Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2380

    Kabul Tarihi: 02/02/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/02/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17242

    PAYLARIN HESAPLANMASI VE DAĞITIMI:

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./3. md.)

    Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere %6, il özel idarelerine %1.12 nispetinde pay verilir.

    Bu paylar, ek 2 nci madde hükümlerine göre aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır.

    (Değişik fıkra: 06/03/2008-5747 S.K./3.mad.) Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır.

    (Mülga fıkra: 06/03/2008-5747 S.K./3.mad.)

    İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir.

    PAYLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR:

    Madde 2 - Belediye ve İl Özel İdare paylarını 1 inci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına yatırmayan gelir saymanlarından gereken meblağlar %10 fazlasıyla tahsil olunur.

    İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1 inci maddedeki esaslara göre ayrılmış bulunan payları ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili Belediye ve İl Özel İdarelerine göndermeye mecburdur. Gönderilmesi geciken paylar, İller Bankasınca bu kuruluşlara %10 fazlasıyla ödenir.

    İller Bankası ve gelir saymanları hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak işlemler bağlı bulundukları Bakanlıklarca yürütülür.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 3 - a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 40, 41 ve 42 nci maddeleri,

    b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Belediye ve İl Özel İdarelerine pay verilmesine ait hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler,

    c) 7116 sayılı İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi, Yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/132 md.)

    Mahalli İdareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayısıyla kullanılması gereken beyanname, rehber ve diğer basılı kağıtlardan, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca basımı ve dağıtımı yapılacak olanlara ait basım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapılacak her türlü hizmetlere ait giderler, Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden İller Bankasına gönderilen paylardan ödenir.

    İller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde T.C. Merkez Bankasında bu bakanlık adına açılan hesaba yatırır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/132 md.)

    Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların, her bir gelir saymanlığı yerine merkezden görevlendirilecek bir saymanlık tarafından ayrılıp gönderilmesi için gereken düzenlemeleri (Bu Kanunun süre ve sorumlulukla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere) yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    Bu hüküm, Genel Bütçeye dahil dairelerce yapılan tahsilattan pay ve fon olarak ayrılıp ilgili yerlere ödenmesine dair diğer kanunlar hakkında da uygulanabilir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/132 md.)

    Bu Kanunun uygulanmasında, bu Kanunda geçen "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı" deyimi, söz konusu vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder.

    İL ÖZEL İDARE VE BELEDİYE BORÇLARININ MAHSUBU

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 04/05/1994 - 3986/17 md.)

    1. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, iller Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir.

    2. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, Hazinenin kefalet veya garanti ettiği dış kredilerden kaynaklanan ve Hazinece kefil veya garanti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuruluşlar adına alacaklısına yapılan ödemelerden doğan borçları da dahil her ne sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut ve doğacak borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir.

    3. Büyükşehir Belediyelerinin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, yukarıdaki bentler kapsamına giren mevcut veya doğacak borçları, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası tarafından yine aynı bentler hükümleri dairesinde, bu idarelere 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesilerek mahsup edilir. *1* *2*

    4. 1, 2 ve 3 numaralı bent hükümlerinin uygulanmasında bu idarelerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları öncelik hakkına sahiptir.

    5. Bu maddenin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerine göre yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye, mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    6. (Ek bend: 28/03/2002 - 4749 S.K../17. md.) (1) ve (2) numaralı bentlere göre kesinti yapılması, borcun yasal yollardan takibini ve tahsilini engellemez.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER:

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 25/06/1992 - 3824/26 md.)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 26/05/1981 - 2464/105 md.)

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 09/05/1984 - 3004/3 md.; Değişik madde: 04/12/1985 - 3239/131 md.)

    1 inci madde ile Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılması öngörülen payların; 1985 yılında %2'lik,1986 yılında %2,30'luk kısmı İller Bankasında Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1985 yılında %8,15; 1986 yılında %8,55 ve İl Özel İdareleri için 1985 yılında %1,15 1986 yılında %1,20 olarak uygulanır.

    "Mahalli İdareler Fonu"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 1985 yılında %0,30'u; 1986 yılında (5/9'u belediyelere,4/9'u il özel idarelerine ait paylardan olmak üzere) %0,45'i; 1987 ve müteakip yıllarda %0,55'i olarak oluşturulur

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 31/07/2003 - 4969 S.K./6. md.)

    2003 yılının sonuna kadar, 1 inci maddede yer alan "% 6" pay oranı "% 5" olarak uygulanır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 4 - Bu Kanun 01/03/1981 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100