Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN

    ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 697

    Kabul Tarihi: 16/07/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 26/07/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12058

    Madde 1 - Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta da yapmaya devam ederler.

    Madde 2 - Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme planları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önceliğe alınmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığının mütalaası alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren hazırlanır.

    Madde 3 - Yukarıdaki maddeye göre hazırlanan planların aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalaası alınmak şartı ile Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olunur.

    Madde 4 - Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekat alanlarının bir kısmının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekat kontrolü veya gereğinde özel birlikler vasıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine verilir.

    Barışta askeri icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydalanır.

    Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağanüstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki planlara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. Ancak bu teşekküllerin mali durumları hazırlanan planları yürütmeye kafi gelmediği takdirde: O yıl planın karşılanmıyan kısımları için gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu ödeneğin sarf şekli Milli Savunma, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.

    Madde 6 - Olağanüstü hallerde ve savaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek alınmasına da vakit müsait olmadığı takdirde Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın görülebilmesini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun 58 inci maddesi hükmünü uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 7 - Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

    Madde 8 - 4655 sayılı Kanun ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100