Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

    EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5750

    Kanun Kabul Tarihi : 19/03/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26824 - Mükerrer

    EXPO 2015 YÖNLENDİRME KURULU

    Madde 1 - (1) 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

       (2) Yönlendirme Kurulu, Yürütme Komitesi ile Sekretarya bu Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam eder.

    GELİRLER, HARCAMALAR VE DENETİM

    Madde 2 - (1) Yönlendirme Kurulunun gelirleri, Yönlendirme Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur. Gelirler, ulusal bir banka nezdinde açılacak hesapta toplanır. Hesapta toplanan tutarlar Yönlendirme Kurulunca nemalandırılır.

       (2) İzmir'in adaylık sürecinde yapılacak her türlü toplantı, sempozyum, tanıtım ve personel giderleri ile temsil, ağırlama, ilân, reklâm, taşınır, hizmet alımı ve benzeri harcamalar birinci fıkrada belirtilen hesaptan karşılanır.

       (3) Bu Kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile satım, kira ve her türlü işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

       (4) Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.

       (5) Bu Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlerle ilgili harcamalar hakkında 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    TASFİYE İŞLEMLERİ

    Madde 3 - (1) İzmir'in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi ile Sekretarya, Expo 2015 İzmir ile ilgili işlemleri yürütecek yeni kurumun faaliyete geçtiği tarihe kadar görevlerini sürdürür.

       (2) Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu toplantısında İzmir'in adaylığının kabul edilmemesi durumunda ise Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine üç ay içerisinde eşit olarak devredilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 4 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 5 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100