Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ HAKİMLER KANUNU

    ASKERİ HAKİMLER KANUNU

    Kanun Numarası: 357

    Kabul Tarihi: 26/10/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer

    BİRİNCİ KISIM: MESLEĞE GİRİŞ

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    ASKERİ HAKİM VE ASKERİ SAVCI OLMAK İÇİN GENEL ŞARTLAR:

    Madde 1 - (Değişik madde: 10/11/1983 - 2948/1 md.)

    Askeri hakim ve askeri savcılık sınıfına kabul olunabilmek için:

    A) Türk vatandaşı olmak,

    B) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak,

    C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak.

    D) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, yahut kendisinin veya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı tutum ve davranışları olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak, Şarttır.

    KAYNAKLAR:

    Madde 2 - Askeri hakim ve askeri savcı ihtiyacı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır:

    A) Muvazzaf subay olan isteklilerden, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerine giriş sınavlarını veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gönderilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler,

    B) Askeri liseleri bitirerek harb okullarına kabul olunan isteklilerden, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gönderilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler,

    C) Kıtada başarı göstermiş ve bir hukuk fakültesi bitirmiş bulunan yedek subaylardan askerlik görevleri sırasında istemde bulunanlar.

    D) (Ek bent: 19/01/1981 - 2372/1 md.;Değişik fıkra: 01/06/2005 - 5359 S.K./1.mad) Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silâhlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilenlerden veya 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay nasbedilenlerden hukuk fakültesi mezunu üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında bulunanlar. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönetmelikle belirlenir.

    E ) (Ek bent: 22/09/1983 - 2894/1 md.;Değişik fıkra: 01/06/2005 - 5359 S.K./1.mad) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkek vatandaşlardan istemde bulunanlar.

    F) (Ek bent: 24/05/1989 - 3562/1 md.) Liseleri bitirerek hukuk fakültelerine devam hakkını kazanmış olanlar ile hukuk fakültelerinde okudukları sınıfı başarı ile geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda askeri öğrenciliğe kabul edilip, öğrenimlerini tamamlayanlar.

    (Değişik fıkra: 19/01/1981 - 2372/1 md.) Bu kaynaklardan faydalanmaya ilişkin şekil ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunur.

    MUVAZZAF SUBAYLAR HAKKINDA ÖZEL ŞARTLAR:

    Madde 3 - Üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunan ve kıtada en az iki yıl hizmet görmüş olan muharip sınıf subaylardan istekli bulunanlar, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testlerini kazandıkları takdirde, en çok; Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğrenim sürelerinden bir yıl fazla süre ile izinli sayılarak hukuk öğrenimi yapmak üzere bu fakültelere gönderilirler.

    Savaş halinde bu izin geri alınabilir.

    Bu subayların diğer nitelikleri, seçimlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçilenlerin hukuk fakültelerindeki öğrenimleri sırasında tabi olacakları şartlar Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.

    BAŞARISIZLIK:

    Madde 4 - ( Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Hukuk fakültelerini; 3 üncü maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen, başarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içinde bitirmelerine imkan olmayan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişkileri kesilen subayların izinleri kaldırılır ve kıtalarına gönderilirler.

    Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

    MECBURİ HİZMET:

    Madde 5 - (Değişik madde: 17/07/1972-1611/1 md.)

    Hukuk öğrenimine gönderilen subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabidir.

    HUKUK ÖĞRENİMİ SIRASINDA TERFİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 17/07/1972-1611/1 md.)

    Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası gelenlerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.

    ASKERİ ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRENİM YAPANLAR HAKKINDA ÖZEL ŞARTLAR:

    Madde 7 - (Mülga madde: 24/05/1989 - 3562/8 md.)

    DİĞER ADAYLAR HAKKINDA ÖZEL ŞARTLAR:

    Madde 8 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4894 S.K./1. md.)

    Hukuk fakültelerini bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan ve sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil alan yedek subaylar ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar ve hukuk fakültelerini bitirmiş ve düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan bayanlardan istekli olanlar, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavla alınır. Sınavı kazanan yedek subayların adaylığa kabulü, yedek subaylık süresi sonunda yapılır. Sınavı kazanan bayanlar ise staj görmek üzere adaylığa kabul olunur. Sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    Yedek subaylardan adaylığa kabul edilenler ile bayan adayların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM: ADAYLIK

    ADAYLIK SÜRESİ:

    Madde 9 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Adaylık süresi bir yıl olup bu hizmet askeri hakimlik ve askeri savcılık hizmetlerinden sayılmaz.

    Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı diğer niteliklerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri, nerelerde görevlendirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca yapılarak bir yönetmelikle düzenlenir.

    Zorunluluk hallerinde 1 inci fıkrada yazılı adaylık süresi üç aya kadar indirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ADAYLIK VE YARDIMCILIK

    ADAYLIK:

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Adaylıkta başarı gösterenler, adaylık süresince saptanan istidatları ve kendi dilekleri de gözönünde tutularak askeri hakim yardımcılığı veya askeri savcı yardımcılığı görevlerinden birine atanırlar.

    Askeri hakim veya askeri savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel halleri görülenlerin adaylıklarına son verilir.

    Bunlardan:

    A) Öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade edilirler.

    B) (Değişik bent: 22/09/1983 - 2894/3 md.) Öğrenimlerini askeri öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subaylar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.

    YARDIMCILIK:

    Madde 11 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Askeri hakim ve askeri savcı yardımcılıkları görevlerinde bekleme süresi üç yıldır. Bu süre sonunda yeterli görülenler askeri hakimliğe geçirilirler. Yeterli görülmeyenlerden; bu kanunun 10 uncu maddesinin (A) bendi kapsamına girenler eski sınıfına iade edilirler. (B) bendi kapsamına girenler, yardımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda da yeterlik gösteremeyenler, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç görülen sınıflara geçirilirler. Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet ihtiyacı görülmeyenlerin, Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilir. Bunlara hizmet süresince ödenen aylık, ödenek ve tazminatlar hariç, Devletçe yapılan diğer masraflar kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.

    Bu yeterlik için, askeri hakim veya askeri savcı yardımcılığı görev süresi içinde alınan mesleki sicil notları ortalamasının mesleki sicil tam notunun %50 veya daha fazlası olması şarttır.

    İKİNCİ KISIM: ÖZLÜK İŞLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM: YÜKSELME

    SİCİL BELGELERİ VE SİCİL ÜSTLERİ:

    Madde 12 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Askeri hakim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapmalarını temin edecek yeterlilikleri sicil ile saptanır.

    A) (Değişik bent: 24/05/1989 - 3562/2 md.) Sicil belgeleri; general - amiral sicil belgesi, subay (asteğmen - albay) sicil belgesi ve mesleki sicil belgesi olmak üzere üç çeşittir.

    Bu belgelerin şekil ve kapsamları (EK-1), (EK-2) ve (EK-3)'de olduğu gibidir.

    Generalamiral sicil belgesi; idari sicil üstlerince askeri hakim generalamiraller hakkında;

    Subay (Atğm. - Alb.) sicil belgesi; idari sicil üstlerince askeri hakim subaylar hakkında;

    Mesleki sicil belgesi; askeri hakimlik, askeri savcılık, adli müşavirlik ve disiplin subaylığı görevlerinde bulunanlar hakkında düzenlenir.

    Ancak; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanları ve üyeleri hakkında general - amiral sicil belgesi, subay sicil belgesi ve mesleki sicil belgesi düzenlenmez.

    Ayrıca; general - amiraller, birinci sınıfa ayrılmış askeri hakimler ile askeri Yargıtay başsavcı yardımcıları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi savcıları hakkında da mesleki sicil belgesi düzenlenmez.

    Subay sicil belgesindeki her niteliğe 10 üzerinden not verilir. Notlar tamsayı veya ½ kesirli olarak verilebilir. Niteliklerden 1, 3, 5 ve 6 numaralı hanelerde yazılı olanların herhangi birine beşten aşağı not takdir edildiğinde, sicil süresi içinde düzenlenmiş işlemli yazı ve belgelerin sicil belgesine bağlanması zorunludur.

    Mesleki sicil notu niteliklere göre değil, aşağıdaki maddede gösterilen esaslara göre takdir edildikten sonra toplanarak verilir.

    General - amiral sicil belgesi, subay sicil belgesi ve mesleki sicil belgesine ait sicil tam notu ayrı ayrı (100) yüzdür.

    B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idari sicil üstleri:

    Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askeri hakim subayın kuruluş bağlantısına göre nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amiri; Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Askeri Yargı ile ilgili diğer idari hizmette bulunanlar için amir durumunda bulunan en az yüzbaşı rütbesindeki,

    İkinci sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulunan, komutan veya amir durumundaki,

    Üçüncü sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amir durumundaki subay olup aşağıdaki istisnalar saklıdır.

    1 - Kıdemli hakimler, birlikte çalıştıkları hakimlerin; askeri savcılar, birlikte çalıştıkları yardımcı savcı ve savcı yardımcılarının; adli müşavirler, birlikte çalıştıkları adli müşavir yardımcılarının birinci sicil üstleridir.

    2 - a) Askeri Yargıtay Başsavcı yardımcılarının; Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı ve (Askeri Yargıtay Başkanı,)

    b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunsözcülerinin; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü Başyardımcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı,

    c) Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısının; Askeri Yargıtay Başsavcısı, (Askeri Yargıtay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,)

    d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü Başyardımcısının; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanunsözcüsü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,

    (e, g, i ve l) alt bentleri: İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 10/01/1974 tarihli ve E. 1972/49, K.1974/1 sayılı kararı ile)

    (f, h, j ve k) alt bentleri: İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 09/07/1977 tarihli ve E. 1977/16, K.1977/86 sayılı kararı ile)

    Sıralı sicil üstleridir.

    C) Sicil notunun bulunması ve hesaplanması:

    Haklarında mesleki sicil belgesi düzenlenemiyenlerin sicil notu; subay sicil belgesindeki niteliklere sicil üstlerince verilen notların toplamının ortalaması alınarak saptanır. Bölüm sonucu tamsayı çıkmaz ise iki hane yürütülür. Bulunan rakam bu gibilerin o yıldaki sicil notunu teşkil eder.

    D) İdari ve mesleki sicil tanzimine esas olan sicil süresi bir terfi yılıdır.

    İdari sicil düzenlenebilmesi için, sicili düzenlenecek hakim subayın bir sicil süresi içinde altı ay görev yapması gereklidir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre hizmetten sayılan süreler, görevden ve sicil süresinden sayılır. Bir sicil üstü asıl veya her ne sebeple olursa olsun vekil olarak o görev yerinde sicili düzenlenecek ile birlikte üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Siciller ve sicil üstleri ile ilgili diğer hususlar subaylar hakkında olduğu gibidir.

    MESLEKİ SİCİL NOTUNUN KİMLER TARAFINDAN VERİLECEĞİ, NOT VERME ESASLARI VE DİĞER HUSUSLAR:

    Madde 13 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    A) Mesleki sicil notları:

    1. Askeri hakim ve yardımcıları için Askeri Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca,

    2. Askeri savcı ve yardımcıları için Askeri Yargıtay Başsavcılığı ve Askeri Adalet müfettişlerince,

    3. (Değişik alt bent: 24/05/1989 - 3562/3 md.) Adli müşavirler ve yardımcıları ile askeri hakim sınıfından olan disiplin subayları için Askeri Adalet müfettişlerince verilir.

    B) Mesleki sicil notunun saptanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

    1. Askeri Yargıtay daireleri ve Daireler Kurulunca:

    a) Dosyanın intizam derecesi,

    b) Yargılamanın sevk ve yönetiminde başarı derecesi,

    c) Davanın kanuni ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı,

    d) Delillerin tahlili ve tartışılmasında belirtilen kanaat ve içtihadın gerekçelerinin açıklanmasında başarı derecesi,

    e) Hükmün esasında başarı derecesi.

    Bu unsurlara göre, her dosya için bir mesleki sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde; davaya konu olan içtihatlarda değişiklik olup olmadığı, hükmün ilişkin bulunduğu işin nevi ve mahiyeti dikkate alınarak leh ve aleyhte kanaat getirilmesine müsait olmayan işler için not verilmez. Hükmün bozulması, onanması, düzeltilerek onanması halleri, kesin olarak lehte ve aleyhte not verilmesi için sebep teşkil etmez.

    Askeri Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp direnme kararlarının Askeri Yargıtay Daireler Kurulunca onanması veya itiraz ve karar düzeltilmesi gibi kanun yollarından biri ile daire kararının kaldırılması veya düzeltilmesi üzerine evvelki daire kararı gözönünde bulundurulmak suretiyle tanzim olunan not, aynı bekleme süresi içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir.

    Bu suretle sicil süresinin başlangıcından, sicil düzenlenmesi zamanına kadar her dosya için verilmiş notların ortalaması, askeri hakim ve yardımcılarının mesleki sicil notu olur.

    2. Askeri Yargıtay Başsavcılığınca:

    a) Hazırlık soruşturmasının sevk ve yönetiminde ve delillerin takdiri ve toplanmasında isabet derecesi,

    b) Hazırlık soruşturmasının kanuni ve zorunlu sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı,

    c) İddianamede, suç teşkil eden maddi eylemin açıklanması, suçun tavsifi ve uygulanması istenen kanun maddelerinde, Hazine zararı olan ahvalde, Hazine zararının miktarı ve kapsamını saptamada isabet derecesi,

    d) Duruşma sırasında vaki iddia ve istemlerinde isabet derecesi,

    f) Kanun yollarına müracaat edilmesini gerektiren sebepler mevcut olduğu halde, kanun yollarına başvurulması halinin bahis konusu olup olmadığı ve kanun yollarına başvurulması hallerinde, bu müracaatta ve gerekçesinde isabet derecesi.

    Bu unsurlara göre her dosya için bir mesleki sicil notu takdir edilir. Bu notun takdirinde, davaya konu olan maddi eylem ve uygulanması istenen kanun maddeleri hakkındaki içtihatlarda bir değişiklik husule gelip gelmediği, davaya konu olan fiilin nevi ve mahiyeti. Askeri Yargıtay incelemeleri sonuçları ve düzen ve tertibi dikkate alınır. Leh ve aleyhe kanaat getirilmesine müsait olmayan işler için not verilmez. Hükmün bozulması, onanması ve düzeltilerek onanması, mutlaka lehe ve aleyhe not verilmesi için sebep teşkil etmez.

    Askeri Yargıtay dairelerince bozulan karara mahal mahkemesince uyulmayıp, direnme hallerinde işbu direnme kararlarının Askeri Yargıtay Daireler Kurulunca onanması üzerine evvelce bozma kararı göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim olunan not aynı bekleme süresi içinde tanzim edilmiş ise hükümsüz addedilir ve yeni not verilir.

    Bu suretle mesleki sicil süresinin başlangıcından sicil tanzim zamanına kadar her dosya için takdir edilen notların ortalaması, askeri savcı ve yardımcıların Askeri Yargıtay Başsavcılığınca verilmiş mesleki sicil notu olur.

    3. Askeri Adalet Müfettişlerince:

    A) (Değişik alt bent: 24/05/1989 - 3562/3 md.) Askeri savcılar, adli müşavirler ve yardımcıları ile disiplin subaylığı görevini yapan askeri hakim subaylar için:

    a) Teftişe tabi yıl içinde kendilerine verilen dosya miktarı ile o yıl içinde sonuçlandırdığı ve ertesi yıla devrettiği dosya miktarı,

    b) Hazineyi ilgilendiren zararları tayin ve tespitle kanuni yollardan takibedip etmediği,

    c) Gaiplere ait kanun hükümlerinin uygulanmasında kanuna aykırı veya gecikmeli işlerin bulunup bulunmadığı,

    d) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlara karşı yapılan itiraz üzerine kaldırılan kararları,

    e) Yargıtaydan geçmeden kesinleşen hükümlere ait dosyadaki iddianamelerin mevzuata uygunluk derecesi,

    f) Kanuni ve zorunlu sebepler dışında, duruşmanın tehir veya talikine sebebiyet verilip verilmediği, duruşmadaki istem ve esas hakkındaki düşüncelerin yerinde olup olmadığı, kanunda gösterilen hallerde askeri mahkeme kararlarına itiraz ile askeri mahkemeden verilen ve kanuna aykırı görülen hükümlerin temyiz edilip edilmediği veya yazılı emirle bozulması gereken hükümler varsa işbu Kanun yoluna gidilip gidilmediği,

    g) Soruşturma işlemleri ile dosyaların Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilme işlemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı,

    h) Hüküm ve kararların yerine getirilmesi işlemlerinin kanuna göre zamanın da yapılıp yapılmadığı,

    i) Ertesi yıla devredilen dosyalar ile aynı yıl içinde sonuçlandırdığı dosyalardaki iki aydan fazla gecikmeli işlemlerin kanuni ve zorunlu sebeplere dayanıp dayanmadığı,

    j) Soruşturmanın geçici olarak tatili kararlarına bağlanan dosyalardaki işlemlerin takibedilip edilmediği,

    k) İstinabe talimatlarının yerine getirilmesinde gecikme olup olmadığı,

    l) Askeri savcılarca takibi gerekli olan teftiş raporlarındaki önceki yıllara ait bulunan noksan işlemlerin zamanında takibedilip edilmediği ve bu işlerin hangi askeri savcılara ait bulunduğu hususları saptanır.

    m) Soruşturmayı sonuçlandıran kararlarda mevzuat hükümlerine aykırı görülenler tenkit edilir.

    Bu işlemlerden sonra sonuçlandırdığı tenkit edilmeyen dosya toplamı 10 ile çarpılır, elde edilen bu rakamlar yukarıdaki (b), (d), (e), (f), (i) ve (m) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini kapsayan her dosya için 20, (c), (h), (g), (j), (k) ve (l) bentlerine ilişkin müfettiş tenkitlerini kapsayan her dosya için 15 sayı indirilir. İndirilen sayılar toplamı tamsayıdan çıkarılır. Elde edilen rakamın tamsayıya nispeti ile mesleki sicil notunun tamsayıya göre doğru orantısı bulunur.

    Bu işlem neticesi elde edilen rakam, askeri savcı ve yardımcıları ile disiplin subayı görevini yapan adli müşavirler için mesleki sicil notu olur. Şu kadar ki müfettiş:

    a) Dosyalardaki takip ve düzeni,

    b) Çalışkanlık derecesi,

    c) İdari işlerin yürütülmesindeki kabiliyeti,

    d) Yazı ve ifade kabiliyeti (kararlarda gerekçe gösterip göstermediği, bunlardaki isabet derecesi, suç teşkil eden maddi eylemin açıklanmasındaki başarı derecesi),

    e) Soruşturma işindeki kavrayışı ve sürati,

    f) Delilleri toplama, delillerin takdiri ve bunlardaki isabet derecesi,

    g) Sonuçlandırdığı dosyaların suç sanık ve konu yönünden özellikleri,

    h) Askeri savcılığa gelen dosyaların paylaştırılmasındaki tutumu hususlarında teftişten edindiği intibaya göre 1-10 arasında bir notu, elde edilen mesleki sicil notundan düşebilir veya ekleyebilir. Bu hallerde elde edilen son rakam mesleki sicil notu olur.

    B) Adli müşavirler için:

    Görevine dahil hizmetlerin sevk ve yönetimindeki başarısı ve intizam yönlerinden teftişten edinilen intibaya göre not takdir edilir. Takdir edilen bu not mesleki sicil notu olur. Şu kadar ki, bir adli müşavir aynı zamanda disiplin subaylığı görevini de yapıyorsa bu iki sıfatından aldığı notların ortalaması mesleki sicil notu olur.

    C) O yıla ait mesleki sicil notu bulunmayanların bir önceki yıla ait mesleki sicil notu o yıl için de geçerli sayılır.

    Bir önceki yıla ait mesleki sicil notu da bulunmayanların o yıla ait sicil notu idari üstlerince düzenlenen sicile göre saptanır.

    D) Mesleki sicil belgeleri, en geç idari sicil belgelerinin düzenlendikleri ve gönderildikleri tarihlerde düzenlenir ve kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarını gönderilir.

    Askeri adalet müfettişlerince düzenlenecek belgeler teftişi müteakip bekletilmeksizin kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir.

    Askeri savcı ve yardımcıları hakkında, Askeri Yargıtay Başsavcılığı ve Askeri Adalet müfettişlerince verilmiş olan mesleki sicil notlarının ortalaması, kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca saptanır. Bu ortalama mesleki sicil notu olur. Herhangi bir sebeple bu makamlardan birisi tarafından mesleki sicil notu verilememesi veya mesleki sicil notlarının kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarında bulundurulmaları gereken tarihte gelmemiş bulunması halinde diğerinin verdiği not mesleki sicil notu olur.

    Mesleki sicil notu, her yıl Ağustos ayı başında kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığına bildirilir.

    İdari siciller diğer subaylar hakkında düzenlenen sicillerdeki usule uygun olarak kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarında bulundurulur.

    E) (Ek bent: 24/05/1989 - 3562/3 md.) Askeri adalet müfettişleri denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine dayanarak general ve amiraller hariç, askeri hakim, askeri savcı, adli müşavir ve askeri hakim sınıfından olan disiplin subayları ile yardımcıları hakkında düzenleyecekleri hal kağıtlarını Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler. Bu belgeler ilgilinin özlük işlemlerinde değerlendirilmek üzere Askeri Adalet İşleri Başkanlığına ve kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarına gönderilir.

    RÜTBE TERFİİ, RÜTBE KIDEMLİLİĞİ VE KADEME İLERLEMESİ:

    Madde 14 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    12 ve 13 üncü madde hükümleri, saklı kalmak şartı ile; askeri hakim subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

    Ancak general - amiralliğe yükselecek albaylarla generalamiralliğin üst rütbelerine yükseleceklerin saptanması ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esnasında Yüksek Askeri Şura üyelerinin her biri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesi hükümlerini gözönünde tutarak her general amiral ile albay için:

    a) Sicil dosyalarını ve sicil belgelerini veya özetlerini,

    b) Özlük dosyalarında mevcut mahkeme ve savcılıkça verilen kararları, her çeşit disiplin cezalarını inceleyip, bu hususlara dayanak olan fiil ve hareketleri,

    c) Özlük dosyalarında mevcut takdir, taltif, uyarma ve sağlık durumlarını belirten belgeler ile şahsi takdimleri,

    d) Yapılmış kadro gazileri (harb oyunları) veya etüd notları, plan tatbikatları, tatbikatlar ve denetlemelerindeki başarı durumlarını,

    e) Mesleki eserlerini , (Değişik cümle: 19/01/1981 - 2372/2 md.) İnceleyip değerlendirerek genel durumdan edindiği kanaate göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki esaslara göre not takdir eder.

    Yüksek Askeri Şura üyelerinin verdiği notların ortalaması alınarak değerlendirme notları saptanır, kesirli çıkan sayılar iki hane yürütülür.

    Yüksek Askeri Şuraca değerlendirilen her general - amiral ve albay için saptanan değerlendirme notu ile sicil notu ortalaması toplanarak yeterlik notu bulunur. Bu yeterlik notuna göre sıralama yapılır.

    Yeterlik sıralamasında yeterlik notu aynı olanlardan değerlendirme notu yüksek olan öncelik alır. Eşitlik halinde kıdem sırası önde olan öncelik alır.

    Yeterlik sıralamasına göre, en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanılarak 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre saptanan kadro, kontenjan ve nispete göre bir üst rütbeye yükselecekler saptanır ve usulüne göre uygun olarak terfileri yapılır.

    BİRİNCİ SINIFA AYRILMA:

    Madde 15 - (Değişik madde: 24/05/1989 - 3562/4 md.)

    Birinci sınıf hakimliğe geçirilmenin şartları aşağıda gösterilmiştir.

    A ) (Değişik bent: 21/06/2000 - 4583/1. md.) Binbaşı rütbesinde bulunmak,

    B) ( Değişik bent: 21/06/2000 - 4583/1. md.) Askeri hakimlik hizmetinde en az on yılını doldurmuş olmak (Askeri hakimlik mesleğinden önceki hakimlik ve savcılıkta geçen sürenin tamamı, avukatlıkta geçen sürenin dörtte üçü ve muvazzaf subaylıkta geçen sürenin yarısı askeri hakimlikten sayılır.),

    C) Üsteğmenlik rütbesinden itibaren alınan sicil notları toplamının, sicil notu adedine bölünmesi sonucunda, sicil tam notunun en az %70'i kadar not tutturmuş olmak,

    D) İkiden fazla disiplin cezası almamış olmak,

    E) Affa uğramış olsa bile, mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan hüküm giymemiş bulunmak. Ancak yarbay ve daha üst rütbedeki hakim subaylar için birinci fıkranın (B) bendindeki şart aranmaz. Ayrıca üstün başarı, lisansüstü öğrenim (master veya doktora) nedeniyle verilen kıdemler (B) bendinde öngörülen hizmet süresinden sayılır.

    Birinci sınıfa ayrılma işlemindeki değerlendirme, binbaşı, yarbay ve albaylığın müteakip yıllarında da yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM: YER DEĞİŞTİRME

    YER DEĞİŞTİRME ESASLARI:

    Madde 16 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının adli müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimlerin atanmaları bu kanun hükümleri saklı kalmak şartiyle Silahlı Kuvvetler mensuplarının nakil ve tayinleri hakkındaki hükümler esas alınarak Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanın onayına sunulur ve Resmi Gazete ile yayınlanır.

    (Değişik fıkra: 10/11/1983 - 2948/3 md.) Askeri Hakim ve askeri savcılar ile yardımcı askeri savcılar muvafakatları alınmadıkça ikinci bölgede hizmet sürelerini tamamlamadan, birinci bölgede dört yıldan önce başka bir yere ve göreve atanamazlar. Ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması, teşkilatında mahkeme bulunan birliğin yer değiştirmesi veya yükselme sebebiyle aynı kadroda kalmalarına imkan olmayanların yahut ikinci bölgeye atanma sırası gelenlerle, sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz.

    Askeri hakimlik, askeri hakim yardımcılığı, askeri savcılık, askeri savcı yardımcılığı görevlerine ve adli müşavirliklere, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına ve askeri yargı ile ilgili idari görevlere yapılacak atanmalarda yukardaki fıkralar hükümleri saklı kalmak şartiyle, Askeri Yargıtay notları, müfettiş raporları ve idari üstlerce düzenlenen siciller gözönünde tutularak işlem yapılır.

    Bu görevlerden birinden diğerine yapılacak atanmalar ya ilgilinin muvafakati veya bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın hakimliğin gerektirdiği şeref ve tarafsızlıkla görev yapamıyacakları yahut bulundukları yerlerde kalmaları memuriyetlerinin nüfuz ve itibarını zedeleyici veya işlerin çokluğuna ve çeşidine göre görevde gereken başarıyı göstermedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılmasına yahut kadro ve hizmetin böyle bir atanmayı zorunlu kılması haline bağlıdır.

    Askeri Yargıtay Başkanlığına, İkinci Başkanlığına, Daire Başkanlıklarına, Üyeliklerine ve Başsavcılığına seçilen askeri hakim ve askeri savcıların atanmaları 1 inci fıkrada olduğu gibi kararname ile yapılır ve yayınlanır. Bunlar başka bir göreve atanamazlar. Ancak, muvafakatleri alınmak ve Askeri Yargıtay üyeliği hukukundan feragat etmek şartı ile başka bir göreve atanabilirler.

    Adli müşavirliklerde, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimlerin atanmalarında süre ve muvafakat şartı aranmaksızın subaylar hakkındaki genel hükümler uygulanır.

    ÖZEL ATANMA ŞARTLARI:

    Madde 17 - Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı kadrolarına, Milli Savunma Bakanlığı askeri adalet müfettişliklerine, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği kadrolarına ve Askeri Yargıtay Başsavcı yardımcılıklarına yapılacak atanmalarda bu hizmetlerin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖZLÜK HAKLARI

    ÖZLÜK HAKLARI:

    Madde 18 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının ve adayların maaş dereceleri, maaş yükselmeleri ve diğer özlük hakları subaylar hakkındaki kanun hükümlerine tabidir.

    Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarına, almakta oldukları maaş derecesinin tekabül ettiği sınıf ve derecede bulunan adliye hakim ve savcıları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarı esas olmak üzere adliye hakim ve savcıları hakkındaki Kanun hükümleri gereğince hakim ödeneği verilir.

    (Üçüncü fıkra mülga: 10/11/1983 - 2948/6 md.)

    Askeri Yargıtay Başkanı, II nci Başkanı, daire başkanları ve üyeleriyle Askeri Yargıtay Başsavcısı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşavirine aynı kanun hükümlerine göre Yargıtay Başkan ve üyelerine verilen ödenek miktarınca ödenek verilir.

    Ödeneğin verilmesi ve kesilmesinde aynı kanun esasları uygulanır.

    Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcıları görevli bulundukları mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle maaşlarından yoksun kılınamazlar.

    Adli müşavirlikler ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İZİN, İSTİFA, YAŞ HADDİ VE EMEKLİLİK

    İZİN:

    Madde 19 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Askeri hakim subaylara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre izin verilir.

    Askeri Yargıtay Kanunu ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.

    İSTİFA:

    Madde 20 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların istifaları, bu kanundaki özel hükümler saklı kalmak şartı ile subaylar hakkındaki kanun hükümlerine tabidir.

    YAŞ HADDİ VE EMEKLİLİK:

    Madde 21 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Askeri hakim sınıfı subayların görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emeklilik yaş hadleri diğer subaylar gibidir. Askeri hakim subayların kanunlarda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamaları halinde özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emekliliklerini isteme hakları vardır.

    Bu Kanunda belirtilen esaslara göre; (kadrosuzluk,) yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ayırma ve askeri hakim subay olmaya engel suçluluk halleri hariç, askeri hakim subaylar rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam ederler.

    ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SİLAHLI KUVVETLERDEN AYRILACAK ASKERİ HAKİM SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM:

    Madde 22 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md .)

    (...) Yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde askeri hakim subaylar hakkında emeklilik yaş haddinden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılabilir.

    A) Kadrosuzluk sebebiyle ayırma:

    (1 ve 2 numaralı alt bentler iptal : Anayasa Mahkemesinin 14/12/1998 tarih ve E.:1998/39, K.:1998/78 sayılı kararıyla).

    B) Yetersizlik sebebiyle ayırma:

    1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında;

    a) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun %50'sinden az olan yüzbaşı binbaşılar ile %60'ından az olan yarbay - albaylar,

    b) Sicil notu ortalaması sicil tam notunun %50 ve daha yukarısı olup da %60'dan az olduğu için iki yıl daha denendiği halde rütbe terfii edemeyen yüzbaşıbinbaşılardan bu ikinci yılda veya müteakip yıllarda sicil notu itibariyle kademe ilerlemesi de yapamayanlar veya rütbesinin son kademesine geldiği halde almış bulunduğu sicil notu kademe ilerlemesi için yeterli bulunmayanlar,

    2. Bu maddenin (A) bendi gereğince yaş haddine kadar hizmete devam edecek yarbay ve albaylardan yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60'ının aşağısına düşenler,

    3. Rütbe bekleme süresi içindeki mesleki sicil notlarından en az iki yıla aid olanı mesleki sicil tam notunun %50'sinden aşağıya düştüğü için meslekte kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar,

    Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    C) Disiplinsizlik ve ahlaki durumu sebebiyle ayırma:

    Askeri Yargıtay üyeleri ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak şartı ile;

    Son rütbelerine ait bir veya birkaç belgeye dayanılarak, aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları icabı Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyenlerin hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    1. Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması,

    2. Hizmetin ve hakimlik mesleğinin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini düzenleyememesi,

    3. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara ve borçlanmaya düşkün olması,

    4. Silahlı Kuvvetlerin ve hakimlik meslekinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunması,

    5. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsediklerinin anlaşılması,

    Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeni ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, idari sicil üstlerince süre söz konusu olmaksızın her zaman düzenlenebilecek sicillere dayanılarak yapılır.

    Sicillerde, yukarıdaki sebeplerden hangisine göre kesin kanaate varıldığı belirtilir.

    Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre kati işlem yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

    İHBAR VE ŞİKAYET:

    Madde 23 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan askeri hakimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlar veya sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hal veya eylemleri yahut askeri yargıya tabi şahsi suçları şikayet ve ihbar edilir veya cereyan eden işlemlerden öğrenilirse soruşturma izni verilmesine lüzum olup olmadığının tesbiti için Milli Savunma Bakanı tarafından ilgili şahıstan kıdemli bir askeri adalet müfettişi görevlendirilir. Zorunlu hallerde bu görev en kıdemli askeri adalet müfettişi tarafından yerine getirilir.

    Şikayet veya ihbar incelemeyi gerektiren belli bir sebebi kapsamaz veya gerçek kimlik ve doğru adres gösterilerek yapılmazsa evrak işlemden kaldırılır.

    ASKERİ ADALET MÜFETTİŞİNİN YETKİLERİ:

    Madde 24 - Milli Savunma Bakanı tarafından görevlendirilen askeri adalet müfettişi lüzumlu gördüğü kimseleri yeminle dinleyebilir. Sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve kurumlardan doğrudan doğruya toplayabilir. Askeri adalet müfettişince yapılacak bu işlemlerde Devlet organları ve kurumları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, yönetilen sorulara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

    Askeri adalet müfettişi bu soruşturma sırasında arama, tutuklama ve diğer tedbirler hakkında karar verilmesi için en yakın askeri mahkeme ve diğer yargı organlarından istemde bulunabilir.

    Hakkında işlem yapılan kişinin görevine devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse geçici bir tedbir olarak işten el çektirilmesi hususunda askeri adalet müfettişince Milli Savunma Bakanından istemde bulunulur. Milli Savunma Bakanı tarafından yerine getirilen işten el çektirme işlemi, mahiyet ve sonuçları itibariyle Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunundaki hükümlere tabidir.

    SORUŞTURMA:

    Madde 25 - Milli Savunma Bakanı, soruşturma yapmaya memur edilen askeri adalet müfettişince düzenlenen ve düşüncesini de kapsıyan evrakı inceler, elde edilen sonuca göre hazırlık soruşturması yapılması için izin verilmesine veya disiplin cezası tayinine, yahut kovuşturma yapılmasına lüzum görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir.

    Milli Savunma Bakanınca hazırlık soruşturması açılmasına izin verildiği takdirde düzenlenmiş olan evrak gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilir.

    Bir suçtan dolayı yapılacak ceza soruşturması disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz.

    SORUŞTURMA SONUCU:

    Madde 26 - Askeri adalet müfettişince düzenlenen evrak kendisine gönderilen askeri savcı, suç, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları hakkındaki Kanunda yazılı olsa bile, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemi yapar. Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin suç ve Cezaları hakkındaki Kanunun 2 nci kısmında yer alan disiplin sçc ve cezalarına ait hükümler askeri mahkemeler tarafından da uygulanır.

    Askeri adalet müfettişince yapılan soruşturma hazırlık soruşturması olarak kabul edilebilir.

    SORUŞTURMA SÜRESİ:

    Madde 27 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcıları hakkındaki davalar, diğer davalara, göre öne alınarak görülür. Kanuni zorunluluklardan doğan engeller olmadıkça bu davalar üç aydan fazla uzayamaz.

    GENEL YARGIYA TABİ ŞAHSİ SUÇLAR:

    Madde 28 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkında genel hükümler uygulanır.

    Ancak soruşturma ve kovuşturma o yer ağırceza mahkemesi savcılığı ve sorgu hakimliğince, son soruşturma ise ağır ceza mahkemesince yapılır.

    DİSİPLİN CEZALARI:

    Madde 29 - (Değişik madde: 10/11/1983 - 2948/4 md.)

    Askeri Hakim subaylar hakkında Milli Savunma Bakanı tarafından, savunmaları aldırılarak, aşağıda açıklanan disiplin cezaları verilebilir.

    A) Uyarma: Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezası:

    1. Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,

    2. Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere karşı kırıcı davranmak,

    3. Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak,

    4. Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak.

    5. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak,

    Hallerinde uygulanır.

    B) Kınama: Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezası:

    1. Hizmet içinde ve dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    2. Kılık ve kıyafetine dikkat etmemek,

    3. Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere kötü muamelede bulunmak,

    4. Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, onbeş gün içinde teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa bildirmemek,

    5. Mevzuat uyarınca Milli Savunma Bakanlığının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalem teşkilatının denetimini ihmal etmek,

    6. Görevin, işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak,

    7. Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilenlerin benzeri eylemlerde bulunmak,

    Hallerinde uygulanır.

    Bu cezalar kesin olup, ilgilinin kuvvet komutanlığındaki dosyası ile kıta şahsi dosyasına konur, siciline işlenir.

    İHTAR CEZASI:

    Madde 30 - (Mülga madde: 10/11/1983 - 2948/6 md.)

    TEVBİH CEZASI:

    Madde 31 - (Mülga madde: 10/11/1983 - 2948/6 md.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM: ASKERİ YARGITAY BAŞKANLARI VE ÜYELERİ İLE BAŞSAVCI HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER

    Madde 32 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 37 - (Mülga madde: 17/07/1972 - 1611/2 md.)

    KIYAFET:

    Madde 38 - Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcıları duruşma hakimliği ve savcılık görevlerini yaparlarken eşiti adliye hakimlerinin ve savcılarının özel kıyafetini taşırlar.

    HAKİMLİK HİZMETİ:

    Madde 39 - (Değişik madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Askeri hakimlerin askeri mahkemelerdeki askeri hakimlik ve askeri savcılık görevi kadroları ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında geçen hizmet sürelerinden başka adli müşavirlikler ile disiplin subaylıklarında, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve yargı ile ilgili idari görev kadrolarında geçen hizmet süreleri de hakimlik hizmetinden sayılır.

    Yargı ile ilgili idari görev kadroları şunlardır:

    A) Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı kadroları,

    B) Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları,

    C) Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarındaki (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) Hukuk İşleri Müdürlüğü kadroları.

    GEÇİCİ YETKİ:

    Madde 40 - Askeri mahkemelerde görevli kıdemli askeri hakimlerin veya askeri savcıların teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı askeri hakim ve yardımcıları ile askeri savcı ve yardımcılarına asıl görevlerine ek olmak ve üç ayı geçmemek üzere; izin, hastalık veya diğer sebeplerle boş bulunan aynı yerdeki başka bir yargı çevresindeki aynı nevi hizmete ait kadro görevini yapmak için geçici yetki verebilir.

    Askeri hakim yardımcıları, kendilerine Milli Savunma Bakanı tarafından geçici yetki verilmesi halinde veya bulundukları mahkemenin kıdemli hakimi tarafından kendilerine verilen işlerde askeri hakimlerin bütün görev ve yetkilerine sahiptirler.

    EK VE GEÇİCİ MADDELER:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Bu kanunda geçen askeri hakim subay deyimi; görevi ve sıfatı ne olursa olsun (Yüksek yargı organlarında görevli askeri hakimler dahil) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 21 inci maddesinde belirtilen subay sınıflarından askeri hakim sınıfı subayları kapsar.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Bu kanunda yazılı;

    a) Askeri yargı ile ilgili idari görev kadroları ile,

    b) Adli müşavir, askeri savcı, askeri mahkemeler ile disiplin mahkemeleri kadrolarında gösterilen hakimler,

    Askeri hakim sınıfı kapsamına girer.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 17/07/1972 - 1611/1 md.)

    Mevcut askeri hakim miktarı, kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Yedek subay Okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedilenlerden; Hukuk Fakültesini bitirmiş ve hakimlik görevlerinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık yapmış olup da bu kanuna göre lüzumlu şartlara sahip olanlardan yeteri kadar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca askeri hakim sınıfına geçirilerek 16 ncı madde hükmüne göre atamaları yapılır. Bunlar, askeri hakimlerin hak ve yetkilerine sahip olurlar.

    Askeri hakim niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından asıl sınıflarına iade edilirler.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 26/06/1973 - 1773/38 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/05/1975 tarih ve E. 1974/35, K. 1975/126 sayılı kararı ile.)

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 27/03/1979 - 2219/1 md.)

    (Değişik fıkra: 20/08/1981 - 2510/1 md.) Askeri Yargıtay Başkanının rütbesi Tümgeneral veya Tümamiraldir. Başsavcısı ile II nci Başkanının rütbeleri Tuğgeneral veya Tuğamiraldir. Askeri Yargıtayda bu rütbelerde üye bulunmadığı takdirde daha ast rütbedekiler, rütbe ve kıdem sırasına göre Kanunun yükselmeye ait hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu makamlara asaleten atanırlar.

    (Değişik fıkra: 20/08/1981 - 2510/1 md.) Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen miktarlar dışında tutulur.

    General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dışındadır.

    Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

    A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları:

    1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak.

    2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak.

    3. (Değişik alt bent: 24/05/1989 - 3562/5 md.) Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu bulunacak sıralama notunun, sicil tam notunun %70 ve daha yukarısı olmak.

    4. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 üncü maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak.

    5. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 inci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

    (Değişik fıkra: 22/07/1981- 2498/1 md.) Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve varsa albay rütbesinde almış oldukları sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çıkan not ortalamasına göre kendi aralarında kuvvetlerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir.

    (Mülga fıkra: 11/12/1981 - 2563/10 md.)

    (Değişik fıkra: 24/05/1989 - 3562/5 md.) Şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şura tarafından incelenen albaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilir. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun %85 ve daha yukarısı olan albaylardan, yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.

    (Değişik fıkra: 22/07/1981- 2498/1 md.) Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz.

    B) Albayların rütbe kıdemliliği:

    Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamlayan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir.

    C) General ve amirallerin rütbe terfi şartları:

    1. Bu maddede öngörülen general- amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık bulunmak.

    2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış olmak.

    3. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 üncü maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak.

    4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 inci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

    (Değişik fıkra: 24/05/1989 - 3562/5 md.) Terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan generalamirallerin şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Bu işlem sonunda değerlendirme notu, değerlendirme tam notunun %85 veya daha yukarısı olan generalamirallerden, değerlendirme notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.

    (Değişik fıkra: 22/07/1981-2498/2 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek general - amiral sayısı boş kadro sayısına eşitse, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şura üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.

    D) (Değişik alt bent: 11/12/1981 - 2563/9 md.) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen general - amiraller hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.

    Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır.

    E) (Ek bent: 25/12/1981-2568/6 md.) Yarbayların rütbe terfii esas ve şartları:

    1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak.

    2. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 üncü maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak.

    3. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 inci maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

    Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

    F) (Ek bent: 25/12/1981 - 2568/6 md.) Yarbayların kademe ilerlemesi:

    Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre Askeri Yargıtay Başkanının onayı ile kademe ilerlemesi yaparlar.

    Ek Madde 6 - (Ek madde: 27/03/1979 - 2219/2 md.)

    (Değişik fıkra: 24/05/1989 - 3562/6 md.) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının rütbesi tuğgeneral - tuğamiral veya tümgeneral - tümamiraldir. Başsavcının rütbesi de albay veya tuğgeneral - tuğamiraldir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde bu rütbelerde üye bulunmadığı takdirde daha ast rütbedekiler, rütbe ve kıdem sırasına göre Kanunun yükselmeye ait hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu makamlara asaleten atanırlar.

    (Değişik fıkra: 20/06/1987 - 3400/1 md.) Birinci fıkradaki general - amiral rütbeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tutulur.

    General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilenler yukarıda gösterilen kadro miktarı dışındadır.

    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Başsavcısı ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

    A) Yarbayların rütbe terfii esas ve şartları:

    1. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak.

    2. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 inci maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak.

    3. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 üncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

    Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

    B) Yarbayların kademe ilerlemesi:

    Yarbaylar, sicil notu hariç olmak üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının onayı ile kademe ilerlemesi yaparlar.

    C) Albayların rütbe terfii esas ve şartları:

    1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbesine tahsis olunan yerde açık bulunmak.

    2. 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak.

    3 . (Değişik alt bent: 24/05/1989-3562/6 md.) Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve varsa yarbay ve albay rütbelerine ait sicil notları toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonucu bulunacak sıralama notunun, sicil tam notunun %70 ve daha yukarısı olmak.

    4. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlardan dolayı, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 inci maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak.

    5. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 üncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmemiş olmak.

    Bu şekilde terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan albaylar; üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbesinde almış oldukları sicil notlarının toplamının sicil notu adedine bölünmesi sonunda ortaya çıkan not ortalamasına göre kendi aralarında, kuvvetlerine bakılmaksızın sıralanırlar. Bunların şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir.

    (Değişik fıkra: 24/05/1989 - 3562/6 md.) Şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şura tarafından incelenen albaylar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirilirler. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun %85 veya daha yukarısı olan albaylardan, yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.

    Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yeri, müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz.

    D) Albayların rütbe kıdemliliği:

    Nasıp tarihinden itibaren üç yılını tamamlayan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri ilgili Kuvvet Personel Başkanlığına bildirilir.

    E) (Değişik bent: 24/05/1989 - 3562/6 md.) General ve amirallerin rütbe terfi şartları:

    1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbelerinden bir üst rütbede açık bulunmak,

    2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

    3. Hakimlik veya askerlik vakar ve onuruna dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 inci maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak,

    4. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 33 üncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mahkum edilmiş olmamak.

    Terfi şartlarını taşıdıkları anlaşılan general - amirallerin şahsi ve sicil dosyaları Yüksek Askeri Şuraya gönderilir ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Bu işlem sonunda değerlendirme notu, değerlendirme tam notunun %85'i veya daha yukarısı olan general - amirallerden, değerlendirme notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadarı bir üst rütbeye terfi ettirilir.

    F) ( Ek bent: 24/05/1989 - 3562/6 md.) Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen general - amiraller hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Ancak Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.

    Aynı neşetli emsali kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi olan albayların kendi istekleriyle emekliye ayrılmaları halinde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 7 - (Ek madde: 16/06/1983 - 2845/40 md. ; Mülga madde: 22/06/1999 - 4390/7 md.)

    Ek Madde 8 - (Ek madde: 16/06/1983 - 2845/40 md. ; Mülga madde: 22/06/1999 - 4390/7 md.)

    Ek Madde 9 - (Mülga madde: 12/06/2003 - 4894 S.K./3. md.)

    Ek Madde 10 - (Ek madde: 10/11/1983 -2948/5 md.)

    Askeri hakimler, kanunlarda ve aşağıda belirlenenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini teşkilatında görevli bulundukları komutanlığa onbeş gün içinde bildirmekle yükümlüdürler.

    Askeri Hakimlere yargı hizmetlerini aksatmamak şartı ile:

    A) Yargı hizmetleri dışında teşkilatında görevli oldukları komutanlığın askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak,

    B) Teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde yapılacak tatbikat, manevra gibi faaliyetlere iştirak etmek,

    C) Birlik personelinin hukuki konularda aydınlatılması amacıyla konferanslar vermek,

    D) Disiplin subaylıklarında görevli personele hukuki sorunların çözümünde ve askeri adalet hizmetlerinde yetişmelerinde yardımcı olmak,

    E) Teşkilatında bulundukları komutanın emri ile disiplin ve askeri hukuk konularında birliklerde araştırma yapmak ve ast birlik komutanlarına belli konularda ve suçlarda danışmanlık yapmak,

    F) Teşkilatında bulundukları komutanın izni ile askeri okullar ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama kurslarında gerektiğinde hukuki konularda ders ve konferans vermek,

    Görevleri verilebilir.

    Yukarıdaki görevlerden (A) ve (D) bentlerindeki görevler öncelikle adli müşavirlerden, bulunmadığı takdirde askeri savcı ve yardımcılarından, (E) bendindeki görev sadece adli müşavirlerden, (F) bendindeki görev adli müşavir ve halen idari hizmetlerde görevli bulunan askeri hakimlerden istenir.

    Ek Madde 11 - (Ek madde: 10/11/1983 - 2948/5 md.)

    Askeri hakimler Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak plan dahilinde bilgi ve görgülerini artırmak veya meslekleri ile ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki yılı aşmamak üzere gönderilirler.

    Yabancı ülkelere gönderileceklerin;

    a) Meslekte fiilen beş yıl başarı ile çalışmış olmaları,

    b) Sicillerinin olumlu olması,

    c) Yurt dışına gönderilecek subaylarda aranan diğer nitelikleri haiz olmaları,

    Şarttır.

    Yabancı ülkelere gönderilecekler, yukarıdaki şartlara sahip olanlar arasından, hizmetin gerekleri gözönüne alınarak Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler.

    Yabancı ülkelere gönderilenlerin burada geçen süreleri hakimlik mesleğinden sayılır. Derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları devam eder.

    Ek Madde 12 - (Ek madde: 10/11/1983 - 2948/5 md.)

    Askeri hakimlerin meslek içi eğitimleri kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar şeklinde olmak üzere, Milli Savuma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre yapılır.

    Milli Savunma Bakanlığınca meslek içi eğitim programları hazırlanmasına gerek görülmediği takdirde, askeri hakimler de Adalet Bakanlığınca düzenlenen meslek içi eğitim programlarından yararlandırılır.

    Ek Madde 13 - (Ek madde: 10/11/1983 - 2948/5 md.)

    Kurmay başkanları, kendilerinden kıdemsiz olan adli muşavirler hakkında karargah çalışmaları ile ilgili olarak kanaatlerini, komutanın isteği halinde yazılı olarak bildirebilirler.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askeri adli hakim sınıfında bulunanlar hizmet süreleri, sicil durumları, Kuvvet bağlılıkları ve kadro zorunlulukları esas alınarak askeri hakimliğe, askeri savcılığa, adli müşavirliğe, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına ve askeri yargı ile ilgili idari görevlere atanırlar.

    Bu kanuna göre yapılacak hizmet atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde bitirilir.

    Hizmet atanmaları yapılıncaya kadar askeri adli hakim deyimi, askeri hakim, askeri savcı ile yardımcılarını, adli müşavirleri, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari kadrolarda bulunanları ve adayları kapsar.

    Halen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ve mensup olan askeri adli hakimler, bu kanunun yayımından başlıyarak en geç üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca, Milli Savunma Bakanlığı emrine nakledilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut askeri adli hakim miktarı kadro ihtiyacını karşılamadığı takdirde, asıl kaynaklardan yeter personel yetiştirilinceye kadar yedek subay okulunu bitirerek asteğmenliğe naspedilmiş olanlardan hukuk fakültesini bitirmiş ve hakimlik görevinden sayılan hizmetlerde bulunmuş veya avukatlık veyahut eylemli öğretim üyeliği yapmış olup bu kanuna göre lüzumlu şartlara sahip bulunanlardan yeteri kadar askeri hakim ve askeri savcı yardımcısı yetiştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığınca ad çekme ile ayrılırlar.

    Bu suretle askeri hakim ve askeri savcı yardımcılığı adaylığına ayrılmış olanlar, askeri mahkemelerde ve askeri savcılıklarda üç ay çalıştırılırlar. Bu süre sonunda başarı gösterenlerin askeri hakim yardımcılığına veya askeri savcı yardımcılığına 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak atanmaları yapılır ve bunlar askeri hakim ve askeri savcı yardımcılarının haklarına ve yetkilerine sahip olurlar. Başarı gösteremiyenler veya askeri hakim veya askeri savcı yardımcısı olmak niteliklerini kaybedenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından derhal asıl sınıflarına gönderilirler. Bunlar emsalleri ile terhis edilirler.

    Bu madde hükmü savaş halinde de uygulanır.

    Geçici Madde 3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinde belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar bekleme süresi sonunda rütbe terfii şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edemiyerek beklemiş askeri hakim albayların emekliye sevkleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 13 üncü madde esaslarına göre yapılır.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; albay ve general - amiral rütbelerinde bulunan askeri hakimler birinci sınıfa geçirilmiş sayılırlar.

    Geçici Madde 5 - Kanunun maddelerinde gösterilen yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 24/05/1989 - 3562/9 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tard, ihraç, yetersizlik veya disiplinsizlik sebepleriyle emekli edilenler dışında kalan ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş bulunan emekli askeri hakim ve savcılar ile halen görevde olan ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş bulunan askeri hakim ve savcıların şahsi dosya ve sicilleri üç ay içinde incelenerek bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılma işlemleri; geçmişe yönelik mali hak doğurmamak kaydıyla, birinci sınıfa ayrılmayı hak ettikleri tarihten geçerli olmak üzere yapılır.

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 24/05/1989 - 3562/9 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (200) ikiyüz tam not üzerinden düzenlenen sicil notları, (100) yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 21/06/2000 - 4583/2. md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, daha önceki tarihler itibariyle birinci sınıfa ayrılma işlemleri, birinci sınıfa ayrılmayı hak ettikleri tarihe göre düzeltilir. Bu düzeltme geçmişe doğru mali hak doğurmaz.

    Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 22/09/1983 - 2894/5 md.)

    926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek geçici 39 ve ek geçici 47 nci maddeleri kapsamına giren yüzbaşılar hakkında, bu Kanunun 2 nci madde "D" bendindeki "yüzbaşılığın ilk üç yılında bulunan" ibaresi "yüzbaşılığın ilk altı yılında bulunan" şeklinde uygulanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR:

    Madde 41 - 6 Temmuz 1956 tarihli ve 6775 sayılı ve 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7281 sayılı kanunlar ile 17 Eylül 1943 tarihli ve 4497 sayılı kanunun 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    9 Haziran 1942 tarihli ve 4273 sayılı kanun ve bu kanunun ek ve tadilleri ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunun kapsadığı kişiler hakkında uygulanmaz.

    KANUNUN YÜRÜRLÜLÜĞÜ:

    Madde 42 - Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 43 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 22/06/1999 TARİH VE 4290 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

    Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımı tarihinde Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan askeri hakim ve Cumhuriyet savcılarının görevi sona erer; bunlara atamaları yapılıncaya kadar Milli Savunma Bakanı tarafından askeri mahkemelerde veya yargıyla ilgili idari görevlerde rütbe ve kıdemlerine uygun olarak geçici yetki verilebilir.

    Geçici Madde 2 - Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapan askeri hakim ve Cumhuriyet savcılarından boşalan yerlere, bu Kanunun yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.

    Bu atamalar yapılıncaya kadar 2845 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görülmekte olan davalara kaldığı yerden devam olunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100