Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARI KANUNU

    ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARI KANUNU

    Kanun Numarası: 1593

    Kanun Kabul Tarihi: 06/06/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/06/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14212

    ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU:

    Madde 1 - Erişme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların giremediği ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Erişme kontrollü karayolu belediye hudutları içinde de olabilir.

    ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU TESİSİ VE KALDIRILMASI:

    Madde 2 - Mevcut veya yeniden yapılacak karayolları üzerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün teklifi Bayındırlık Bakanlığının onayı ile erişme kontrollü karayolu tesis edilir veya kaldırılır.

    Belediye sınırları içinden geçecek erişme kontrollü karayolları için ilgili belediyenin mütalaası alınır.

    ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARINA BAĞLANTI:

    Madde 3 - Erişme kontrollü karayollarına bağlantılar Karayolları Genel Müdürlügünün uygun gördüğü yerlerde ve uygun gördüğü şekillerde yapılır. Erişme kontrollü karayolu çevresinin bu bağlantı noktalarına ulaşımı toplayıcı yollarla veya noktaya ulaşan diğer yollar vasıtasıyla sağlanır Erişme kontrollü karayoluna bitişik arazi sahipleri, kiracıları veya kullananların bu yola bitişik olmaları veya başka bir sebepten dolayı arazilerinden bitişik karayoluna giriş, çıkış hakları yoktur.

    ŞEHİR GEÇİTLERİ:

    Madde 4 - Erişme kontrollü karayolunun şehir geçişlerinde güzergahının tayini ve karayolunun şehir ile bağlantı ve ilişiklerinin düzenlenmesi İmar ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlığı tarafından birlikte kararlaştırılır.

    ŞEHİR DIŞINDA KARAYOLU ÇEVRESİNDE YERLEŞME:

    Madde 5 - Erişme kontrollü karayolunun şehir dışı önemli kısımlarında yerleşme düzenlenmesi İmar ve İskan Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek tüzük ve İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacak yerleşme planları ile sağlanır.

    Tüzüğe ve yerleşme planına aykırı inşaat yapılamaz. Aykırılığı Karayolları Teşkilatınca tespit edilen yapılar genel zabıta nezaretinde Karayolları Teşkilatınca bertaraf edilir.

    KAMULAŞTIRMA:

    Madde 6 - Erişme kontrollü karayolunun yapımı, gelişmesi ve çevresinin korunması ve düzenlenmesi için gereken genişlikte arazi şeridi kamulaştırılır ve bu maksatla yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uygulanmaz.

    TAZMİNAT VERİLMESİ:

    Madde 7 - Mevcut karayollarında erişme kontrolü tesis edilmesi halinde bitişik arazi sahibinin karayoluna giriş ve çıkışı iptal edildiği ve toplama yolu vasıtasıyle veya her hangi bir şekilde adı geçen karayolunda ulaşımı sağlanmadığı takdirde giriş çıkış hakkının iptalinden dolayı gayrimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir.

    Tazminat miktarının tayini için gayrimenkulün yasak tatbik edilmeden evvel ve yasak, tatbik edildikten sonraki rayiç değerlerinin farkı tespit edilir.

    Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu dolayısıyla sınırına bitişik arazi sahiplerinin erişme kontrollü yol yapımında evvelki ulaşım düzeninin bozulması halinde toplama yolu yapılarak veya her hangi bir şekilde ulaşımı sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde gayrimenkuldeki değer kaybı karşılığı tazminat olarak ödenir.

    Erişme kontrollü karayoluna bağlantısı yapılan mücavir gayrimenkul sahipleri ile bu gayrimenkullerle ilgili diğer hak sahiplerinin başkaca tazminat talebetmeye hakları yoktur.

    TİCARİ TESİSLER KURULMASI VE FAALİYETLERİ:

    Madde 8 - Erişme kontrollü karayolu için ayrılmış veya istimlak edilmiş saha içinde Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesi ile tesis olunacak tamirhane, benzin istasyonu, lokanta ve motel gibi yol ve yolculukla ilgili olanlar dışında ticaret tesisi kurulması ve işletilmesi her türlü ticaret yapılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

    YERALTI, YERÜSTÜ PTT, ELEKTRİK, SU VE BENZERİ TESİSAT KURULMASI:

    Madde 9 - Yeni yapılan erişme kontrollü karayolu sınırları içinde her türlü PTT, elektrik, su ve benzeri tesisat yerleştirilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünün müsaadesine tabidir. Bu gibi tesisat yapılması için ilgililere kanunen tanınmış haklar erişme kontrollü karayolu sınırları içinde geçerli değildir.

    DİĞER YASAK HAREKETLER:

    Madde 10 - Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınmaksızın erişme kontrollü karayolu sınırları içinde ve sınırlarında her hangi bir toprak hareketi, inşaat, ve tesisat yapılması yasaktır. Karayolları inşaat ve tesislerine vaki müdahale ve zararlar zabıtaca bertaraf edilir ve bu işler için yapılan masraflar, sebep olandan tahsil edilir.

    DUYURMA:

    Madde 11 - Mevcut veya yeniden yapılan karayolları üzerinde, bu Kanun hükümlerinin ne zaman uygulanacağı ve bu Kanuna göre yasaklamaların ve kısıtlamaların ne olduğu Resmi Gazete ile ilan olunur.

    CEZALAR:

    Madde 12- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./358.mad)

    Bu Kanunla kısıtlanan, yasaklanan işler ve hareketleri yapan, yaptıranlar ile hayvanlarının yola girmesini önlemeyenlere, mahallî mülkî amir tarafından yüzyirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARI TÜZÜĞÜ:

    Madde 13 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tüzük, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Bayındırlık, İmar ve İskan, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 15 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100