Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

    SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 1738

    Kabul Tarihi: 30/05/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1973

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14557

    SEYİR VE HİDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 1 - Türkiye hudutları dahilinde bu kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bu Komutanlığa bağlı kurumca yönetilir.

    KAVRAMLAR:

    Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında:

    a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işlerini yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilatını,

    b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

    c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

    d) Deniz jeofiziği deyimi, arzın denizler üzerinde mağnetik, gravimetrik ve sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askeri, akademik ve ekonomik kıymetlendirilmesini yapan ilim dalını,

    e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,

    f) Notik yayınlar deyimi, fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları, amaç bilir.

    SEYİR VE HİDROGRAFİ İŞLERİ:

    Madde 3 - Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine müsait göller ile su yollarında olmak üzere:

    a) Askeri, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak,

    b) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara ait olup birer nüshalarını Kuruma vermek zorunda bulundukları her türlü data, plan ve haritaların arşivlenmesini yapmak,

    c) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük yapmak,

    d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için Kurumun mütalaasına başvurmak,

    e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve planlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalaa vermek,

    f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyetini sağlamak üzere Kuruma gelen bildirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini müteakip yayınlamak,

    g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası kurum ve andlaşmaların Türkiye için uygulama hükümlerini, Bakanlar Kurulu kararı ile yerine getirmektir.

    YAYIN İŞLERİ:

    Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere:

    a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine,

    b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmi kurumlara,

    c) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve şahıslara,

    d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası veya yabancı devlet kurumlarına,

    Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırlamak, derlemek ve yayınlamaktır.

    GİZLİLİK DERECELİ YAYINLARIN NE SURETLE YAPILACAĞI BU KONUDA ÇIKARTILACAK YÖNETMELİKTE GÖSTERİLİR.

    Madde 5 - İlgililerce bildirilen can ve mal emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve Posta - Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü diğer yayın organlarından yararlanılarak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esaslara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.

    İHTİYAÇLARIN TESPİT VE TEDARİKİ:

    Madde 6 - Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir olunur.

    Madde 7 - (Mülga madde: 10/06/1985 - 3225/16 md.)

    Madde 8 - Bu kanunda belirtilen seyir ve hidrografi işleri, resmi ve özel kurum ve şahısların yapacakları istemler, kurumun kendi hizmetleri de gözönüne alınarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yapacağı davet ve belirteceği subayın başkanlığında yılda bir defa olmak üzere ilgili resmi ve özel kurum yetkili temsilcilerinden kurulu bir kurulda tespit olunur.

    Bu kurulun kararı Bakanlar Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kurul bu hizmet için bütçenin T.B.M. Meclisine sevkinden önce toplanır.

    Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen yıllık programı aksatmayacak program dışı ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göreceği işleri yapmaya yetkilidir.

    Madde 9 - Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programlarının gerçekleşmesi için iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmi kurumlar talepleri ile ilgili masrafları aşağıdaki şekilde sağlanır:

    Genel bütçeli kurumların, programına dahil iş taleplerinin gerektirdiği ödenek bütçe hazırlığı sırasında aidiyetine göre Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

    Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yaptıracakları işlere ait meblağ, bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığına da işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve yıl sonunda artakalan miktarları gelecek yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    KADRO VE PERSONEL İŞLERİ:

    Madde 10 - Kurum başkanı ile kurumda görev alacak subay, astsubay ve erlerin atanması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alınacak diğer personelin atanması ise, ilgili mevzuat gereğince yapılır.

    YÖNETMELİK:

    Madde 11 - Bu kanunun uygulama esaslarını, bakanlıklararası kurulun kuruluş ve işleyişini, gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin yayın, dağıtım ve muhafazasını gösterir yönetmelik; yürürlük tarihini takip eden bir yıl içinde Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılır.

    KURUMUN MAL VARLIĞI:

    Madde 12 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun ihtiyacı bulunan gayrimenkul, deniz araçları, cihazlar, aletler ve diğer malzemeyi kuruma temin etmekle yükümlüdür.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 13 - Bu Kanun yayımını takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 14 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100