kırkbin YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

    Maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onmilyon YTL idarî para cezası verilir.

    Maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

    Bu bentteki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir.

    k) 26 ncı madde hükmüne göre Ulaştırma Bakanlığından izin almadan telsiz verici veya verici - alıcı cihazını alan veya satan veya devreden veya devralanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

    23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarını izin almadan alan veya satan veya devreden veya devralanların otuzbin lirad an yüzbin liraya kadar adli para cezası ile c ezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

    Yukarıdaki fiilleri Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işleyenlere verilecek ceza bir misli artırılır.

    l) 29 uncu maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya imal edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    29 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü verici veya alıcı veya verici - alıcı telsiz cihazı ithal veya imal edenler veya ticari amaçla satanlar iki aydan altı aya kadar hapis ve elli günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile 29 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümlerine uymayanlar elli günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

    m) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre telsiz tesislerinin muhafazası ile ilgili gerekli olan emniyet tedbirlerini yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde almayanlar onbin liradan otuzbin liraya ka dar adli para cezası ile; bu durumları Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilerek, verilen süre içinde gerekli tedbirleri almayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    30 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya kriptolu haberleşme yapan veya yaptıranların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cihazların müsaderesine hükmolunur.

    30 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Haberleşme Yüksek Kurulunun izni olmaksızın telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberleşme yapan veya yaptıranlar üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Bu bentte belirtilen fiilleri Anayasanın 120 nci maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü halde veya sıkıyönetim veya seferberlik veya savaş halinde işleyenlere verilecek ceza bir misli artırılır.

    (Ek fıkra: 2/7/2005-5392 S.K./3.mad) Kurum tarafından yapılacak her türlü tebligat işlemleri, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    YÖNETMELİKLER:

    Madde 33 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar uluslararası anlaşmalar ve antlaşmalar da göz önünde tutularak hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

    Yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.

    (Ek fıkra: 2/7/2005-5392 S.K./4.mad) 25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Kurul kararlarıyla düzenlenir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 34 - 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların telsiz kurma ve işletme yetkisi veren hükümleri bu Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay sonra yürürlükten kalkar.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/04/1985 - 3178/1 md.)

    Ruhsatı alınmış ve adlarına tahsis edilerek yurt sathında tescil edilmiş frekansta çalışan telsiz cihazlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü, önceden müsaade almadan yurdun her yerinde kullanabilir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 16/06/2004 - 5189 S.K./10. md.)

    Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu hizmetlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, malvarlığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistemleri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antalya ve Samsun kontrol merkezlerindeki iş mevzuatına tabi personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.

    Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana statüsü ve mevzuatı çerçevesinde bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu personelin tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu Genel Müdürlükte devam eder.

    Devredilen personele, devredildiği tarihteki pozisyonlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bu personelin istihdam edileceği pozisyonda hak edeceği aylık ücretlerinin, varsa ikramiye dahil, her türlü ödemelerin, fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç olmak üzere, toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrıca tazminat olarak ödenir.

    Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştay'a gönderilir ve Danıştay'ın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip bu Genel Müdürlük ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Türk Telekom, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetlerini yürütmeye devam eder.

    Bu Kanunla Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilen hizmetlere ilişkin olarak diğer mevzuatta doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Telekoma yapılan atıflar Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./9.mad)

    Ekli (5) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek İletişim Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, bu Kanuna ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER:

    Geçici Madde 1 - a) 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci madde hükümleri,492 sayılı Harçlar Kanununda bu Kanun uyarınca alınacak harçlarla ilgili değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmaya devam olunur.

    b) Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra, bu Kanun hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri, Ulaştırma Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu Genel Müdürlük ve ilgili diğer birimler tarafından yerine getirilir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü kurulur.

    Geçici Madde 3 - Kuruluş kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz kullanan, yürürlükteki usullere göre aldığı ruhsata istinaden veya ruhsatsız olarak her ne şekilde olursa olsun telsiz tesisatı kuran ve kullanan Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler, kanunla ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte Ulaştırma Bakanlığına başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler.

    Ulaştırma Bakanlığı, bu kuruluşların durumlarını inceleyerek Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün imkanlarını göz önüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi veya iptali yoluna gider. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları arasında çıkabilecek sorunlar Haberleşme Yüksek Kurulu ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile çözümlenir.

    Geçici Madde 4 - Başbakanlıkça kurulan birimlerin, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyete başladığı yılın giderlerini karşılamak amacıyla Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerinde özel tertip açmaya, açılan tertiplere ilgili Bakanlık bütçelerinden gerekli ödenekleri aktarmaya ve kaydetmeye ve bu hususa ilişkin her türlü işlemi ve düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun 11 inci maddesi hükmüne göre "Frekans Tahsis ve Tescil İşlemleri" yeterli personel, cihaz ve malzeme temin edilinceye kadar Genelkurmay Başkanlığınca yapılır ve Ulaştırma Bakanlığına eğitim dahil gerekli her türlü deslek sağlanır.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./5.mad)

    Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum kayıtlarında yer almadığı belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanıcıları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun göstereceği yerlere başvurarak ellerindeki cihazlarını kayıt ettirirler.

    Belgesi olmayan her bir kayıt dışı cihazın kayıt edilmesi için beş YTL miktarındaki kayıt ücreti cihaz kullanıcısından Kurumun göstereceği yerler tarafından tahsil edilir. Kayıt ücreti her türlü vergi, resim, harç ve Hazine payından muaftır. Kurumun göstereceği yerler tarafından her bir cihaz için tahsil edilen kayıt ücretinden SMS gönderilmesi ve kopyalanmış cihazların IMEI numaralarının düzeltilmesi gibi masraflarından oluşan hizmet bedeli karşılığı olarak bir YTL düşülerek, kalan miktar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payı olarak kullanılmak üzere, tahsilatı müteakip on gün içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.

    Başvuru süresi sonunda Kurum kayıtlarında yer almayan cihazlar bir daha kullanıma sokulmamak üzere elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kesilmek suretiyle devre dışı bırakılır. Ancak kullanıcılardan, Kurum tarafından yönetmelikle belirlenecek haklı bir mazereti olanlardan başvuru süresini geçirenler, yukarıda belirtilen kayıt ücretini ödemeleri halinde elektronik haberleşme şebekesi bağlantıları kullanıma açılır.

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 2/7/2005-5392 S.K./5.mad)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş gün içinde CEIR ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulması ve işletilmesine yönelik her türlü yazılım, donanım ve yardımcı gereçlerin temini Kurum tarafından sağlanır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 35 - Bu Kanunun;

    a) Teşkilatla ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,

    b) Amatör telsizcilikle ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra,

    c) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra, Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    28/05/1986 TARİHLİ VE 3293 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanuna ekli 2 sayılı cetveldeki kadroların genel hükümlere göre dağılımı ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgililerin aylıkları (1) sayılı cetveldeki kadrolara dayanılarak ödenir. Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (2) sayılı cetveldeki kadrolara atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 2 - Telsiz Genel Müdürlüğünün bütçe işlemlerinin 1986 yılı sonuna kadar Genel Bütçeli dairelarin tabi bulunduğu hükümlere göre yürütülmesine devam olunur.

    27/01/2000 TARİHLİ VE 4502 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Telsiz Genel Müdürlüğüne ait ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu için ekli (2) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir.

    Bu Kanun ile Telsiz Kanununda yapılan yeni düzenlemeler ve verilen yetki doğrultusunda Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemeler ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler aynı unvanlı yeni kadrolara atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanı değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların atandıkları yeni kadrolarda alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatların toplamı, eski kadrolarında almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.

    05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununda Ulaştırma Bakanlığına yapılan atıflar hizmet alanları itibariyle Bakanlık veya Kurum'a yapılmış sayılır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen ve Bakanlar Kurulunca belirlenmiş bulunan sözleşmeli personel, durumlarına uygun kadrolara sınav şartı aranmaksızın atanırlar. Sözleşmeli statüde çalışmış personelin bu süre içindeki hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre öğrenim durumları itibariyle işe giriş derece ve kademelerinin üzerine her üç yılı için bir derece ve her bir yılı için bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle emsallerini geçmemek üzere değerlendirilir.

    31/12/2004 tarih ve 26687 1. Mük. S.R.G de yayımlanan 28/12/2004 kabul tarihli ve 5277 sayılı kanunun 37/b maddesi:

    b) 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanuna göre alınan ruhsat ve kullanım ücretleri, 2005 yılında oniki eşit taksitte ödenir.

    TELSİZ ÜCRETLERİ (Ek tarife: 28/05/1986 - 3293)

    1. Telsiz ruhsatname ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.)

    a) Telsiz vericialıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) El telsizi (kara, deniz, hava)       10 000 (1.000.000) TL.

       2) Sırt telsizi,                20 000 (2.000.000) TL.

       3) Araç telsizi (kara, deniz, hava)       30 000 (3.000.000) TL.

       4) Tekrarlayıcı (repetör - sabit/seyyar)         100 000 (10.000.000) TL.

       5) Sabit telsiz (kara, deniz, hava)          50 000 (5.000.000) TL.

       6) Kablosuz telefon telsiz sistemi          20 000 (2.000.000) TL.

    b) Telsiz verici cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) Telefon, teleks veya telgraf vericileri         20 000 (2.000.000)TL.

       2) Data veya faksimili vericileri            30 000 (3.000.000)TL.

       3) Radyo vericileri

          a) 50 kilowatt'a kadar (50 dahil) olanlar       50 000 (5.000.000)TL.

          b) 50 kilowatt'tan fazla olanlar          100 000 (10.000.000)TL.

       4) Televizyon vericileri

          a) 10 kilowatt'a kadar (10 dahil olanlar)      100 000 (10.000.000)TL.

          b) 10 kilowatt'tan fazla olanlar         200 000 (20.000.000)TL.

          c) Televizyon aktarıcıları (transpozerler)      50 000 (5.000.000) TL.

    5) Yukarıda 1 ve 2 nci bendlerdeki vericilerden, iki veya daha fazla maksatla kullanılmak üzere ruhsat verilmiş olanlardan, her maksat için belirlenenlerin toplamı kadar ücret alınır.

    c) Telsiz alıcı cihazları (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) Telgraf alıcıları          10 000 (1.000.000)TL.

       2) Telefon alıcıları          15 000 (1.500.000)TL.

       3) Teleks alıcıları          20 000 (2.000.000)TL.

       4) Faksimili alıcıları          25 000 (2.500.000)TL.

       5) Data alıcıları          30 000 (3.000.000)TL.

       6) Uydu alıcıları (uydu yer istasyonundakiler hariç)    50 000 (5.000.000)TL.

    İki veya daha fazla maksatla kullanılmak üzere ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her maksat için belirlenenlerin toplamı kadar ücret alınır.

    d) Mobil (cellular) telefon sistemi (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) Sabit telsiz istasyonu       100 000 (10.000.000)TL.

       2) Mobil telsiz telefon cihazı       30 000 (3.000.000)TL.

    e) Koy (rural) telsiz telefon sistemi (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) Sabit telsiz istasyonu       50 000 (5.000.000)TL.

       2) Abone telsiz telefon cihazı       10 000 (1.000.000)TL.

    f) Telsiz çağrı sistemi

       1) 50 aboneye kadar (50 dahil)       50 000 (5.000.000)TL.

       2) 51 - 1000 aboneye kadar (1000 dahil)       100 000 (10.000.000)TL.

       3) 1001 ve sonraki her 1000 abone veya kesri için    350 000 (35.000.000)TL.

    g) Radyolink sistemleri

       1) 120 kanala kadar (120 dahil) olan sistemler

       a) Her terminal için                100 000 (10.000.000)TL.

       b) Her tekrarlayıcı (repetörsabit/seyyar)için

       (pasif yansıtıcı hariç)          50 000 (5.000.000)TL.

       c) Her tandem role için       75 000 (7.500.000)TL.

       2) 120 kanaldan fazla olan sistemler

       a) Her terminal için          250 000 (25.000.000)TL.

       b) Her tekrarlayıcı (Repetör) için

       (Pasif yansıtıcılar hariç)          100 000 (10.000.000)TL.

       c) Her tandemrole için          150 000 (15.000.000)TL.

    h) Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)

       1) Sabit radyotelevizyon ve telekomünikasyon uydu

       yer terminali          250 000 (25.000.000)TL.

       2) Diğer sabit uydu yer terminalleri       100 000 (10.000.000)TL.

       3) Her çeşit mobil uydu yer terminalleri

       (deniz/hava taşıtlarındakiler dahil)       50 000 (5.000.000)TL.

       4) Uydu (uzay) istasyonu       250 000 (25.000.000)TL.

    2. Ruhsatnamede değişiklik ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.)

       a) Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme

       tipinin değiştirilmesi halinde (her değişiklikle)       10 000 (1.000.000)TL.

       b) Yeni işletme tipi veya cihaz ilavesi halinde 1 inci

       madde hükümleri uygulanır.

    3. Telsiz kullanma ücretleri (Amatör telsiz istasyonlarından alınmaz.)

    a) LF, MF ve HF telsiz sistemleri:

    Müracaat sahibinin beyanı esas olmak üzere, birbirleriyle haberleşme yapmasına izin verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler ayrı ayrı hesaplanmak üzere (her yıl için)

       1) 100 kilometreye kadar (100 dahil) olan mesafe ile haberleşme için kullanılanlar;

          a) Telsiz telgraf veya teleks        50 000 (5.000.000) TL.

          b) Simpleks telsiz telefon     75 000 (7.500.000) TL.

          c) Data, faksimili veya dupleks telsiz telefon     100 000 (10.000.000)TL.

       2) 100 kilometreden sonraki her 100 kilometre veya kesri için, yukarıdaki miktarlar bir misli arttırılır.

       3) 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden ücret alınır.

       4) Karşı istasyonu yurt dışında olan sistemler için, istasyonları birleştiren düz çizginin milli sınırlar içinde kalan bölümü mesafe hesabında esas alınır.

       5) Sistemdeki mobil istasyonlar için, mobil istasyon başına, haberleşme türüne göre 100 kilometre hesabıyla ücret alınır.

       6) Sistemde aynı zamanda, aynı frekansta birden fazla türde haberleşme yapılması halinde, yukarıdaki ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır.

    b) VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri:

    Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki telsiz adedi başına (her yıl için)

       1) Her simpleks kanal için       10 000 (1.000.000) TL.

       2) Her simpleks role kanalı için       15 000 (1.500.000) TL.

       3) Her dupleks kanal için       20 000 (2.000.000)TL.

       4) Her dupleks role kanalı için       30 000 (3.000.000) TL.

    Telefon devrelerine veya LF, MF veya HF telsiz sistemlerine bağlantılı olarak kullanılan sistemlerden, yukarıdaki ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır.

    c) Mobil (cellular) telefon sistemleri (Her yıl için)

       1) Her sabit telsiz istasyonundan mevcut kanal

       adedi başına                  50 000 (5.000.000) TL.

       2) Her mobil telsiz telefon cihazından       30 000 (3.000.000) TL.

    d) Köy (rural) telsiz telefon sistemleri (her yıl için)

       1) Her sabit telsiz istasyonundan, mevcut kanal

       adedi başına                  10 000 (1.000.000)TL.

       2) Her abone telsiz telefonundan       5 000 (500.000)TL.

    e) Kablosuz (cordless) telefon sistemleri (Her yıl için)

       1) Dahili konuşma (intercom) düzeni olmayanlar       10 000 (1.000.000)TL.

       2) Dahili konuşma (intercom) düzeni mevcut olanlar    20 000 (2.000.000)TL.

    f) Telsiz çağrı (paging) sistemleri

    Sistemdeki alıcı cihaz adedi başına (Her yıl için)

    1) Bağımsız sistemler:

       a) Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 watt'a

       kadar olanlar (5 watt dahil)          2 500 (250.000)TL.

       b) Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 watt'tan

       fazla olanlar             5 000 (500.000)TL.

    2) Telefon devrelerine veya dahili konuşma (intercom)

    sistemlerine bağlı olan sistemlerden, her alıcı cihaz için

    1 inci benttekine ilave olarak                2 500 (250.000)TL.

    3) PTT'ce işletilen sistemler (alıcı adedi başına)       2 500 (250.000)TL.

    g) Halk bandı (CB) telsiz cihazları (her beş yıl için)

       1) El telsizi          10 000 (1.000.000)TL.

       2) Sabit telsiz          20 000 (2.000.000)TL.

       3) Araç telsizi          30 000 (3.000.000)TL.

    (RF çıkış gücü 100 miliwatt'tan daha az olanlardan ücret alınmaz)

    h) Deniz telsiz cihazları (her yıl için)

    1) Her türlü yük ve yolcu gemilerinde bulunan komple telsiz sistemleri (MF, HF, VHF, UHF, SHF telsizler ve seyrüsefer sistemleri dahil)

       a) 300 Gross ton'dan küçük tonajlı gemilerdekiler için   100 000 (10.000.000)TL

       b) 300 Gross ton (dahil)-1600 Gros ton (hariç) tonajlı

       gemilerdekiler için             250 000 (25.000.000)TL.

       c) 1600 Gros ton ve daha büyük tonajlı

       gemilerdekiler için               500 000 (50.000.000)TL.

    2) VHF dışında başka telsiz ve seyrüsefer sistemi de bulunan

    yatlardan (komple sistem için)             100 000 (10.000.000)TL.

    3) Yalnız VHF Telsizi bulunan tekneler (Cihaz adedi başına)

       a) El telsizi                  10 000 (1.000.000)TL.

       b) Gemi telsizi          30 000 (3.000.000)TL.

       c) Yat telsizi          50 000 (5.000.000)TL.

    4) Karadaki deniz telsizleri (cihaz adedi başına)

       a) Sabit telsiz          50 000 (5.000.000) TL.

       b) El telsizi          30 000 (3.000.000) TL.

    i) Hava telsiz cihazları (her yıl için)

    1) 1 ile 10 (dahil) yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük

    taşıma ve diğer maksatlarla kullanılan hava vasıtalarındaki

    telsiz ve seyrüsefer sistemleri için    50 000 (5.000.000) TL.

    2) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük

    taşıma veya diğer maksatlarla kullanılan hava vasıtalarındaki

    komple telsiz ve seyrüsefer sistemleri için         500 000 (50.000.000)TL.

    3) Karada kurulu her çeşit sabit veya mobil hava-yer telsizi50 000 (5.000.000)TL.

    4) Karada kullanılan hava - yer el telsizi          30 000 (3.000.000)TL.

    j) Telsiz verici cihazları (her yıl için) 1 inci maddenin

    (b) fıkrasında gösterilen telsiz verici cihazlarından brodkast maksadıyla kullanılanlardan, ruhsatname ücretinin tutarı kadar yıllık kullanma ücreti alınır.

    5697-5699 k) Telsiz alıcı cihazları:

    Yalnız dinleme veya kayıt maksadıyla kurulan alıcı istasyonlarındaki her alıcı cihaz başına (her yıl için)

    1) Telsiz telgraf alıcıları          10 000 (1.000.000)TL.

    2) Telsiz telefon alıcıları          20 000 (2.000.000)TL.

    3) Telsiz teleks alıcıları          30 000 (3.000.000)TL.

    4) Faksimili alıcılar          40 000 (4.000.000)TL.

    5) Data alıcıları          50 000 (5.000.000)TL.

    6) Uydu alıcıları          100 000 (10.000.000)TL.

    l) Radyolink sistemleri:

    Pasif yansıtıcılar hariç, sistemdeki her atlama için ayrı ayrı olmak üzere, kanal adedi başına (her yıl için)                 1 000 (100.000)TL.

    m) Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (her yıl için)

    1) Sabit radyotelevizyon ve telekomünikasyon uydu

    yer terminali             500 000 (50.000.000)TL.

    2) Diğer sabit uydu yer terminalleri          200 000 (20.000.000)TL.

    3) Her çeşit mobil uydu yer terminalleri

    (deniz/hava taşıtlarındakiler hariç)          100 000 (10.000.000)TL.

    4) Uydu (uzay) istasyonu          500 000 (50.000.000)TL.

    4. Amatör Telsizcilik Belgesi ve Telsiz Operatör ehliyetnamesi ücretleri

    a) Amatör telsizcilik belgesi (Geçerlilik süresi sonuna kadar)

       1) A sınıfı          5 000 (500.000) TL.

       2) B sınıfı          3 000 (300.000)TL.

       3) C sınıfı          2 000 (200.000) TL.

    b) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar)

    1) Kara ve hava telsiz operatör ehliyetnameleri

       a) Birinci Sınıf Telsiz Telgraf          20 000 (2.000.000)TL.

       b) İkinci Sınıf Telsiz Telgraf          15 000 (1.500.000)TL.

       c) Telsiz Telgraf Özel          10 000 (1.000.000)TL.

       d) Telsiz Telefon veya Tahditli Telsiz Telefon       5 000 (500.000) TL.

    2) Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri

       a) Genel Telsiz          40 000 (4.000.000)TL.

       b) Birinci Sınıf Telsiz Telgraf          30 000 (3.000.000)TL.

       c) İkinci Sınıf Telsiz Telgraf          20 000 (2.000.000)TL.

    d) Telsiz Telgraf Özel, Telsiz Telefon veya Tahditli Telsiz

    Telefon                10 000 (1.000.000)TL.

    5. Mühürlenen cihazların yeniden açılması ve sınav ücretleri

       a) Mühürlenen cihazların yeniden faaliyete açılması (cihaz başına)

       1) Tek cihaz          10 000 (1.000.000)TL.

       2) Müteakip her cihaz          5 000 (500.000)TL.

       b) Amatör Telsizcilik Belgesi veya Telsiz Operatör Ehliyetnamesi

       sınavı için başvurulardan alınıcak sınav ücretleri      1 000 (100.000)TL.

    6. Muayene ve Kontrol Ücretleri

    a) Muayene sonucu ne olursa olsun, telsiz sisteminin ruhsatnamede gösterilen bütün cihazları için tahakkuk ettirilen ruhsatname ücreti tutarının yüzde yirmisi oranında muayene ve kontrol ücreti alınır.

    b) Tekrar muayene ve kontrolu gerektiren durumlarda ilk muayene ve kontrol ücretinin yüzde ellisi tutarında yeniden ücret alınır.

    c) Telsiz sistemlerinde yapılan, muayene ve kontrolu gerektiren değişikliklerde, sistemin değişiklik yapılan bölümündeki cihazların rutsatnamedeki ücret tutarının yüzde yirmisi oranında muayene ve kontrol ücreti alınır.

    7. Periyodik denetleme (sürvey) ücretleri: a. Deniz taşıtlarındaki telsiz cihaz ve sistemleri (denetleme sonucu ne olursa olsun, her denetleme için)

    1) 300 Gross ton'dan küçük tonajlı gemiler için       30 000 (3.000.000)TL.

    2) 300 Gross ton (dahil)-1600 Gross ton (hariç) tonajlı

    gemiler için             50 000 (5.000.000) TL.

    3) 1600 Gross ton ve daha büyük tonajlı gemiler için       100 000 (10.000.000) TL.

    4) VHF dışında başka telsiz ve seyrüsefer sistemi de

    bulunan yatlar için          50 000 (5.000.000) TL.

    5) Her tonajdaki balıkçı tekneleri için          10 000 (1.000.000) TL.

    6) Diğer yatlar için          20 000 (2.000.000) TL.

    b) Hava taşıtlarındaki telsiz cihaz ve sistemleri (denetleme sonucu ne olursa olsun, her denetleme için)

    1) 1 ile 10 yolcu (10 dahil) kapasitedeki veya aynı büyüklükteki

    yük taşıma ve diğer maksatlarla kullanılan hava vasıtaları için   20 000 (2.000.000)TL.

    2) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma

    veya diğer maksatlarla kullanılan hava taşıtları için      50 000 (5.000.000)TL.

    8. Standartlara uygunluk muayenesi ve test ücretleri:

    a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip cihazlar ile imalat veya ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

    1) Telsiz verici - alıcı cihazları             50 000 (5.000.000) TL.

    2) Telsiz verici cihazları             30 000 (3.000.000) TL.

    3) Telsiz alıcı cihazları          30 000 (3.000.000) TL.

    b) Bizzat kullanmak maksadıyla imal veya ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)

    1) Telsiz verici - alıcı cihazları          10 000 (1.000.000)TL.

    2) Telsiz verici cihazları          5 000 (500.000) TL.

    3) Telsiz alıcı cihazları          5 000 (500.000) TL.

    c) Telsiz cihazının başka bir cihaz veya sistemle birleşik olması halinde, diğer cihaz veya sistem teste tabi tutulmaz, ancak telsiz cihazının test ücreti yüzde elli oranında arttırılır.

    d) Müracaat sahibinin talebi üzerinde veya teknik zorunluluklardan dolayı testin mahallinde yapılması halinde, en yüksek test ücreti kadar ilave ücret alınır.

    9. Telsiz imalatı, ithalatı ve satışı yapanların bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrolu (yapılacak kontrollardan yılda azami ikisi için)

    a) İmalatçı ve ithalatçıların bakım ve onarım laboratuvarlarının

    kontrolu ile yetki belgesi verilmesi veya yenilenmesi       100 000 (10.000.000)TL.

    b) Satıcıların bakım ve onarım atölyelerinin kontrolu ile yetki

    belgesi verilmesi veya yenilenmesi            25 000 (2.500.000)TL.

    10.Teknik danışmanlık ve keşif hizmetleri için talep sahibi ile yapılacak karşılıklı sözleşme ile belirlenen ücret alınır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100