Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

    Kanun Numarası: 2809

    Kabul Tarihi: 28/03/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/03/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18003

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ ESASLARI

    ESASLAR:

    Madde 3 - Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;

    a) (Mülga bent: 30/01/2008-5733 S.K./1.mad)

    b) (Değiştirilen ibare: 30/01/2008-5733 S.K./1.mad) Fen, edebiyat ; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler (Ek ibare: 30/01/2008-5733 S.K./1.mad) ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler;

    c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler;

    d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;

    e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;

    f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;

    g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri; bulunabilir. (Ek cümle: 30/01/2008-5733 S.K./1.mad) Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.

    Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

    Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.

    KURUM VE KURULUŞLARIN İMKANLARINDAN YARARLANMA:

    Madde 4 - Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.

    HİZMETİÇİ EĞİTİM:

    Madde 5 - Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.

    FAALİYETE GEÇİRİLME:

    Madde 6 - Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim - öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÜNİVERSİTELER

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    Madde 7 - Ankara Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/1 md.) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinden;

    b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hepatoloji Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Biyoteknoloji Enstitüsünden;

    d) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/1 md.) Rektörlüğe bağlı Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; oluşur.

    Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır.

    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    Madde 8 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakülteleri'nden;

    b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden;

    e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nden;

    f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır.

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 9 - Hacettepe Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri'nden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;

    d) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/1 md.) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak'ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Halk Sağlığı Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/2 md.) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümünün Yüksekokula dönüştürülmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan;

    g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan; oluşur.

    Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır.

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 10 - Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/2 md.) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Ankara ve Zonguldak Ereğli'si Yabancı Diller yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bend: 29/03/2001 - 4633/1. md.) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesleki Eğitim Fakültesinden;

    d) (Değişik bend: 29/03/2001 - 4633/1. md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum Veteriner Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi, Kırşehir Ziraat Fakültesi, Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi, Çorum Mühendislik Fakültesi ile İletişim Fakültesi, Çorum Fen-Edebiyat Fakültesi, Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesinden;

    e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsünden;

    g) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İhsangazi Meslek Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

    h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Mesleki Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan;

    ı) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdari Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 11 - İstanbul Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ve Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;

    b) İstanbul Üniversite Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsünden;

    d) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/4 md.) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulundan;

    e) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/3 md.) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    İstanbul Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 12 - İstanbul Teknik Üniversitesi

    a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri'nden;

    b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/5 md.) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik - Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ile Maçka Makina Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makina Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalurji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya- Metalurji Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı Denizcilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle kurulan Denizcilik Fakültesinden;

    d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden;

    e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enerji Enstitüsü'nden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/5 md.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından; oluşur.

    İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır.

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 13 - Boğaziçi Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden;

    c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden;

    e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 14 - İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) (Değişik: 18/06/1987 - 3389/4 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nden;

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden;

    d) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ekonomi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ticari Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adını değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim

    Fakültesinden;

    f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;

    g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;

    h) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü ve Güzel Sanatlar

    Enstitüsünden;

    ı) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/6 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; oluşur.

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 15 - İstanbul'da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    b) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/7 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin dört ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik-Elektroteknik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi ve Kimya-Metalurji Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    c) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden;

    e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

    Madde 16 - İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden;

    c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden;

    e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan;

    oluşur.

    EGE ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 17 - Ege Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Basın Yayın Yüksekokulunun Fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan İletişim Fakültesi ile Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden;

    b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;

    d) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsünden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/8 md.) Rektörlüğe bağlı Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; oluşur.

    Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 18 - İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/6 md.) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen Edebiyat Fakültesi ile Aydın'da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakülteleri'nden;

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun bu Fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/6 md.) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli'de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden;

    d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesinden;

    g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;

    h) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Onkoloji Enstitüsü, Hemodiyaliz-Tramsplantasyon Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;

    ı) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/9 md.) Rektörlüğe bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Hemşirelik Yüksekokulundan;

    j) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/6 md.) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden; oluşur.

    Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 19 - Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/10 md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinden;

    b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;

    c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    e) Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 20 - Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner Fakülteleri'nden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;

    d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden;

    e) Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüştürülmesiyle oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden;

    g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;

    h) (Ek bend: 17/05/2007-5662 S.K./1.mad) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulundan,

    ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    i) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/11 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Karacabey Meslek Yüksekokulundan;

    oluşur.

    Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 21 - Anadolu Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 13/08/1993 - KHK - 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden;

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 13/08/1993 - KHK - 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans, lisans tamamlama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanı sıra, üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretiminin yanında ekstern öğrenci alan birimlerine, açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakültesinden;

    d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fakültesi'nden;

    e) (Değişik bent: 18/06/1987-3389/7 md.) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik -Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye - Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    f) (Değişik bent: 13/08/1993 - KHK - 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;

    g) (Değişik bent: 13/08/1993 - KHK - 496/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksek okulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

    h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan;

    i) (Ek bent: 13/08/1993 - KHK - 496/1 md.) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden oluşur.

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 22 - Selçuk Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/8 md.) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden;

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi ve Bilimler Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ve Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden;

    e) (Değişik bent: 16/01/1991 - 3699/3 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/13 md.) Rektörlüğe bağlı Konya Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve spor bölümünün yüksekokula dönüştürülmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; oluşur.

    Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 23 - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3897/14 md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ve Burdur Veteriner Fakültesi, Alanya İşletme Fakültesi'nden;

    b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesinden;

    d) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3897/14 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/14 md.) Rektörlüğe bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Antalya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; oluşur.

    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 24 - Çukurova Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/15 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesinden;

    b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden;

    d) İdari Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;

    f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan;

    h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 25 - Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi'nden;

    b) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Yozgat Ziraat Fakültesinden;

    c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;

    d) (Değişik bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:2) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.;Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/1. md.) Rektörlüğe bağlı İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi, Amasya Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi'nden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/ 16 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

    f) (Değişik bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:2) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.; Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/1. md.) Rektörlüğe bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 26 - Cumhuriyet Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden

    b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi'nden;

    c ) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/ 17 md.) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi ve yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinden;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan;

    f) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 27 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat Fakülteleri'nden;

    b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/18 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sinop Su Ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Sinop Su Ürünleri Fakültesinden;

    d) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3897/18 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

    e) (Değişik bent: 17/11/1999 - 4480/1 md.) Rektörlüğe bağlı Amasya Meslek Yüksekokulu, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi, Sinop Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesin, Amasya Mimarlık Fakültesinden(5); oluşur.

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 28 - Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/19 md.) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Rize İlahiyat Fakültesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Ordu Ziraat Fakültesi ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesin, Artvin Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi, rektörlüğüne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi'nden(5);

    b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden;

    d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden;

    e) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mimarlık, Makine - Elektrik, Yer Bilimleri fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden;

    f) Trabzon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    h) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/19 md.) Rektörlüğe bağlı Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulundan; oluşur.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 29 - Atatürk Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/12 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat fakülteleri ile Erzincan'da yeni kurulan Hukuk Fakültesin; Erzincan Fen - Edebiyat Fakültesinden;

    b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden;

    d) İslami İlimler Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünün birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat fakültesinden;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/20 md.) Rektörlüğe bağlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden;

    f) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/20 md.) Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum Meslek Yüksek Okulu, Erzincan Meslek Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; Oluşur.

    Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır.

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 30 - İnönü Üniversitesi;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile yeni kurulan Darende İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve Eczacılık Fakültesi'nden;

    b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/21 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 31 - Fırat Üniversitesi;

    a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültelerinden;

    b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/22 md.) Rektörlüğe bağlı Teknik Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Bingöl Ziraat Fakültesi, Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Su ürünleri

    Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Su ürünleri Fakültesinden;

    d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden;

    e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden;

    f) (Mülga bent: 03/07/1992 - 3837/22 md.)

    g) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/14 md.) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu ile Bingöl'de yeni kurulan Hayvan Sağlığı Yüksekokulundan; oluşur.

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 32 - Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu üniversite;

    a) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3897/23 md.) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi'nden;

    b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden;

    c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Diyarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi;

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    e) (Değişik bent: 18/06/1987 - 3389/15 md.) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu Şanlıurfa Ziraat Fakültesine bağlanan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Mardin Meslek Yüksekokulundan; oluşur.

    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ:

    Madde 33 - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden:

    b) (Değişik bend: 29/03/2001 - 4633/2. md.) Rektörlüğe bağlı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hakkari Eğitim Fakültesinden;

    c) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/24 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden;

    d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan;

    e) (Değişik bent: 03/07/1992 - 3837/24 md.) Rektörlüğe bağlı Hakkari Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Bitlis Meslek Yüksekokulu'ndan; oluşur.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR:

    Madde 34 - Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır.

    a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

    e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

    f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu,

    ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu,

    k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu,

    l) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu,

    m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu,

    n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun,

    p) 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

    r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

    s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

    t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri)nin Kuruluş, Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun,

    u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmi Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

    v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,

    y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar,

    z) 2151 sayılı Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 35 - 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDELER:

    Ek Madde 1 - 28/03/1933 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanunun diğer bölümlerinde "Karadeniz Üniversitesi" olarak yer alan ibareler, "Karadeniz Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 2 - Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş'ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa'da İlahiyat Fakültesi ve Adıyaman'da yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi,, Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesinden,

    b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden,

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından,

    d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan,

    e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

    KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 05/03/1992 - 3785/1 md.; Değişik madde: 28/05/1997 - 4263/1 md.)

    İstanbul'da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı (...) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.

    (Değişik fıkra: 22/03/2006-5475 S.K./1.mad) Bu Üniversite;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) İletişim Fakültesinden,

    f) Hukuk Fakültesinden,

    g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

    h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

    ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 05/03/1992 - 3785/1 md.)

    İstanbul'da Vehbi Koç Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Koç Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, Hukuk Fakültesinden

    b) (Değişik bent: 17/11/1999 - 4480/2 md.) İşletme Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluşur.

    BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 05/03/1992 - 3785/1 md.)

    Ankara'da Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz Bilkent Üniversitesi adıyla bir Üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden,

    b) Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    c) (Değişik bent : 22/06/2006 - 5526 S.K./1.Mad) Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü ile Ankara, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki eğitim bilimleri enstitülerinden,

    oluşur.

    (Ek fıkra : 22/06/2006 - 5526 S.K./1.Mad) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve orta öğretim okullarını laboratuvar okulları olarak kullanır. Ankara'daki laboratuvar okulu ile Bilkent Üniversitesi hazırlık okulları ve Bilkent Uluslararası Okulu öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunur.

    (Ek fıkra : 22/06/2006 - 5526 S.K./1.Mad) Laboratuvar okullarındaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabileceği gibi, eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanları da laboratuvar okullarında öğretmenlik yapabilir.

    (Ek fıkra : 22/06/2006 - 5526 S.K./1.Mad) Laboratuvar okullarında onuncu sınıftan onbirinci sınıfa geçişte, Bilkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı da aranır. Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gereklidir.

    (Ek fıkra : 22/06/2006 - 5526 S.K./1.Mad) Bilkent Üniversitesinin Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki kampüslerinin laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur. Bu kampüslerde eğitim ve araştırma birimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili, ücretler dâhil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak burslar,

    a) Bilkent Üniversitesinin ve Üniversitenin bu fıkrada belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmibeş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

    b) Bu fıkrada belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

    c) Bilkent Üniversitesinin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,

    karşılanır. (a) bendinde belirtilen özel hesabın oluşturulması, kullanımı ve denetimine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ile Bilkent Üniversitesince birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

    HARRAN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 6 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi ve Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Ziraat Fakültesinin adları ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İlahiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden;

    b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile Dicle Üniversitesine bağlı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulunun birleştirilerek ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 7 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesine bağlı Isparta Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesine bağlı Burdur Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülerek bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Burdur Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı Eğirdir Su ürünleri Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nden, Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan;

    b) Akdeniz Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Isparta Meslek Yüksekokulu ve Burdur Meslek Yüksekokulu'ndan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden; oluşur.

    ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 8 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Ziraat Fakültesi ve Aydın Veteriner Fakültesinin adları ve bağlantılarının değiştirilmesiyle rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi'nden;

    b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek okulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ve rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Söke Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; oluşur.

    ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 9 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Zonguldak'ta Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adları ve bağlantısının değiştirilmesi ile rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi ve Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden;

    b) Hacettepe Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu'ndan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; oluşur.

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 10 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    İçel'de Mersin Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden;

    b) Çukurova Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu'ndan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; oluşur.

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 11 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Denizlide Pamukkale Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi ve Denizli Mühendislik Fakültesinin ad ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu , Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Denizli Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Çivril Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 12 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Balıkesir'de Balıkesir Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Mühendislik Fakültesinin adı ve Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

    b) Uludağ Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Üniversitesine bağlı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe oluşturulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Burhaniye Meslek Yüksekokulu, Havran Meslek Yüksekokulu ve Ayvalık Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erdemit Zeytincilik Enstitüsü ile Gönen Jeotermal Enstitüsünden;

    oluşur.

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 13 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Kocaeli'nde Kocaeli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;

    b) Yıldız Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kocaeli Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 14 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Sakarya'da Sakarya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesinden;

    b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sakarya Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden;

    oluşur.

    CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 15 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden,

    b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 16 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesine bağlı Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesine bağlı Bolu Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesi, Düzce'de yeni kurulan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Tıp Fakültesinden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Gerede Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Bolu Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Düzce Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

    MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 17 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesinden, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulundan;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 18 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Afyon'da Afyon Kocatepe Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) (Değişik bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:4; (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.; Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/2. md.) Rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Uşak Eğitim Fakültesi, Uşak Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan,

    b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Uşak Meslek Yüksekokulundan;

    c) (Değişik bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:4) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.; Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/2. md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden, oluşur.

    GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    Ek Madde 19 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Gebze'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Bu Enstitü;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi İşletme Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesinden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 20 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Kars'ta Kafkas Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Artvin Orman Fakültesi ile Atatürk Üniversitesine bağlı Kars Veteriner Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan Veteriner Fakültesinden;

    b) Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kars Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 21 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Çanakkale'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Trakya Üniversitesine bağlı Çanakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden;

    b) Trakya Üniversitesi'ne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; oluşur.

    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 22 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Niğde'de Niğde Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Aksaray'da Mühendislik Fakültesi, Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesine bağlı Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Niğde Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesin'den;

    b) Selçuk Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Niğde Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Ortaköy Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 23 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ile yeni kurulan Bilecik İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden;

    b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kütahya Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 24 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;

    b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu, Zile Meslek Yüksekokulu ile Niksar Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 25 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Muğla'da Muğla Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Su ürünleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Muğla İşletmecilik Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

    b) Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı iken Bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Muğla Meslek Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 26 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Ziraat Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden;

    b) Gaziantep Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulunun adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulundan;

    c ) (Değişik bent: 18/12/1999 - 4488/1 md.) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    Ek Madde 2 7 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/ 25 md.)

    İzmir'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla yeni bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesinden;

    b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 28 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Kırıkkale'de Kırıkkale Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinden;

    b) Ankara Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulundan;

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    Ek Madde 29 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/25 md.)

    Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Gazi Eğitim Fakültesi ile; Teknik Eğitim Fakültesine bağlı Sanat Eğitimi Yüksekokulu, Teknik Eğitim Fakültesi ile; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi ile; Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi ile; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile; Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesi ile; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ile birleştirilmiştir.

    Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine bağlı Kırşehir Eğitim Yüksekokulu ve Kastamonu Eğitim Yüksekokulu; Trakya Üniversitesine bağlı Edirne Eğitim Yüksekokulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Amasya Eğitim Yüksekokulu; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlı Ağrı Eğitim Yüksekokulu ve Erzincan Eğitim Yüksekokulu; Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Siirt Eğitim Yüksekokulu; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Yüksekokulu; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Eğitim Yüksekokulu aynı üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerine ve Selçuk Üniversitesine bağlı Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu aynı üniversiteye bağlı Mesleki Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür.

    Ek Madde 30 - (Değişik madde: 29/03/2001 - 4633/3. md.)

    Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkilidir. Bağlantı değişikliği yapılan birimlere ait kadrolar, taşınmazlar ve demirbaşlar, bir başka işleme gerek kalmadan bağlanılan üniversiteye aktarılmış sayılır.

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 31 - (Ek madde: 13/08/1993 - KHK - 496/2 md.)

    Eskişehir'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

    b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

    Ek Madde 32 - (Ek madde: 13/08/1993 - KHK - 496/2 md.)

    Anadolu Üniversitesi, yurt düzeyinde ve yurtdışında çağdaş iletişim ve eğitim-öğretim teknolojilerini kullanan Açıköğretim Fakültesinin kendi programlarının yanı sıra, bu fakültenin servis ve organizasyonu ile diğer birimlerinin ekstern öğrencilerine ve yalnızca açıköğretim sistemi uygulamak üzere kurulan fakülte ve yüksekokullarına hizmet vererek, aynı zamanda ağırlıklı açık üniversite fonksiyonu yapmakla görevli bir üniversitedir.

    Merkezi Eskişehir'de olan Anadolu Üniversitenin, açıköğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitim-öğretim, kültür ve sportif hizmetleri için yurtiçinde gereken yerlerde mevcut kamuya ait eğitim-öğretim, kültür ve spor tesislerinin boş zamanları ile kamu televizyonunun bir kanalı kuruluşlarca üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 33 - (Ek madde: 23/08/1993 - KHK - 515/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/01/1994 - 3961/1 md.)

    Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Başkent Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Tıp Fakültesi,

    b) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    d) Mühendislik Fakültesi,

    e) (Değişik bent: 17/11/1999 - 4480/3 md.) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi,

    f) Rektörlüğe bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksek Okulundan,

    g) (Ek bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:5) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.; Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/3. md.) Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,

    h) (Ek bent: 12/09/2000 - KHK/612 md:5) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31/10/2000 tarih ve E. 2000/71, K. 2000/44 (R.G. 10/11/2000-24226) sayılı kararıyla.) (Yeniden Düzenleme: 16/01/2001 - 4617/3. md.) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ve Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünden, oluşur.

    Ek Madde 34 - (Ek madde: 01/06/1994 - 3993/1 md.)

    14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 Sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür.

    Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak:

    a) Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinden:

    b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden:

    c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (ilkokul)ndan oluşur.

    Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İlk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, rektörlükle işbirliği halinde Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

    Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır.

    IŞIK ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 35 - (Ek madde: 05/06/1996 - 4142/2 md.)

    İstanbul'da Fevziye Mektepleri Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Işık Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    FATİH ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 36 - (Ek madde: 05/06/1996 - 4142/2 md.)

    İstanbul'da Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) Tıp Fakültesi,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    d) Mühendislik Fakültesi,

    e) Hemşirelik Yüksekokulu,

    f) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

    i) Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü'nden, oluşur.

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 37 - (Ek madde: 05/06/1996 - 4142/2 md.)

    İstanbul'da Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Sabancı Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 38 - (Ek madde: 05/06/1996 - 4142/2 md.)

    İstanbul'da Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi adıyla yeni bir

    vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) İletişim Fakültesi,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 39 - (Ek madde: 05/06/1996 - 4142/2 md.)

    İstanbul'da İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip Yeditepe Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Mimarlık-Mühendislik Fakültesi,

    b) Tıp Fakültesi,

    c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    e) Diş Hekimliği Fakültesi,

    f) Güzel Sanatlar Fakültesi,

    g) Hukuk Fakültesi,

    h) İletişim Fakültesi,

    ı) Yabancı Diller Yüksek Okulu,

    i) Spor Yüksek Okulu,

    j) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    k) Sosyal Bilimler Enstitüsü

    l) Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşur.

    ATILIM ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 40 - (Ek madde: 09/07/1997 - 4281/1 md.)

    Ankara'da Atılım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Atılım Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İşletme Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi

    d) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 41 - ( Ek madde: 09/07/1997 - 4281/1 md.)

    İstanbul'da Kültür Koleji Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "İstanbul Kültür Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    d) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

    e) İşletmecilik Meslek Yüksekokulu,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    g) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 42 - (Ek madde: 09/07/1997 - 4281/1 md.)

    İstanbul'da Doğuş Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Doğuş Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    b) Mühendislik Fakültesi,

    c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    d) Turizm Meslek Yüksekokulu,

    e) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    f) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 43 - (Ek madde: 09/07/1997 - 4282/1 md.)

    Ankara'da Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Çankaya Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

    d) Hukuk Fakültesi,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 44 - (Ek madde: 09/07/1997 - 4282/1 md.)

    İstanbul'da Marmara Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Maltepe Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Tıp Fakültesi,

    b) Hukuk Fakültesi,

    c) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    d) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

    e) İletişim Fakültesi,

    f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    g) Eğitim Fakültesi,

    h) Hemşirelik Yüksekokulundan,

    oluşur.

    BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 45 - ( Ek madde: 09/07/1997 - 4282/1 md.)

    İstanbul'da Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Beykent Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mimarlık Fakültesi,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesi,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

    ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 46 - (Ek madde: 09/07/1997 - 4282/1 md.)

    Tarsus'ta Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğini haiz "Çağ Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

    d) Meslek Yüksekokulu,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 47 - (Ek madde: 15/01/1998 - 4324/1 md.)

    İstanbul'da Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Bahçeşehir Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İşletme Fakültesi,

    b) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    c) İletişim Fakültesi,

    d) Mühendislik Fakültesi,

    e) (Ek bent: 09/05/2007-5656 S.K./2.mad) Tıp Fakültesi,

    f) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,

    g) (Değişik bend: 29/03/2001 - 4633/4. md.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; oluşur.

    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 48 - (Ek madde: 15/01/1998 - 4324/1 md.)

    İstanbul'da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzelkişiliğine sahip "Haliç Üniversitesi" adıyla yeni vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) Tıp Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi,

    d) İşletme Fakültesi,

    e) Hemşirelik Yüksekokulu,

    f) Su Ürünleri Yüksekokulu,

    g) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

    h) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

    ı) Konservatuar

    i) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    j) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, oluşur.

    OKAN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 49 - (Ek madde: 18/12/1999 - 4488/2 md.)

    İstanbul'da Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip "Okan Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) Mühendislik Fakültesi,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    d) Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu,

    e) Meslek Yüksekokulu,

    f) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    Oluşur.

    UFUK ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 50 - (Ek madde: 18/12/1999 - 4488/2 md.)

    Ankara'da Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yüksek öğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip "Ufuk Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) Tıp Fakültesi,

    c) Eğitim Fakültesi,

    d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    e) Hukuk Fakültesi,

    f) Hemşirelik Yüksekokulu,

    g) Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu,

    h) Sağlık İdaresi Yüksekokulu,

    ı) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

    i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    j) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    k) Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

    l) Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünden, Oluşur.

    Ek Madde 51 - (Ek madde: 18/12/1999 - 4488/2 md.)

    28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun" adı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.

    Çeşitli mevzuatlarda "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna" yapılmış atıflar Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa" yapılmış sayılır.

    YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 52 - (Ek madde: 29/03/2001 - 4633/5. md.)

    İzmir'de Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yaşar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

    d) İletişim Fakültesi,

    e) Hukuk Fakültesi,

    f) Meslek Yüksekokulu,

    g) Yabancı Diller Yüksekokulu,

    h) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    i) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, oluşur.

    İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 53 - (Ek madde: 29/03/2001 - 4633/5. md.)

    İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ticaret Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) Ticari Bilimler Fakültesi,

    c) Hukuk Fakültesi,

    d) İletişim Fakültesi,

    e) Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,

    f) Meslek Yüksekokulu,

    g) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    h) Fen Bilimleri Enstitüsü,

    i) Dış Ticaret Enstitüsünden, oluşur.

    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 54 - (Ek madde: 29/03/2001 - 4633/5. md.)

    İzmir'de İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Ekonomi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) İletişim Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

    d) Yabancı Diller Yüksekokulu,

    e) Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu,

    f) Banka ve Sigortacılık Yüksekokulu,

    g) Moda ve Desinatörlük Yüksekokulu,

    h) Meslek Yüksekokulu,

    i) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    j) Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

    TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 55 - (Ek madde: 26/06/2003 - 4909 S.K./1. md.)

    Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesi,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

    c) Mühendislik Fakültesi,

    d) Sosyal Bilimler Enstitüsü,

    e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    Oluşur.

    AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 56 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

    b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan,

    c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu ile Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan,

    d) (Değişik bend: 17/05/2007-5662 S.K./3.mad) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 57 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi ile İnebolu Su Ürünleri Fakültesinden,

    b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

    c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İhsangazi Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 58 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Düzce'de Düzce Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesinden,

    b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

    c) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 59 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Veteriner Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

    b) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 60 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Uşak'ta Uşak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

    b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu ile Ulubey Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    RİZE ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 61 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Rize'de Rize Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

    b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ile Fındıklı Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 62 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden,

    b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 63 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Erzincan'da Erzincan Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden

    b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ve Tercan Meslek Yüksekokulu ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü' nden

    oluşur.

    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 64 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Aksaray'da Aksaray Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,

    b) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

    c) Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortaköy Meslek Yüksekokulu ile Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 65 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Giresun'da Giresun Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden,

    b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Tirebolu Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Alucra Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulundan,

    d) (Değişik bend: 17/05/2007-5662 S.K./5.mad) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden

    oluşur.

    HİTİT ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 66 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Çorum'da Hitit Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

    b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Osmancık Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 67 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Yozgat'ta Bozok Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,

    b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulundan,

    d) (Değişik bend : 17/05/2007-5662 S.K./6.mad) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 68 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Adıyaman'da Adıyaman Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Adıyaman Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kâhta Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    ORDU ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 69 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Ordu'da Ordu Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,

    b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mesudiye Meslek Yüksekokulu, Ünye Meslek Yüksekokulu ile Fatsa Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 70 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./1.mad)

    Amasya'da Amasya Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

    a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinden,

    b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

    c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Merzifon Meslek Yüksekokulundan,

    d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 71 - (Ek madde: 22/03/2006-5475 S.K./2.mad)

    İstanbul'da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

    Bu Üniversite;

    a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,

    b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,

    c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 72 - (Ek madde: 09/05/2007-5656 S.K./1.mad)

    İstanbul'da Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Özyeğin Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik Fakültesinden,

    ç) İletişim Fakültesinden,

    d) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

    e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 73 - (Ek madde: 09/05/2007-5656 S.K./1.mad)

    İstanbul'da Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Aydın Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

    ç) Diş Hekimliği Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) İletişim Fakültesinden,

    f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    g) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulundan,

    ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 74 - (Ek madde: 09/05/2007-5656 S.K./1.mad)

    İstanbul'da Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Acıbadem Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    ç) Tıp Fakültesinden,

    d) İletişim Fakültesinden,

    e) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

    f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    İZMİR ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 75 - (Ek madde: 09/05/2007-5656 S.K./1.mad)

    İzmir'de Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İzmir Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik Fakültesinden,

    ç) Mimarlık Fakültesinden,

    d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    e) Konservatuvardan,

    f) Meslek Yüksekokulundan,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

    Ek Madde 76 - (Ek madde: 09/05/2007-5656 S.K./1.mad)

    İstanbul'da Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Arel Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

    ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    d) İletişim Fakültesinden,

    e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

    f) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    g) Meslek Yüksekokulundan,

    ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   

    Ek Madde 77 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

    Bu üniversite;

       a) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

       b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,

       c) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Ağrı Dağı Üniversitesi

       Ek Madde 78 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Ağrı'da Ağrı Dağı Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

       b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Sinop Üniversitesi

       Ek Madde 79 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Sinop'ta Sinop Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Boyabat İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

       b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Siirt Üniversitesi

       Ek Madde 80 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Siirt'te Siirt Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

       b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Nevşehir Üniversitesi

       Ek Madde 81 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Nevşehir'de Nevşehir Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu iken adı ve bağlantısı değiştirilerek fakülteye dönüştürülen ve rektörlüğe bağlanan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

       b) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Karabük Üniversitesi

       Ek Madde 82 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Karabük'te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden,

       b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi

       Ek Madde 83 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Kilis'te Kilis 7 Aralık Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden,

       b) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi

       Ek Madde 84 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Çankırı'da Çankırı Karatekin Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

       b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden,

       c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Artvin Çoruh Üniversitesi

       Ek Madde 85 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Artvin'de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

       b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Bilecik Üniversitesi

       Ek Madde 86 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Bilecik'te Bilecik Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

       b) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Bitlis Eren Üniversitesi

       Ek Madde 87 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Bitlis'te Bitlis Eren Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu ile Kanık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

       c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Kırklareli Üniversitesi

    Ek Madde 88 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Kırklareli'nde Kırklareli Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,

       b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Vize Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

       Ek Madde 89 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Osmaniye'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden,

       b) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulundan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Bingöl Üniversitesi

       Ek Madde 90 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Bingöl'de Bingöl Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden,

       b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Muş Alparslan Üniversitesi

       Ek Madde 91 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Muş'ta Muş Alparslan Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesinden,

       b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt Meslek Yüksekokulundan,

       c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Mardin Artuklu Üniversitesi

       Ek Madde 92 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Mardin'de Mardin Artuklu Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden,

       b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

       c) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek Yüksekokulundan,

       ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Batman Üniversitesi

       Ek Madde 93 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./7.mad)

    Batman'da Batman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

       a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesinden,

       b) Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

       c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       oluşur.

    Piri Reis Üniversitesi

       Ek Madde 94 - (Ek madde: 30/01/2008-5733 S.K./2.mad)

    İstanbul'da Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Piri Reis Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

       Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

       a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

       b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

       c) Mühendislik Fakültesinden,

       d) Denizcilik Yüksekokulundan,

       e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

       f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

       oluşur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yardımcıları enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; Üniversitelerarası Kurul ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine kadar; yapılır.

    Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının yönetimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamına alınan öğretim görevlileri, 31 Aralık 1987 tarihine kadar görevlendirilebilirler.

    Geçici Madde 2 - Yükseköğretim kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların sözleşme esasları ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan;

    a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıflardaki bütün personel kadrolarıyla birlikte kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına devredilmişlerdir.

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına devredilirler. Bunlara 31/07/1983 tarihine kadar "öğretim görevlisi" olarak görev yaptıkları yükseköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri hariç)esas alınarak ödemede bulunulur.

    c) "b" bendine göre yükseköğretim kurumlarına devredilenlerden, en geç 01/07/1983 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarında çalışmak istemediklerini yazılı olarak talepedenler ile yükseköğretim kurumlarında istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler, 31/07/1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıklara kadroları ile birlikte iade edilir. Yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro unvanları 01/08/1983 tarihi itibariyle " öğretim görevlisi" olarak değiştirilmiş sayılır, bunlara 01/08/1983 tarihinden itibaren "b" bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödemede bulunulur ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesindeki süre sınırlaması 01/08/1988 tarihine kadar uygulanmaz.

    Öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azami iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski kadrolarıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler.

    Bu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici hükümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinde belirtilen aylıklarının %40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve gene %40 oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer ödemeler aynen ödenir.

    Bu kanunla üniversitelere intikal eden öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin kurumlar arasındaki nakil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimi görev yollukları ayrıldıkları üniversite bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kadrolarıyla birlikte ilgili bakanlıklara bilgi verilerek yapılır.

    Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tutarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması halinde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçesinden ödenir.

    Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981-1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar; bu Kanunun yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim - öğretimlerini sürdürürler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

    Geçici Madde 5 - Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurumlarının, taşınır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu malların eğitim - öğretim amacıyla gerekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edilebilir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının;

    a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallar ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağlandığı kuruma ait olur.

    b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir.

    c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır.

    d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Geçici Madde 7 - 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda bu Kanun ile kaldırılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler.

    Geçici Madde 8 - Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağlantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 Mali yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan ödeneklerden yapılmasına 1982 mali yılı sonuna kadar devam olunur.

    Geçici Madde 9 - 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir.

    Geçici Madde 10 - (Değişik madde: 02/06/1986 - 3295/1 md.)

    Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisans üstü öğrenim yapmış görevlilerden ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve bunlara bağlı Sinema TV. Enstitüsü ve diğer bağlı yüksekokullarda çalışan öğretim görevlilerinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atanmaları için en az 8 profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl, resmi eğitim - öğretim kurumlarında öğretim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gerekir.

    Bu öğretmenlerden ve öğretim görevlilerinden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikteki esasları uygun olanlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine tabi olmaksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları halinde, Üniversitelerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip atanabilirler.

    Geçici Madde 11 - Bu Kanun içinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Mali Yılında;

    a) Rektörler için,

    (1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 1982 Mali Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar Akademisi ile ilgili tertiplerinden;

    (2) Marmara Üniversitesinde, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1982 Mali Yılı Bütçesinden;

    (3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1982 Mali Yılı Bütçesinin özlük hakları ile ilgili tertiplerinden;

    (4) Yıldız Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden;

    (5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili teptiplerinden;

    (6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;

    (7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Van Fen - Edebiyat Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;

    (8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Mali Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile ilgili tertiplerinden;

    b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Maliye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden; ödenir.

    Geçici Madde 12 - "Boğaziçi Üniversitesi Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği" ile Boğaziçi Üniversitesinde Çalıştırılacak Yardımcı Öğrencilerin Seçim, Görevlendirme ve Ücret Esaslarını Belirten Yönetmelik"in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 31/12/1983 tarihine kadar geçerlidir.

    Geçici Madde 13 - (Ek madde: 13/05/1986 - 3286/2 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının sahip olduğu bütün haklardan aynen istifade ederler.

    Geçici Madde 14 - (Ek madde: 18/06/1987 - 3389/17 md.)

    Bu Kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuku bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ili birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine devredilmiş sayılır.

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fakültesi ve Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi statüsü içerisinde sağlanır.

    Geçici Madde 15 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulunun maliki bulunduğu mevcut taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik Üniversitesine devredilmiştir.

    Ancak, Milli Savunma Bakanlığınca tahsisli askeri araç, gereç ve malzemeler gibi taşınır mallardan gerekenler, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılacak protokolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiyetinde kalır.

    Geçici Madde 16 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri yeni düzenleme yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre sürdürürler.

    Geçici Madde 17 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulunda görevli öğretmenler ile sözleşmeli öğretim elemanları (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte öğretim görevlisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler ve (01/08/1993 tarihine kadar) yeniden görevlendirilmelerine gerek olmaksızın görevlerini sürdürürler. Bu süreden sonra 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine tabi olurlar.

    Geçici Madde 18 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulunda görevli idari personel (Silahlı Kuvvetler personeli hariç) kadrolarıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesine intikal ederler.

    Geçici Madde 19 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde Denizcilik Yüksekokulu ihtiyaçları için 1988 yılında öngörülen ödeneklerden harcanmamış kısımlarını Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya, kamu ile ilgili mali düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    Geçici Madde 20 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    2809 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Denizcilik Yüksekokulu öğretim elemanlarına da uygulanır.

    Geçici Madde 21 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaatları halinde 25/12/1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanun hükümlerinden, şartları taşımaları kaydıyla yararlanırlar.

    Geçici Madde 22 - (Ek madde: 06/10/1988 - 3477/2 md.)

    Denizcilik Yüksekokulunun İstanbul Teknik Üniversitesine devir-teslim işlemleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılır.

    Geçici Madde 23 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/29 md.)

    Bu Kanunla kurulan Harran, Süleyman Demirel, Adnan Mehderes, Zonguldak Karaelmas, Mersin, Pamukkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Celal Bayar, Abant İzzet Baysal, Mustafa Kemal, Afyon Kocatepe, Kafkas, Çanakkale Onsekiz Mart, Niğde, Dumlupınar, Gaziosmanpaşa, Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kırıkkale Üniversiteleri ile Gebze ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitülerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine devredilmiş sayılır.

    Yeni kurulan üniversitelere bağlanmış olan yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversiteleri faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.

    Bu Kanunla eğitim fakülteleri ile birleştirilen eğitim yüksekokulları ve Teknik Eğitim Fakültesi ile birleştirilen Sanat Eğitim Yüksek okulunun teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları, personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları birleştirildikleri fakültelere devredilmiş sayılır.

    Bu Kanunla yeni kurulan, fakülteye dönüştürülen, fakültelerle birleştirilen ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.

    Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversitelere bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Milli Eğitim Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

    Geçici Madde 24 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/29 md.)

    Bu Kanunla yeni üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüsü ile bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulunan üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirilmesi maksadıyla;

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yüksek-öğretim Kurulu temsilcilerinden oluşacak bir komisyonda 2000 yılına kadar uygulanacak bir program hazırlanır. Bu program çerçevesinde, her yıl, üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek oranda öğretim elemanı Milli Eğitim Bakanı'nın onayı ile yurtdışına gönderilir.

    Geçici Madde 25 - (Ek madde: 03/07/1992 - 3837/29 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1992-1993 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 26 - (Ek madde: 13/08/1993 - KHK/6md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadro ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1993 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, Osmangazi Kampusündeki bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir.

    Geçici Madde 27 - ( Ek madde: 13/08/1993 - KHK - 496/6 md.)

    Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Anadolu Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1993-1994 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte ve yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 28 - (Ek madde: 13/08/1993 - KHK - 496/6 md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroları Anodolu Üniversitesinde kalan veya Osmangazi Üniversitesine geçen öğretim elemanlarından, bulundukları üniversiteden diğerine geçmek isteyenlerin atamaları, iki ay içinde başvuruları kabul edildiği takdirde, bu konudaki prosedür ve muvafakat aranmaksızın yapılır.

    Geçici Madde 29 - (Ek madde: 01/06/1994 - 3993/5 md.)

    Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır.

    Geçici Madde 30 - (Ek madde: 01/06/1994 - 3993/5 md.)

    Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun, Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce atanmış personeli, Kanunla öngörülen nitelik, unvan, derece ve kazanılmış haklarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 31 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./8.mad)

    Bu Kanunla kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Amasya Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.

    Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.

    Geçici Madde 32 - (Ek madde: 01/03/2006-5467 S.K./8.mad)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 33 - (Ek madde: 22/03/2006-5475 S.K./3.mad)

    Kadir Has Üniversitesine bağlı olan Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ve malvarlığı, bu Kanunla Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul'da kurulan İstanbul Bilim Üniversitesine devredilir.

    Kadir Has Üniversitesinin 28/5/1997 tarihli ve 4263 sayılı Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler saklıdır.

    Geçici Madde 34 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./8.mad)

    Bu Kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı Dağı Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Batman Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır.

       Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.

    Geçici Madde 35 - (Ek madde: 17/05/2007-5662 S.K./8.mad)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100