Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 278

    Kabul Tarihi: 17/07/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11462

    KURULUŞ AMACI:

    Madde 1 - (Değişik madde: 18/08/1993 - KHK - 498/1 md.)

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./1.mad) Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip, Başbakanlıkla ilgili "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır.

    Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir Bakan eliyle kullanabilir.

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./1.mad) Kurum, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir.

    Kurumun Merkezi Ankara'dadır.

    GÖREV

    Madde 2 - (Değişik madde: 18/08/1993 - KHK - 498/2 md.)

    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak; bu amaçla program ve projeler geliştirmek;

    b) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasında Hükümete yardımcı olmak;"Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu"na sekreterya görevi yapmak,

    c) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal gelişmesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, teknoloji alt yapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak;

    d) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitülerde ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmasını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay yararlanılmasını sağlamak için gerekli ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin ülke ekonomisine ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak;

    e) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkin ve ağırlıklı olarak katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, bu iş birliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek;

    f) Türkiye'nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Hükümete yardımcı olmak ve bu anlaşmaların izlenme ve uygulanmasında 244 ve 1173 sayılı kanunlar çerçevesinde görev almak;

    g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak ve bu kurumlara, gerekirse üye olmak; uluşlararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye adına taraf olmak;

    h) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kollokyum gibi bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak;

    ı) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak; bu amaçla Kurumun ilgi ve faaliyet alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve etkinlikleri desteklemek;

    i) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve sistemlerle iş birliği yapmak; araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak;

    j) Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu amaçla burslar vermek, yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak,

    k) (Ek bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) *1* Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptırmak;

    l) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./2.mad) *1* Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak ve gerekli parasal desteği sağlamak.

    KURULUŞ

    Madde 3 - (Değişik madde: 18/08/1993 - KHK - 498/3 md.)

    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur.

    a) Bilim Kurulu

    b) Başkanlık

    c) Araştırma Grupları

    d) Araştırma Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimler.

    Madde 4 - (Mülga madde: 21/10/1987 - KHK - 294/11 md.; Yeniden düzenlenen madde: 18/08/1993 - KHK-498/4 md.)

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./3.mad) Bilim Kurulu;

    a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek üç , *1* Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek üç,

    b) Türkiye Bilimler Akademisinin asli üyeleri arasından Başbakan tarafından belirlenecek fen ve teknik bilimler alanlarından bir, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından bir ve sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere toplam üç, *1*

    c) Lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek *1* bir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenecek iki, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir,

    Olmak üzere ondört üye ile Başkandan oluşur. Başkanın Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması halinde aynı kontenjandan yeni bir üye atanır. Yükseköğretim Kurulunun Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başbakanın talebi üzerine üye belirleyerek en geç bir ay içinde Başbakanlığa bildirir. Başkan, hem Kurum hem de Bilim Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulu üyeliği seçimi Başbakanın onayı ile kesinleşir. Bilim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı sekizdir. Bilim Kurulunun çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    (Değişik paragraf: 29/06/2005-5376 S.K./3.mad) Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

    a) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./3.mad) Üyelik süresi: Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona eren üye, ancak dört yıllık ikinci bir dönem daha seçilebilir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan üyelikler için yukarıdaki esaslara göre yeni üye seçilir. *1* Bu suretle seçilen üyenin görev süresi de dört yıldır. Bilim Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde toplam altı kere veya üst üste üç kere kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu kararıyla düşer. Bu üyelerden boşalan üyelikler bu maddede belirtilen usullere göre yenilenir. *1* Üyelerin görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala veya istifa, ölüm ve devamsızlık gibi sebeplerle üyeliğin boşalması halinde boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yeni üye belirlenerek Başbakanın onayına sunulur. Bu süre içinde yeni üye bildirilmemesi halinde Başbakan birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirlediği kişileri doğrudan Bilim Kurulu üyesi olarak atar. *1*

    b) Bilim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

    1) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve politikalarını ve öncelikli alanları belirlemek;

    2) Araştırma grupları, araştırma merkez, enstitü ve benzer birimleri kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak;

    3) Kurumun personel kadroları, ücret cetvellerini ve iş tanımlarını Başkanlık önerisi üzerine, görüşerek karara bağlamak,

    4) Başkanın teklifi üzerine merkez ve enstitü müdürleri, araştırma grubu yürütme komitesi sekreterleri ve genel sekreteri atamak;

    5) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak,

    6) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak,

    7) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluşlararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinden üye olması için karar almak,

    8) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.

    Madde 5 - (Değişik madde: 18/08/1993 - KHK-498/5 md.)

    Başkanlık, Başkan ve Bilim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda Başkan Yardımcısı ve Kurumun her türlü idari ve destek hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel Sekreterden oluşur.

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./4.mad) Bilim Kurulu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan, bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. *1*

    (Ek fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./4.mad) Bilim Kurulunun aday belirlemesi, Başkanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala veya herhangi bir sebeple bu görevin boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. Bilim Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde aday belirlememesi halinde Başbakan gerekli şartları taşıyanlar arasından belirlediği bir kişiyi Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. *1*

    (Ek fıkra: 29/06/2005-5376 S.K./4.mad) Başkanın geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Bilim Kurulu üyelerinden biri Başkanlığa vekalet eder. Başkanlık görevinde boşalma olması halinde yeni başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu kendi üyelerinden birini Bilim Kurulu ve Kurum Başkan Vekili olarak görevlendirir.

    Başkan Yardımcıları, yine aynı niteliklere sahip kişiler arasından Başkan'ın önerisi ile Başbakan tarafından atanır.

    Genel sekreter, devlet memuriyetine atanabilme genel şartlarına sahip, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve en az on yıllık kamu görevi yapmış kişiler arasından Başkan'ın teklifi üzerine Bilim Kurulu tarafından atanır.

    a) Başkanın görev süresi 4 yıldır ve en çok 2 dönem bu göreve seçilebilir.

    b) Başkan'ın görev ve yetkileri:

    1) Kurumu temsil etmek;

    2) Bilim Kurulu'na Başkanlık etmek;

    3) Bilim Kurulunun belirlediği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda Kurumu yönetmek ve ita amirliği yapmak;

    4) Kurum personelini atamak;

    5) Bilim Kurulu'na sunulmak üzere Kurum'un yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş programı ile bütçesini hazırlamak;

    6) Yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağışları kabul etmek;

    7) Araştırma projelerinin sonuçlarını değerlendirerek basın ve yayımlanmasına karar vermek;

    8) Kurumun burs ve süreli yayınlarına karar vermek.

    Madde 6 - ( Değişik madde: 18/08/1993 - KHK - 498/6 md.)

    Araştırma Grupları; beş kişilik yürütme komitesi ve yürütme komitesi Sekreteri ile yeterli sayıda destek personelden oluşur. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bünyesinde hangi alanlarda Araştırma Grubu kurulacağı Başkanın önerisi ile Bilim Kurulunca saptanır.

    Araştırma Grup Yürütme Komitesi sekreterleri Kurumda tam zamanlı olarak görev yaparlar.

    Yürütme Komitesi üyeleri grubun çalışma alanında yetkili kişiler arasından Başkan tarafından seçilir.

    Araştırma grupları, alanlarındaki bilimsel ve teknik faaliyetlerin programlandığı, yönlendirilip yönetildiği organlardır.

    Araştırma Grupları, tanımlanmış görev alanlarında, Türkiye'nin genel bilim ve teknoloji politikası, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak Bilim Kurulu'nca hazırlanan yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekler, projeler yaptırır.

    Yürütme Komiteleri, araştırma projelerini inceler veya inceletir. Başkanlık tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir. Yürütme Komitelerinin emrinde devamlı veya geçici olarak yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir.

    Yürütme Komitelerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 7 - (Değişik madde: 18/08/1993 -KHK-498/7 md.)

    Kurum bünyesinde hangi alanda araştırma merkez ve enstitüsü kurulacağı Başkan'ın önerisi ile Bilim Kurulunca saptanır.Bu birimlerin organizasyon şemaları ve ana faaliyet alanları Bilim Kurulunca belirlenir.

    Merkez ve enstitülerin görevleri faaliyet alanlarına bağlı olarak yönetmeliklerle belirlenir.

    Kurum dışına verilen hizmetlerin ücreti ilgili Merkez ve Enstitülerce saptanır. Bu tür hizmet karşılığı sağlanan gelirin %40'ı milli bir bankada açılacak bir hesapta toplanır, bu miktardan projelerde görevli personele ne oranda ve hangi usul ve esaslara göre ödeme yapılacağı bir yönetmelikle saptanır.

    Madde 8 - (Mülga madde: 18/08/1993 - KHK-498/10 md.;Yeniden düzenlenen madde: 29/06/2005-5376 S.K./5.mad)

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planı, Başkanlıkça en az üçer yıllık dönemler itibariyle hazırlanır ve Bilim Kurulunca onaylanır. Stratejik planlar, Başkanlığın önerisi ile Bilim Kurulunca en az yılda bir kere gözden geçirilerek güncellenir.

    Bilim Kurulu, Kurumun faaliyet sonuçlarını, belirlenen politika, strateji ve hedefler doğrultusunda izler, değerlendirir ve beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli önlemleri alır.

    MALİ HÜKÜMLER:

    Madde 9 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun gelir kaynakları şunlardır:

    a) (Değişik bend: 29/06/2005-5376 S.K./6.mad) Her yıl genel bütçeden aktarılacak ödenek,

    b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler,

    c) (Değişik bent: 21/10/1987 - KHK - 294/8 md.) Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paraların %60'ı (Bu ücretlerin bağlı olacağı esaslar bir yönetmelikle belirlenir.)

    d) Yayım gelirleri,

    e) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri,

    f) (Ek bent: 21/10/1987 - KHK - 294/8 md.) Danışma hizmeti karşılığı elde edilecek gelirler.

    g) (Ek bend: 29/06/2005-5376 S.K./6.mad) İşletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler,

    h) (Ek bend: 29/06/2005-5376 S.K./6.mad) Buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler.

    Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanamıyan paralar kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır.

    Madde 10 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve aksine açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerlerine geçecek kanunlara ve Sayıştayın vize ve denetimine bağlı değildir.

    Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müsbit evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle tesbit olunur.

    Madde 11 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun hesapları Başbakanlıkça iki yıl için atanacak üç murakıptan meydana gelen bir murakıplar Kurulu tarafından denetlenir. Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş ve Devlet muhasebesi ile sınai ve ticari kurumlar muhasebesini bilen ve bu kanunun kendilerine yüklediği görevleri hakkiyle başarmaya yeterli kimseler arasından seçilirler. Murakıplara verilecek ücret her yıl Başbakanlıkça belirtilir. Murakıplar Kurumun gelir ve giderini ilgilendiren işlemleri inceler ve bunların ortaya konmuş esaslara uyup uymadığını denetler. Murakıplar her yıl sonunda bir rapor düzenleyip bir örneğini Başbakana ve bir örneğini de Bilim Kuruluna verirler.

    Madde 12 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun hesap yılı mali yıldır. Kurum her hesap yılından en az beş ay önce gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken tutarı Başbakana bildirir.

    Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu Başbakana verir.

    Murakıplar Kurulu raporu ile Bilim Kurulu raporu ve yıllık bilanço Başbakanlık tarafından dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi Sayıştayca ve biri Maliye Bakanlığınca seçilecek yedi kişilik bir kurula tevdi olunur. Bu kurulca hesapların ve bilançonun onaylanması, Bilim Kurulu ve Başkanın ibrası demektir.

    Madde 13 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.

    Madde 14 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine getirilmesi için Kurumun:

    Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan, belediye payından, sundurma, antrepo ve ardiye ücretleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, resim, harç ve ücretlerden;

    Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergisinden ve Belediye Resminden;

    İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü resim ve harclardan;

    Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine payından muaftır.

    Madde 15 - 9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler, Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergilerden, Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaftır.

    Madde 16 - (Mülga madde: 21/10/1987 - KHK-294/11 md.)

    Madde 17 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Başkanı; danışmanları, araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü personeli özel hukuk hükümlerine bağlı olup bu kimseler hakkında 3656, 3659 ve 6245 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleriyle, aksine açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerlerine geçecek kanunların hükümleri uygulanmaz.

    Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir.

    (Ek fıkra: 21/10/1987 - KHK 294/9 md.) Ancak, sözleşmeli olarak çalışan personel toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir menfaat sağlanamaz.

    Madde 18 - (Değişik madde: 18/08/1993 - KHK - 498/8 md.)

    Bilim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler, halen kamu kurumlarında çalışanların kurumlarındaki her türlü hakları, emekli statüsündekilerin emekli maaş ve makam tazminatları saklı kalmak kaydıyla, başkanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

    Madde 19 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve danışman kullanabilir. Daimi veya anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar yabancılar arasından da seçilebilirler.

    Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üniversiteler genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı kanuna bağlı kurumların mensupları arasından da seçilebilirler. Bu takdirde, bunların esas görevlerine ait bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez. Kullanılma yolları ve anlaşmalarına göre verilecek ücretler Kurumca tesbit edilir. Ücretlerin verilmesinde 7244 sayılı kanunun üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz.

    Madde 20 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza kovuşturması yapılır.

    Madde 21 - (Değişik madde: 29/06/2005-5376 S.K./7.mad)

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir.

    Kurumun taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikrî ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir.

    Kurum, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak üretim ve satış yapabilir.

    Kuruma ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün sahibine verilir.

    Madde 22 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme konuları için gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu idare ve kurumlarından doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen her türlü kamu idare ve kurumları bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir.

    Madde 23 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunluluğunda değildir.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 18/08/1993 - KHK - 498/9 md.)

    278 sayılı Kanunda ve çeşitli mevzuatta geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu" ve "Yönetim Kurulu" deyimleri, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu"; olarak değiştirilmiştir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 18/08/1993 - KHK - 498/9 md.)

    Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan tüm burslardan doğan zorunlu hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun talebi ve yükümlünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye Bilimsel ve teknik Araştırma Kurumuna devredilebilir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./25.mad) Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 29/06/2005-5376 S.K./8.mad)

    17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu" ibareleri "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde değiştirilmiştir. Bu Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu"na yapılan atıflar "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" na yapılmış sayılır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Dördüncü madde gereğince Yönetim Kurulunun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır.

    Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özelliklere uygun olarak, üniversiteler tarafından, üniversite içinden veya dışından gösterilecek üçer aday ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edilecek üç aday ve Milli Savunma, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Sanayi Bakanlıkları tarafından tesbit edilecek birer aday arasından beş üye seçer. Bu seçilen üyeler dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri taşımak şartiyle ve gizli oyla geri kalan üyeleri seçerler.

    Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulunun ilk kuruluşunu takip eden ikinci yıl sonunda bir defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ayrılacak beş üyenin yerine Kurumun geri kalan üyeleri tarafından yeniden beş üye seçilir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 10/12/2003 - 5016 S.K./1. md.;Mülga madde: 29/06/2005-5376 S.K./10.mad)

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 29/06/2005-5376 S.K./9.mad)

    Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanın görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak bunlar, yeni Bilim Kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler.

    Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirleyecekleri üyeleri seçerek Başbakana sunar. Bu süre içinde ilgili kurumlarca gerekli teklifin yapılmaması halinde Başbakan bunların kontenjanları için öngörülen şartları taşıyanlar arasından doğrudan Bilim Kurulu üyeliklerine atama yapar. *1*

    Bilim Kurulunun ilk toplantısına en yaşlı üyesi başkanlık eder.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 29/07/2005-5376 S.K./9.mad)

    Bilim Kurulunun ilk oluşumundan sonraki ikinci yılın sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, Başkan hariç ad çekme usulü ile ayrılacak yedi üyenin yerine, 4 üncü maddeye göre üye seçilir. *1*

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 29/07/2005-5376 S.K./9.mad)

    Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelik ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 24 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 25 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 21/10/1987 TARİH VE 294 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Kurumda çalışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum Yönetim Kurulunun teşkiline kadar devam eder.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    2 18/08/1993 TARİH VE 498 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde öngörülen Bilim Kurulu'nun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır:

    Başbakan, bir defaya mahsus olmak üzere, 4 üncü maddede belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından dördü özel ve/veya kamu sektöründen olmak üzere 8 üyeyi atar. Bu üyeler aynı maddenin (a) bendinde belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından geri kalan 4 üyeyi gizli oyla seçer.

    Başkan bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

    Bilim Kurulu'nun tüm üyelerinin görev süreleri Kurul'un ilk toplantı tarihinde başlar, Mevcut Yönetim Kurulu ve Başkan'ın görevi bu tarihe kadar devam eder.

    Geçici Madde 2 - Bilim Kurulu'nun ilk oluşumundan sonraki ikinci yıl sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, ad çekme usulu ile ayrılacak 6 üye yerine, Kurulun geri kalan üyeleri tarafından 4 üncü maddede öngörülen şart ve niteliklere sahip kişiler arasından yeni 6 üye seçilir.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelik ve esaslar çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100