Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

    MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

    Kanun Numarası: 2108

    Kabul Tarihi: 29/08/1977

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1977

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 16053

    Madde 1 - (Değişik madde: 05/02/1998 - 4336/1 md.)

    Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. (Değişik cümle: 21/04/2005 - 5335 S.K./9.mad) Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.

    Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

    Madde 2 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    Madde 3 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez.

    Madde 4 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır.

    Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la ilişkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.

    Madde 5 - Köy ve mahalle muhtarları ile daha önce muhtarlık yapmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri, istekleri halinde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle değerlendirilir.

    Bu hizmetlerin Bağ-Kur'ca değerlendirilebilmesi için daha önce muhtarlık yapmış olanlarla, halen muhtar bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren; sonradan seçileceklerin seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde Bağ-Kur'a başvurmaları gerekir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 21/05/1987 - 3372/2 md.)

    Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Madde 7 - 18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/04/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 - 15/04/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:

    Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek Madde 1 - (Mülga madde: 21/05/1987 - 3372/3 md.)

    Geçici Madde - (Mülga madde: 21/05/1987 - 3372/3 md.)

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100