Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

    UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

    Kanun Numarası: 2629

    Kabul Tarihi: 28/02/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17619 (Mükerrer)

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KAPSAM:

    Madde 1 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem operatörü uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adayları hakkında uygulanır.

    AMAÇ:

    Madde 2 - Bu Kanunun amacı, birinci maddede sayılanların niteliklerinin, hizmet sürelerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesidir.

    TARİFLER:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Pilot ve pilot adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir devlet uçuş okul veya kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayanlara pilot adayı denir.

    Pilotlar, statülerine göre jet pilotu ve pervaneli pilotu olmak üzere ikiye ayrılır.

    1. Muharip jet uçuş birliklerinde; av, av - bombardıman ve taktik keşif görevleri yapmak üzere yetiştirilerek jet pilotu sertifikası alan ve bu niteliğini muhafaza eden pilot, jet pilotu statüsünde,

    2. Jet pilotu statüsü dışında kalan diğer pilotlar pervaneli pilotu statüsünde,

    Kabul edilir.

    b) Silah sistem operatörü ve silah sistem operatörü adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş teşkillerinde veya yabancı bir devlet uçuş okulu veya kurslarından silah sistem operatörü diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan pervanesiz jet uçağında; darbe, av - bombardıman, av-önleme ve keşif görevleri yapılması için pilotla birlikte uçarak uçaktaki silah sistemlerini kullanan kimseye silah sistem operatörü; silah sistem operatörü olmak için jet uçağında uçuşa başlayanlara, silah sistem operatörü adayı denir.

    c) Uçuş ekibi: Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber bulunarak uçuş vazifelerinin yapılmasına katılmalarının gerekli olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca * , onaylanan kimse veya kimselerdir.

    d) Paraşütçü ve paraşütçü adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri paraşütçülük okulu veya yurt içi, yurt dışı kurslarından paraşütçülük diploması alan ve diploması usulüne uygun olarak onaylananlara paraşütçü; paraşütçü olmak için sayılan yerlerde fiilen paraşütçülük eğitim ve öğrenimine başlayanlara, paraşütçü adayı denir.

    e) Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adam ile Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adam adayı: Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam okul ve kurslarından diploma alan ve diploması usulüne göre onaylanan kimselere niteliklerine göre denizaltıcı dalgıç ve kurbağa adam; Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen eğitim ve öğrenime başlayanlara denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam adayı denir.

    f) Paraşütçülük hizmeti: Bu hizmet, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında paraşütçü, arama - kurtarma, iz bulucu, özel harp özel birlik ve paraşütçü komando olarak gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresinde bilfiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin hizmetlerine denir.

    g) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti: Bu hizmetler, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam olarak gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresi ile bilfiil görevli Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam niteliklerini taşıyan personelin hizmetlerine denir.

    h) Uçuş hizmet süresi: Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihlerinden itibaren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk süreleridir.

    ı) Paraşütçülük hizmet süresi: Paraşütçülerin, okul veya paraşütçü kurslarında ilk atlayışa başlama tarihinden itibaren paraşütçülükten ayrılmalarına kadar geçen sürelerdir.

    j) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet süresi: Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların denizaltı dalgıç ve kurbağa adam okul veya kurslarında ilk dalışa başlama tarihinden itibaren dalıcılıktan ayrılmalarına kadar geçen sürelerdir.

    k) (Değişik bent: 30/07/1988 - KHK-338/1 md. Aynen kabul: 08/06/1989 - 3570/1 md.) Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

    l) Hizmet yılı: Bu Kanunda geçen uçuş, atlayış ve dalış hizmet yılları veya yalnızca "yıl" kavramları 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖDENECEK TAZMİNAT

    UÇUCULARA ÖDENECEK TAZMİNAT:

    Madde 4 - a) Jet pilotlarına ve jet pilot adaylarına kıstas aylığın %100'ü,

    b) Pervaneli pilot ve Pervaneli pilot adaylarına kıstas aylığın %70'i,

    c) (Değişik bent: 30/07/1988 - KHK-338/3 md. Aynen kabul: 18/06/1989 - 3570/3 md.) Silah sistem operatörlerine ve silah sistem operatörü adaylarına kıstas aylığının %90'ı,

    d) Uçuş ekibi personeline kıstas aylığın %65'i,

    üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık uçuş tazminatı ödenir.

    (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK - 499/27 md.) Harp Okulu öğrencileri ile sözleşmeli subay adaylarına pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına kıstas aylığın %1'i tazminat olarak ödenir.

    PARAŞÜTÇÜLERE ÖDENECEK TAZMİNAT:

    Madde 5 - (Değişik madde: 09/08/1993 - KHK - 499/28 md.)

    Askeri paraşütçü hizmet kadrolarına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı subay, sözleşmeli subay ve astsubaylarla, askeri paraşütçü niteliklerini kurdukları halde kadro ve hizmet gerekleri nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanan subay, sözleşmeli subay ve astsubaylardan kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının * onayı ile daha sonra tekrar paraşütçülük hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarının yarısını tamamladıkları sürece, kıstas aylığın %60'ı üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için 1 inci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık atlayış tazminatı ödenir.

    Paraşütçülerden, Özel Harbin Özel Birliğinde bilfiil görev yapanlara, yıllık zorunlu atlayış miktarlarını tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen aylık tazminat oranları subaylar ve sözleşmeli subaylar için 20, astsubaylar için 15, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için 10'ar puan artırılarak ödenir. Görev esnasında sakatlanarak sağlık kurullarından "paraşütle atlayamaz" raporu alan personel de diğer kadro görevlerine ataması yapılıncaya kadar bu fıkra hükmünden istifade etmeye devam eder.

    Özel Harbin Özel Birliğinde ve diğer birliklerde görevli paraşütçülerden, görevinin ihtisası gereği aynı zamanda dalgıç ve kurbağa adam olarak da eğitim ve görev yapan subay, sözleşmeli subay ve astsubaylara, dalgıç ve kurbağa adamlar için gösterilen zorunlu yıllık dalış süresini de tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen aylık tazminat oranları ayrıca 10'ar puan artırılarak ödenir.

    Askeri okul öğrencileri ve subay ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinden (Sözleşmeli subay adayları ve sözleşmeli subaylar dahil) paraşütle atlayış eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere, okul veya kursta her atlayış başına kıstas aylığın %1,5'u, temel atlayışlarını tamamlayarak yukarıda belirtilen askeri okullarda paraşüt eğitimine devam eden öğrenciler ile paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına kıstas aylığın %3'ü atlayış tazminatı olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate alınmaz.

    DENİZALTICI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAMLARA ÖDENECEK TAZMİNAT:

    Madde 6 - Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarına atanan veya denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilerek eğitime başlayan personelden;

    a) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK-499/29 md. ) Denizaltıcı subaylar ve sözleşmeli subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer subay ve sözleşmeli subaylara kıstas aylığın %70'i.

    b) Denizaltıcı astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajiyer astsubaylara kıstas aylığın %65'i,

    c) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK - 499/29 md.) Dalgıç ve kurbağa adam subay, sözleşmeli subay ve astsubaylar ile dalgıç ve kurbağa adam kursiyer ve stajyer subay ve astsubaylara, kıstas aylığın %60'ı, Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık dalış tazminatı ödenir.

    (Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK - 562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kursu gören sözleşmeli subay adayları ile kurbağaadam kursu gören harp okulu öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığının %4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığının %2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın %4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir.

    (Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK - 562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan, Kuvvet Komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının * onayı ile tekrar denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara yıllık zorunlu dalış saatini tamamladıkları sürece hizmet yıllarına bağlı olarak denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara ödenen oranda aylık tazminat ödenir.

    TAZMİNATIN ÖDENME ŞARTLARI VE KESİLMESİ:

    Madde 7 - a) Pilotların, silah sistem operatörlerin ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

    1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1 500 saatin altında olanların 60 saat,

    2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1 500-2 500 saat arasında olanların 30 saat,

    3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 saatten fazla olanların 15 saat,

    Uçuş yapmaları şarttır.

    b) Askeri paraşütçülerin aylık atlayış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

    1. Asteğmen - binbaşı rütbelerindeki subaylar ile astsubay çavuş-astsubay başçavuş rütbelerindeki astsubayların; 24,

    2. Yarbay - general rütbelerindeki subaylar ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki astsubayların; 12,

    Paraşüt atlayışı yapmaları şarttır.

    c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

    1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1 500 saatin altında olanların 60 saat,

    2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1 500-2 500 saat arasında olanların 30 saat,

    3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya dalışı 2 500 saatten fazla olanların 15 saat Dalış yapmaları şarttır.

    d) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca * Genelkurmay Başkanlığının onayı alınmak kaydıyla;

    1. Bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süreleri malzeme, araç ve teknik zorunluluk veya imkansızlıklar nedeniyle veya olağanüstü durumlarda azaltılabilir.

    2. 20 uçuş veya dalış hizmeti yılı veya 2 500 saatten fazla uçuş veya dalışı olan uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlarla, Yarbay-General rütbelerindeki veya 500'den fazla atlayışı olan paraşütçü personelden geçici bir süre için ve devamlı olarak, 3 yılı geçmemek kaydıyla uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam statü ve hakları baki kalmak üzere yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süre ve miktarları aranmayabilir.

    e) Yıllık zorunlu uçuş saati, atlayış miktarı veya dalış süresini tamamlamayanların uçuş, atlayış ve dalış tazminatının %50'si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan süre veya miktarın tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.

    f) Pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, askeri paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık tazminat alabilmeleri için görev ve hizmete ilişkin istekleri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst derece amirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki ihtar veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. Bu şartı taşımayanların tazminatının %50'si tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme durumunu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece amirlerinden olumlu kanaat raporu alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, olumlu kanaat raporunun alındığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir.

    g) Uçuş, paraşütle atlayış ve dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık nedenleri sonucunda hava değişimi alan veya geçici olarak uçuştan, paraşütçülükten veya dalıştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara silah sistem operatörlerine, uçuş ekibi personeline, paraşütçülere, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara iki yıl süre ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu süreler uçuş, atlayış, dalış hizmetinden sayılır ve bu süre zarfında uçuş, atlayış, dalış zorunluluğu aranmaz. İki yıldan fazlası için aylık uçuş, atlayış, dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları haiz iseler aylık tazminat göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir.

    h) Uçuş, paraşütle atlayış, dalış tazminatı alan personelden uçuş, paraşütle atlayış ve dalışla ilgisi olmayan yurt dışı daimi görevlere atananların yurt dışı daimi görevlerde geçen süreleri uçuş, atlayış, dalış hizmet süresinden sayılır. Ancak, bu görevlere atananların yurttan ayrılış tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık uçuş, atlayış ve dalış tazminatı kesilir.

    i) (Ek bent: 30/07/1988 - KHK-338/5 md. Aynen kabul: 08/06/1989 - 3570/7 md.) (a) bendi kapsamına giren personele; aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için, uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının %4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat Damga Vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.

    YIPRANMA TAZMİNATI:

    Madde 8 - Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının kararları ile;

    1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, silah sistem operatörlerine,

    2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi personeline,

    3. Sekiz paraşütle atlayış hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer sınıf görevlerine nakledilen veya paraşütçülük görevi yapamayan askeri paraşütçülere,

    4. (Değişik alt bent: 09/08/1993 - KHK - 499/30 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam subaylar ile sözleşmeli subaylar için sekiz, astsubaylar için oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında görev alamayacak duruma gelerek daimi olarak diğer görevlere nakledilen denizaltıcı dalgıç ve kurbağa adamlara,

    b) Uçuş, atlayış, dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık nedenleri ile yetkili sağlık kurulları raporlarına dayanılarak daimi olarak yer hizmetine veya diğer sınıf görevlerine nakledilen uçucu, paraşütçü denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara,

    Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece uçuş, atlayış, dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) %10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Ancak bu tazminat 10 yıldan sonra ödenmez.

    c) Disiplinsizlik nedeniyle, bu madde kapsamına girenlere ve kendi istekleri ile ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.

    DİĞER PERSONELE ÖDENECEK TAZMİNAT:

    Madde 9 - Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, uçak veya denizaltı vasıtaları içinde fiilen uçmak veya dalmak suretiyle bu vasıtaların uçmasında veya dalmasında görev alanlar ile bu vasıtaları kontrol ve tecrübe maksatları için görevlendirilen ve aylık uçuş veya dalış tazminatı almayan personelin her uçuş veya dalış saati başına kıstas aylığın %1'i kendilerine tazminat olarak ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek tazminat miktarı, kıstas aylığın %10'unu geçemez.

    ÖĞRETMENLERE VERİLECEK YETİŞTİRME İKRAMİYESİ:

    Madde 10 - a) Hava Harp Okulu, hava okulları, diğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda çift kumandalı hava vasıtalarında atış, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına,

    b) Paraşütçü okul ve kurslarında öğrencilerini aynı hava vasıtalarından fiilen paraşütle atlatmak suretiyle yetiştiren öğretmenler ile kıtalarda paraşütçülük eğitimi için uçaktan paraşütle atlatma öğretmenliği yapanlara, uçaktan yaptıkları her atlayış grubu başına,

    c) Dalgıç veya kurbağa adam okul ve kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına,

    Kıstas aylığın binde üçü, yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.

    UÇAK VE GEMİ TİPİ:

    Madde 11 - Silahlı Kuvvetlerde uçucuların, paraşütçülerin ve denizaltıcıların bu hizmetlerini yapacakları uçak (sabit veya döner kanatlı) ve gemi tipi, görev ve ihtiyaca göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca * saptanır.

    HİZMET SÜRESİNİN HESABI:

    Madde 12 - Uçuş, paraşütle atlayış dalış hizmet sürelerinin hesabında başlangıç, tarihi; okul veya kurslarda ilk uçuşa, atlayışa, dalışa başlanılan tarihtir.

    Uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre,

    a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının karar tasdik tarihi,

    b) Yetkili sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi,

    c) Uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir.

    Başlangıç ve uçuştan atlayıştan, dalıştan ayrılma tarihleri arasındaki süre, uçuş, atlayış, dalış hizmet süresidir.

    Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet süreleri, hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay ve daha fazla süreler tam yıla tamamlanır. 6 aydan az süreler dikkate alınmaz. Hizmet yılları her yıl 1 Eylül tarihine göre düzenlenerek, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca * onandıktan sonra ilgililere duyurulur.

    23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet süresi olan bütün pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara 23 üncü hizmet yılı karşılığında gösterilen oranda aylık tazminat ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ŞEHİTLİK VE SAKATLIK TAZMİNATI

    ŞEHİTLİK VE SAKATLIK TAZMİNATI:

    Madde 13 - a) Pilot, silah sistem operatörü ve bunların adaylarıyla uçuş ekibi personelinin uçuş hizmet faaliyetlerinden,

    b) Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faaliyetleri ile paraşüt atlayışlarından,

    c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adaylarının denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet faaliyetlerinden,

    d) (Değişik bent: 21/07/1989 - KHK - 376/1 md.) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak askeri uçak veya askeri maksatla kullanılan uçak ve denizaltıda bulunan askeri personel ile bir askeri hizmetin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulundukları esnada veya paraşütle atlayış faaliyetlerinden,

    Şehit olan veya sakat kalanlara bu Kanun hükümlerine göre tazminat verilir.

    TAZMİNAT MİKTARI:

    Madde 14 - a) (Değişik bent: 28/02/1995 - 4082/3 md.) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığın 60 katı,

    b) Sakatlananlara 5434 sayılı Kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/07/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname" de gösterilen 6 derece üzerinden ve sakatlık derecelerine göre (a) bendinde belirtilen miktarın:

       1 inci dereceye      %75'i,

       2 nci dereceye      %65'i,

       3 üncü dereceye   %65'i,

       4 üncü dereceye   %45'i,

       5 inci dereceye      %35'i,

       6 ncı dereceye      %25'i,

    c) (Değişik bent: 28/02/1995 - 4082/3 md.) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görevlerinden ayrılmalarına neden olmuş ise, (a) bendinde belirtilen miktarın %20'si,

    Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.

    Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylığı, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki kıstas aylığıdır.

    d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere %10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana ve babaya verilen tazminat, çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    STATÜNÜN KAYBI:

    Madde 15 - Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca * teşkil edilecek yetkili kurullar tarafından uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlardan görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların bu statülerine son verilir.

    OLAĞANÜSTÜ HALLERDE SİLAH ALTINA ALINAN PERSONEL VE ÖDENECEK TAZMİNAT:

    Madde 16 - (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK - 499/31 md.) Olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam personel ihtiyacını karşılamak üzere silah altına alınan subay, sözleşmeli subay, astsubay, erbaş ve erlerden gerekli görülenler branşları ile ilgili okul, birlik veya kurslarda, eğitime tabi tutulurlar.

    a) (Değişik bent: 09/08/1993 - KHK - 499/31 md.) Kurs esnasında subay, sözleşmeli subay ve astsubaylar kendi statüsünde bulundukları adaylar gibi tazminat alırlar. Subay, sözleşmeli subay ve astsubaylara kurslardan ve okullardan mezuniyeti müteakip Silahlı Kuvvetler içinde veya dışında geçmiş uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet yılları da dikkate alınarak aylık uçuş, paraşüt, dalış tazminatı ödenir.

    b) Uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam erbaş ve erlere okul veya kursda kıstas aylığının %2'si, kursu bitirip kadrolarda görevlendirildikleri sürece kıstas aylığının %4, ü aylık uçuş, dalış tazminatı olarak ödenir. Ancak uçuculardan fiilen pilotluk görevini yapanlara kıstas aylığının %10'u, aylık uçuş tazminatı olarak ödenir.

    c) Paraşütçü erbaş ve erlere birlik veya okullardaki yer eğitim süresince her atlayış başına kıstas aylığının %1,5'u temel atlayışlarını tamamlayarak kadrolarda görevlendirildikten sonra her atlayış başına kıstas aylığının %3'ü paraşüt atlayış tazminatı olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate alınmaz.

    d) Yukarıdaki bentlerde sayılanlara bu Kanun hükümlerine göre şehitlik vesakatlık tazminatı ödenir.

    Madde 17 - Bu Kanunda belirtilen aylık tazminat aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Aylık tazminat ödemelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

    Madde 18 - a) Pilot paraşütçülere ayrıca aylık atlayış tazminatı ödenmez.

    b) Paraşütçüler, uçuş tazminatından yararlanamazlar.

    c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden ancak birinden tazminat ödenir.

    Madde 19 - Bu Kanun kapsamına girenlerden 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre görev yaparken bu Kanunun 13 üncü maddesindeki faaliyetlerinden dolayı şehit olanlar veya sakatlananlar 14 üncü maddeye göre şehitlik ve sakatlık tazminatı alırlar, ayrıca 2330 sayılı Kanundan yararlanamazlar.

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER:

    Madde 20 - (926 sayılı TÜrk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek-17. maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine ilişkin olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 21 - (926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137. maddesine bağlı Ek-VII sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ilişkin olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli ile denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların, hizmet yıllarının tespitinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen uçuş veya dalış hizmet süreleri de dikkata alınır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce paraşütçü niteliğini kazanan ve halen Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subay ve astsubayların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki paraşütçülük hizmet yıllarının tespitinde, sertifika alarak paraşütçülük niteliğini kazandıktan sonra; yaptıkları her 6 atlayış bir paraşütçü hizmet yılı olarak kabul edilir. Ancak bu şekilde bulunan hizmet yılları toplamı sertifika aldıkları tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreyi geçemez.

    Paraşütçülük hizmet yılları tespit edilip Kuvvet Komutanlıklarınca onanıncaya kadar geçecek süre içinde kendilerine 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek-17 nci maddesine göre emsali bulundukları rütbedekilere ödenen tazminat miktarı kadar aylık atlayış tazminatı verilir. Hizmet yılları belirlendikten sonra tazminat farkları ayrıca ödenir.

    Geçici Madde 3 - Uçucu ve paraşütçülerin 1 Eylül 1982 tarihine kadar zorunlu uçuş saati veya atlayış miktarları Kuvvet Komutanlıklarınca saptanır.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; eğitim, harekat ve lojistik destek hizmetleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pervaneli pilotlarının aylık uçuş tazminatı, jet pilotu statüsü esaslarına göre ödenir.

    Geçici Madde 5 - (Değişik madde: 26/06/1984 - KHK 241/23 md.)

    Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 144 ve 223 sayılı Kanunların hükümlerine göre yıpranma tazminatı almaya hak kazanmış olanlara; uçuştan veya dalış hizmetlerinden ayrıldıkları rütbe derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt karşılığının (ek gösterge dahil) %10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Bu şekilde ödenen yıpranma tazminatı, evvelce aldıkları yıpranma tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 nci maddesindeki tazminattan da yararlanırlar.

    Geçici Madde 6 - Yetkili sağlık kurulları raporu ile paraşütçülükten ayrılmış olup halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan subay ve astsubaylara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, paraşütçülükten ayrıldıkları tarihteki rütbe, derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt karşılığının (ek gösterge dahil) %10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek-17 nci maddesindeki tazminattan da yararlanırlar.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun Geçici 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamına girenlere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra yıpranma tazminatı ödenmez.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 22 - a) 17/01/1963 tarih ve 144 sayılı uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 18/04/1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu ve bu Kanunların ek ve değişiklikleri,

    b) 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek-5 inci maddesinin; 144 ve 223 sayılı Kanunların uygulanmasına ilişkin olarak albay maaşını tarif eden hükümleri,

    c) 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 6 ncı maddesi,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 23 - Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    08/06/1989 TARİHLİ VE 3570 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 09/04/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 28/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

    EK CETVEL : (Değişik cetvel: 19/12/1996 - KHK 568/5 md. )

    A- Hizmet Grubu: Jet Pilotu, Pervaneli Pilotu, Helikopter Pilotu, Jet Silah Sistem Operatörü

    B- Hizmet Grubu: Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, Dalgıç, Kurbağa Adam.

    C- Hizmet Grubu: Uçuş Ekibi, Paraşütçü

       Tazminat Oranları (%)

           A    B    C

    Hizmet    Hizmet    Hizmet    Hizmet

    Yılı      Grubu   Grubu   Grubu

    _____   _____   _____   _____

    1      290   284   270

    2      297   289   274

    3      306   294   280

    4      315   301   286

    5      324   305   291

    6      326   311   295

    7      337   316   300

    8      343   320   304

    9      348   324   310

    10      355   326   316

    11      359   332   319

    12      365   338   324

    13      373   346   329

    14      377   349   334

    15      383   353   340

    16      390   357   346

    17      393   363   351

    18      397   366   357

    19      405   371   363

    20      411   376   368

    21      418   381   372

    22      425   386   378

    23      460   438   431

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100