Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKUMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN

    CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKUMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2548

    Kabul Tarihi: 30/06/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1934

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2747

    Madde 1 - İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın %2'si ve kıymeti muayyen olmıyan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır.

    Maktu harçlar ilamın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.

    Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkümunbih meblağ birmilyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz.

    Madde 2 - (Değişik madde: 27/12/1939 - 3757/1 md.)

    Her mahkum cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.

    Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkumiyetleri altı aydan aşağı olan mahkumlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkumlara da tebliğ olunur.

    Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkumlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.

    İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemiyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş'arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.

    Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkümiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik mürururzamana tabidir.

    (Değişik fıkra: 09/05/2001 - 4671/3. md.) İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.

    Madde 3 - (Değişik madde: 27/12/1939 - 3757/1 md.)

    (Değişik ilk cümle: 18/05/1994 - KHK-529/19 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 08/07/1994 tarih ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 06/08/1997 - 4301/18 md.) Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa tevkifan yapılacak tahsilat Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini takibeden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat Bankasına tevdi olunur.

    Madde 4 - (Değişik madde: 29/05/1959 - 7309/1 md.)

    Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkumlara her verildiği yıl içinde ekmek ve gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.

    Madde 5 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    Madde 6 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    Madde 7 - Bu kanun 1 Kanunuevvel 1934 tarihinden mer'idir.

    Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100