Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 852

    Kabul Tarihi: 10/04/1967

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 19/04/1967

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12577

    Madde 1 - (Değişik madde: 25/12/2003 - 5034 S.K./1. md.) *1*

    23/05/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve kurum karından karşılanmak kaydıyla 15 (onbeş) trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.

    Madde 2 - Basımevi işletmesi, genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişler almaya ve bu siparişler dolayısiyle her türlü işlemlere girişmeye yetkilidir.

    (Ek fıkra: 25/12/2003 - 5034 S.K./2. md.) Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatırımları yapabilir.

    Madde 3 - Basımevi işletmesinin döner sermayesi:

    a) Başbakanlık bütçelerinde özel bir bölüme konulacak ödeneklerden,

    b) Halen Başbakanlık Basımevinde mevcut olan ve bu basımevine ait bulunan makine, demirbaş eşya ve malzeme, basılmış kitap, kıymetli kağıt ve her türlü ilkel maddelerle bu işletmeye devrolunacak taşınır ve taşınmaz Hazine mallarının bir Komisyon tarafından takdir ve tespit olunacak halihazır değerleri tutarlarından,

    c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlardan,

    d) Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlardan, terekkübeder.

    (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5034 S.K./3. md.) *1* Bu sermaye 15 (onbeş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlandıktan sonra, karlar Hazineye yatırılır.

    Madde 4 - Döner sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadroları, Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle Başbakanlıkça tespit olunur. Bu personele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretleri döner sermayeden ödenir.

    Madde 5 - Döner sermayenin hesap usulleri, alım - satım ve işletme işlemleri ile abone ve sipariş işleri Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

    Madde 6 - Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın sarftan önce vizesine tabi değildir. Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gider ve gelir belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına verilir. Bilanço ve eklerinin tasdikli birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Madde 7 - 1322 sayılı kanunun bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 - Bu kanun yayımını takibeden mali yılbaşında yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mal sandıklarına yatırılmış olan abone bedelleri, bütçeden döner sermayeye tahsis edilen meblağdan işletme fonuna aktarılmak suretiyle hesaben tasfiye edilir.

    Geçici Madde 2 - Çeşitli bütçelerden satınalınmış olup halen Başbakanlık Basımevinde kullanılmakta bulunan makina, alet ve malzeme, bir komisyon tarafından takdir edilecek halihazır değerleri tutarları ödenmemiş sermayeye mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak işletmeye devrolunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100