Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN

    ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1453

    Kabul Tarihi: 18/05/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/06/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1229

    Madde 1 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Madde 2 - Milli Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlariyle imalatı Harbiye ve Harita Umum Müdürlüklerinin ve Jandarma Umum Kumandanlığı seyyar ve sahil kıtaatının kadroları Bütçe Encümenince her sene kabul ve tasdik edilecek şekilde tatbik ve Jandarma Umum Kumandanlığı merkez ve vilayetler teşkilatiyle sabit kıtaatı kadroları her sene bütçe kanunlarına raptedilecek cetvellerle tesbit olunur. Ücretle müstahdem bulunanlar hakkında ahkamı sabıka devam eder.

    Madde 3 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Madde 7 - Cumhuriyet Ordusu Müşürü ve Büyük Erkanı Harbiye Reisi birinci derece maaşiyle vekil tahsisatı alırlar ve bu dereceden tekaüt edilirler. Harcırahlarının hesabında dahi birinci derece maaşı aslı esas tutulur. Müşürlerin tahsisatları hayatta bulundukları müddetçe devam eder. Müşürlük ve Büyük Erkanı harbiye Reisliği bir zat uhdesinde içtima ettiği takdirde yalnız bir tahsisat verilir .

    Madde 8 - Milli Müdafaa Vekaleti kara, deniz ve hava kısımlariyle imalatı harbiye ve harita umum müdürlükleri ve Jandarma Umum Kumandanlığı bütçelerinden maaş almakta olup bu kanunun mevzuu haricinde kalmış bulunanlara hususi kanunları mucibince verilmekte olan maaşlar ile tahsisat ve mukannen zamlar birleştirilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek tediye olunur.

    Madde 9 - (Mülga madde: 27/07/1967- 926/208 md.)

    Madde 10 - (Mülga madde: 09/02/1951 -5715/1 md.)

    Madde 11 - 22 Teşrinievvel 1339 tarihli askeri maaş ve tahsisatı fevkalade kanununun zabitan ve askeri memurların maaş miktarlarına mütaallik ahkamı ile buna müzeyyel 24 Mart 1341 tarihli kanun ve 24 Mart 1341 tarihli kanuna müzeyyel 22 Nisan 1341 ve 28 Mayıs 1927 tarihli kanunlar ve Erkanı Harbiyei Umumiye Riyasetinin makam tahsisatına dair 24 Mart 1341 tarihli kanun ile bunu muaddil 9 Mayıs 1927 tarihli kanun ve makam maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli kanun ve bahriye gedikli zabitanına ait hüküm hariç olmak üzere berri, bahri, havai ve jandarma zabitaniyle muamelat memurlarına ve hesap memurlariyle muavinlerine bir nefer tayını itası hakkındaki 19 Nisan 1927 tarihli kanun ve bu kanuna muhalif sair ahkam mülgadır.

    Madde 12 - Bu kanun 1 Eylül 1929 tarihinden muteberdir.

    Madde 13 - Bu kanunun ahkamını icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100