Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN

    KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 933

    Kabul Tarihi: 28/07/1967

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1967

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12671

    Madde 1 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    TEŞVİK VE TANZİM:

    Madde 2 - Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tanzimi maksadiyle:

    A) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    B) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi istimlaki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır.

    (İkinci fıkra İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahalli İdareler Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu gerekli tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır.

    E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolu konularında tatbikati geliştirici tedbirler almaya yetkilidir. Bu kontrolların hizmetin icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle (...) personel çalıştırmak hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 3 - Kalkınma Planı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerin artırılması maksadiyle:

    (A) - (B) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı karariyle.)

    C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınır.

    Madde 4 - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı kanunla eklenen 2 nci ve 3 üncü maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı kanunun 2 nci,3 üncü ve 5 inci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle işbu kanunun 2 nci maddesinin "A "ve "B" bendleri ile 3 üncü maddenin"B" bendinin "1" numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir "Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu" kurulmuştur.

    Bu büroda, (...) geçici süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam edilebilir.

    Madde 5 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

    Madde 6 - 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş olduğu görevleri Devlet Planlama Merkez Teşkilatı ifa eder.

    Aynı kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yüksek Planlama Kuruludur.

    Madde 7 - Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini, daire başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görevlerine, meslek kıdemi ve müktesep maaş derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, görevliye tayin edildiği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir.

    (Son fıkra İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    Madde 8 - Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir.

    Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak geçici görevlerde mukaveleli personel isdihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler hakkında da uygulanır.

    Madde 9 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 23,24,25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.)

    Madde 10 - Kalkınma Planı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrolluk hizmetlerinin yaptırılması, 10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

    Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir.

    Madde 11 - 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 12 - (10/06/1930 tarih ve 1705 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair olup söz konusu kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce Yüksek Planlama Kurulunun mütalaası alınır.

    Madde 14 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100