Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1005

    Kabul Tarihi: 24/02/1968

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/02/1968

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12835

    Madde 1 - (Değişik madde: 09/11/1983 - 2943/1 md.)

    (Değişik fıkra: 28/08/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 * gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. (Ek cümle: 04/08/1999 - 4432/1 md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (Ek cümle: 06/03/2007-5595 S.K./1.mad.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

    (Ek fıkra: 28/08/1991 - 3761/1 md; Mülga fıkra: 05/03/1992 - 3784/1 md.)

    B u Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

    Madde 2 - (Değişik fıkra: 28/08/1991 - 3761/2 md.;Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./7.mad) Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş ya da 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılında Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar olan dönem içerisinde Kore'de fiilen savaşa katılmış veya 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış Türk vatandaşlarıyla harp ve vazife malûlleri ve bunların eşleri ile şehitlerin eşleri ve şehitlerin anne ve babaları; Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eşler ile şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe bu haklardan yararlanır.

    (Ek fıkra: 05/12/1990 - 3688/1 md.;Değişik fıkra: 06/03/2007-5595 S.K./2.mad.) Bu Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri; herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın, Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usûl ve esasları çerçevesinde ve bu amaçla Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

    Madde 3 - Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden;

    a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,

    b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar toplamı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 09/11/1983 - 2943/3 md.)

    1950 Yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.

    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapılmaz.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 09/11/1983 - 2943/3 md.)

    1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihlerini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.

    Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.

    CETVEL

    -------------

                       Lira

                       ------

    1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı   765

    1977 Mart - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı      1 020

    1978 Mart - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı      1 190

    1979 Mart - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı      1 360

    1980 Mart - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı      2 125

    1981 Mart - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı      3 125

    1982 Mart - 1982 Aralık ayları için aylık tutarı      3 750

    1983 Ocak - 1983 Kasım ayları için aylık tutarı   4 250

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 06/03/2007-5595 S.K./3.mad.)

    Bu Kanun ve 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatanî hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    04/08/1999 TARİH VE 4432 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100