Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

    DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

    Kanun Numarası: 210

    Kabul Tarihi: 21/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11343

    DEĞERLİ KAĞITLAR:

    Madde 1 - (Değişik madde: 21/11/1980 - 2343/1 md.)

    Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    KULLANMA MECBURİYETİ:

    Madde 2 - (Değişik madde: 30/12/2004 - 5281 S.K./12.mad) *1* Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

    DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI:

    Madde 3 - Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

    Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.

    Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır. (Ek ibare: 26/11/1999 - 4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.

    DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELİ:

    Madde 4 - Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

    DEĞERLİ KAĞIT YERİNE ADİ KAĞIT KULLANILMASI:

    Madde 5 - (Değişik madde: 30/12/2004 - 5281 S.K./13.mad) *1* Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

    Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 6 - Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

    1) 28/05/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,

    2) 22/06/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

    3) 11/04/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,

    4) 02/04/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

    5) 12/04/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

    6) 05/07/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

    7) 26/05/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

    8) 29/06/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son fıkrası,

    9) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

    10) 02/05/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

    Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

    Geçici Madde 2 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 8 - Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

    DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (Değişik tablo: 04/12/1985 - 3239/99 md.)

    Değerli Kağıdın Cinsi                           Bedel (TL.)

    ------------------------------------                           --------

    1- Noter kağıtları:

       a) Noter kağıdı                              500,000

       b) Beyanname                              500,000

       c) Protesto, vekaletname, re'sen senet                     1,000,000

    2- (Mülga bend: 30/12/2004 - 5821 S.K./14.mad) *1*

    3- Pasaportlar                              20,000,000

    4- Yabancılar için ikamet tezkereleri                        20,000,000

    5- (Mülga bend: 30/12/2004 - 5821 S.K./14.mad) *1*

    6- Nüfus cüzdanları                              500,000

    7- Aile cüzdanları                              5,000,000

    8- (Mülga bend: 30/12/2004 - 5821 S.K./14.mad) *1*

    9- Sürücü belgeleri                              8,000,000

    10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     8,000,000

    11- Motorlu araç trafik belgesi                        8,000,000

    12- Motorlu araç tescil belgesi                        5,000,000

    13- İş makinesi tescil belgesi                        5,000,000

    14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)                     600,000

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100